Sensellarisme Figueres

Pla de contingències – Sensellarisme Figueres

[Publicació 25/03/2020]

Informació general:

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.
 • S'ha constituït un grup de seguiment a Suara per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.
 • Estem en contacte amb empreses semblants a la nostra en altres països per avançar-nos en les possibles mesures a prendre d'acord amb diferents escenaris possibles.


Criteris generals:

 • Cal mantenir els espais ventilats i mantenir la tranquil·litat.
 • Els i les professionals portaran mascareta i guants.
 • En cas que algun/a professional o persona atesa presenti símptomes (febre, tos, dificultats respiratòries...) cal trucar al 061 i seguir les indicacions. En paral·lel, cal omplir el formulari en línia de comunicació de casos, per tal que des de Salut Laboral de Suara valorin la situació i coordinin amb Salut Pública les accions a fer.
 • La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus és prendre les mesures habituals de prevenció de contagis:
  • Rentar-se les mans sovint (amb aigua i sabó, o solucions alcohòliques al 70%).
  • Utilitzar mocadors d'un sol ús.
  • Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar amb la cara interna del colze i rentar-se les mans de seguida.
  • Evitar tocar-se el nas, ulls i boca.
  • Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, etc.) i altres objectes sense netejar-los detingudament.
  • Mantenir una distància mínima de 2 metres amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
  • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a Suara omplint el formulari en línia a partir del qual Salut Laboral DE sUARA valorarà les accions a realitzar. La comunicació és responsabilitat de l’equip tècnic, seguint el protocol de comunicació.


Indicacions específiques pel servei:

 • Accés al centre: qualsevol persona que hagi d’accedir al centre (usuari/ària o professional), s’ha de prendre la temperatura abans de fer-ho (si es nega no hi pot accedir). Si té febre:
  • S’aïlla a la persona en la zona habilitada (vestuari).
  • Es truca al 061 i es segueixen les seves indicacions.
 • Àpats: s’assegura la distància mínima d’1 o 1.5 m entre persones, duplicant torns si cal. Les taules les paren els i les professionals, i en fan la neteja després del servei (amb lleixiu, una dilució de 1:1000). També es garanteix el rentat de mans previ als àpats, amb entrada esglaonada, supervisió professional i facilitant l'ús de sabó i tovalloles de paper.
 • Els llits estan disposats amb una distància entre ells d’1.5 a 2 m.
 • L’ Ajuntament facilita els Equips de Protecció Individual (EPI) necessaris.


En cas de sospita d’infecció de COVID-19:

 • S’aïlla la persona en la zona habilitada als vestuaris, els quals disposen de lavabos i espai per posar-hi llits. Es separen les persones ateses amb sospites de contagi de COVID-19 de les persones ateses que tinguin confirmat el COVID-19.
 • Es proporcionen uns guants i una mascareta a la persona atesa amb sospita d’infecció.
 • L’equip socioeducatiu es coordina amb atenció primària (061) i es segueixen les seves indicacions.


En cas de confirmació de COVID19:

 • Es demana a Salut (061) l’ingrés hospitalari de la persona malalta, a qui es donaran guants i mascareta.
 • Si la persona ingressa a un centre hospitalari, el servei es coordinarà amb el centre hospitalari per tal de conèixer el diagnòstic.
 • Si des de Salut (061) valoren que la persona no ingressi a un centre hospitalari, se l’aïllarà en la zona habilitada als vestuaris per a les persones amb diagnòstic confirmat.
 • El confinament de la persona atesa és voluntari, però s’intentarà assegurar en tot moment el seu compliment, informant en tot moment de la importància del mateix a la pròpia persona. Si la persona decideix marxar igualment, s’informarà a l’Ajuntament de Figueres mitjançant el formulari de Recollida de dades. La persona no podrà tornar accedir a l’equipament.
 • La persona confinada podrà sortir a fumar a l’espai exterior mantenint la distància de 1,5 a 2 m entre persones i en temps inferior a 15 minuts.


Mesures de prevenció per a professionals que atenguin a persones afectades:

 • Extremar les mesures de precaució cada vegada que s’entri en contacte amb persones afectades, per la qual cosa s’haurà de portar:
  • Mascareta amb una eficàcia de filtració equivalent a FFP2.
  • Guants d’un sol ús: després del seu ús cal rebutjar-los i rentar-se immediatament les mans.
  • Protecció ocular.
  • Bata tipus impermeable.
 • La persona malalta portarà mascareta quan l’equip professional detecti un possible cas.
  • Es procurarà durant els torns de 2 persones que sigui sempre el mateix professional qui entri en contacte amb les persones sospitoses o amb confirmació del COVID-19.
  • En cas que des de Salut (061) s’emportin la persona a l’hospital, s’avisarà al servei de neteja municipal per tal que realitzin immediatament la neteja de l’espai on ha estat esperant la persona afectada, així com de totes les superfícies on la persona hagi pogut estar.


Què fer si algun/a professional presenta símptomes del Covid-19 i/o no es troba bé:

 • Ha de marxar i/o quedar-se a casa i trucar al 061, on li donaran indicacions a seguir segons el moment. Es comunicarà a Suara omplint el formulari en línia, a partir del qual Salut Laboral valorarà les accions a realitzar i contactarà també amb Salut Pública per coordinar les accions que considerin necessàries.


En cas de dubte, consulteu amb Salut Laboral de Suara: salutlaboral@suara.coop.


Mesures de prevenció en relació a la gestió del centre:

 • Per tal de poder garantir la continuïtat de la gestió i atenció a les persones ateses, l'equip de professionals s’organitza de la següent manera:
  • Torns diürns: es realitzen torns de 2 i 5 dies (torn curt i torn llarg), amb dos professionals. En el cas que algun/a profesional es posi malalt o hagi d’estar confinat, un/a dels professionals de l'altre torn o un/a professional suplent el substituirà.
  • Torn nocturn: també es realitzen torns de 2 i 5 dies (torn curt i torn llarg), amb un/a professional per torn. En el cas que la o el professional es trobi malament o es produeixi una incidència greu, es posarà en contacte amb la direcció, qui trucarà a professionals suplents disponibles o al o la professional de l’altre torn. En cas necessari es desplaçarà la direcció.
  • Els torns estan pensats per tal que sempre hi hagin suplents per activar-se en cas de confinament.
 • En cas que els equips preparats per cobrir el servei estiguin en situació de confinament i/o malalts, i la recerca de suplents sigui cada vegada més difícil per situacions de contagi, caldrà que l’Ajuntament autoritzi a poder contractar a diferents perfils professionals, que no seran els establerts en el contracte.


Documentació interna de funcionament:

 • Fitxa d’entrada
 • Contracte assistencial
 • Document de sortida: la persona que marxi de l'equipament signarà el document de baixa, on s'especifica el motiu de la baixa:
  • Finalització de l’estada
  • Baixa voluntària
  • Sortida involuntària-expulsió
  • Renúncia de la plaça
 • Registre de consigna: document on consten les pertinences de cada persona.
 • Registre d'entrada i sortida d'objectes de la consigna.
 • Document d’administració i presa de medicació.
 • Normativa del servei.