CREL Els Alps

Pla de contingències – CREL ELS ALPS

[Actualització 16/07/2020]


Aquest protocol d'actuació pretén prevenir el contagi pel coronavirus Covid-19 i fer-ne una detecció precoç dels possibles casos positius, tant en els serveis Residencials com en els serveis Complementaris del CREL Els Alps, així com entre el personal que hi treballa.

Es pensa que la Covid-19 es contagia principalment a través del contacte directe persona amb persona. Algunes persones que no presenten símptomes poden propagar el virus. Encara es segueix estudiant com es propaga i la simptomatologia específica que causa.


L'objectiu d'aquest Protocol de prevenció és:

 • Garantir les mesures de prevenció necessàries per evitar la propagació del virus.

 • Garantir la detecció precoç dels casos sospitosos i una correcta intervenció quan es donen.

 • Garantir la informació i comunicació a tots els agents implicats (Ajuntament, Salut...).


L'actuació se centra en 2 aspectes:

 • Prevenció del contagi.

 • Detecció precoç de la/les persona/es afectada/es.

 • Actuació davant la sospita d'un cas de Covid-19.


PREVENCIÓ DEL CONTAGI

El virus de la Covid-19 es propaga molt fàcilment i de manera continuada entre les persones. En general, com més propera i perllongada sigui la interacció entre les persones, major és el risc de propagació de la Covid-19. També és possible que una persona s'infecti en tocar una superfície o objecte que tingui el virus i després es toqui el nas, la boca o els ulls. Per aquest motiu es prendran les següents mesures preventives:


 • Ús de mascareta: és obligatori que qualsevol persona que entri en el centre utilitzi mascareta, d'una manera adequada.

 • Ús de gel hidroalcohòlic: a les persones que vénen a recollir el pícnic se'ls proporcionarà gel hidroalcohòlic a la seva entrada al recinte. També l'utilitzaran els professionals quan per la seva activitat no sigui possible fer el rentat amb sabó.

 • Temperatura i rentat de mans: totes les persones que accedeixen al centre, siguin professionals o usuaris/es, s'han de prendre la temperatura només entrar en el centre i procedir a rentar-se les mans amb sabó al wc de l'entrada. Les mesures a adoptar en cas de temperatura superior a 37'5ºC s'especifiquen en els apartats posteriors.

 • Dutxa i rentat de la roba: les persones residents, han de passar directament a la dutxa un cop arriben al centre (torn assignat pel professional) i dipositar la roba que porten en una bossa que es durà a la Bugaderia. Un cop acabi la dutxa, cada resident netejarà la que hagi utilitzat amb desinfectant.

 • Distància social: cal mantenir la distància de 1,5 m sempre que sigui possible. Les entrevistes es realitzaran sempre amb una mampara entre persona i persona, i en els àpats els comensals estaran separats per 1,5 m de distància. Així mateix, els residents només podran accedir a les plantes superiors quan vagin directament a la dutxa (o a esperar el seu torn a l'habitació), habitualment a les 19:30 llevat d'excepcions pactades amb TS o direcció.

 • Neteja i desinfecció rutinària: la neteja del centre ha de parar especial atenció en la desinfecció de totes les superfícies, especialment les zones on es manipulen aliments, les dutxes i lavabos, i les superfícies dels espais comuns (taules i cadires, baranes, poms, etc.). Així mateix, els professionals han de posar especial cura en desinfectar les superfícies després del seu ús (telèfon, mampares, etc.).

 • Es recordaran les mesures amb cartells i treballant-ho educativament amb les persones ateses.


DETECCIÓ PRECOÇ

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb Covid-19 és un dels aspectes clau per controlar la transmissió. La detecció precoç es realitza a través de dos aspectes:


 • Vigilància de la simptomatologia sospitosa: les persones amb simptomatologia compatible amb Covid-19, sense cap altra causa confirmada, es consideraran sospitoses de patir-lo: temperatures superiors a 37'5ºC, simptomatologia respiratòria (tos, manca d'aire, ofec, etc.), diarrees, dolors musculars, mal de cap, etc.

 • Exploració dels contactes de la persona: en totes les noves altes i, rutinàriament, amb els usuaris/es habituals, s'explorarà el contacte amb persones sospitoses de patir covid-19 o procedents de zones amb alt contagi en aquell moment.


ACTUACIÓ DAVANT LA SOSPITA D'UN CAS DE COVID-19

Directrius orientades a l'atenció als residents:

 • Aïllament immediat de la persona sospitosa a l'habitació 2. No podrà sortir de l'aïllament fins que es descarti el contagi, o fins passats 14 dies en absència de simptomatologia. Es farà control de temperatura i simptomatologia 3 cops al dia, es garantirà que pugui sortir a l'aire lliure (recinte del centre) 2 cops al dia, i es vetllarà per les seves necessitats quotidianes.

 • Proporcionar-li una mascareta FPP2 para que es fiqui sempre que hagi de sortir de l'habitació o apropar-se a una altra persona.

 • Trucar al 061 per comunicar la sospita. Intentar garantir que es realitzi el test per confirmar o descartar el contagi, explicant que es tracta d'un centre públic.

 • Trucar a Direcció. Aquesta contactarà amb l'Ajuntament (equip d'Emergències Socials) i amb la Direcció operativa del centre (Suara), els quals podran indicar mesures complementàries o diferents d'aquest protocol.

 • S'extremaran les mesures de prevenció entre els/les residents i es limitarà l'ús dels espais comuns al mínim imprescindible fins que es confirmi o descarti el cas.


Directrius orientades als professionals:

 • Minimitzar el contacte amb els residents a aquelles activitats imprescindibles (àpats, assistència a la higiene, etc.).

 • Portar mascareta FPP2 i guants de nitril en tot moment.

 • Presència d'un professional al control 1 i un altre al control 2 para garantir que els residents mantinguin la distancia i l'ús de mascaretes. Durant els àpats els dos professionals estaran atenent els menjadors.

 • 1 únic professional per torn atén al resident aïllat/da, utilitzant l'EPI complet (mono impermeable, ulleres/pantalla, guants de nitril, mascareta fpp2). En finalitzar el torn el mono es fica a reciclar (bossa al Rober) i es desinfecten amb llegiu o alcohol les ulleres/pantalla (són unipersonals, cal guardar-les en una bossa amb nom).

 • Des de Direcció cal activar la roda de reciclatge de monos (Garbet).

 • En cas de confirmar-se el positiu o ser un cas probable, el personal que hagi estat en contacte amb la persona afectada des del moment en què ha presentat el primer símptoma, ha de sol·licitar la baixa laboral al seu metge i sol·licitar suplència a Direcció. No obstant això, des de Direcció es confirmaran aquestes actuacions amb PRL Suara per si hi hagués modificacions.