Dispositius d'Emergència Sense Llar Badalona

Pla de contingències – Dispositius d'Emergència Sense Llar Badalona

[Actualització 17/04/2020]

INFORMACIÓ GENERAL

 • S'actualitza el pla amb el document "Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2", del 16/04/2020, de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, el qual incorpora els canvis derivats del pas de la fase de contenció a la fase de mitigació.
 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.
 • S'ha constituït un grup de seguiment a Suara (amb representació de les àrees de Persones, Clients i Comunicació) per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.
 • Estem en contacte amb empreses semblants a la nostra en altres països per avançar-nos en les possibles mesures a prendre d'acord amb diferents escenaris possibles.


Criteris generals

 • Cal mantenir els espais ventilats i mantenir la tranquil·litat.
 • Els i les professionals portaran mascareta i guants.
 • En cas que algun/a professional o persona atesa presenti símptomes (febre, tos, dificultats respiratòries...) cal trucar al 061 i seguir les indicacions. En paral·lel, cal omplir el formulari en línia de comunicació de casos ubicat al web del coronavirus de Suara, per tal que des de Salut Laboral de Suara valorin la situació i coordinin amb Salut Pública les accions a fer.
 • La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus és prendre les mesures habituals de prevenció de contagis:
  • Rentar-se les mans sovint (amb aigua i sabó, o solucions alcohòliques al 70%).
  • Utilitzar mocadors d'un sol ús.
  • Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar amb la cara interna del colze i rentar-se les mans de seguida.
  • Evitar tocar-se el nas, ulls i boca.
  • Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, etc.) i altres objectes sense netejar-los detingudament.
  • Mantenir una distància mínima de 2 metres amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda.
 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a Suara omplint el formulari en línia abans indicat, a partir del qual Salut Laboral valorarà les accions a realitzar. La comunicació és responsabilitat de l'equip tècnic, seguint el protocol de comunicació.


INDICACIONS ESPECÍFIQUES PEL SERVEI

 • Accés al centre: qualsevol persona que hagi d'accedir al servei (usuari/ària o professional), s'ha de prendre la temperatura abans de fer-ho (si es nega no hi pot accedir). Si té febre:
  • S'aïllarà a la persona en la zona habilitada.
  • Es trucarà al 061 i se seguiran les seves indicacions.
 • Àpats: s'assegurarà la distància mínima d'1m entre persones, duplicant torns si cal. Les taules les pararan els professionals, i en faran la neteja després del servei. També es garantirà la rentada de mans prèvia als àpats, amb entrada esglaonada, supervisió professional i facilitant l'ús de sabó i tovalloles de paper.
 • Els llits estan disposats amb una distància entre ells d'1,5 a 2 m.
 • L'Ajuntament facilita els Equips de Protecció Individual (EPI) necessaris.
 • Totes les persones ateses, tant si no tenen sospita de contagi, amb sospita o amb confirmació de Covid-19, estaran confinades al servei. El confinament de la persona atesa és voluntari, però s'intentarà assegurar en tot moment el seu compliment, informant en tot moment de la importància del mateix a la pròpia persona. Si la persona decideix marxar igualment, s'informarà l'Ajuntament de Badalona. En relació amb la seva tornada, se seguirà el criteri que indiqui l'ajuntament en cada cas concret.
 • La persona confinada podrà sortir a fumar a l'espai exterior mantenint la distància d'1,5 a 2 m entre persones i en temps inferior a 15 minuts.


Mesures d'higiene, neteja i maneig de residus

 • S'han de seguir els protocols de descontaminació, manteniment i eliminació de residus utilitzats habitualment per a altres tipus de microorganismes que tenen un risc de propagació i mecanisme de transmissió similar. Els residus es consideren residus de classe III o residus biosanitaris especials (es consideren residu biosanitari especial del grup 3, similar al cas de la tuberculosi).
 • Aquests virus s'inactiven després de 5 minuts de contacte amb els desinfectants normals com el lleixiu domèstic o amb una solució d'hipoclorit sòdic que contingui 1.000 ppm de clor actiu (dilució 1:50 d'un lleixiu amb una concentració de 40-50 g/litre preparat recentment).
 • Pautes generals:
  • Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s'utilitzen habitualment en el local, que s'hauran d'aplicar en la concentració i condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte. Els elements i utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, fregones) cal que es netegin i desinfectin periòdicament.
  • La neteja dels espais és fonamental i sempre s'ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.
  • La periodicitat de la neteja i la desinfecció dependrà de la situació i característiques del servei.
  • És important assegurar que els locals i totes les dependències estiguin ben ventilades.
 • Zones d'actuació: les zones, punts i objectes on cal intensificar la neteja i desinfecció són les de major risc de contacte amb les mans. Destaquem els més habituals:
  • A l'espai de dormir: llits, espais d'emmagatzematge, etc.
  • Lavabos: superfícies del bany, l'inodor, aixetes, etc.
  • Als espais comuns com sales d'activitats, etc.: cal posar èmfasi en els poms de porta, taules, cadires, interruptors i material que hi pugui haver a disposició dels usuaris.
  • A la zona de menjador col·lectiu: cal tenir especial cura amb els plats, coberts, gots, safates, gerres, etc. La neteja de la vaixella s'ha de realitzar amb rentaplats a una temperatura com a mínim de 60° amb els detergents habituals. Cal posar èmfasi en les taules i cadires i, en especial, la zona del respatller i altres zones per on s'agafen les cadires.
  • En general a: portes d'accés i sortida, interruptors i timbres, manetes i poms de portes, finestres, armaris, botons dels ascensors, baranes i passamans, taulells, mostradors, taules, cadires, ordinadors (sobretot teclats i ratolins), telèfons, material d'oficina, arxivadors, fotocopiadores, etc.
  • I qualsevol altra superfície, zona o objecte de contacte freqüent amb les mans o la boca.


ACTUACIONS DAVANT DE CASOS EN INVESTIGACIÓ, PROBABLES I CONFIRMATS DE COVID-19 EN RESIDENTS

En la fase actual (16/04/2020) de transmissió comunitària sostinguda generalitzada s'ha de realitzar la detecció d'infecció per SARS-CoV-2 en les següents situacions:

 • Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda que es troba hospitalitzada o que compleix criteris d'ingrés hospitalari.
 • Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda de qualsevol gravetat que pertanyi a algun dels següents grups: (a) personal sanitari i socio-sanitari, (b) altres serveis essencials.

Es pot valorar la realització de la prova diagnòstica a persones especialment vulnerables o residents en centres tancats, que presenten un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda independentment del seu grau de gravetat, després de realitzar una valoració clínica individualitzada.


Definició de casos

Els casos s'han de classificar de la manera següent (16/04/2020):

 • Cas confirmat: cas que compleix criteris de confirmació per laboratori: PCR, o test de diagnòstic ràpid (TDR) d'antigen o d'anticossos positiu.
 • Cas probable:
  • Cas d'infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb diagnòstic de Covid-19 no confirmat.
  • Cas diagnosticat per vincle epidemiològic amb casos confirmats, ja sigui en l'àmbit de centres tancats o en l'àmbit familiar.
 • Cas possible: cas amb infecció respiratòria aguda lleu al que no se li ha realitzat test diagnòstic microbiològic.


En cas de sospita d'infecció de Covid-19:

 • S'aïlla la persona en la zona habilitada al pavelló, la qual disposa de lavabos i espai per posar-hi llits. Se separen en espais diferents a les persones ateses amb sospites de contagi de Covid-19 de les persones ateses que tinguin confirmat la Covid-19.
 • Es proporcionen uns guants i una mascareta a la persona atesa amb sospita d'infecció.
 • L'equip socioeducatiu es coordina amb atenció primària (061) i es segueixen les seves indicacions.


En cas de confirmació de Covid-19:

 • Es demanarà a Salut (061) l'ingrés hospitalari de la persona malalta, a qui es donaran guants i mascareta quirúrgica.
  • Si la persona ingressa a un centre hospitalari, el servei es coordinarà amb el centre hospitalari per tal de conèixer el diagnòstic.
  • Si des de Salut (061) valoren que la persona no ingressi a un centre hospitalari, se l'aïllarà en la zona habilitada per a les persones amb diagnòstic confirmat.


Mesures de prevenció per a professionals que atenguin a persones afectades:

 • Extremar les mesures de precaució cada vegada que s'entri en contacte amb persones afectades, per la qual cosa s'haurà de portar:
  • Mascareta amb una eficàcia de filtració equivalent a FFP2.
  • Guants d'un sol ús: després del seu ús cal rebutjar-los i rentar-se immediatament les mans.
  • Protecció ocular.
  • Bata tipus impermeable de màniga llarga.
 • La persona malalta portarà mascareta quirúrgica.
 • Es procurarà durant els torns establerts que sigui sempre el mateix professional qui entri en contacte amb les persones sospitoses o amb confirmació de la Covid-19.
 • Torns establerts: es passarà un Planning amb totes persones que treballen en cada torn a l'ajuntament.
 • En cas que des de Salut (061) s'emportin la persona a l'hospital, es procedirà a netejar l'espai on ha estat la persona afectada immediatament, i quan el personal de neteja entri en torn se li indicarà que prengui especial atenció en la neteja de totes les superfícies en què la persona hagi pogut estar o tocar.


ACTUACIONS AMB ELS CONTACTES

Com es classifiquen els contactes

Es classifica com a contacte estret de casos possibles, probables o confirmats:

 • Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas mentre que el cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no han utilitzat mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
 • Convivents, familiars o qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre que el cas presentava símptomes a una distància < 2 metres durant un temps d'almenys 15 minuts.


Maneig de contactes

No es farà un seguiment actiu dels contactes. Qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret d'un cas n'ha de ser informada del fet i ha de romandre al domicili durant un període de 14 dies des de l'últim contacte amb el cas si no és convivent o des de la finalització de l'aïllament del cas, si és un convivent. Ha de ser informada de les precaucions d'higiene respiratòria i rentat de mans. Es prendrà i registrarà la temperatura dos cops al dia i vigilaran l'aparició de possibles símptomes (tos, febre, dispnea). Si durant els 14 dies posteriors a l'exposició la persona desenvolupa símptomes respiratoris, si la seva situació clínica ho permet, ha de fer autoaïllament domiciliari i contactar amb el servei d'atenció primària o amb el 061.


ACTUACIONS AMB L'EQUIP DE PROFESSIONALS

Valoració del risc de l'exposició dels i les professionals

Davant de personal sanitari o treballadors d'altres serveis essencials que hagin tingut un contacte estret amb cas possible, probable o confirmat no protegit i estiguin asimptomàtics es valorarà el risc de l'exposició:


Exposicions d'alt risc*:

 • Caldrà remetre el professional a domicili.
 • Es valorarà d'acord amb les unitats bàsiques de prevenció o serveis de prevenció de riscos laborals la realització als 7 dies de PCR. Si la PCR és negativa, es reincorporarà al seu lloc de treball amb mascareta quirúrgica i guants en l'assistència a més de les mesures bàsiques d'autoprotecció habituals i vigilància activa d'aparició de símptomes fins als 14 dies del contacte. Si la PCR surt positiva, s'iniciarà el procediment de maneig de contactes ja descrit.
 • Si no es realitza la PCR, s'haurà de garantir que realitzarà la quarantena domiciliaria durant 14 dies amb vigilància activa dels símptomes.

Exposicions de baix risc: (exposicions puntuals de <15 minuts amb mínim contacte físic (entrega de medicació o safata de menjar, presa de constants...).

 • Continuarà amb l'activitat assistencial normal i la vigilància passiva de símptomes.


* Es considera una exposició d'alt risc si ha realitzat procediments que generin aerosols com a aspiració del tracte respiratori, intubació o broncoscòpia, reanimació, sense equip de protecció adequat.

Si el o la professional ha tingut un contacte casual amb un cas probable o confirmat sense protecció individual continuarà treballant i realitzarà vigilància passiva dels símptomes.


Què fer si algun/a professional presenta símptomes de la Covid-19 i/o no es troba bé:

Seguint el Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, del 16/04/2020, el personal que pertanyi a serveis essencials que sigui cas possible, probable o confirmat ha de retirar-se de l'activitat laboral i romandre aïllat al seu domicili i se li practicarà prova de PCR.

Trucarà al 061, on li donaran indicacions a seguir segons el moment. Es comunicarà a Salut Laboral de Suara, tant la informació de la persona afectada com dels seus contactes, a través del següent formulari i contactarà també amb Salut Pública per coordinar les accions que considerin necessàries.


Casos lleus en aïllament domiciliari

Es realitzarà una PCR per finalitzar l'aïllament. Abans de realitzar-la han d'haver transcorregut un mínim de 7 dies des de l'inici de símptomes, i estar en absència de febre sense necessitat d'antitèrmics i amb millora clínica respiratòria els últims 3 dies.

 • Si el resultat és negatiu, el treballador finalitzarà l'aïllament, s'incorporarà a la seva activitat assistencial portant mascareta fins a completar 14 dies des de l'inici de símptomes, evitant durant aquest temps qualsevol contacte amb pacients vulnerables per a aquesta malaltia.
 • Si el resultat és positiu, continuarà en aïllament fins als 14 dies. Es repeteix PCR i si és negativa el treballador es pot reincorporar al seu lloc de treball. Si fos positiva es pot plantejar la seva reincorporació laboral, sota valoració mèdica, sempre que tingui un resultat de laboratori que mostri immunització davant la malaltia.

En cas de dubte, consulteu amb Salut Laboral de Suara: salutlaboral@suara.coop.


Organització de l'equip: mesures de prevenció en relació amb la gestió del centre

 • Per tal de poder garantir la continuïtat de la gestió i atenció a les persones ateses, l'equip de professionals s'organitza de la següent manera:
  • Torns diürns: es realitzen torns de 2 i 5 dies (torn curt i torn llarg), amb dos professionals.
  • Torns nocturns: també es realitzen torns de 2 i 5 dies (torn curt i torn llarg), amb un/a professional per torn.
  • En el cas que algun/a professional es posi malalt o hagi d'estar confinat, un/a dels professionals de l'altre torn o un/a professional suplent el substituirà.
  • Els torns estan pensats per tal que sempre hi hagi suplents per activar-se en cas de confinament.
 • En cas que els equips preparats per cobrir el servei estiguin en situació de confinament i/o malalts, i la recerca de suplents sigui cada vegada més difícil per situacions de contagi, caldrà que l'Ajuntament ens autoritzi a poder contractar a diferents perfils professionals, que no seran els establerts en el contracte.