Centres residencials

Pla de contingències – Centres residencials

Aplica a: Centres residencials per a gent gran i pisos per a persones amb discapacitat

[Actualització: 20/08/2020]


SEGUIMENT GLOBAL DES DE SUARA

 • S'ha constituït un grup de seguiment a Suara per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.


CONCRECIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIES AL SERVEI ESPECÍFIC

Tots els serveis residencials de Gent Gran i residencials per persones amb discapacitat han de tenir elaborat i actualitzat el Pla de Contingències Específic (segons la Guía de Prevención y Control frente al Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial; actualització 24/03/2020).

El responsable higienicosanitari, amb titulació idònia, es responsabilitza juntament amb el director o directora de la residència, de funcions com ara el manteniment de les condicions higièniques de l'establiment, dels usuaris i del personal, així com de l’elaboració i l’aplicació dels protocols necessaris per a una atenció correcta als usuaris.

Es reforçaran les funcions del responsable higienicosanitari vinculades a les mesures preventives per evitar la transmissió de malalties entre les persones residents i els treballadors.

D’acord amb la situació epidemiològica de cada territori serà necessari adaptar les mesures de seguretat i de prevenció davant del coronavirus SARS-CoV-2.


CONCRECIÓ COMITÈ DE REBROT

En previsió d’una nova onada epidèmica de Covid19 l’Oficina de Residències BCN demana a les Direccions dels establiments residencials de Gent gran, Salut mental i Discapacitat que constitueixin, el seu Comitè per a la de preparació i resposta front una onada (segons el Butlletí Salut/social Residències 6 en relació al Comitè de rebrot Covid-19 a les Residències de de Gent gran i altres centres tancats i semitancats) i que l’incloguin en el seu Pla de contingències.


TIPOLOGIA DE CENTRES RESIDENCIALS

 • Centres Tipus A:

  • Amb professionals assistencials, de tipus sanitari i no sanitari (de cures i atenció social).

  • Amb capacitat de procurar una zona d’aïllament amb els requisits mínims per a l'atenció a la residència de les persones amb COVID+ o amb simptomatologia suggestiva.

 • Centres Tipus B:

  • Amb professionals assistencials, de tipus sanitari i no sanitari (de cures i atenció social).

  • Amb dificultats per procurar una zona d’aïllament de forma àmplia però sí en casos puntuals amb els requisits mínims per a l'atenció a la residència de casos COVID+ o amb simptomatologia suggestiva.

 • Centres Tipus C:

  • Sense professionals assistencials de tipus sanitari propis.

  • No reuneix els requisits mínims per a l'atenció a la residència en aquesta situació de necessitats assistencials sanitàries i d’aïllament originada pel COVID-19.


ESTRATIFICACIÓ SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSONES

(Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19, del Servei Català de la Salut, de 10 d’abril de 2020.)

En el cas de les persones grans, es proposen dues maneres de valorar la dependència de les persones:

 • Test modificat de Barthel i test de Pfeiffer (pp 31-35 del Pla d’acció citat).

  • Realitzats pel professional sanitari de les residències (infermer/a o metge/essa), pels professionals d’APIC que donin atenció i suport als recursos residencials.

  • Classificació: independent, dependent lleu, dependent moderat, dependent sever i dependent total.

 • Grau de dependència assignat en avaluacions de la llei de la dependència (tot i que es descarta com a eina de caracterització per la seva poca precisió).

  • Mitjançant el barem de valoració de la dependència (BVD).

  • Classificació: dependència moderada (Grau I), severa (Grau II) i gran (Grau III.

Una vegada es caracteritzen les persones amb les dades objectives i la valoració dels i les professionals, es classifiquen en:

 • Persones tipus α (alfa): Test de Barthel ≥50; Test de Pfeiffer: 0-2 errors; Grau de dependència I i II (aquest últim segons puntuació).

 • Persones tipus β (beta): Test de Barthel < 50; Test de Pfeiffer: 3-10 errors; Grau de dependència III.

En el cas de les persones amb discapacitat:

 • S’estableixen cinc categories de discapacitat: Grau I - discapacitat nul·la; Grau II - discapacitat lleu; Grau III - discapacitat moderada; Grau IV - discapacitat greu; Grau V -discapacitat molt greu.

 • Una vegada es caracteritzen les persones amb les dades objectives i la valoració dels i les professionals, es classifiquen en:

  • Persones tipus α (alfa): Grau I i II de discapacitat.

  • Persones tipus β (beta): Grau III, IV i V de discapacitat.

En els casos amb greu greu descompensació de la malaltia mental o greus trastorns de conducta, es farà la derivació a la xarxa d’hospitalització de salut mental i addiccions, mantenint les mesures higièniques i d’aïllament corresponents segons la situació de la persona.


MESURES GENERALS A APLICAR SEGONS EL TIPUS DE CENTRE I LA CLASSIFICACIÓ DE LA PERSONA

 • Centres tipus A i B (sobretot els primers i els centres B que ho permetin):

  • Han de maximitzar la seva capacitat d’albergar places possibles (mitjançant la previsió feta en els plans de contingència);

  • Han de delimitar clarament les àrees amb persones COVID+ o simptomatologia suggestiva, de les àrees amb persones sense COVID ni simptomatologia suggestiva (zones NO COVID). Idealment la separació ha de ser en plantes diferents, i els equips de treball de cada planta han d’estar ben diferenciats, així com els circuits relacionats i el material que s’utilitzi. La sectorització clara i ben definida de les àrees i circuits és clau. Es pot aprofitar la sectorització d'incendis ja definida com a àrea d’ubicació de cada un dels grups classificats en el punt de definició de casos.

 • Persones tipus α de qualsevol centre (A, B o C) aniran a un recurs diferenciat o retorn al domicili:

  • Si no té COVID+ ni simptomatologia suggestiva i, en el cas de residències de persones amb addiccions, tenen estabilitat clínica de la possible malaltia mental:

   • Se’n prioritza el retorn al domicili, amb 14 dies d’aïllament en una habitació o espai del domicili habilitat (veure RETORN VOLUNTARI I TEMPORAL AL DOMICILI). En el cas de persones amb discapacitat i amb addiccions, valorar també les capacitats de l’entorn familiar receptor per mantenir la situació d’estabilitat i confinament.

   • Si no és possible retorn, es busca i assigna plaça/habitació en un altre recurs adient per la situació de la persona, si pot ser del mateix entorn, sense perdre la plaça a la residència.

  • Si té COVID+ i/o simptomatologia suggestiva, de tipus lleu:

   • Se l’ubicarà preferiblement en una plaça adequada a la seva situació actual.

 • Si centres tipus A estan al màxim d’ocupació, es valorarà si centres tipus B poden ser (tot el recinte) COVID+.

 • Si centre tipus A i B que puguin sectoritzar els pacients arriben al màxim de la seva capacitat, es valorarà el trasllat de pacients COVID- o sense simpatologia susceptible a residències tipus B prèviament desinfectades (seran edificis lliures de COVID+, nets o blancs).

 • Les places disponibles en centres tipus A sectoritzats, prioritàriament seran ocupades pels residents que es traslladin dels centres tipus C.

 • Sigui quin sigui el destí de la persona, tant en el cas de les residències per persones amb discapacitat com les de persones amb addiccions, l’APIC i el CSMA referent realitzaran un seguiment (telefònic o no) adequat.

 • Protecció total, integral i intensiva dels centres amb persones COVID– o sense símptomes suggestius, en centres tipus C prioritàriament:

  • Amb opció de confinament si es compta amb professionals suficients que vulguin confinar-se,

  • Amb opció de pernocta a les immediacions en el cas que la residència no tingui capacitat per la pernoctació o els i les professionals prefereixin un allotjament en les immediacions. Ho podran fer amb la màxima precaució en els trasllats, i se’ls garantitzarà el subministrament de material, bugaderia, alimentació i dietes necessàries, tant a residents com professionals, amb els circuits sectoritzats correctament (net i brut).

  • Des de l’APIC i el CSMA (en el cas de les residència amb discapacitats intel·lectuals i/o físics, en què també es comptarà amb el suport del SESM-DI), es realitzarà seguiment proactiu, mantenint una coordinació constant per si es precisa suport sanitari, cas en què la persona referent del centre contactarà amb les i els professionals referents.

  • Si s’ingressa alguna persona de residències per persones amb addiccions via derivació a la xarxa de SMiA, un cop finalitzada la necessitat d’ingrés, el pacient retornarà a la residència tipus C d’origen on haurà de romandre 14 dies en aïllament preventiu.

  • En cas que un cop realitzat el confinament, un/a resident o professional tingui simptomatologia susceptible de COVID-19 :

   • El o la resident serà traslladat immediatament a un centre tipus A (o tipus B) en zona de COVID+.

   • El o la professional es derivarà al seu domicili i es realitzarà la baixa laboral.

   • En ambdós casos, se’n farà la comprovació del COVID-19 amb la prova que marquin els protocols de Salut Pública, si se’n disposa.

  • Si en centres tipus C no és possible per cap via el mecanisme de protecció total, integral i intensiva:

   • Es traslladarà els residents a les places disponibles dels centres tipus A, ubicant-se en la planta pertinent si tenen diagnostic de COVID+ o simptomatologia suggestiva, o en plantes NO COVID.

   • SI no hi ha lloc en centres tipus A, es valoraran els centres tipus B que tinguin requisits mínims per aïllament i places disponibles.

 • Resum de l’estratègia a seguir, aplicable també a residències de persones amb discapacitat:

COM ES CLASSIFIQUEN ELS CONTACTES.

Es classifica com a contacte estret de casos possibles, probables o confirmats:

 • Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas mentre que el cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no han utilitzat mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.

 • Convivents, familiars o qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre que el cas presentava símptomes a una distància < 2 metres durant un temps d'almenys 15 minuts.


MANEIG DE CONTACTES

No es farà un seguiment actiu dels contactes. Qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret d'un cas n'ha de ser informada del fet i ha de romandre al domicili durant un període de 14 dies des de l'últim contacte amb el cas si no és convivent o des de la finalització de l'aïllament del cas, si és un convivent. Ha de ser informada de les precaucions d'higiene respiratòria i rentat de mans. Es prendrà i registrarà la temperatura dos cops al dia i vigilaran l'aparició de possibles símptomes (tos, febre, dispnea). Si durant els 14 dies posteriors a l'exposició la persona desenvolupa símptomes respiratoris, si la seva situació clínica ho permet, ha de fer autoaïllament domiciliari i contactar amb el servei d'atenció primària o amb el 061.


MESURES DE RESTRICCIONS OBLIGATÒRIES

 • Es prioritza l’aïllament individual. Veure el funcionament de l'aïllament en el punt MESURES PER ATENDRE ELS CASOS D’AÏLLAMENT DELS I LES RESIDENTS QUE SIGUIN CASOS POSSIBLES, PROBABLES O POSITIUS.

 • Cal garantir que les persones aïllades no poden sortir de la zona d’aïllament.

 • S’han de clausurar les zones comunes llevat excepcions per a deambulació inevitable per trastorn neurocognitiu o trastorn mental greu. Cal identificar les zones de deambulació, si és possible, segons la classificació dels i les residents, i els espais han de permetre prou separació entre persones. Les zones hauran de ser desinfectades amb especial intensitat i freqüència, i permetre deambular sense que les persones puguin sortir de la zona d'aïllament, evitant subjeccions. Com a alternativa al tancament de zones comunes, es pot plantejar l’organització de torns que permetin mantenir una distància de seguretat entre els i les residents de 2 metres i amb una neteja oportuna entre un/a resident i el següent.

 • Es suspenen totes les visites als centres sociosanitaris.

 • Es suspenen totes les sortides del servei.


COMUNICACIÓ EN CAS DE SÍMPTOMES O SOSPITA

 • En cas que algun/a professional o persona atesa presenti símptomes (febre, tos, dificultats respiratòries…) cal trucar al 061 i seguir les indicacions. En paral·lel cal informar a Salut Laboral de Suara a través d'AQUEST FORMULARI per tal que coordini amb Salut Pública les accions a fer.

 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a Suara a través d'AQUEST FORMULARI.


ATENCIÓ I SEGUIMENT DELS CASOS QUE NO REQUEREIXEN DERIVACIÓ A ALTRES ÀMBITS ASSISTENCIALS

Davant dels primers símptomes de sospita d'infecció per coronavirus SARS-CoV-2 la residència ho posarà en coneixement de l'EAP referent, que en farà la valoració, recollida de mostres i el tractament més adient. L'EAP comunicarà el cas a Salut Pública i, de forma conjunta i coordinada, adoptaran les mesures necessàries per garantir la correcta prevenció i control de la malaltia.

Es poden atendre en el centre residencial els casos possibles, probables o confirmats de la Covid-19 amb símptomes lleus o asimptomàtics i els que no tenen criteri de derivació a altres àmbits assistencials, sempre que el centre compti amb els requisits mínims per a prestar aquesta atenció, tant professionals, com materials, organitzatius i estructurals. (Annex 5. Criteris de gravetat i requisits mínims per a l'atenció de casos Covid-19 a la residència).


COMUNICACIÓ DIÀRIA OBLIGATÒRIA

 • MOLT IMPORTANT! Diàriament abans de les 16:00, amb l’objectiu que el client pugui monitoritzar l’estat dels serveis, s’ha d’omplir el formulari de:

  • Portal de Residències (dirigit a tots els centre residencials, gent gran, infància, violència masclista, salut mental, discapacitats, droga addiccions, VIH, etc.). Cada servei té un nom d’usuari i una contrasenya específics.

 • Cal comunicar qualsevol incidència a: covid19.tsf@gencat.cat o trucar als números de telèfon: 93 887 63 97 i 93 887 63 99

 • Salut crearà una web Service amb dades consensuades per part del CatSalut, com a única font de dades, que serà omplert a diari per cada un dels centres residencials. PENDENT DE MÉS INFORMACIÓ


COMANDA MATERIAL

Tots els centres residencials de gent gran i persones amb discapacitat han de fer arribar les seves peticions de material de protecció a: http://materialres.catsalut.cat/

El vostre codi d'usuari a la plataforma és el codi RESES: RE+Codi Sxxxx (per exemple RES00001)

I la vostra contrasenya: coronavirus

En cas de comandes urgents les heu de fer arribar a: resid.urgencia@catsalut.cat

En cas que necessiteu material heu de fer la petició abans de les 10:00 h del matí. És important que faciliteu tota la informació que se us demana i que sigui el més real i actual possible, ja que diàriament la podreu actualitzar en funció de les variacions reals d'estocs i de les necessitats del vostre centre. Entre altres dades és important incorporar l'e-mail de la vostra persona de contacte per aquest tema en el camp habilitat per facilitar-lo, per futures comunicacions en relació amb aquest tema i l'adreça on s'ha de fer arribar el material.

Per tal de facilitar l'accés a la Plataforma i regular el tràfic d'usuaris abans de les 10:00 h, us demanem la introducció de les dades en les franges horàries assignades, tot i que podeu fer-ho sempre que ho necessiteu, i fora d'aquests horaris no hi ha limitació d'accés.

 • Barcelona ciutat i comarques: horari de 8:00 – 9:00 h

 • Resta Catalunya 9:00 – 10:00 h

Quan la vostra comanda estigui preparada se us avisarà i se us entregarà directament a l'adreça que hàgiu fet constar en la petició.


AUXILI URGENT

(segons l’Ordre SMD/275/2020, de 23 de març, i la Instrucció 6/2020, de 23 de març)

Quan es doni alguna de les situacions excepcionals que es relacionen tot seguit, els centres queden obligats a comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Departament de Salut i a la Delegació o Subdelegació del Govern d’Espanya a Catalunya que correspongui, per tal de demanar l’auxili urgent disponible a fi de donar resposta a la situació concreta:

 • Impossibilitat de complir l’Ordre SND/265/2020, per manca de mitjans personals, materials, circumstàncies físiques o d’una altra índole, especialment en allò relatiu a les normes d’aïllament.

 • Impossibilitat de gestionar adequadament la conservació i retirada de cadàvers per acumulació i/o absència de serveis funeraris disponibles.

 • Qualsevol altra circumstància anàloga que posi en greu perill la integritat i sosteniment del servei que es presta.

VISITES DELS FAMILIARS. RECOMANACIONS

Les visites estan autoritzades segons fase de desconfinament del territori:

 • Fase 0: priorització de les visites d'acompanyament i suport al final de vida (seguir el Protocol Mesures de control en l'Acompanyament de final de vida pels familiars que les residències teniu com a Annex al final del Pla de comunicació amb les famílies).

 • Fase I: Afegir la priorització de les visites de residents en situació de descompensació de malaltia crònica.

 • Fase II: Generalització de visites a tot tipus de residents. Màxim d’una persona per resident, amb cita prèvia (descrita a l’apartat Organització i realització de la visita)

 • Fase III: Visites de familiars (fins a 3 persones) en zones exteriors del centre residencial.

Autorització visites:

El tancament complet dels centres residencials als visitants està sota l'autoritat sanitària territorial, d'acord amb els criteris establerts pel Departament de Salut i el Servei Català de la Salut.

En qualsevol estat de les residències, s'autoritzaran les vistes de familiars quan el suport i el procés d'atenció a les persones ho aconsellin i, especialment, en situació de final de vida. Vegeu aquí.

Les visites es començaran a fer a totes les persones que viuen en residències considerades com a netes, o en les que tinguin un sector considerat com a net totalment sectoritzat, de forma prioritària; en segon lloc, als residents sense malaltia que estiguin en centres residencials afectats però en situació estable i es denegaran als centres que encara no mostrin un control adequat de la infecció, segons criteri de Salut Pública.

El centre residencial ha de garantir que, sempre que la situació del resident ho permeti, hi hagi mètodes alternatius, com l'ús de telèfons o la videoconferència, que permetin mantenir una relació fluida entre els residents i les seves famílies.


Espais:

 • Disposar d'un espai de recepció, al que no puguin accedir els residents, en el que realitzar el cribratge dels visitants.

 • Es recomana la creació "d'àrees netes" dedicades específicament a visites, en les quals s'aplicarà el protocol vigent de desinfecció i neteja entre visita i visita. És recomanable que aquestes àrees disposin de separació física, mampares de vidre o planxa de metacrilat transparent, i accessos diferenciats per al resident i el visitant, que han d'accedir a les àrees per portes diferents i que han de garantir la distància de seguretat de metre i mig entre persones.

 • A l'època estival s'habilitarà un espai per a visites exteriors on es puguin mantenir les distàncies de seguretat i les condicions dels residents siguin les més favorables. Per tal de garantir el manteniment de la distància de seguretat és recomanable marcar línies de separació amb pintura o cinta adhesiva al terra de l'espai habilitat, que garanteixin la distància de seguretat entre el visitant i el resident.

 • En cas de no tenir espai exterior i garantint les mesures de seguretat, si es disposa d'un espai interior suficient per rebre les visites de 3 familiars, es podran dur a terme.

 • Es recomanen també les passejades dels residents per l'exterior de la residència acompanyats pels familiars. Cal garantir l'ús de mascaretes per residents i familiars i la higiene de mans en recollir el resident.


Consideracions prèvies:

  • No és permès el contacte directe dels visitants amb residents amb Covid-19 confirmada, probable o en sospita.

  • Es recomana una visita setmanal per resident, que el familiar (màxim de 3) sigui el mateix en períodes no inferiors a 14 dies i que la durada de la visita i el nombre de visitants dependrà de la capacitat organitzativa del centre (el centre pot valorar segons disponibilitat i aforament). Només podran circular del lloc de cribratge al de la visita.

  • En els casos de residents que es trobin enllitats, un familiar per visita podrà accedir a l’habitació. Haurà d’aplicar les mesures d’higiene comunes i caldrà netejar i desinfectar posteriorment les superfícies de l’habitació (tauletes, poms de les portes, baranes, sofà, etc.).

  • El centre decideix: horaris, aforament màxim en funció d'instal·lacions i personal per supervisar.


Organització i realització de la visita:

 • Totes les visites han de fer-se amb cita prèvia, informant els familiars de les condicions en què es podrà realitzar la visita (per telèfon o escrit). Cada centre ha d’establir les franges horàries de visita i el seu aforament màxim en funció de les seves instal·lacions i la disponibilitat de personal per a la supervisió.

 • Entrada i previ a la trobada:

  • Entregar breu explicació sobre la necessitat de les mesures.

  • A criteri de la residència es pot oferir un document de declaració autoresponsable per signar pel familiar la primera vegada que visita el centre, després d’haver estat informat adequadament.

  • Enquesta breu que ha d'incloure preguntes sobre la presència de símptomes d'infecció respiratòria i altres signes o símptomes de Covid-19, control de temperatura, antecedents de proves diagnòstiques positives i de contacte amb casos confirmats de Covid-19: Cap persona amb prova positiva (PCR/detecció antigen o IgM positiva a coronavirus SARSCoV-2) o amb signes/símptomes d'infecció respiratòria, febre o antecedents de contacte amb casos confirmats de Covid-19 en els darrers 14 dies NO ha de ser autoritzada a entrar en el recinte fins la seva alta mèdica.

 • Es recomana que les persones que hagin participat en espais o activitats amb major risc de contagi (anar a espais d’oci, celebracions, etc..) posposin la visita a partir dels 14 dies següents.

 • Una vegada superat el cribratge: rentat higiènic de mans, desinfecció del calçat, i posar-se mascareta quirúrgica i guants (ho poden portar de casa però no portar posats els guants des del carrer). Hauran de mantenir la distància de metre i mig amb els residents. El rentat de mans s’ha de fer en entrar al centre residencial i en sortir-ne.

 • Els visitants han de veure el resident directament en arribar i han de sortir immediatament després de la visita, sense transitar per la resta del centre. La durada de la vista queda a criteri del centre en funció de la disponibilitat i l’aforament.

 • No és permès el contacte directe dels visitants amb residents amb Covid-19 confirmada, probable o en sospita. No es permet la visita a les zones grogues ni vermelles de les residències, excepte en els casos de final de vida seguint les mesures que estableixi el protocol específic.

 • Es mantindrà registre diari de les visites amb telèfon de contacte, per facilitar l’estudi de contactes en cas que el resident desenvolupi simptomatologia compatible amb Covid-19.


Mesures addicionals de protecció per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 (Comunitat del Departament de Salut i Departament de treball Afers Socials i Famílies amb data 14 de juliol 2020)

 • Per recuperar i reforçar els vincles familiars i socials es mantenen les visites a la residència. Tot i això, la Direcció del centre podrà adaptar o suspendre aquestes visites en funció de la situació epidemiològica definida per l’autoritat sanitària, i prèvia informació als responsables sanitaris i a les famílies.


AIXECAMENT DE L'AÏLLAMENT. RECOMANACIONS

 • Als casos confirmats que visquin en residències, que no requereixin ingrés hospitalari o en un altre centre sociosanitari, i que siguin tractats en la residència, se'ls farà l'aïllament en els centres on resideixin o en un altre centre residencial quan no es puguin garantir les mesures d’aïllament.

 • L'aïllament de les persones amb Covid-19 (confirmada o en sospita) és una mesura de control de la disseminació de la infecció indispensable.

 • El risc de contagi ha de ser avaluat individualment.

 • És important establir una classificació que permeti gestionar les mesures de prevenció i control de la disseminació de la infecció (Protocol sectorització) i la disposició dels equips de protecció individual (EPI) necessaris en funció de la cohort de pacients segons zona.

 • El canvi d'habitació pot ser una situació estressant per al resident i ha d'estar justificada.

 • Els professionals es distribuiran per plantes, evitant el contacte creuat i el trànsit entre zones. En el cas que calgui transitar entre zones diferenciades i espais comuns (com ara vestidors), cal recordar les mesures de desinfecció i control marcades en el Protocol de sectorització.

A l'annex 4 del present document trobareu Categorització espais residència i ubicació segons grup de risc.


Recomanacions respecte de la utilització de proves diagnòstiques per determinar casos possibles, casos confirmats i casos negatius

La interpretació correcta de les diferents proves a l'hora de poder estratificar els residents en les diferents cohorts es poden catalogar en:

 • Proves de detecció (RT-PCR): tècnica d'elecció per al diagnòstic dels pacients.

 • Proves de detecció anticossos: no es recomana el seu ús per al diagnòstic individual, a causa de la manca de sensibilitat de moltes d'aquestes proves en la fase precoç de la malaltia.


Detecció precoç de casos

Tots els residents i professionals, excepte els que no siguin ja casos confirmats o probables de Covid-19 o hagin superat la malaltia, s'haurà de tenir una llista de control (check list) clínic i epidemiològic diari. Aquesta llista ha d'incloure:

 • Temperatura

 • Presència de simptomatologia compatible amb Covid-19

 • Contacte amb una persona sospitosa, probable o confirmada de Covid-19

Si algun resident passa a tenir la consideració de cas sospitós, es procedirà al seu aïllament immediat en zona groga, així com al dels seus contactes estrets.

Si algun professional passa a tenir la consideració de cas sospitós, es retirarà del lloc de treball i s'indicarà que contacti amb la seva mútua laboral per a la seva valoració.

S'haurà de disposar sempre d'un contingent mínim de material i equips de protecció.


Conducta d'aïllament segons el resultat PCR

Les autoritats de Salut Pública determinaran si cal realitzar noves accions de cribatge en una residència i com actuar en cada aparició d'un cas, segons l'estudi de contactes.

En situació de sospita clínica compatible amb Covid-19:

 • Cal procedir a l'aïllament individual del cas sospitós en zona groga.

 • Contactar amb el referent de l'equip d'atenció primària de la residència per a la valoració i recollida de mostra per a PCR.

 • Quan s'hagi confirmat el cas a la residència (PCR positiva), el resident s'ha de traslladar a la zona vermella. L'equip d'atenció primària contactarà amb els serveis de vigilància epidemiològica del territori per a l'estudi del brot i per determinar l'actuació.

 • En aquest moment es considera que hi ha un brot a la institució o zona afectada i s'ha de realitzar PCR a tots els residents i treballadors exposats, classificats com a contactes estrets segons els serveis de vigilància epidemiològica territorial, inclosos els professionals externs que són considerats contactes estrets.

 • Els professionals es podran realitzar la prova al servei de prevenció de riscos o mútues laborals o al mateix equip d'atenció primària. En cas de ser positiu caldrà derivar-los a la mútua laboral per al seu seguiment.

 • Cal repetir aquest procediment al cap de 7 dies.

 • Els residents s'ubicaran en zona groga o es considerarà tota la zona com a groga, segons possibilitat de la residència. S'han d'aplicar mesures d'aïllament estricte (menjar a les habitacions, no utilitzar zones comunes, utilitzar EPI).

 • Els residents amb resultat negatiu poden ser desaïllats.

 • Si apareixen nous casos, s'ha de repetir el procediment fins que no aparegui cap nou cas.

 • Els residents i professionals que ja han superat la malaltia no cal que siguin sotmesos a proves ni a mesures de restricció social al llarg dels 6 mesos següents. Cal extremar l'ús de mascareta quirúrgica i la higiene de mans.

 • Cada resident ha d'estar ubicat en una zona determinada, segons el seu estat clínic i de resultat de la prova de confirmació.

 • S'han de restringir al màxim possible les visites als residents de zones del centre grogues o vermelles.


En una primera fase, s'ha de fer el cribratge de residents i professionals per poder tenir una anàlisi completa en el centre residencial. La prova indicada és l'RT-PCR (no es recomanen les proves de detecció d'anticossos per al diagnòstic individual, a causa de la manca de sensibilitat de moltes d'aquestes proves en la fase precoç de la malaltia).

El cribratge s'ha de realitzar: almenys un cop per procedir a la sectorització i implantació de mesures de prevenció i control de la infecció.

En presència de brot: davant l'aparició de signes i/o símptomes de Covid-19, es procedirà al seu aïllament en zona vermella.

La zona es considerarà com a espai brut fins a confirmació del cas i s'aplicaran mesures d'aïllament estricte (menjar en habitacions, no utilitzar zones comunes, utilització d'EPI) fins passats 14 dies, si no apareix cap cas de sospita més.

Quan s'hagi confirmat el cas a la residència es considerarà que hi ha un brot a la institució i es realitzarà PCR a tots els residents i treballadors exposats. Repetir aquest procediment al cap de 14 dies i, posteriorment, segons l'evolució epidemiològica del centre.

Cada resident ha d'estar ubicat en una zona determinada segons el seu estat clínic i resultat de la prova de confirmació.

Es restringiran el màxim possible les visites als residents del centre (veure punt anterior: Visites familiars. Recomanacions).

No es recomana la realització sistemàtica de proves PCR als professionals de nova incorporació. Cal mantenir les normes de control d'aparició de símptomes i signes i mesures higièniques.

Impacte emocional i cognitiu per tenir l'aïllament en els residents i els contactes: s'han de definir circuits per tal de facilitar les sortides de les habitacions o mantenir les rutines d'exercici físic, respectant sempre les sectoritzacions establertes. També hauran de vetllar pel manteniment dels vincles socials amb familiars o voluntaris, facilitant l'ús del telèfon, la videoconferència o altres vies telemàtiques.


Retirada de l'aïllament als residents

El desaïllament d'un resident que ha patit una infecció per Covid-19 s'ha de fer seguint sectorització (actualitzat 27 abril 2020).

L'aïllament es mantindrà fins que transcorrin tres dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic amb un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes. Es farà PCR al finalitzar aquest període; si és negativa es pot desaïllar el resident i si és positiva continuarà l'aïllament i es tornarà a fer la PCR al cap de 7 dies fins a la seva negativització.

A partir dels 10 dies d’aïllament es podrà realitzar Ig total i IgG, per determinar l’estat immunitari previ a la retirada de l’aïllament. La PCR no és un bon indicador per retirar l’aïllament ja que pot mantenir-se positiva durant molt temps sense que això signifiqui que la persona té capacitat infectiva.

El seguiment i l'alta seran supervisats pel professional sanitari corresponent al seu centre i del centre d'atenció primària.

En aquests casos, el resident passarà directament a zona verda.

En el cas de residents que han superat la malaltia (confirmada per PCR), i a qui, per alguna raó, se’ls ha realitzat PCR i aquesta ha repositivitzat, es pot fer determinació d’IgG. Els estudis realitzats no han detectat risc de contagi en aquests casos.


CRITERIS ACCÉS NOUS INGRESSOS EN EL CAS DE MESURES ADDICIONALS PER CONTENIR EL BROT

En el cas de novetats per nous rebrots a diferents territoris, la regulació de la nova normalitat i el confinament pot variar. Per tant, cal establir les mesures dictades pel Govern de la Generalitat i el Departament de Salut en el moment i la durada que ho determinin.


CRITERIS ACCÉS NOUS INGRESSOS EN FASE AUTORITZADA

Ampliació dels criteris d'accés per als nous ingressos en places públiques o de prestació econòmica vinculada en centres residencials de gent gran, incorporant situacions derivades de la Covid, en les fases de desescalada i fins a la nova normalitat.

Es prioritzarà:

 • Persones que viuen al seu domicili i que no poden tenir suport familiar suficient per diferents situacions derivades del coronavirus.

 • Persones ingressades en un centre sociosanitari o hospital d'aguts que no poden tornar a casa per diferents situacions greus derivades del coronavirus (per exemple, defunció de la persona cuidadora, malaltia de la persona cuidadora...).

 • Persones ateses en el centre de dia que actualment es troben en el seu domicili (suspensió d'activitat del centre de dia) i que han empitjorat el seu grau d'autonomia i necessiten més suport i atenció continuada i assistida.

 • Persones ateses en el centre de dia que actualment es troben en el seu domicili (suspensió d'activitat del centre de dia) i als quals la persona cuidadora no els pot continuar donant suport.


En relació amb el criteri d'urgència social per a l'accés a les places residencials, es tindrà en compte:

 • Desaparició sobtada de la persona cuidadora principal, que cap altre membre de la família pugui fer les tasques de persona cuidadora, i no pugui estar atès per un altre servei (SAD social, centre de dia, habitatge tutelat...).

 • Persones en situació de maltractament físic, psíquic o de descurança.

 • Persones amb modificació de la capacitat, tutelades per fundacions tutelars, amb problemàtica social derivada de la seva situació.

 • Persones soles sense fills ni vincles familiars en situació de risc social amb dificultats per seguir un control o tractament, que suposi un risc per a la seva integritat o de l'entorn.

 • Persones ingressades en places del servei d'acolliment d'urgència per a gent gran (SAUV) en les quals l'ajuntament ha treballat la immediatesa de la situació d'urgència.

 • Ordre judicial d'ingrés.

 • Persones ingressades en unitats de llarga estada de centres sociosanitaris del SISCAT i que en el moment de l'alta sanitària sigui impossible o no aconsellable el retorn al domicili, sempre que la persona es trobi en una de les situacions descrites en els quatre primers punts.

 • Pèrdua de l'habitatge habitual sempre que la persona es trobi en una de les situacions descrites en els quatre primers punts.


Circuit:

 • Informe del t.s. dels serveis socials bàsics (indicant si és temporal o permanent) i enviar a referents de territori.

 • Serveis Territorials Departament confirmen i assignen residència de la Xarxa de serveis Socials d'Atenció Pública.

 • Referents del Territori informen a residència i t.s. derivant que contacta amb la família.

 • L'ingrés s'ha de realitzar per mitjà d'una resolució del/la cap de servei d'atenció a les persones dels Serveis territorials del Departament.

 • Una vegada la persona ingressa al centre, i en el cas de no tenir reconeguda la situació de dependència o ser beneficiària d'una altra prestació, se'n fa la valoració, el PIA inicial o PIA de residència, així com el càlcul de la capacitat econòmica i aportació econòmica de la persona, si s'escau, d'acord amb la normativa vigent.


Si l'ingrés a la residència és de caràcter temporal, no podrà ser superior a un any, i caldrà preparar amb antelació l'ingrés a un recurs assistencial alternatiu a la residència adequat.


NOUS INGRESSOS. RECOMANACIONS

 • Fase 0: No s'accepten nous ingressos en centres residencials.

 • Fase I: Possibilitat d'ingressos nous en residència des del domicili, centre sociosanitari o hospital d'aguts si es donen les condicions següents:

  • Residència verda o amb zero casos actius.

  • Possibilitat d’ingressos en residències amb classificació taronja. Residències amb casos de Covid, correctament sectoritzada (amb zones vermelles, zones grogues i zones verdes) i el brot controlat.

  • PCR negativa en el resident de nou ingrés.

  • Possibilitat de disposar d'habitació individual i aïllament en els primers 7 dies de viure en el centre residencial.

  • En cas de no disposar de zones grogues (planta o zones de la residència que allotgen pacients sospitosos d'infecció per Covid-19, pendent d'evolució i confirmació diagnòstica) podrà fer l'ingrés en zones netes, sempre que disposi d'un pla de contingència i que tingui protocol·litzades i adequadament implantades les intervencions de prevenció i control d'infeccions en el centre.

 • Es denegaran nous ingressos als centres que encara no mostrin un control adequat de la infecció i fins a la seva estabilització.

 • Fase II i III: possibilitat d’ingressos amb baixa incidència de casos, en condicions estables, que han estat declarades per Salut Pública com a residències de baix risc i correctament sectoritzades.


Requisits que es demanen a nou resident

 • Disposar d'una PCR negativa realitzada en un termini inferior a les 24-48 hores el dies previs, preferiblement mai més enllà dels 5 dies , i que hagi estat en aïllament preventiu al seu domicili, hospital o centre sociosanitari.

 • Declaració de la família conforme no ha estat en contacte estret amb cap cas sospitós, probable o confirmat de Covid-19 en els darrers 14 dies. També es compromet a avisar la residència en cas que en els dies posteriors a l’ingrés alguna persona convivent amb el resident sigui diagnosticada de Covid-19. La residència n’informarà l’equip d’atenció primària i el referent de Salut Pública per determinar el risc i si calen mesures addicionals.

 • Informe habitual d’ingrés a la residència, que inclogui informació clínica i epidemiològica del resident.

 • Les persones que ingressin han de restar en aïllament durant 14 dies, en zona groga.

 • Les persones que ja han superat la malaltia, han complert el període d’aïllament en un altre centre sanitari o residencial i han rebut l’alta mèdica poden ingressar en zona verda si disposen de PCR negativa o anticossos IgG.

 • No haver estat en contacte estret amb cap cas sospitós, probable o confirmat de Covid-19 en els darrers 14 dies.


Estratègies per gestionar els residents

 • Establir una classificació que permeti gestionar les mesures necessàries de prevenció i control de la disseminació de la infecció.

 • Accions en el moment de l'ingrés de les persones usuàries per accedir a la residència procedents d'un altre centre residencial, sociosanitari o hospitalari, o del seu domicili:

  • Resultat de prova PCR negativa.

  • Control de l'existència de símptomes o signes compatibles amb la infecció per Covid-19. Inclou la presa de temperatura en arribar i l'interrogatori de símptomes per part del personal sanitari de la residència en un espai específic situat a l'entrada. Registre a la història del resident.

  • Ubicació en accedir al centre residencial en zona groga i aïllament de 14 dies.

  • Control d'aparició de símptomes o signes compatibles d'infecció per coronavirus SARS-COV-2 durant 14 dies d'aïllament, 1 cop al dia. Registre a la història del resident.

  • En cas d'aparició de signes o símptomes, cal contactar amb l'EAP de referència per procedir a la seva valoració clínica i PCR de diagnòstic, si escau, i al trasllat del pacient segons l'estat clínic i el resultat de la PCR.

  • Cal contactar amb la família per identificar si s’ha produït algun cas o familiar amb símptomes compatibles i per determinar focus de contagi.

  • Els ingressos provinents d’hospital o centre sociosanitari que han guardat aïllament en els darrers 14 dies poden ingressar directament a la zona verda.


Actuacions en cas que un resident hagi d’assistir a centres hospitalaris o a consultes mèdiques, urgències o altres visites a centres sanitaris de manera puntual.

No es consideren reingressos els residents que acudeixen a tractament en centres sanitaris

En cas que un resident hagi d’anar a fer una prova diagnòstica, assistir a una consulta mèdica, o rebre un tractament periòdic en un centre sanitari (p.e. o quimioteràpia), com podria ser una diàlisi, cal tenir en compte les mesures següents:

 • El resident ha d'anar i tornar amb mascareta quirúrgica des que surt del centre fins que hi torna, llevat que durant la prova diagnòstica, o la visita, calgui treure-li.

 • El transport (sanitari o privat) i el centre de destinació han de complir amb les mesures pertinents, per respectar l'espai de distanciament, l'ús de mascaretes i la higiene de mans. Cal evitar el transport públic.

 • Garantir la higiene de mans, distància de seguretat en sala d'espera i mascareta en consulta, a més de desinfecció de l'utillatge.

 • En tornar a la residència, cal evitar el contacte del resident amb cap altre usuari fins que no es duguin a terme les mesures que es descriuen a continuació.

  • Desinfectar el calçat i/o cadira de rodes/carrutxes, si és el cas (amb lleixiu al 0,1 %).

  • Fer higiene de mans del resident.

  • Canviar-se de roba, que s'ha de dur a rentar a 60 ⁰C.

  • Valorar, en funció del tipus de prova, si cal que es banyi o es dutxi.

 • Si es tracta de visites periòdiques i les característiques del centre ho permeten:

  • És recomanable que aquesta persona tingui una habitació individual o comparteixi espai amb persones amb condicions similars.

  • Dugui mascareta i respecti la distància de seguretat en les zones comunes.

  • S'estarà atent a l'aparició de febre i/o altra simptomatologia compatible.

 • Si el resident és cas sospitós, confirmat o probable o està en aïllament preventiu:

  • Equip assistencial residència i atenció primària valorarà la urgència de la visita al metge o prova i es posposarà fins a l'alta del resident.

  • Si no és possible posposar cal prendre mesures i avisar al transport i al destí de la condició del pacient amb Covid-19 o possible cas.

  • Informar el centre de destí que la persona viu en una residència perquè s'extremin les precaucions.

  • En el cas que hagin estat ateses en zones de major risc d'infecció, es recomana l'aïllament del resident durant 14 dies.

 • Si va acompanyat d'un familiar, cal que guardi les mesures de prevenció i control de la infecció (ús de mascareta, neteja de mans, distanciament físic).


RETORN VOLUNTARI I TEMPORAL AL DOMICILI

L’entorn familiar del o la resident pot sol·licitar el retorn temporal i voluntari al seu domicili en els supòsits següents (seguint les Instruccions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut, i de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, respecte el retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en centres residencials, mentre duri la situació de risc relacionada amb la COVID-19, de 04/04/2020):

 1. Persona que roman estable i sense símptomes associats a la COVID-19 que vulgui tornar de forma voluntària al domicili familiar: no cal prova diagnòstica però sí fer aïllament durant 14 dies al domicili. El o la Responsable Higiènic-Sanitari del centre ha d’autoritzar el retorn temporal al domicili de la persona resident.

 2. Persona que per causa no relacionada amb una infecció per COVID-19 realitza ingrés hospitalari a aguts o a atenció intermèdia i que en el moment de l’alta es planteja retorn temporal al domicili: no cal prova diagnòstica però sí fer aïllament durant 14 dies al domicili.

 3. Persona que per una infecció de COVID-19 realitza ingrés hospitalari a aguts o atenció intermèdia: en el moment de l’alta pot fer retorn temporal al domicili amb la indicació de fer aïllament durant 14 dies al domicili des de l’alta i sempre que el quadre clínic s’hagi resolt o fins l’obtenció d’un resultat PCR negativa.

En tots els casos cal tenir en compte que:

 • El retorn és voluntari i temporal: quan finalitzi el període de risc la persona ha de poder retornar al centre residencial habitual.

 • La família ha de tenir en compte que si la persona es posa malalta amb infecció respiratòria per COVID-19 o en el cas del supòsit 3 rebi l’alta hospitalària per COVID-19, no pot retornar a la residència fins que es curi totalment del procés.

 • El domicili de retorn ha de complir els requisits per garantir una bona atenció familiar, i han de tenir la possibilitat de poder aïllar la persona els primers 14 dies, en cas de posar-se malalta o en el supòsit 3 els dies necessaris fins que es consideri per part de salut.

 • En les situacions 2 i 3, el o la Treballadora Social del centre sanitari on estigui ingressada la persona serà l’encarregada de coordinar la possibilitat d’alta directa al domicili familiar, en acord amb la direcció del centre residencial on estava vivint la persona.

 • En cas de realitzar-se el retorn al domicili, l’entitat prestadora i la persona atesa o els seus representants legals han de signar un annex al contracte assistencial (adjuntat al final del pla de contingències) on consti que:

  • La persona marxa a casa de manera temporal i voluntària amb l'autorització del o la RHS.

  • La plaça no ocupada es reserva, així com el no cobrament del preu de l’estada ni per cap altre concepte.

 • Si la persona té símptomes, cal que es posi de seguida en contacte amb el sistema sanitari.

IMPORTANT! Des del centre cal omplir el següent formulari per tramitar la sortida autoritzada de residents de residències a petició de familiars.


MESURES GENERALS PER PROTEGIR LA SALUT DE LES PERSONES RESIDENTS

 • Tot l’equip, portarà en tot moment, mascareta quirúrgica i guants. Adjuntem el link on trobareu tots els vídeos de mesures higièniques, rentat de mans i ús d’EPIs: Vídeos prevenció i protecció.

 • Cal portar el cabell recollit i les ungles de les mans curtes i sense esmalt.

 • Portar roba i sabates exclusives per al treball i mantenir distància de seguretat.

 • Contactar a través de missatges o circulars amb visitants i familiars i col·locar cartells a l’entrada indicant que no poden accedir-hi a no ser que sigui imprescindible, i en cap cas si presenten símptomes respiratoris o febre.

 • Posar a l’entrada del centre, en passadissos i zones comunes cartells informatius sobre higiene de mans i higiene respiratòria (veure Annex 2). Es realitzaran activitats formatives d’educació sanitària a residents i professionals.

 • Garantir que tots els lavabos dels centres disposen de sabó i tovalloles de paper per a la higiene de mans.

 • Disposar de dispensadors amb solució hidroalcohòlica per a la higiene de mans, mocadors d’un sol ús per a la higiene respiratòria i contenidors de residus amb tapa d’obertura amb pedal (idealment tant dins com fora de l'habitació).

 • Realitzar la higiene de mans abans i després del contacte amb cada resident i després del contacte amb superfícies o equips potencialment contaminats.

 • Tota persona amb simptomatologia respiratòria que hagi de ser atesa per un/a professional ha de dur una mascareta quirúrgica.

 • Implementar programes intensificats de neteja en el centre, amb especial atenció a zones on transitin més persones i superfícies de contacte freqüent com baranes, poms de porta, taules, etc.

 • Informar a residents i familiars, així com als i les professionals, de les accions preses per protegir-los.

 • El material necessari d’aïllament (guants, bates…) per a professionals i residents es demanarà fent comandes a CatSalut, que el centralitza.

 • Es recomana que, en la mesura que sigui possible, s’activi l’aplicatiu STOP COVID19 CAT del Departament de Salut tant per treballadors/es com per residents en el centre, per tal que el sistema sanitari pugui vigilar l’evolució del COVID-19.

ACTUACIONS DAVANT DE CASOS EN INVESTIGACIÓ, PROBABLES I CONFIRMATS DE COVID-19 EN RESIDENTS

Mesures de coordinació per al diagnòstic

En la fase actual (16/04/2020) de transmissió comunitària sostinguda generalitzada s’ha de realitzar la detecció d’infecció per SARS-CoV-2 en les següents situacions:

 • A. Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda que es troba hospitalitzada o que compleix criteris d'ingrés hospitalari.

 • B. Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda de qualsevol gravetat que pertanyi a algun dels següents grups: (a) personal sanitari i socio-sanitari, (b) altres serveis essencials.

 • Es pot valorar la realització de la prova diagnòstica a persones especialment vulnerables o residents en centres tancats, que presenten un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda independentment del seu grau de gravetat, després de realitzar una valoració clínica individualitzada. En cas de sospita, el centre ha de posar-se en contacte amb el CAP assignat que es coordinarà amb el metge de la residència per valorar si existeixen criteris de derivació a un centre sanitari i activar el procediment establert.

 • Si la prova és positiva s’informa mitjançant el següent formulari a Salut Laboral, que coordinarà la informació amb Salut Pública i juntament amb direccions operatives es coordinarà la comunicació amb clients.

Definició de casos

Els casos es classifiquen de la següent manera (seguint el Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2), actualitzat a 16/04/2020):

 • Cas confirmat: cas que compleix criteris de confirmació per laboratori: PCR, o test de diagnòstic ràpid (TDR) d'antigen o d'anticossos positiu.

 • Cas probable:

  • cas d'infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb diagnòstic de COVID-19 no confirmat.

  • cas diagnosticat per vincle epidemiològic amb casos confirmats, ja sigui en l'àmbit de centres tancats o en l'àmbit familiar.

 • Cas possible: cas amb infecció respiratòria aguda lleu al que no se li ha realitzat test diagnòstic microbiològic.

A més de la classificació esmentada anteriorment, tots els centres residencials han de disposar de la classificació de les persones que atenen segons (Orden SND/265/2020, de 19 de marzo):

  • Residents sense símptomes i sense contacte estret amb cas possible o confirmat de COVID-19.

  • Residents sense símptomes en aïllament preventiu per contacte estret amb cas possible o confirmat de COVID-19.

  • Residents amb símptomes compatibles amb el COVID-19.

  • Casos confirmats de COVID-19.


Criteris clínics per considerar l’atenció al propi centre residencial

Es poden atendre al centre residencial:

 • Casos possibles, probables o confirmats de COVID-19 amb símptomes lleus, en un centre que pugui complir amb els requisits mínims per a la seva atenció i que no presentin criteris de gravetat (veure detall Taula 1 Criteris de gravetat de la Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a les residències, del Servei Català de la Salut, 20/03/2020).

 • També s’atendran els casos probables o confirmats de COVID-19 en situació de malaltia crònica (MACA O V66.7) en els quals s’ha decidit la limitació d’esforç terapèutic i, per tant, no és necessari el seu ingrés a un hospital d'aguts en considerar que l’atenció que es pot donar al centre residencial és màxima i als quals es garanteix una adequada atenció pal·liativa.

Mesures generals per atendre residents al centre residencial:

 • S’ha de procurar reduir al mínim el nombre de treballadors/es en contacte directe amb persones afectades (cas possible o confirmat).

 • No poden produir-se rotacions de personal assignat a diferents zones d’aïllament.

 • És important reduir el temps d’exposició.

 • Cal garantir una correcta identificació dels i les professionals per fer-ne seguiment.


Davant d'un cas confirmat nou de Covid-19:

 • Es considerarà que hi ha un brot en la Residència.

 • L'aïllament del cas s'ha de mantenir fins que transcorrin tres dies des de la resolució completa dels símptomes i del quadre clínic amb un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes.

 • El seguiment i l'alta seran supervisats per l'equip d'atenció primària de referència.

 • En els contactes estrets es durà a terme la quarantena de 14 dies i realització de PCR en el moment de la confirmació del cas i al final de la quarantena (atesa la vulnerabilitat de l'entorn i la importància de detectar possibles casos asimptomàtics.


Criteris per al retorn de residents davant de l’alta d’un hospital (aguts i intermèdia)

Algunes consideracions són:

 • En la planificació́ de l’alta, pot demanar-se a la persona i/o cuidador principal si temporalment prefereixen anar al domicili de la persona i/o cuidador o bé tornar a la residència (veure RETORN VOLUNTARI I TEMPORAL AL DOMICILI).

 • En cas d’un/a resident derivat i ingressat a un hospital d’aguts o atenció́ intermèdia per qualsevol altre motiu que no sigui un procés associat a insuficiència respiratòria i que no ha estat en contacte amb un pacient confirmat de COVID-19, podrà tornar de forma directa al seu centre residencial.

 • En cas d’un/a resident derivat i ingressat en un hospital d’aguts o en un centre sociosanitari per un quadre d’insuficiència respiratòria aguda, és necessari abans del retorn a residència de forma precoç descartar que sigui un cas confirmat d’infecció́.

 • En cas que un/a resident sigui un cas confirmat de COVID-19, es recomana romandre a hospital d’aguts o bé derivar al o la resident a un hospital d’Atenció Intermèdia fins que se’l declari negatiu.

 • Tanmateix, en casos probables i confirmats que rebin l'alta tot i que el seu PCR segueixi sent positiva, s'haurà de mantenir el seu aïllament domiciliari/al centre amb monitoratge de la seva situació clínica almenys 14 dies des de l'alta hospitalària.


Retorn del pacient a domicili:

 • Si el pacient ha anat per mitjans propis, tornarà per aquest mitjà al seu domicili utilitzant mascareta ell i els seus acompanyants.

 • Si el pacient viu a prop i ha anat caminant tornarà al domicili caminant amb mascareta.

 • Si el pacient no disposa de transport propi o dels seus acompanyants o familiars i no pot anar caminant a domicili, s'ha d'optar sempre per una alternativa que li permeti tornar al seu domicili sense incrementar el risc de transmissió, portant mascareta i mantenint el distanciament social establert (>2 metres).


MESURES PER ATENDRE ELS CASOS D’AÏLLAMENT DELS I LES RESIDENTS QUE SIGUIN CASOS POSSIBLES, PROBABLES O POSITIUS

 • S’ha d’atendre la persona preferentment en una habitació individual amb bona ventilació (preferiblement a l’exterior); en cas que això no sigui possible, en un lloc on es pugui garantir una distància mínima de 2 metres amb la resta de convivents.

 • L’habitació ha de comptar amb bany propi si és possible; sinó cal netejar-lo amb lleixiu domèstic després del seu ús.

 • En cas de contagis múltiples, hi pot haver la possibilitat que dues persones amb COVID-19 comparteixin habitació.

 • Cal restringir les sortides fora de l’habitació al mínim imprescindible i, si aquestes fossin necessàries, el o la resident haurà de dur mascareta quirúrgica. Cal insistir en la higiene de mans abans i després de col·locar-se la mascareta.

 • Cal facilitar que les persones malaltes puguin disposar d’un intercomunicador (com els de vigilància de nadons)/mòbil com a mitjà de comunicació. En el cas de manca de capacitat de comunicació de la persona, cal realitzar control presencial proactiu i freqüent (màxim cada 2 hores).

 • Haurem de prendre algunes mesures com retirar les tovalloles periòdicament sempre que siguin humides, posar a l’habitació un cubell d’escombraries amb tapa i pedal d’obertura (i n el seu interior una bossa de plàstic per als residus), i disposar d’estris de neteja personal d'ús individual i de productes per a la higiene de mans com sabó o solució hidroalcohòlica a l’habitació.

 • La persona malalta haurà de seguir a tota hora les mesures d'higiene respiratòria: cobrir-se la boca i el nas en tossir o esternudar amb mocadors d'un sol ús o el colze flexionat, i rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó, especialment després de tossir o esternudar o manipular mocadors que hagi utilitzat per cobrir-se. També pot utilitzar solucions hidroalcohòliques.

 • Pot vestir-se amb la roba habitual.

 • Es recomana disposar d'un registre d'entrada i sortida diari de persones que accedeixin a l'habitació. No és necessari si les persones que accedeixen són sempre les mateixes.

 • En cas de deteriorament cognitiu o de no existir la col·laboració per part de la persona atesa, és important no exposar-se directament a la tos i secrecions associades a la malaltia a l’hora d’atendre-la, fer-li cures o la higiene. Així, mentre es fan aquestes activitats s’hauria de protegir amb una mascareta quirúrgica a la persona que s’atén.

 • L’equip assistencial del centre informarà al o la persona i als seus familiars de la situació.

 • No poden rebre visites (familiars, veïns,...) ni tenir contacte amb animals domèstics. Caldrà valorar si és possible un acompanyament en els casos que es troben en situació final de vida.

 • Cal garantir la coordinació entre l’equip directiu, sanitari i/o assistencial del centre residencial amb l’equip d’atenció primària.

 • Cal vigilar l’aparició de signes d’alerta, sobretot dificultat respiratòria, empitjorament de l’estat general i febre i comunicar-ho ràpidament, si es produeixen, al 061 Salut Respon o al o la professional de contacte de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, així com comunicar-ho de forma urgent a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al mail covid19.tsf@gencat.cat o als telèfons: 93 887 63 97 i 93 887 63 99.

MESURES DE PREVENCIÓ PER A PROFESSIONALS QUE ATENGUIN A PERSONES AMB SOSPITA O AFECTADES

 • De manera general, els equips sanitaris han d’evitar fer procediments que generin aerosols en l'assistència residencial. Si s'han de realitzar procediments d'urgència, s'avisarà als serveis d'urgències i emergències.

 • El o la professional que atengui a la persona malalta (auxiliar o infermera o metgessa) ha de ser idealment una sola persona i que no tingui cap patologia crònica ni estigui embarassada. En el cas que no pugui ser un única persona, cal incorporar el menor nombre de persones possible i evitar que es donin rotacions de personal.

 • Totes les persones o professionals de la residència que atenguin persones afectades han d’extremar les mesures de precaució (veure UTILITZACIÓ DELS EPIS per més detall):

  • Portar equip de protecció individual per prevenció d’infeccions, mascareta quirúrgica (o si és possible FFP2) i guants.

  • Rentar-se les mans amb sabó de manera freqüent i fer-ho cada vegada que entren en contacte amb la persona afectada, a la seva habitació i al seu bany.

  • Utilitzar tovalloles de paper d’un sol ús després de rentar-se les mans.

  • Mantenir una bona ventilació de les àrees compartides del centre residencial.

 • Si s’han de practicar maniobres amb risc d’esquitxada (higiene, aspiració de secrecions, qualsevol possible contacte amb fluids, neteja de superfícies), cal extremar les mesures de precaució portant un EPI per a la prevenció d'infecció per microorganismes transmesos per gotes i per contacte (veure UTILITZACIÓ DELS EPIS).

  • El o la professional ha de ser informada que, si la persona malalta és un cas en investigació i es converteix en un cas confirmat, ha de ser considerada com a contacte.

 • Cal rentar-se les mans abans de col·locar-se l’EPI i després de la seva retirada.

 • L’ús de guants no eximeix de realitzar la correcta higiene de mans després de treure-se’ls. Els guants han de canviar-se per a cada resident i cal rentar-se les mans després de treure-se’ls i abans de col·locar-se’n uns de nous.

 • Es col·locaran cartells a la porta o a la paret fora de l’habitació del o la resident on es descrigui clarament el tipus de precaucions necessàries i l’EPI requerit.

 • Dins de l’habitació hi haurà un cubell d’escombraries amb tapa i pedal per tal que les treballadores puguin descartar fàcilment l’EPI.

 • La persona malalta portarà mascareta quirúrgica quan l’equip professional estigui a prop seu.

 • És important no exposar-se directament a la tos i secrecions associades quan s’atengui, es facin cures o la higiene a la persona.

 • En el cas de notificació del cas, presa i transport de mostres:

 • Els casos s’han de notificar (informació detallada al mateix Pla en el punt de Comunicació diària obligatòria).

VALORACIÓ DEL RISC DE L'EXPOSICIÓ DELS PROFESSIONALS

Davant de personal sanitari o treballadors d'altres serveis essencials que hagin tingut un contacte estret amb cas possible, probable o confirmat no protegit i estiguin asimptomàtics es valorarà el risc de l'exposició:

 • Exposicions d'alt risc*:

  • Caldrà remetre el professional a domicili.

  • Es valorarà d'acord amb les unitats bàsiques de prevenció o serveis de prevenció de riscos laborals la realització als 7 dies de PCR. Si la PCR és negativa, es reincorporarà al seu lloc de treball amb mascareta quirúrgica i guants en l'assistència a més de les mesures bàsiques d'autoprotecció habituals i vigilància activa d'aparició de símptomes fins als 14 dies del contacte. Si la PCR surt positiva, s'iniciarà el procediment de maneig de casos ja descrit.

  • Si no es realitza la PCR, s'haurà de garantir que realitzarà la quarantena domiciliaria durant 14 dies amb vigilància activa dels símptomes.

 • Exposicions de baix risc (exposicions puntuals de <15 minuts amb mínim contacte físic (entrega de medicació o safata de menjar, presa de constants...). Continuarà amb l’activitat assistencial normal i la vigilància passiva de símptomes.

  • Es considera una exposició d’alt risc si ha realitzat procediments que generin aerosols com a aspiració del tracte respiratori, intubació o broncoscòpia, reanimació, sense equip de protecció adequat.

  • Si el professional ha tingut un contacte casual amb un cas probable o confirmat sense protecció individual continuarà treballant i realitzarà vigilància passiva dels símptomes. Aquestes recomanacions s’aniran adaptant segons es disposi de noves evidències pel que fa a la durada d’excreció del virus i el compromís dels serveis essencials del moment.


UTILITZACIÓ D'EPIS SEGONS SECTORITZACIÓ

Cal recordar la importància del canvi de guants i higiene de mans entre cada resident, independentment de la resta d'EPI.

L'ús de l'equip integral requereix una formació específica per assegurar-ne una correcta utilització i extracció, i per evitar l'autocontaminació durant el procés.

Els EPI en zona vermella es poden portar durant tota la jornada, sempre que estiguin íntegres i sense restes biològiques. Els guants i la higiene de mans s’han de canviar entre cada procediment i pacient.


SEGUIMENT DE CASOS I CIRCUIT D’ALTA DE LA PERSONA AÏLLADA

 • L’equip sanitari ha de deixar constància del control diari en la història clínica/registre establert.

 • Cal facilitar informació clara, concreta i senzilla, així com indicacions sobre mesures de prevenció i control de la infecció a les persones cuidadores i familiars (preferiblement per escrit).

 • S’ha de vigilar l'estat de salut de la resta dels i les residents i professionals de la residència.

 • La Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya es mantindrà en contacte amb la persona afectada (si és factible) i la direcció del centre residencial, que estarà sota vigilància activa.

 • La Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, en cas de confirmar sospita de contacte o cas confirmat farà notificació a la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball Afers Socials i Famílies. Caldrà que la persona aïllada i la persona responsable del centre residencial estigui localitzable per tal de garantir el seu seguiment.

 • El seguiment dels casos infectats es farà també per la xarxa de primària.

 • L’aïllament dels casos probables, possibles o confirmats es mantindrà̀ fins que s’obtingui un resultat negatiu en una mostra respiratòria si hi ha disponibilitat de proves diagnòstiques. Sinó, es mantindrà almenys 14 dies des de l’inici dels símptomes, sempre que el quadre clínic s’hagi resolt. El seguiment i l’alta seran supervisats pel seu metge d’atenció primària i/o l’equip del mateix centre.

 • La Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya és qui decideix el dia que s’acaba l’aïllament (i serà responsable de l’alta). Tot i això, serà el facultatiu sanitari del centre residencial o en el seu defecte l’equip d’atenció primària qui, un cop tingui la valoració de la XVEC, ho comuniqui.

 • S'informarà de la finalització́ de l’aïllament del cas als seus familiars, al SUVEC i a la Direcció́ General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat.

 • En els casos positius amb símptomes lleus seguiran el tractament des del centre residencial amb seguiment telefònic estret per part de l’equip sanitari residencial en contacte continu amb el de l’atenció primària, com es fa amb la grip.


TRASLLAT D’UNA PERSONA RESIDENT

Si les condicions clíniques de la persona empitjoressin o les situacions al centre residencial (ja sigui per impossibilitat d’aïllament correcte o per manca de professionals d’atenció) fessin no possible l’atenció, s’haurà de fer la derivació preferentment a un centre d’atenció intermèdia si no requereix mesures intensives. La persona ha de portar una mascareta quirúrgica.

Es recomana que el pacient vagi sense acompanyants a l'ambulància. En el supòsit que sigui imprescindible, l'acompanyant necessitarà una mascareta quirúrgica.


MESURES D’HIGIENE, NETEJA I MANEIG DE RESIDUS

S’han de seguir els protocols de descontaminació, manteniment i eliminació de residus utilitzats habitualment per a altres tipus de microorganismes que tenen un risc de propagació i mecanisme de transmissió similar. Els residus es consideren residus de classe III o residus biosanitaris especials (es consideren residu biosanitari especial del grup 3, similar al cas de la tuberculosi).

Aquests virus s’inactiven després de 5 minuts de contacte amb els desinfectants normals com el lleixiu domèstic o amb una solució d’hipoclorit sòdic que contingui 1.000 ppm de clor actiu (dilució 1:50 d’un lleixiu amb una concentració de 40-50 g/litre preparat recentment).


Pautes generals:

Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s'utilitzen habitualment en el local, que s'hauran d'aplicar en la concentració i condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte. Els elements i utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, fregones) cal que es netegin i desinfectin periòdicament.

La neteja dels espais és fonamental i sempre s'ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.

La periodicitat de la neteja i la desinfecció dependrà de la situació i característiques de cada residència.

És important assegurar que els locals i totes les dependències estiguin ben ventilades.


Zones d'actuació:

Les zones, punts i objectes on cal intensificar la neteja i desinfecció són les de major risc de contacte amb les mans. Destaquem els més habituals:

 • A les habitacions: tauletes de nit, llits, cunyes, mobles del dormitori, poms de les portes, telèfons, comandaments a distància.

 • Lavabos: superfícies del bany, l'inodor, aixetes, etc.

 • Als espais comuns com sales d'estar, sales d'activitats, etc: cal posar èmfasi en els poms de porta, taules, butaques, sofàs, telèfons, comandaments a distància, interruptors i material que hi pugui haver a disposició dels usuaris.

 • A la zona de menjador col·lectiu: cal tenir especial cura amb els plats, coberts, gots, safates, gerres, etc. La neteja de la vaixella s'ha de realitzar amb rentaplats a una temperatura com a mínim de 60° amb els detergents habituals. Cal posar èmfasi en les taules i cadires i, en especial, la zona del respatller i altres zones per on s'agafen les cadires.

 • En general a: portes d'accés i sortida, interruptors i timbres, manetes i poms de portes, finestres, armaris, botons dels ascensors interiors i muntacàrregues, baranes i passamans, taulells, mostradors, taules, cadires, ordinadors (sobretot teclats i ratolins), telèfons, material d'oficina, arxivadors, fotocopiadores, comandaments a distància, lavabos, cadires de rodes, taca taques, crosses i altres utensilis similars, màquines expenedores.

Cal tenir especial consideració per a les zones d'accés i sortida dels sectors d'aïllament, com poden ser portes, escales i ascensors, entre d'altres, i a les zones accessibles per a les persones deambulants.

I qualsevol altra superfície, zona o objecte de contacte freqüent amb les mans o la boca.


Tractaments de desinfecció:

Hi ha evidència que els coronavirus s'inactiven en contacte amb diferents tipus de productes desinfectants:

 • Hipoclorit sòdic: es pot utilitzar una concentració al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir una solució al 0.1% es pot fer una dilució 1:50 d'un lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d'aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d'aigua. Aquestes solucions de lleixius s'han de preparar diàriament i s'han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.

 • Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l'alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l'alcohol amb 30 ml aigua (s'obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96° amb 2 parts d'aigua (s'obté un alcohol del 70,6 %).

 • Peròxid d'hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l'aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.

 • Es poden utilitzar també altres productes desinfectants sempre que tinguin finalitat viricida. Aquests productes han d'estar inscrits en el Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o en el Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat i han de disposar del corresponent número de registre. En el document adjunt s'indiquen els productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat que es poden utilitzar per a l'ús ambiental (TP2) i per a l'àmbit alimentari (per a la desinfecció de materials, equips, superfícies i utensilis relacionats amb la manipulació, emmagatzematge i consum d'aliments (TP4): Productes viricides autoritzats. Entre els desinfectants autoritzats hi ha diversos tipus de productes, de diferent composició i que es poden aplicar amb diferents tècniques. Alguns estan destinats a fer una desinfecció de les superfícies per contacte mitjançant tècniques d'aplicació pe polvorització, vaporització, immersió, ús de baietes, etc. D'altres estan indicats per a fer desinfeccions aèries per nebulització o polvorització. Tots ells s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d'ús que figurin a la resolució d'inscripció dels productes als esmentats registres, a les seves etiquetes i fitxes de dades de seguretat. Cal tenir en compte que alguns d'ells requereixen, entre altres requisits i mesures de precaució, ser aplicats en absència de persones i tenen establerts terminis de seguretat que cal respectar abans de la reentrada a les zones desinfectades. És important, per tant, que la persona o entitat responsable de la desinfecció valori la possibilitat d'adoptar les mesures de precaució i seguretat necessàries per a cada producte, prèviament a la realització de la desinfecció, per evitar possibles efectes nocius per a la salut de les persones que després ocupin el local o la zona tractada.

 • Temperatura elevada: l'aplicació de vapor d'aigua pot ser útil i eficaç per a algunes superfícies i articles com les tapisseries i els matalassos. En aquest sentit diversos estudis han mostrat que els coronavirus s'inactiven a una temperatura de 56 °C amb un temps d'exposició d'entre 52 i 90 minuts, a 65º durant 7,5 minuts i a partir de 70 °C alguns estudis mostren inactivació amb una exposició de 5 minuts i altres amb exposicions de 30 minuts. L'aplicació del vapor d'aigua mitjançant vaporetes poden produir temperatures superiors 100 °C a la superfície aplicada en pocs minuts. La calor en sec assolint aquestes temperatures també pot ser una opció, malgrat que és preferible la calor humida.


Personal i empreses que realitzin la desinfecció

Capacitació del personal:

A la relació dels productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat s'indica el tipus de personal que pot utilitzar cadascun d'ells, en funció del tipus de producte:

 • Els productes d'ús per personal professional especialitzat només poden ser utilitzats per persones que compleixin la capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (disposar d'alguna de les titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d'aplicador de tractaments DDD).

 • Els productes d'ús per personal professional poden ser utilitzats per personal en el seu àmbit laboral que té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de productes químics i és capaç d'utilitzar correctament els equips de protecció individual en cas necessari.

 • En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d'usuari (públic en general, personal professional i personal professional especialitzat).

Empreses que realitzen serveis a tercers de desinfecció han d'estar inscrites al Registre Oficial d'establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP).


Mesures addicionals davant de casos possibles, probables i confirmats de COVID-19

 • Cal netejar i desinfectar de forma exhaustiva els espais i superfícies que entrin en contacte amb els casos possibles, probables i confirmats de COVID-19. Cal netejar i desinfectar, com a mínim dues vegades al dia, les superfícies que es toquen amb més freqüència (tauletes de nit, somiers, mobles del dormitori, etc.) i les superfícies del bany i l'inodor.

 • En funció de les característiques i l'estat de cada establiment, zona o elements, així com de la capacitat de ventilació i de la facilitat de poder realitzar una acurada neteja i desinfecció de les zones i elements de més risc, caldrà valorar si és necessari realitzar una desinfecció més intensa, de superfícies o aèria.

 • Les habitacions dels casos possibles, probables i confirmats de COVID-19 han de tenir una ventilació adequada directa al carrer. No hi ha d'haver corrents forçats d'aire provinents de sistemes de calor o refrigeració. Es recomana ventilar un mínim de 10 minuts, 3 cops al dia.

 • Han de disposar d'un bany per a ús exclusiu o, en el seu defecte, s'ha de desinfectar després de cada ús. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l'aigua de la cisterna.

 • És necessari disposar d'estris de neteja personal d'ús individual i de productes per a la higiene de mans com sabó o solució hidroalcohòlica a l'habitació.

 • Les tovalloles s'han de canviar periòdicament sempre que estiguin humides.

 • Cal rentar la roba de llit, tovalloles, etc. de les persones malaltes amb sabons o detergents habituals a 60-90 °C i deixar que s'eixugui completament. Aquesta roba s'ha de col·locar en una bossa fins que es renti. Cal evitar de sacsejar la roba abans de rentar-la.

 • La persona amb COVID-19 probable, possible o confirmat ha de seguir a tota hora les mesures d'higiene respiratòria: cobrir-se la boca i el nas en tossir o esternudar amb mocadors d'un sol ús o amb el colze flexionat, i rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó, especialment després de tossir o esternudar o manipular mocadors que hagi utilitzat per cobrir-se. També pot utilitzar solucions hidroalcohòliques. Cal extremar les precaucions d'higiene, prevenció i control de la infecció per part dels professionals quan es tracta de persones que no poden col·laborar.

 • Els residus de la persona amb COVID-19 probable, possible o confirmat, inclòs el material d'un sol ús que hagi utilitzat (guants, mocadors, mascaretes) s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en un cubell d'escombraries que estigui a l'habitació, preferentment amb tapa i pedal d'obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge. Es recomana que aquesta bossa, bossa 1, tancada adequadament, s'introdueixi a una segona bossa (bossa 2) al costat de la sortida de l'habitació on, a més, es dipositaran els guants i mascareta utilitzats per la persona que té cura del malalt. Aquesta bossa 2 es tancarà adequadament abans de sortir de l'habitació i es dipositarà a la bossa d'escombraries (bossa 3) amb la resta de residus domèstics. La bossa 3 es tancarà també adequadament i es dipositarà en el contenidor de rebuig. Immediatament després cal rentar-se bé les mans.

En cas que, a causa de l'elevat nivell de generació de residus del centre, no es pugui realitzar aquest procediment complet, la recollida es pot fer la següent forma: el material d'un sol ús utilitzat per la persona amb COVID-19 possible, probable o confirmat (mocadors, mascaretes), material de rebuig professional (excepte ulleres i mascareta) i qualsevol altre residu s'ha d'eliminar al cubell d'escombraries disposat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura. La bossa de plàstic s'identificarà externament, s'ha de tancar abans de treure-la de l'habitació i s'ha de retirar com a mínim 2 cops al dia o quan es consideri necessari. Els residus del pacient es poden posar amb la resta dels residus domèstics sempre que estiguin introduïts en una bossa tancada.


 • L’equip de neteja de l’habitació on està la persona aïllada ha de fer servir l’equip de protecció individual (bata resistent a líquids, màscara, guants i protecció ocular contra esquitxades).

 • Cal netejar el material utilitzat tipus termòmetres, pulsioxímetres, fonendoscopis, membranes, monitors, etc., preferentment amb tovalloletes de desinfecció durant 60 segons (derivats d’amonis quaternaris). En cas de no disposar-ne, se’n realitzarà el rentat amb aigua i sabó o amb gasa impregnada en alcohol de 70º durant 2- 10 minuts i es deixarà assecar bé.


DESINFECCIÓ D’ESPAIS INTERIORS D’UNA EMPRESA EXTERNA

Seguint les Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en la Fase d’emergència de l’epidèmia davant el COVID-19, de la Direcció General d’Autonomia Personal i Discapacitat de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del 14/04/2020:

En relació a la proximitat, l’Administració local on estigui ubicada la residència pot actuar per a la desinfecció. En cas que des d’aquesta instància més propera no estigui disponible un servei de desinfecció s’ha de demanar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) per la via del Dispositiu Covid19.

Previsió afectació realització desinfecció: El Servei de desinfecció del DTSF compta amb un protocol, en funció del tipus de servei. En el cas general cal preveure la reubicació dels residents durant la seva execució, que pot tardar un matí o una tarda. L’ús de nebulitzacions i viricides requereixen poden requerir d’un temps de 3h d’espera posterior a la desinfecció, abans de tornar a usar els espais interiors desinfectats.

 • Canal petició: Portal per les residències, us sol·licitarà la superfície del centre i el número de plantes.

 • Peticions externes als propis DTASF: es podran articular directament al DTASF (Dcovid19) mitjançant correu electrònic a covid19.tsf@gencat.cat, per part de residències, ens locals, CECAT o qualsevol altra administració a Catalunya. Els responsables territorials del DSLT i DTASF Les peticions adreçades a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya per part d’alcaldies i centres residencials han de posar-se en coneixement i s’han de coordinar amb el DTASF mitjançant comunicació a covd19.tsf@gencat.cat per tal de sol·licitar l’actuació de la UME en desinfecció de centres residencials.

 • Les peticions han de contenir la següent informació: nom, adreça i municipi d’ubicació; nom, cognoms i telèfon de la persona responsable del servei; nº de places o de residents i nº de llits; m2 de superfície aproximada; descripció breu de la necessitat de desinfecció i nº de residents amb COVID-19 que es reporten diàriament al DTASF.

 • Cribatge peticions: DSLT i del DTASF i l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut fan el cribatge i la priorització de les diferents demandes.

 • Procés si establiment té concedida la desinfecció: El Servei de desinfecció comunicarà a les residències l’activació del servei de desinfecció en un termini aproximat de 24 hores des de la validació de la petició; La realització del servei de desinfecció es programarà en un període indicatiu no superior a les 48h. Aquest període és indicatiu, pot ser superior i variar.

  • Les empreses habilitades pel Servei de desinfecció contactaran als responsables de les residències prèviament a la realització del servei, preferentment per correu electrònic, i els notificaran la data de la realització del servei .

  • La residència ha de preveure i atendre les recomanacions durant el desenvolupament del servei de desinfecció.

 • Posteriorment els responsables territorials del Departament de Salut i del Departament d’Afers Socials i Família d’on es troba l’establiment s’encarreguen de reportar les actuacions realitzades als altres òrgans públics.


MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ PER A LES FAMÍLIES, RESTA DE RESIDENTS I PERSONAL NO SANITARI DE LA RESIDÈNCIA

 • Els membres de la família, resta de residents i personal no sanitari de la residència han de tenir el mínim contacte amb els casos probables, possibles o confirmats.

 • Cal evitar el contacte directe amb els fluids corporals, especialment els orals o secrecions respiratòries i excrements.

 • No s'han de compartir objectes d'ús personal tals com raspalls de dents, gots, plats, coberts, tovalloles, cigarrets, etc.

 • Tota persona s'ha de rentar les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb la persona malalta o el seu entorn immediat.

 • S'ha d’informar als membres de la família i personal de la residència quan un resident és un cas probable, possible o confirmat.

 • Els membres de la família i el personal no assistencial de la residència han de fer autovigilància de l'aparició de símptomes d'infecció respiratòria aguda com ara febre, tos, dolor de coll i/o dificultat per respirar, i consultar-ho amb els serveis de salut si aquests apareguessin.


PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ EN PERSONAL SANITARI I ALTRES SERVEIS ESSENCIALS:

El personal sanitari i el personal que pertanyi a altres serveis essencials que sigui cas possible, probable o confirmat ha de retirar-se de l'activitat laboral i romandre aïllat al Trucar al 061, on li donaran indicacions a seguir segons el moment. Es comunicarà a Salut Laboral de Suara, tant la informació de la persona afectada com dels seus contactes, a través del següent formulari i aquest contactarà també amb Salut Pública per coordinar les accions que considerin necessàries.

 • Casos lleus en aïllament domiciliari

Es realitzarà una PCR per finalitzar l'aïllament. Abans de realitzar-la han d'haver transcorregut un mínim de 7 dies des de l'inici de símptomes, i estar en absència de febre sense necessitat d'antitèrmics i amb millora clínica respiratòria els últims 3 dies.

  • Si el resultat és negatiu, el treballador finalitzarà l'aïllament, s'incorporarà a la seva activitat assistencial portant mascareta fins a completar 14 dies des de l'inici de símptomes, evitant durant aquest temps qualsevol contacte amb pacients vulnerables per a aquesta malaltia.

  • Si el resultat és positiu, continuarà en aïllament fins als 14 dies. Es repeteix PCR i, si és negativa, el treballador es pot reincorporar al seu lloc de treball. Si fos positiva es pot plantejar la seva reincorporació laboral, sota valoració mèdica, sempre que tingui un resultat de laboratori que mostri immunització davant la malaltia.

 • Casos greus que van requerir hospitalització

Els treballadors sanitaris amb un quadre clínic greu que van requerir ingrés hospitalari podran ser donats d'alta si la seva situació clínica ho permet encara que la PCR continuï sent positiva, però hauran de mantenir l'aïllament domiciliari amb monitoratge de la seva situació clínica almenys 14 dies des de l'alta hospitalària.

En cas de dubte, consulteu amb Salut Laboral de Suara: salutlaboral@suara.coop.


NOVES CONTRACTACIONS DE PROFESSIONALS

Mesures que queden prorrogades indefinidament mentre estigui activat el Pla d’actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles:

 • Resolució TSF/758/2020, de 20 de març. S’estableix la possibilitat de contractar personal auxiliar d’atenció a les persones dependents sense necessitat de complir els requisits de qualificació i habilitació.

 • Resolució TSF/778/2020, de 25 de març. Establir un règim excepcional i provisional en la incorporació de personal en els centres públics i privats del Sistema Català de Serveis Socials, en els serveis d’assistència personal i en els serveis d’ajuda a domicili.


 • Per raons d’urgència o quan s’acrediti que no existeixen demandants d’ocupació amb les titulacions específiques necessàries a la zona on està el centre, podran realitzar aquestes funcions persones que tinguin alguna de les titulacions exigides per a qualsevol d’elles.

 • Si tampoc hi hagués disponibilitat de demandants d’ocupació amb les titulacions necessàries assenyalades a la zona, podran realitzar les funcions persones que, sense tenir titulació, preferentment tinguin experiència en la cura i atenció de persones dependents.


També cal tenir en compte:

 • Les entitats que presten els serveis han de garantir la supervisió i formació pràctica en el lloc de treball per millorar les seves competències professionals.

 • En tot cas, s'ha de donar compliment a la normativa laboral pel que fa als requisits d'accés a les categories professionals previstes i pel que fa a la resta de normativa laboral en vigor.

Per a les sol·licituds de personal a la Generalitat, s’ha d’entrar la petició per Portal de Residències. La informació que se us demanarà serà la tipologia de personal a contractar i si és urgent o no, és a dir, si es necessita incorporar el professional en les pròximes 24 hores.

ATENCIÓ SANITÀRIA EN L’ÀMBIT RESIDENCIAL

 • La lidera l’APIC, a qui es sumen els dispositius territorials (PADES, EAR, SAD…). Els i les professionals sanitaris de les residències (tipus A i B) treballaran en equip amb professionals de l’APIC, liderant aquests últims.

 • La direcció assistencial sanitària l’assumeix l’APIC; la direcció del centre s’encarrega del correcte funcionament i logística del centre.

 • Els i les professionals de l’APIC s’encarreguen de:

  • Formació als equips residencials en l’ús dels EPIS i materials, sectorització en zones d’atenció, gestió de residus, control d'infeccions, ajuda a protocol·lització pròpia de l’entorn sanitari, etc.

  • Atenció assistencial 7 dies les 24 hores.

  • Realització de proves complementàries, també el test diagnòstic segons disponibilitat (pot ser de tipus serològic o amb recollida de mostres).

  • Monitorització de la implementació i elaboració de protocols d’aïllament pels centres de tipus A i els que correspongui de tipus B, així com dels plans de contingència de cada centre (tots els A i els que puguin sectoritzar dels B).

  • Lideratge de les mesures d’atenció i suport pel confort i atenció al final de vida de les persones residents, amb altres dispositius assistencials del territori (PADES, EAR, etc.).

  • En el cas de residències per a persones amb discapacitat intel·lectual i per persones amb addiccions, hi haurà atenció tan presencial com virtual per part dels equips de la xarxa de salut mental i addiccions (SMiA), així com del CSMA.

  • En les residències per persones amb addiccions, si es valora l’existència de greu descompensació, la derivació serà a la xarxa de SMiA.

  • Decisions de reubicació de persones (COVID + i COVID -)

  • Registre a la història clínica electrònica (ECAP)

  • Recull adient de la informació necessària pel control i seguiment des de l’administració.


MESURES ESPECÍFIQUES EN AGREGACIÓ DE CAS I BROTS PER COVID-19

Seguint l’Annex 1 de la Guia de prevenció i control front al COVID-19 en residències de gent gran i altres centres de serveis socials de caràcter residencial del Ministeri de Sanitat, de 24/03/2020, cal seguir els següents passos:

 1. Declaració urgent a Salut Pública.

 2. La direcció designa una persona responsable del brot en el centre, que dugui un registre dels casos i s’encarregui de la comunicació amb Salut Pública.

 3. Aplicació immediata de les mesures de control de la infecció: contacte i gotes.

 4. Si es realitza alguna maniobra on es puguin generar aerosols s’aplicaran precaucions de transmissió aèria.

 5. Establiment de la definició de cas en el context del brot:

  1. Criteri de confirmació: dos o més casos confirmats de COVID-19 amb una diferència en l’inici de símptomes inferior a 15 dies (residents o treballadores).

  2. Criteri de Sospita: quan dos o més residents desenvolupin una malaltia respiratòria en un lapse de 14 dies de diferència entre ells sense que cap dels casos hagi estat confirmat pel laboratori.

 6. El personal ha de ser assignat a pacients simptomàtics o a residents sense símptomes (però no als dos) fins al final del brot.

 7. Les persones malaltes s’ubicaran en habitacions individuals o compartides amb altres pacients amb COVID-19.

 8. S’aplicaran mesures de cohort pels casos de residents i pel personal.

 9. Mentre duri el brot, el personal no ha de treballar en un altre lloc (per exemple, a una altra residència).

 10. Les activitats grupals es suspendran a la residència i es valorarà la possibilitat de servir els aliments en les habitacions dels i les residents amb el brot estès.

 11. Es valorarà prendre mostres a tots els casos amb inici de clínica respiatòria després de la declaració del brot (almenys inicialment segons possibilitats).

 12. Les mostres s’enviaran al laboratori que designi el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 13. S’establirà un sistema de vigilància activa de residents i treballadors/es (control diari de residents i treballadors/es amb signes o símptomes de COVID-19).

 14. En el context d’un brot i en funció de les seves característiques clínico-epidemiològiques, es valorarà l’ús d’EPI en l’atenció a totes les persones residents (malaltes i sanes).


PROPOSTA RECUPERACIÓ NORMALITAT CONVIVENCIAL I LES ACTIVITATS EN ELS CENTRES RESIDENCIALS

Aspectes generals a tenir en compte en la recuperació de la normalitat:

 • En relació amb la distància de seguretat:

  • Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m en general.

  • A més, un espai de seguretat equivalent a 2,5 m² per persona, excepte que l'estableixi valors més restrictius en algunes activitats.

  • Es pot reduir la superfície de seguretat fins a 1 m² per persona sempre que es faci ús obligatori de la mascareta.

 • En relació amb l'ús de mascaretes:

  • No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta.

  • Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per treure's la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

 • En relació amb les mesures d'higiene i desinfecció:

  • Disposar d'un Protocol de neteja i desinfecció, on s'especificaran com es realitzarà la neteja i desinfecció en funció de cada zona, d'acord amb la seva utilització, l'aforament, la freqüència de trànsit o ocupació, els tipus d'activitats, els usos així com la possibilitat de la presència de Covid-19 positius, o persones amb quarantena.

  • Si la desinfecció la realitzen empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l'aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d'àmbit ambiental) o de desinfecció de materials, equips, superfícies i utensilis relacionats amb la manipulació, emmagatzematge i consum d'aliments i alimentaria (tractaments d'àmbit alimentari) han d'estar inscrites al Registre Oficial d'establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP)

  • Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la seguretat de les persones i el medi.

  • Document de referència: Neteja i desinfecció en residències geriàtriques.

 • En relació amb la ventilació i sistemes de climatització: Incorporar com a criteris generals:

 • Mantenir la màxima aportació possible d'aire exterior, mitjançant ventilació natural, obrint portes i/o finestres o, si es disposa de sistemes de ventilació i climatització, treballant el màxim possible amb aire exterior per afavorir la renovació de l'aire, sempre que es pugui garantir una temperatura interior màxima de 26ºC (temperatura recomanada per la Generalitat de Catalunya per estalviar energia o consumir-la de forma més eficient).

 • Els sistemes descentralitzats, com les unitats de fan-coil, splits o petits equips autònoms, que només recirculen l'aire interior escalfant-lo o refredant-lo, quan sigui necessari utilitzar-los per garantir una temperatura interior màxima de 26ºC (temperatura recomanada per la Generalitat de Catalunya per estalviar energia o consumir-la de forma més eficient), i no es disposi de suficient aportació forçada d'aire exterior, es recomana fer-los servir amb velocitats de ventilador baixes. També pot ser adient complementar-ho amb ventilació natural, obrint portes o finestres, per tal que hi hagi renovació de l'aire.

 • Els ventiladors (d'aspes, de peu, de sobretaula, etc.) poden ser una font de dispersió de gotícules, atès el flux d'aire que generen al seu voltant, per la qual cosa no són recomanables. Tanmateix, en cas que per raons d'augment de temperatura sigui necessari el seu ús, cal tenir en compte que el flux d'aire generat no es dirigeixi cap a les persones. Així mateix, s'utilitzarà a la menor velocitat possible, per generar menys turbulències.

 • Document de referència: Ventilació i sistemes de climatització.


El procés de desescalada s’haurà de realitzar tenint en compte les següents variables:

Organització de nuclis estables amb els mateixos residents i professionals

L'organització de nuclis socials estables pot ser una estratègia per reduir el risc en grups de residents (residents que tenen contacte amb l'exterior, els que reben visites, etc.).

RECOMANACIONS:

 • Canvi en l'organització de les rutines dels centres residencials d'acord amb els espais, estructura, circuits i tipus de residents i plantilla de professionals.

 • Els residents haurien d'estar dividits segons unitats estables de convivència de residents i professionals al voltant de 10-15 persones, segons possibilitats organitzatives de la residència.

 • Els residents que conformin un grup de convivència podran compartir espais comuns habilitats per a cada grup (sales d'estar-menjador, zones del jardí o terrasses, etc.), o bé espais comuns a tots els grups que s'hauran de netejar entre ús i ús (per exemple, espai de rehabilitació).

 • En un mateix espai gran poden conviure diferents unitats convivencials (diferents nuclis socials estables amb els mateixos professionals i residents) però que no es relacionin entre ells.

 • És recomanable també que es disposi de banys específics per a cada grup de convivència o, en cas que no sigui possible, fer una neteja després de cada ús.

 • A les hores dels àpats compartiran taula sempre el mateix grup de residents i també la taula on es facin les activitats de lleure.

 • Aquests espais es netejaran i desinfectaran sempre després del seu ús i entre grup i grup (en cas que aquests espais siguin compartits per diferents grups per torns).

 • Cal seguir mantenint l'espai de distanciament entre residents, especialment quan entren en contacte amb l'exterior de la residència).

 • Cada grup de convivència disposarà de gerocultors referents que en els torns diürns seran sempre les mateixes persones i que seran les encarregades de fer una vigilància activa dels possibles signes i símptomes de sospita de COVID o altres descompensacions i de poder alertar als professionals d'infermeria o de medicina en cas necessari.

 • El personal de la residència farà servir les mesures de protecció descrites per a la zona verda i tindrà especial cura en la rentada de mans entre l'atenció de pacients.


Activitats autoritzades, rehabilitació i entrada de professionals externs no sanitaris

RECUPERACIÓ DE L'ACTIVITAT

 • PERSONES sense COVID-19

Tots els espais compartits s'ha de poder garantir la distància de seguretat d'1,5 metres i totes les mesures higièniques establertes (incloent-hi l'ús de mascaretes i la higiene de mans, així com la neteja i desinfecció de l'espai i del material utilitzat, en el cas d'activitats grupals). Cal una correcta sectorització dels espais.

ZONA VERDA:

ZONA GROGA:

ZONA VERMELLA:

Sortides de curta durada dels residents


Els residents prou autònoms poden sortir sols sempre que tinguin capacitat per aplicar amb criteri les mesures de protecció establertes. Quan es detectin diversos brots de coronavirus es prenen les següents mesures addicionals de protecció:

 • Es suspenen les sortides dels residents a l’exterior (ex: passejos a l’exterior), les de curta durada (sortides autònomes per part dels residents o acompanyades per familiars o cuidadors), les de caps de setmana i les inferiors a 3 setmanes.

Queda a consideració de la direcció del centres, i d’acord amb les característiques i situació del resident, la possibilitat d’autoritzar sortides de curta durada en casos excepcionals.

Si la sortida és autoritzada es té en compte les consideracions que ja es venien realitzant:


 • Els residents més autònoms poden sortir sols sempre que tinguin capacitat per complir els criteris i les mesures d'higiene (ús de mascareta i compliment de la correcta higiene de mans).

 • A consideració de la Direcció del centre, d'acord amb l'autonomia del resident i sempre que sigui una activitat que habitualment realitzava el resident, es valorarà si pot sortir sol o ha d'anar acompanyat de familiars i/o de professionals.

 • Per norma general, cal realitzar les sortides acordades prèviament i prèvia signatura d'un document de declaració responsable (per part del resident o del familiar).

 • Es recomana no agafar cap transport públic.

 • Segons el perfil del resident cal aconsellar, per part de la direcció del centre, d'evitar les sortides a l'exterior.

 • En tornar a la residència, cal evitar el contacte del resident amb cap altre usuari fins que no es duguin a terme les mesures que es descriuen a continuació:

 • Desinfectar el calçat i/o cadira de rodes/carrutxes, si és el cas (amb lleixiu al 0,1 %).

 • Fer la higiene de mans del resident.

 • Canviar-se de roba, que s'ha de dur a rentar a 60 ⁰C.

 • Per a la recollida del resident i a la tornada al centre, s'evitarà l'entrada del familiar al centre i s'utilitzaran els espais destinats a visites per a fer la recepció del resident al centre.

 • Es podran autoritzar sortides llargues (d'un dia) per a sortides familiars.

 • Les persones que realitzin sortides a l'exterior, preferiblement, poden constituir unitats de convivència social.

 • Estar en una habitació individual o bé compartir habitació amb una persona que tingui la mateixa autorització.

 • Viure a la seva habitació o apartament.

 • Formar part d'una unitat de convivència, amb persones que també utilitzen aquesta opció.


Sortides de llarga durada de més d'un dia

 • En cas de sortides superiors a 3 setmanes, que a la tornada requeriran l'aplicació de mesures de protecció com si es tractés d'un nou ingrés (prova PCR i aïllament de 10 dies).

 • Aquestes sortides acordades amb els familiars requeriran la signatura d'un document de declaració responsable del resident o del familiar que se'n faci càrrec.

 • Aquestes persones seran informades de les mesures de protecció que han de seguir durant aquest període, amb l'objectiu de protegir a la persona resident.

Sempre que sigui possible i en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Caldrà que s'autoritzi per la direcció del centre.

 • Cal que, en la mesura que sigui possible, formi part d'una unitat convivencial amb altres residents que també tinguin contacte amb l'exterior i puguin estar sectoritzats.

 • Es recomana, reduir les activitats comunes que impliquin compartir material o que posin en perill el manteniment de la distància de seguretat.

 • Estar en una habitació individual o bé compartir habitació amb una persona que tingui la mateixa autorització.

 • Viure a la seva habitació o apartament.

 • En cas d'estades superiors a 3 setmanes, cal fer aïllament preventiu en zona groga els 14 dies posteriors del retorn, cal cribratge simptomàtic estricte, mesures d'higiene estrictes (higiene de mans, mascareta en espais comuns), reduir les activitats comunes que impliquin compartir material o que posin en perill el manteniment de la distància de seguretat.

La direcció de la residència cal que planifiqui i pacti amb les famílies per tal de fer un retorn esgraonat i controlat dels residents, de manera que pugui fer una supervisió acurada dels reingressos.

ANNEX 1: ANNEX AL CONTRACTE ASSISTENCIAL

xxxx, xxxx, ... de ........ de 2020

REUNITS

La Sra. ...................................................., amb DNI núm. .................................................., en qualitat de................................................................., amb NIF ..............................., adreça ....................................................... de ............................. i telèfon ................................. el qual és titular de la Residència Geriàtrica ....................................., inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de la Secció Servei de Residència Assistida amb el núm. S........................del Departament de Treball , Afers Socials i Famílies, el qual està inclòs dins de la relació d'establiments col·laboradors del Programa d'ajuts de suport a l'acolliment residencial per a gent gran de la Direcció General de Protecció Social del Departament.

El/la Sr./a. ........................., amb domicili a ............................., al carrer d..............................., i amb número de DNI .................., actuant en el seu nom i dret, com a beneficiari del programa d’ajuts de suport a l’acolliment residencial per a gent gran de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

El/la Sr./Sra. .........................., amb DNI ..................., amb domicili a ............. , al carrer ............... , número .... , actuant com a persona de referència que conviurà amb el/la Sr./a .............................al seu domicili.

Tipus de relació o parentiu:................

Que no és tutor o representant legal.

Les parts, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per atorgar el present document,

EXPOSEN

 1. Que la persona o resident que viu en un centre residencial de gent gran i roman estable i sense símptomes associats a COVID-19 pot marxar al domicili familiar de forma voluntària i sense necessitat de prova diagnòstica.

 2. Que la persona o resident té la indicació i compromís de fer aïllament durant 14 dies al domicili després de l’alta voluntària i així li és informat segons la instrucció de Salut Pública del dia 4 d’abril de 2020.

 3. Que la persona resident i la persona referent signant asseguren que el domicili familiar compleix els requisits necessaris per garantir una bona atenció familiar; i que hi ha d’haver la possibilitat d’aïllar la persona en cas de posar-se malalta.

 4. Que la persona o resident marxa a un domicili familiar temporalment de forma voluntària, i amb l’autorització del responsable higiènic-sanitari del servei, d’acord amb el que estableix l’article 20.4 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

 5. Que en finalitzar el període de risc, la persona o resident ha de poder retornar al centre residencial on es manté la reserva de plaça; però que en cap cas podrà tornar al servei abans.

 6. Que el resident i la família són coneixedors que en el cas que la persona o resident es posi malalt (infecció respiratòria per COVID-19) no podrà retronar a la residència fins a la total cura del procés per evitar el contagi als usuaris i treballadors del servei.

D’acord amb l’anterior.

ACORDEN

Primer.- El retorn temporal i voluntari, a requeriment del/la Sr./ Sra .............................i el/la Sr./a .............................al seu domicili, d’acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut en els supòsits següents, amb la conseqüent baixa voluntària del Centre Residencial.

Segon.- Que, no obstant la baixa voluntària de l’usuari, es reserva la plaça no ocupada fins l’aixecament de l’Estat d’Alarma.

Tercer.- Que durant el període de reserva de la plaça, mentre l’usuari romangui d’alta voluntària, no s’efectuarà cap cobrament sobre el preu d’estada al Centre Residencial ni altres conceptes vinculats a aquest últim.

En prova de conformitat, les parts contractants signen aquest annex per triplicat i a un sol efecte en la localitat i data indicades a l’encapçalament,
Resident Persona o familiar de referència Responsable higiènic-sanitari Titular de l’establiment


ANNEX 2: HIGIENE DE MANS

ANNEX 3: COL·LOCACIÓ I RETIRADA DELS EPIS

ANNEX 4: CATEGORITZACIÓ ESPAIS RESIDÈNCIA

ANNEX 5: CRITERIS DE GRAVETAT I REQUISITS MÍNIMS PER A L'ATENCIÓ DE CASOS COVID-19 A LA RESIDÈNCIA