DGAIA - Serveis sense cobertura 24h

Pla de contingències – Serveis DGAIA sense cobertura 24 hores

Aplica a: Serveis de la DGAIA (per a joves majors de 18 anys)

Seguint els criteris de les Instruccions de DGAIA, de Salut Laboral de Suara, i d’altres normatives o recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat.

[Actualització: 25/02/2021]

Accés directe al PROTOCOL SERVEIS DGAIA

CRITERIS GENERALS

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.

 • S'ha constituït una Comissió de Seguiment a Suara (amb tres subcomissions: clients i finances, persones i salut i impuls de projectes digitals) per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.

 • Estem en contacte amb empreses semblants a la nostra en altres països per avançar-nos en les possibles mesures a prendre d'acord amb diferents escenaris possibles.

 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a Suara a través del formulari allotjat a: https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos seguint el protocol de comunicació de casos.

 • Assistència a reunions i formacions: No fer reunions presencials dels equips on hi assisteixin tots els membres de forma simultània. Cal pensar solucions alternatives (telemàtiques via Hangouts, per torns...) segons s’ajusti a les possibilitats de cada servei.

 • Protecció de personal sensible: S’han de protegir el personal sensible davant la infecció per coronavirus (embarassades, patologies cròniques cardíaques i respiratòries, i immunodeprimits). Es recomana, prèvia confirmació per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que no realitzin tasques d’atenció directa als menors, adaptant les seves funcions a través del teletreball.

 • Indicacions en relació als Equips de Protecció Individual (EPI): Des del servei heu de vetllar per tenir estoc dels EPI habituals (mascaretes, guants d’un sol ús,....).

 • Seguint les indicacions de la instrucció 6/2020 de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els centres residencials del sistema català de serveis socials en relació amb l’emergència sanitària provocada pel COVID-19, diàriament, es remetran les informacions contingudes en els formularis especialment habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs, i abans de les 16:00h.

Des del dia 09/05/2020 moment en que s’activa la plataforma, aquestes dades es raportaran a través del formulari de preguntes del nou portal per residències de Catalunya. per tal d’accedir-hi, caldrà que utilitzeu el nom d’usuari i constrasenya que heu rebut per mail de cadascuna de les residències. A tenir en compte que si gestioneu diversos centres, rebreu un usuari i una contrasenya per cadascun d’ells. No obstant, més endavant, es desenvoluparà una millora per a que pugueu visualitzar i seleccionar tots els centres que gestioneu en una mateixa sessió, és a dir, des d’un únic usuari.

IMPORTANT guardar el nom d’usuari i contrasenya a la carpeta de direcció del drive creant la ruta següent (Carpeta: CARTSERV_DIr_nomservei/2020/plataforma residències) i que reenvieu els 2 mails a la DO per poder accedir a la plataforma en cas que hi hagués algun imprevist amb la direcció.


 • En el cas d'equipaments ubicats a municipis on siguin d'aplicació les mesures previstes al Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, caldrà tenir en compte les possibles restriccions a la mobilitat i limitació d'activitats no essencials que puguin afectar els diferents territoris en funció a l'evolució de la pandèmia.

 • La direcció del servei serà la responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual i serà també la interlocutora amb l'autoritat sanitària en cas que sigui necessari.


RECOMANACIONS PREVENTIVES GENERALS

Les recomanacions següents seran transmeses als professionals i als joves i es deixaran per escrit en els espais comuns:

 • La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus és:

  • Realitzar higiene de les mans freqüent. Rentat de mans amb aigua i sabó o bé amb solució hidroalcohòlica (mínim de 20 segons).

  • Utilitzar mocadors d'un sol ús

  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar, i rentar-se les mans seguidament.

  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans brutes.

  • Evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, bolígrafs,...) i altres objectes sense netejar-los degudament (tovalloles,..)

 • Es recomana que la distància interpersonal sigui com a mínim d’1,5 metres.

 • Ventilar els espais comuns i les habitacions del centre uns 10 minuts 3 cops al dia.

 • Intensificar la neteja dels espais, especialment espais comuns i banys, amb productes desinfectants (lleixiu, etc.).

 • Disposar de dispensadors amb solució hidroalcohòlica per a la higiene de mans i contenidors de residus amb tapa d'obertura de pedal (idealment tant dins com fora de l'habitació).

 • Realitzar la higiene de mans abans i després del contacte amb cada resident i després del contacte amb superfícies o equips potencialment contaminats.

 • Conèixer el procediment d’utilització dels equips de protecció individual (EPI), i en cas de necessitat, utilitzar-los de forma correcte.

 • La utilització de guants no eximeix de realitzar la correcta higiene de mans després de la seva retirada. Seguir l’ordre estricte de col·locació i retirada dels EPIS per evitar contaminació creuada

 • Tots els serveis disposen d’EPI’s bàsics i han de garantir el seu abastiment fent previsió en cas que se’ls hi acabin. Des del 06/08/20, Fins a nou avís, i de forma temporal, s’ha de fer comanda a yolanda@gruponovacolor.com, utilitzant el formulari específic que s’ha fet arribar per mail a tots els serveis.

 • Des del 09/07/20, Resulta obligatori l’ús de mascareta a la via pública, espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic encara que es pugui mantenir la distància de seguretat mínima de dos metres. Aquesta serà obligatòria per persones de 6 anys en endavant i recomanable de 3 a 6 anys, en la franja de 0 a 3 anys no es recomana. Les persones a les quals no se’ls exigeix el seu ús són:

  • Persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar per l’ús de mascareta.

  • Persones a les qual l’ús de mascaretes li resulti contraindicat per motius de salut o situació de discapacitat o dependència que facin inviable el seu ús.

  • Realització d’activitats que siguin incompatibles amb l’ús de mascareta.

  • Causa de força major o situació de necessitat


NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Mentre no s'aproven els plans sectorial d’activitats d’acord al que preveu el Pla de transició del govern, i sense perjudici de l’elaboració de noves directrius i instruccions adaptades a la nova situació, els serveis de l'Àrea de suport al jove tutelat i extutelat, haurà de regir-se per les recomanacions del document “mesures i recomanacions als centre de protecció de la infància i adolescència de la DGAIA en prevenció al Covid-19” amb les adaptacions pertinents per als diferents tipus de serveis de l’Àrea de suport al jove tutelat i extutelat.

Mesures de continuïtat als recursos de DGAIA i ASJTET

En relació als professionals

 • El personal que pertany a grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària (actualment: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, embarassades i persones més grans de 60 anys) ha sigut objecte de les actuacions previstes a les guies publicades pel Departament de Salut, consistents en una avaluació individualitzada del risc i, en cas de ser considerat personal especialment sensible, en l’adaptació del lloc de treball, aplicació de determinades mesures de mobilitat o l’informe proposta d’incapacitat temporal. En el supòsit que en el centre hi hagi infants i/o adolescents amb COVID, o que estiguin en quarantena a l’espera de resultat de PCR, (bé per nou ingrés, per ser possible contacte estret amb un positiu o per retorn d’escapoliment), no podran ser atesos pel personal que hagi estat valorat com a especialment vulnerable davant el contagi de la COVID-19. Si això no fos possible, el Servei de Prevenció realitzarà l’informe proposta per tal que el treballador gestioni la incapacitat laboral mentre es mantingui la situació de risc.

 • Si els treballadors/es presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 no han d’anar a treballar i s’han de dirigir immediatament al seu CAP i comunicar-ho a la direcció del centre. Per a un major control, es recomana la presa de temperatura al personal del centre a l’entrada del seu torn de treball.

 • Tots els professionals d’atenció directa dels recursos residencials han estat considerats com a serveis essencials.

 • Mantenir les pautes d’higiene i rentat de mans amb aigua i sabó de manera freqüent i sempre abans d’accedir i d’abandonar el recurs residencial, el qual ha de comptar també amb gel hidroalcohòlic.

 • Disposar i dotar al personal dels equips de protecció, que seran fonamentalment mascaretes FFP2 en el cas que els infants i adolescents no en portin, o mascaretes quirúrgiques si els infants i adolescents en porten.

 • En els cas que hi hagi algun cas de COVID positiu o possible COVID, i s’hagi d’entrar en contacte o estar a una distància inferior als dos metres, s’utilitzarà sempre la mascareta FFP2, guants i d’acord amb l’avaluació de riscos laborals, ulleres/pantalla facial, i granotes o bates d’un sol ús. La pantalla facial és un molt bon sistema de protecció de la infecció pel coronavirus; també es més fàcil d’utilitzar per les persones que porten ulleres graduades i evita tocar-se la cara de forma inconscient, però cal recordar que no exclou la utilització de la mascareta.

 • Els guants de nitril o vinil seran necessaris en activitats on hi hagi contacte físic o que s’hagi de compartir material. És millor rentar-se les mans sovint amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó. Recordar que quan es porten guants no ens hem de tocar la cara, sobretot el nas, boca i ulls. Els guants poden donar sensació de falsa protecció i cal continuar utilitzant el gel hidroalcohòlic per la seva neteja.

 • En el cas de confinament domiciliari, el personal educatiu utilitzarà roba específica pel lloc de treball diferent de la que utilitzen per anar pel carrer. En aquells centres que no disposin de vestuari, caldrà habilitar un espai on els professionals puguin canviar-se de roba.

 • Les mascaretes son una eina de prevenció essencial. En relació amb l'ús de mascaretes cal fer referència a la Resolució SLT/1648/2020 i indicar que segons aquesta normativa és obligatori l'ús de mascareta, independentment que es compleixi amb la distància de seguretat. D'acord amb els criteris de Salut, no és necessari el seu ús en el cas de les persones treballadores que se situïn en el seu lloc de treball sempre que no tingui mobilitat i que no sigui un espai obert al públic. En el treball realitzat en els recursos residencials difícilment es pot guardar en tot moment les distància de seguretat per tant cal que els educadors utilitzin mascaretes FFP2. Atès que les mascaretes FFP2 comporten una dificultat per la respiració si es mantenen posades de manera continuada durant una estona llarga de temps, s’establiran pauses addicionals a les ja establertes amb l’objectiu de poder respirar sense mascareta.

 • Aquestes mascaretes tenen una durada màxima de 8 hores d’utilització. , s’hauran de lliurar les mascaretes necessàries, per tal de mantenir les qualitats de protecció de la mascareta.

 • Caldrà estar molt atents a aquelles persones que presentin problemes de pell o respiratoris per l’ús continuat de mascareta i establir des de vigilància de la salut les actuacions que calgui al respecte

 • Complir rigorosament aquestes mesures és una responsabilitat individual i col·lectiva per preservar la salut de tothom.

 • Els educadors tindran un calçat adequat per dins del centre diferent del que utilitzen pel carrer, aquest es guardarà al centre. En arribar al centre es trauran el calçat que portaven i es posaran el que porten en el centre. En el supòsit que no sigui viable es disposarà a l’entrada del centre d’un esprai desinfectant a l’entrada del centre per aplicar a les soles de les sabates o bé una catifa amb impregnada de desinfectant per netejar les soles abans d’entrar i sortir del centre.

En relació a les instal·lacions del recurs

La supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és per això que cal que s’intensifiquin les activitats de neteja i desinfecció i que es disposi d’un Protocol adaptat en funció de l’aforament, la freqüència de trànsit o ocupació, els tipus d’activitats, els usos així com la possibilitat de la presència de casos possibles o confirmats de COVID-19.

Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit ambiental) o de desinfecció de materials, equips, superfícies i utensilis relacionats amb la manipulació, emmagatzematge i consum d’aliments i alimentaria (tractaments d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP).

Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la seguretat de les persones i el medi. Consulteu la informació en el document Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.


 • Aplicar el protocol de neteja i desinfecció:

  • La neteja i posterior desinfecció serà diària, després de cada torn de treball, inclosos els caps de setmana i festius preferentment amb una dilució de lleixiu al 1% en aigua o productes virucides recomanats pel ministeri en el cas que hi hagi personal sensible als productes químics, posant especial atenció a les superfícies de treball, així com per a manetes, polsadors, taules, mostradors, eines, passamans en escales, etc. També s’aplicarà als espais comuns. Els serveis de prevenció indicaran els criteris i freqüència de neteja d’aquests elements en funció del seu ús, així com en llocs i activitats específiques on s’hauria d’incrementar la freqüència.

  • Els equips electrònics, com ara els ordinadors i els seus perifèrics, i altres equips, poden ser desinfectats amb alcohol isopropílic o altres productes de característiques similars, seguint els mateixos criteris aplicables a l’apartat anterior.

  • Per evitar tocar excessivament manetes de portes es recomana col·locar falques en aquelles en les que sigui possible i convenient perquè estiguin permanentment obertes.

  • Neteja sales de visites: desinfectar i deixar ventilar l’espai com a mínim 10 minuts després de cada visita. La neteja es realitzarà segons les recomanacions establertes per el Departament de Salut o el Servei de Prevenció de riscos laborals.

 • Disposar de suficients cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a paperera especifica per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús. L’existència de material de rebuig, com ara ampolles de gel buides, guants ja utilitzats o estris no desinfectats i no reutilitzables implica la recollida periòdica i el tractament segur d’aquests materials.

 • Els cubells amb pedal i tancats es disposaran en funció de cada centre en els llocs més adients i concorreguts. En especial s’ha de posar un a l’entrada del centre.

 • Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes. El virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire i que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. La renovació de l’aire redueix aquestes gotes més petites, que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. La renovació d’aire dels espais es considera una mesura molt efectiva per la prevenció de la Covid-19. Es recomana ventilar els espais com a mínim 3 vegades al dia 10’. Cal detectar els espais dels centres que no tenen ventilació natural i minimitzar al màxim el seu ús.

 • Consulteu la informació en el document Ventilació i sistemes declimatització. Es pot ampliar la informació anterior a través dels enllaços següents:

 • Garantir les distàncies de seguretat de 1’5 metres sempre que sigui possible.

 • Quan sigui possible, s’han d’establir zones d’entrada i sortida diferenciades per professionals, infants i adolescents i famílies, per evitar l’aglomeració de persones i garantir les distàncies de seguretat. Si hi ha visites externes, s’esglaonarà la seva arribada.

 • Es recomana realitzar les reunions d’equip de manera telemàtica per tal d’evitar el risc de contagi que suposa la concentració de persones en un mateix espai físic. Si les condicions de la pandèmia i les recomanacions de l’autoritat sanitària ho permeten es podran realitzar reunions presencials sempre hi quan es mantingui la distància mínima de seguretat interpersonal d’1metre i mig, s’utilitzi la mascareta i es garanteixi la ventilació natural.

 • Eliminar els espais d’espera en llocs tancats i habilitar-los en llocs oberts, on les persones puguin estar a dos metres de distància.

 • Deixar sempre que sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el mínim possible.

 • Mantenir en perfecte ús els lavabos, amb l’adequada neteja i desinfecció. S’ha de garantir la quantitat de sabó per tal que tots els professionals i infants i adolescents puguin netejar-se les mans de manera freqüent, s’han utilitzar tovalloles de paper.

 • S’han de disposar dosificadors de gel hidroalcohòlic per diferents zones del centre per tal d’anar higienitzant les mans de manera regular.

 • A les zones comunitàries i a les habitacions dels adolescents i joves cal aplicar el mateix criteri d’higiene, neteja i desinfecció del punt anterior. Cal col·locar en un lloc visible les instruccions perquè aquestes actuacions es facin sempre després que algú utilitzi l’espai i facilitar que es puguin dur a terme.

 • Limitar l’accés a la instal·lació a tota persona simptomàtica (Febre > 37,3ºC, tos continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar general...) o que hagi estat en contacte estret d’una persona amb COVID-19 durant els 14 dies anteriors. En el cas que qualsevol persona presenti febre simptomatologia compatible amb el COVID-19 se li recomanarà dirigir-se al seu CAP de referència.

 • Si es requereix l’entrada a les instal·lacions del centre o l’espai on es realitza l’atenció o l’entrevista per part de persones alienes hi haurà disponible un dispensador de solució hidroalcohòlica per tal que aquestes facin un rentat de mans abans i després de l’atenció.

 • Totes les persones alienes al centre caldrà que entrin a les instal·lacions amb mascareta quirúrgica.

En relació a l’organització del recurs

 • Tots els dels recursos s’hauran d’haver coordinat amb el Centre d’Atenció Primària de referència per tal d’acordar els circuits de consulta i derivació en el cas de sospita de simptomatologia compatible amb Covid-19 tant en població atesa com entre els i les professionals del servei.

 • Organitzar l’activitat professional i dels infants i adolescents en grups de convivència separats (sempre que sigui possible) per evitar que una possible afectació del virus provoqui l’aïllament i confinament del centre.

 • Sectoritzar físicament els espais exteriors comuns del centre si és possible o bé diferenciar horaris per tal que no es puguin ajuntar els infants/joves de diferents grups.

 • Identificar les tasques en què serà difícil respectar la distància de seguretat i buscar possibles solucions, com ara modificar els horaris d’activitats, de professionals d’utilització d’espais, i la utilització de qualsevol altre element de separació que el recurs residencial consideri convenient.

 • Durant els àpats s’ha de mantenir la separació per grup i garantir la distància de seguretat de dos metres, ja que no es pot utilitzar la mascareta. Si això no fos possible s’haurien d’organitzar diferents torns de menjador per tal de reduir l’aforament i poder mantenir la distància de seguretat. - Entre torn i torn de menjador s’han de netejar les taules i els espais utilitzats amb dissolució de lleixiu o virucida - Només ha de servir el menjar l’educador o el personal corresponent i sempre utilitzant mascareta. - Es recomana que, en la mesura del possible, els personal educatiu realitzi els àpats separats dels infants/adolescents, un cop aquests hagin finalitzat, i mantenint sempre la distància de seguretat de 2 metres. - Es recomana que el personal no educatiu que realitzi àpats al centre ho faci de manera individual per evitar el risc de contagi, i si no fos possible, s’ha de mantenir en tot moment la distància de 2 metres.

 • Potenciar el teletreball del personal del centre que realitzi tasques que no requereixen una atenció directa, com ara les tasques de gestió administrativa i comptabilitat

 • Garantir les distàncies de seguretat de dos metres i incorporar les mesures preventives establertes en la dinàmica de vida quotidiana.

 • Establir circuits de coordinació amb els dispositius externs adaptats a la nova normalitat.

 • Tots els recursos residencials han d’organitzar-se de manera que puguin disposar d’un espai d’aïllament per si fos necessari. Aquest espai haurà de comptar amb un lavabo d’ús exclusiu per als infants/adolescents que estiguin en aïllament, i haurà d’estar separat, en la mesura del possible dels espais que utilitzen la resta de infants/adolescents. Si això no fos possible en cas de necessitat es procedirà a realitzar mesures fora del centre per garantir l’aïllament de l’infant o jove afectat per la malaltia, dictades per part de la DGAIA.

 • Condicions d’us dels vehicles del servei:

  • tots els professionals de dins el vehicle hauran de portar mascareta FFP2. Els infants i adolescents també hauran de portar mascareta I mantenir la distància de seguretat.

  • En la mesura del possible s’intentarà no barrejar infants i adolescents de diferents grups educatius en els desplaçaments amb la furgoneta o cotxe del centre.

  • Abans d’entrar al vehicle els ocupants (tan personal com infants i adolescents s’han de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic)

  • En tots els vehicles cal portar un esprai amb solució hidroalcohòlica i mocadors de paper, aquest s’oferiran en cas d’ accés de tos o d’esternuts inesperats i es posaran en una bossa tancada.

  • Els vehicles del centre portaran al seu interior un kit de neteja per tal que quan es finalitzi el torn o la seva utilització es desinfectin, amb un esprai o líquid virucida i tovalloles de paper, les zones utilitzades (volant, porta, quadre de comandament, canvi de marxes, manetes,...). Aquesta neteja la realitzarà el xofer o la persona que hagi conduït el vehicle.

  • Una mesura preventiva és portar les finestres obertes (parcial o totalment), els climatitzadors dels turismes no estan dissenyats per a retenir o filtrar virus.

  • Netejar els vehicles desprès de cada torn de treball, realitzar aquesta de manera especial davant qualsevol sospita de risc. Per a una correcta neteja es seguiran les recomanacions donades pel Departament de Salut o el Servei de riscos laborals.


MESURES DE PROTECCIÓ EN RELACIÓ ALS I LES JOVES RESIDENTS ALS RECURSOS RESIDENCIALS

Cal tenir en compte el Protocol d’actuació en l’àmbit de la salut pels centres residencials de la DGAIA que continua vigent i és d’aplicació.

 • S’ha de conscienciar als i les adolescents que per edat poden sortir sols al carrer de la necessitat de l’ús de la mascareta en aquestes sortides i mantenir la distància de seguretat amb les persones que es puguin trobar pel carrer ja que poden tenir una falsa sensació de seguretat.

 • Complir rigorosament aquestes mesures és una responsabilitat individual i col·lectiva per preservar la salut de tothom.

 • Responsabilitzar-los de la necessitat de l’ús de mascaretes dins dels recursos quan en la sortida no hagin guardat les distàncies de seguretat, hagin compartit quelcom, o hagin estat amb persones que tossien. S’han de netejar els objectes que hagin portat en la sortida amb solució hidroalcohòlica.

 • Els infants/adolescents no portaran el mateix calçat pel carrer que el que porten a dins del centre. Quan arribin del carrer es trauran el calçat que portin i el deixaran en un lloc prèviament establert, on és desinfectarà abans de tornar-lo a utilitzar. En el supòsit que no sigui viable es disposarà a l’entrada del centre d’un esprai desinfectant a l’entrada del centre per aplicar a les soles de les sabates o bé una catifa amb impregnada de desinfectant per netejar les soles abans d’entrar i sortir del centre.

 • Cada recurs haurà d’establir un protocol específic en relació als moviments d’entrada i sortida, on haurà de concretar els següents aspectes:

  • Nomes podran sortir dels pisos joves que no tinguin simptomatologia compatible amb COVID-19.

  • Rentat de mans tant a la sortida com a l’entrada del recurs.

  • Lliurament i retirada de mascaretes.

  • Canvi de sabates: lloc on es dipositen aquestes sabates i com es desinfecten.

  • Canvi de roba (fer servir una roba diferent quan s’està al centre) i dipositar la roba que s’ha tret en un lloc específic per rentar-la (seguint les pautes establertes) si la situació de la pandèmia marcada per Salut ho requereix.

  • Tractament dels objectes (motxilles, mòbils...) que els infants i adolescents hagin dut del carrer, si la situació de la pandèmia marcada per Salut ho requereix.

 • A nivell educatiu s’inclourà en el treball amb els i les joves la conscienciació de la situació provocada pel covid-19 i la necessitat de complir amb les mesures de protecció i prevenció sanitàries i organitzatives decretades.


Gestió dels nous ingressos

Abans de gestionar un nou ingrés en un recurs residencial caldrà conèixer les condicions sanitàries específiques i en relació a la malaltia COVID-19 del jove a ingressar, i les del nucli de convivència anterior. .

Si aquestes condicions són desconegudes l’EFI referent de l’expedient tramitarà la realització de la prova del PCR Covid-19 al CAP del seu territori i esperarà al resultat negatiu abans de procedir a l’ingrés. Si no és possible realitzar aquesta prova al CAP de referència territorial, s’haurà de cercar un recurs alternatiu.

Si no és possible l’espera del resultat en el domicili o recurs anterior, un cop realitzada la prova, es procedirà al seu ingrés, però haurà d’estar en aïllament fins a l’obtenció del resultat.

Si l’ingrés és urgent i per tant no és possible gestionar la realització de la prova prèvia, es procedirà a l’ingrés, havent d’estar en aïllament en el recurs residencial. La realització de la prova, en aquests casos s’haurà de gestionar al més aviat possible per l’EFI referent de l’expedient, tot mantenint l’aïllament com a mínim fins a l’obtenció del resultat.

En cap cas es procedirà a un nou ingrés en un recurs residencial quan hi hagi un menor d’edat aïllat per prescripció mèdica per infecció del COVID-19 o per simptomatologia compatible.


Gestió de l’aïllament per simptomatologia, sospita o malaltia

Els infants i adolescents que presentin la següent simptomatologia: febre, tos, sensació de falta d’aire i malestar general, l’educador/a- tutor/a l’aïllarà en una habitació individual preventivament, contactarà el CAP de referència territorial per valorar el seu estat de salut, i seguirà les indicacions que es facin des dels professionals de Salut.

En el cas que es valori la realització de PCR per a la confirmació de la malaltia, l’infant o l’adolescent haurà de restar en aïllament fins que arribin els resultats i a posteriori actuar seguint les indicacions dels professionals del CAP de referència.

Les condicions en les que s’ha de realitzar l’aïllament i les mesures protectores ja van ser definides en el document del Servei de Prevenció del DTASF de data 15 de març de 2020 Mesures d’actuació davant la confirmació d’infant o adolescent infectat per coronavirus (SARS-COV-2 ) en base a les quals es va elaborar el “protocol Covid 19” per a serveis de DGAIA

Protocol Covid 19 per serveis de DGAIA

Si es confirma que pateix COVID-19 es demanarà a “Epidemiologia” una valoració epidemiològica del centre i serà la Regió Sanitària corresponent la que haurà de valorar les actuacions a realitzar tant amb el personal com amb els infants i els adolescents del centre. Aquestes actuacions, de vegades diferents segons les regions sanitàries on estigui ubicat el recurs, poden dependre de l'estratègia que es tingui en quant a cribratge de població i de quins recursos disposen.


Gestió dels trasllats de centre

Només es contempla el trasllat de centre en el cas que el o la jove no presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19. En aquest cas es seguiran les mesures preventives habituals donada la situació actual de crisis sanitària.

Quan que no s’hagi pogut garantir un confinament correcte en el centre de procedència, o es tinguin dubtes sobre l’acompliment de les mesures sanitàries de protecció per part del jove. S’haurà de fer la prova del COVID-19 abans de procedir al trasllat.

En el cas de trasllats a centres especialitzats (Terapèutic, CREI o Salut Mental) s’actuarà d’acord a les condicions especifiques per aquest tipus de centres.


INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA IMPLANTACIÓ

Pel que fa als centres contractats, seran les entitats gestores les que hauran de garantir aquesta implantació. El seguiment es farà des dels serveis territorials de la DGAIA i l’àrea de centres, d’acord amb la seva competència territorial.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Treball, Afers socials i Famílies haurà de fer el seguiment de la implantació de les mesures preventives relacionades amb la seguretat i salut dels treballadors. Correspondrà als serveis de riscos laborals de les entitats gestores fer el mateix en relació als seus treballadors.

Els CRAE hauran d’elaborar un pla de contingència en relació a la malaltia de la covid-19, on es recullin les actuacions preventives implementades dintre del recurs residencia per tal d’evitar la propagació de la malaltia. Aquest pla haurà de recollir també les actuacions a realitzar davant una situació de sospita, covid positiu o brot, d’un infant o adolescent acollit i/o d’un professional.

Puntualment s’informarà a la DGAIA i al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del nombre de professionals que estan de baixa per motiu de la crisi sanitària (siguin positius de COVID-19 o contacte estret, etc.), i nombre d’infants i adolescents que es troben en aïllament per contacte o simptomatologia o que pateixen la malaltia, així com la intervenció feta,

En cas de positiu o sospita, haurà d’informar a la DGAIA i al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del següent:

 • El nombre d’equips i de professionals activats als recursos residencials per a l’atenció presencia i les torns establert.

 • Els torns activats per a l’atenció presencial

 • El tipus de material i mitjans de protecció individual i de protecció col·lectiva utilitzats pels diversos serveis en funció de la seva activitat.

 • Les mesures de distanciament físic recomanades utilitzades per professionals i infants/adolescents

 • Les mesures d’higiene i desinfecció de les instal·lacions utilitzades i la gestió de residus.

 • Informar de si hi ha personal vulnerable a la llar afectada i actuacions que es realitzaran amb aquest personal

ADAPTACIÓ DELS RECURSOS RESIDENCIALS DE LA DGAIA

Atenent a la finalització de l’estat d’alarma i el restabliment de la situació de crisis sanitària causada per la COVID-19, amb les mesures de prevenció, protecció i organitzatives que aquesta comporta, cal indicar que tots els recursos residencials de la DGAIA hauran d’incorporar en les seves programacions educatives els següents aspectes clau :

 • La gestió emocional dels infants i adolescents i de les seves famílies en relació a la malaltia.

 • La gestió del dol (pèrdues d’avis o altres familiars).

 • Mesures d’higiene i cura personal per a la prevenció i la protecció dins del recurs residencial (circuit de roba bruta, rentat de mans freqüents, atenció a símptomes que siguin compatibles amb la COVID-19, distància de seguretat, recomanació d’ús de mascaretes en situacions concretes, etc.).

 • Mesures d’higiene i de cura personal per a la prevenció i protecció fora del recurs, posant especial èmfasi en els moviments d’entrada i sortida del centre

 • Recull de les adaptacions de la dinàmica quotidiana (activitats, horaris dels infants i professionals...) i de la normativa del centre com a conseqüència de la COVID-19. Dinàmica dins del centre.

 • Caldrà dissenyar cartells i fitxes específiques per als menor d’edat ingressats pel que fa als diferents aspectes de la vida quotidiana:

  • Mesures de protecció dintre del recurs residencial.

  • Mesures de protecció a aplicar en els moviments d’entrada i sortida del centre.

  • Kit de protecció individual a les sortides pels adolescents (mascareta, mocadors de paper i gel hidroalcohòlic individual).

  • Mesures de protecció als espais de visites familiars.

Els diferents recursos residencials de la DGAIA hauran de recuperar la seva nova normalitat de manera progressiva adaptant les activitats al moment evolutiu de la situació de crisis sanitària, tenint també molt present la possibilitat de nous rebrots.

En conseqüència, atenent a aquesta possibilitat de tornar enrere i de fer un nou confinament, s’adjuntem als annexos 2 i 3 les funcionalitats i activitats previstes a cada una de les fases de desescalada.


ALTRES INDICACIONS A TENIR EN COMPTE:

 • En el cas dels serveis per majors de 18 anys o dels i les joves atesos en el SAEJ, la normativa de referència és la que marca el govern per a tota la població general. S’informarà per tant als i les joves de les regulacions establertes en cada moment segons l’evolució de la pandemia.

 • Informar a tots els/es joves que qualsevol sanció imposada podria comportar antecedents policials i/o penals i que podrien dificultar les futures renovacions de les targetes de residència.

 • Si la policia li obre un expedient sancionador i li imposa una multa per algun aspecte relacionat amb la normativa de prevenció de la infecció per Sars Cov-2.:

  • El/a jove ha de donar a l’agent de policia l’adreça de la residència o del pis a efectes de notificacions

  • S’ha de quedar una còpia de la multa imposada i la pot signar o no.

  • Des de la residència o pis, els professionals es posaran en contacte amb el referent de l’ASJTET per articular la possible presentació d’al·legacions. Caldrà recopilar la documentació següent: Còpia de la multa, Copia del NIE del jove, Dades de contacte del jove, breu explicació dels fets que han motivat la sanció.

 • Gradualment i seguint mesures de seguretat establertes pel departament de salut i pel govern, s'anirà retomant l'activitat presencial dels professionals en els serveis.

Indicacions en relació a mesures de suport a prendre dins el pis o habitatge:

 • Informar d’hàbits recomanats, especialment el rentat de mans; reforçar els cartells del pis o habitatge sobre higiene de les mans i higiene respiratòria.

 • Recordar-los que tots els lavabos han de tenir sabó, mocadors o tovalloles de paper d’un sol ús.

 • Tenir a disposició de totes les persones que hi viuen, mocadors de paper per fer servir en un únic ús recordant-los que ho llencin una vegada utilitzat i que es rentin les mans.

 • Afavorir de forma telemàtica una bona gestió emocional oferint informació freqüent i ajustada a les indicacions dels organismes sanitaris. La informació que està apareixent en els mitjans de comunicació pot resultar molt alarmant.

COM ACTUAR SI UN INFANT, NOI, NOIA o PROFESSIONAL PRESENTA SÍMPTOMES

Tant si es dona el cas de sospita d’infecció, d’aïllament de la persona asimptomàtica o amb símptomes lleus, com aïllament per contagi confirmat, cal seguir el “Protocol Covid-19” elaborat segons els criteris de DGAIA i de salut laboral de Suara que es pot trobar AQUÍ.


INFORMACIÓ ESPECÍFICA SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEIS

Indicacions de funcionament ordinari

 • Es realitza totes les tasques possibles telemàticament, coordinant-se permanentment entre professionals.

 • El treball de seguiment de procés amb els i les joves es farà seguint les indicacions de l’ASJTET per cada moment

 • Els seguiments individuals presencials es realitzaran dins del domicili aplicant el protocol de mesures de seguretat, distància, rentat de mans, etc.


Mesures organitzatives prèvies a situació de contagi:

 • S’estableixen contactes amb els i les professionals suplents habituals perquè en cas que es produeixi alguna baixa es pugui garantir el servei. Es genera una llista amb telèfons i disponibilitats accesible a vàries persones de l’organització per poder activar tan aviat com sigui necessari.

En cas d’aïllament de persona atesa per contagi COVID-19:

 • Se l’informa del protocol de confinament domiciliari.


Mesures organitzatives en situació de baixes de professionals:

 • Es garanteix el seguiment del dia a dia amb professionals vinculats al servei, prioritzant el coneixement i la capacitat per poder gestionar la situació a l’adequació estricta a la normativa referent a les titulacions.

 • En el cas que la zona en la que es troba el servei fos declarada zona de confinament es sol·licitarà a la DGAIA l’autorització urgent per a que els i les professionals puguin accedir al seu lloc de treball.

 • Es demana la disponibilitat en cas d'haver de cobrir baixes de professionals a suplents que han treballat en algun moment al servei. Es té una llista activa amb telèfons i disponibilitats accessible a vàries persones de l’organització per poder activar tan aviat com sigui necessari.


Limitació de la mobilitat vinculada a la situació de crisi sanitària:

 • En cas de precisar-ho, es tramitarà i durà la documentació requerida en cada moment per poder accedir al lloc de treball.


ANNEX1: DESINFECCIÓ D’ESPAIS INTERIORS D’UNA EMPRESA EXTERNA

Objectiu: assegurar la desinfecció ràpida d’espais interiors dels centres residencials de serveis socials.

Seguint les Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en la Fase d’emergència de l’epidèmia davant el COVID-19, de la Direcció General d’Autonomia Personal i Discapacitat de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del 14/04/2020 que es troba en el Protocol Covid19.


ANNEX 2. FUNCIONALITAT DELS RECURSOS RESIDENCIALS SEGON LA FASE DE CONFINAMENT

Seguidament es farà un recull d’aquelles activitats bàsiques i generals de tots els recursos en funció de les fases de confinament:


En la fase 1

Funcions a reprendre quan la Regió Sanitària on està ubicat el recurs residencial es trobi en fase 1 del Pla de desconfinament. En el cas de desplaçaments a d’altres territoris caldrà acollir-se al que diguin al respecte les autoritats sanitàries sobre mobilitat interterritorial.

Es continua prioritzant l’atenció telefònica i telemàtica amb professionals externs reservant la intervenció presencial per a les situacions més complexes i urgents.

1) Activitats internes

 • Com a servei essencial els recursos residencials han de continuar amb les activitats internes de la vida quotidiana (hàbits, descans, activitats escolars, de lleure..), al igual que qualsevol entorn familiar, tot mantenint les mesures de protecció i seguretat estipulades per les autoritats sanitàries amb l’objectiu de garantir una atenció segura tant als infants i adolescents del centre com als professionals.

 • Es recomana, a l’igual que en la fase 0, continuar amb la separació del grup de convivència, sempre que això sigui possible, seguint les normes d’aïllament social.

 • Els professionals que tinguin cura dels infants i adolescents en la realització d’aquestes activitats, especialment en el supòsit de que existeixin diferents grups de convivència o llars diferenciades dintre d’un mateix recurs, haurien de ser sempre els mateixos per tal de minimitzar els riscos.

 • Les tutories es continuen realitzant tant dins l’àmbit formal com no formal, posant èmfasi en l’impacte provocat per la COVID-19. Aquelles que es realitzen fora del centre aprofitant una activitat entre el/la tutor/a i l’infant o adolescent es podran fer seguint la normativa de sortides de passeig.

2) Activitats externes

a. Sortides de passeig

 • Es continuarà segons la normativa del Govern

Infants i adolescents menors de 14 anys

 • Els límits de grups de 3 persones (més acompanyant) en el passeig han deixat d’estar en vigor en tots els territoris en fase 1 o superior.

 • El nou límit entre no convivents és de 10 persones, mentre que no hi ha límits entre convivents, tot i que es recomana seguir el mateix límit establert per no convivents (10 persones)

 • En conseqüència, tampoc no hi ha límit pel número d’adults (p. ex. educadors) que poden acompanyar les sortides, respectant el límit total.

 • Les franges horàries de passeig han deixat d’estar en vigor en tots els municipis de 10.000 habitants o menys (no metropolitans).

Adolescents majors de 14 anys

 • Els límits de 2 persones per passeig (amb o sense cuidador) i una persona per activitat física (amb o sense l’acompanyament de convivent o educador) han deixat d’estar en vigor en tots els territoris en fase 1 o superior.

 • El nou límit de grup entre no convivents és de 10 persones, mentre que no hi ha límits entre convivents, tot i que es recomana seguir el mateix límit establert per no convivents (10 persones).

 • En conseqüència, tampoc no hi ha límit pel número d’adults (p. ex. educadors) que poden acompanyar les sortides, respectant el límit total.

 • Les franges horàries de passeig han deixat d’estar en vigor en tots els municipis de 10.000 habitants o menys (no metropolitans).

b. Activitats de lleure fora del centre

 • El centre podrà realitzar sortides en grup per a realitzar activitats de lleure seguint a normativa vigent. En aquesta fase el grup no pot ser superior a les 10 persones, incloent els educadors, i s’ha des respectar sempre la ràtio establerta en la cartera de serveis socials.

 • Exemple de tipus d’activitats permeses: sortides a la muntanya, platja, visites culturals. Com a referencia les activitats de lleure hauran de seguir la normativa indicada per aquest àmbit.


3) Visites familiars

 • Es realitzaran visites familiars seguint la directriu general d’actuació vigent establerta per DGAIA.

 • En casos d’infants que no tinguin cap visita amb la seva família biològica es podran regular visites amb la seva família col·laboradora (sempre que l’ infant i la família ho demanin) en les mateixes condicions que les famílies biològiques i amb el coneixement previ de l’ICAA.

 • Pel que fa a la coordinació amb les famílies, cal continuar de forma telemàtica o telefònica quan sigui precís, tot i que també es pot establir coordinació durant les visites familiars concertades en el marc del pla transitori de restabliment de visites.


4) Coordinacions amb d’altres equips

 • S’han de continuar o restablir les coordinacions amb els diferents agents i professionals implicats en el seguiment dels infants i adolescents dels recursos residencials de forma telemàtica, excepte en els casos que per urgència requereixin una atenció presencial.

 • CSMIJ- Continuar amb les sessions terapèutiques telemàtiques amb els infants i adolescents excepte en el casos que es valori la necessitat de fer-les presencialment.

 • Adaptar la relació al pla de desconfinament decretat pel Departament de Salut per aquests servei.

 • Recursos formatius- Continuar la coordinació telemàtica o telefònica amb les escoles. Adaptar la relació al pla de desconfinament decretat pel Departament d’Educació per aquests serveis.

 • D’acord amb el que estableix el Pla de desconfinament dels serveis de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut (SIAJ), de data 24 de maig de 2020, en la fase 1, els serveis que tenen relació habitual amb els recursos residencials recuperaran les següents funcionalitats:

  • EAIA- Reprendre les visites als infants i adolescents acollits en centre residencial per a valorar aquelles situacions greus que requereixen d’una entrevista presencial més enllà del seguiment telemàtic.

  • SIFE- Finalitzar els estudis urgents de les famílies que requereixen d’una resolució imminent: estudis iniciats de valoració de famílies extenses d’aquells infants acollits en centre per descongestionar centres de protecció i no allargar més la re-unificació en família extensa

  • ICIF-Reprendre els plans d’acoblament entre famílies d’urgència i diagnòstic i famílies d’acolliment o d’adopció.

  • Reiniciar els plans d’acoblament entre famílies d’acollida i infants que estan en centres residencials d’aquells casos que ja estaven iniciats i que es van aturar arran del confinament.

  • MENTORIA- Els mentors i mentorats podran reprendre el contacte presencial, seguint totes les recomanacions de les autoritats sanitàries i en les franges horàries en que estigui permès que els nois i noies puguin sortir a passejar al carrer.

En la fase 2

Funcions a reprendre quan la Regió Sanitària on està ubicat el centre residencial es trobi en la fase 2 del Pla de desconfinament. En el cas de desplaçaments a d’altres territoris, caldrà acollir-se al què digui al respecte les autoritats sanitàries sobre mobilitat interterritorial.

1) Activitats internes

 • Continuar amb el desenvolupament de la vida quotidiana del centre i la realització d’activitats internes en les mateixes condicions que s’han definit a la fase 1.


2) Activitats externes

a. Sortides de passeig:

Es continuarà segons la normativa del Govern, a destacar les següents particularitats:

 • Els límits de 2 persones per passeig (amb o sense cuidador) i una persona per activitat física (amb o sense l’acompanyament de convivent o educador) han deixat d’estar en vigor en tots els territoris en fase 1 o superior.

 • El nou límit de grup entre no convivents és de 15 persones, mentre que no hi ha límits entre convivents, tot i que es recomana seguir el mateix límit establert per no convivents (15 persones).

 • En conseqüència, tampoc no hi ha límit pel número d’adults (p. ex educadors) que poden acompanyar les sortides, respectant el límit total.

 • Les franges horàries de passeig queden suprimides en tot l’àmbit de la unitat territorial per tots els infants i els adolescents, i els adults de fins a 70 anys (Ordre SND/414/2020). Es poden realitzar en tota la franja horària, a excepció de la reservada pels majors de 70 anys (de 10 a 12h i de 19 a 20h).

b. Activitats de lleure fora del centre

 • Es poden programar sortides lúdiques en grup fora del centre dintre de tota la franja horària autoritzada. Els grups d’infants i adolescent poden ser de fins 15 persones, incloent educadors, respectant en tot moment la ràtio de la cartera de serveis socials.

 • En aquesta fase es reobren les platges i les piscines per al bany, així com d’altres establiment culturals i de lleure, el que permet diversificar encara més el tipus d’activitats.


3) Visites familiars

 • Les visites familiars s’han de continuar fent en el marc de la directriu general d’actuació que es marqui com a vigent des de DGAIA.


4) Coordinacions amb els altres equips

 • S’han de continuar o restablir les coordinacions amb els diferents agents i professionals implicats en el seguiment dels infants i adolescents dels recursos residencials de forma telemàtica, però ja es poden anar introduint atencions i coordinacions presencials sempre que sigui necessari. Aquestes coordinacions s’han d’adaptar al pla de desconfinament de cada un dels serveis implicats.

 • CSMIJ- Continuar amb les sessions terapèutiques telemàtiques amb els infants i adolescents excepte en el casos que es valora la necessitat de fer-les presencialment.

 • Recursos formatius- En aquesta fase s'obren els centres educatius per a l'atenció parcial de determinats alumnes, però l'activitat lectiva continuarà sent telemàtica fins a final de curs.

 • Les escoles i els instituts obren, amb restriccions d'aforament i mesures d'higiene i seguretat, per oferir:

  • Acció educativa per als alumnes que finalitzen etapa i/o necessiten titulació: 6è de primària, 4t d'ESO, 2n de batxillerat, i 2n curs de cicles d'FP i de règim especial.

  • Tutories personalitzades a tots els cursos, per a l'acompanyament educatiu i emocional de l'alumnat.

  • Atenció d'alumnes de 3-6 anys, prioritàriament, per a les famílies que necessitin conciliació per motius laborals.

 • Les llars d'infants també poden acollir infants d’1 a 3 anys, amb un màxim de 5 infants per espai i prioritat per a les famílies que necessitin conciliació laboral.

 • Altres centres de formació, com acadèmies, poden reprendre les classes sempre que no superin un terç de l'aforament, tot i que han de prioritzar les classes a distància.

 • En relació al pla de desconfinament dels serveis de la SIAJ de data 24 de maig de 2020 en aquesta fase 2 els serveis que tenen relació habitual amb els recursos residencials recuperaran les següents funcionalitats:

  • EAIA Reprendre les visites presencials als centres residencials per a efectuar els seguiments pertinents dels infants i adolescents que ja disposen de les mesures protectores fermes i que no són casos urgents.

  • Reprendre la planificació i coordinació amb la resta de xarxa de la sortida dels nois i noies tutelats que assoliran la majoria d'edat en els propers mesos

  • ICIF Reprendre tots els plans d’acoblament entre famílies d’acollida i infants que estan en centres residencials.

En la fase 3

 • Funcions a reprendre quan la Regió Sanitària on està ubicat el centre residencial es trobi en la fase 3 del Pla de desconfinament. En cas de desplaçaments a d’altres territoris, caldrà acollir-se al què digui al respecte les autoritats sanitàries sobre mobilitat interterritorial.

 • Caldrà recuperar paulatinament la resta de funcions que tenen encomanades els equips i la vida normalitzada pels infants i els adolescents ingressat seguint recomanacions de seguretat establertes per l’autoritat sanitària i la normativa vigent en aquell moment.

 • Durant aquesta fase les activitats dels recursos residencial s’hauran d’adaptar a la recuperació de llibertats i activitats permeses per a la població general, mantenint igualment les mesures de protecció i seguretat recomanades per les autoritats sanitàries.

 • En aquesta fase s’haurà de recobrar la funcionalitat inicial de manera progressiva cap a la nova normalitat.

  • Recuperació de sortides de passeig sense acompanyament educatiu. S’incrementa el número fins a 20 persones.

  • Recuperació dels règims de relacions i visites familiars establerts a les resolucions administratives.

  • Recuperació dels treball d’intervenció i seguiment amb les famílies dels infants i adolescents acollits en els recursos residencials.

  • Recuperació de les activitats de la vida quotidiana dels infants i adolescents i de la seva participació en activitats culturals i de lleure.


ANNEX 3 – PARTICULARITATS EN LA FUNCIONALITAT DE RECURSOS ESPECÍFICS

Servei Centres d’Acolliment i altres recursos residencials que desenvolupin la funció diagnòstica

 • Recuperació de funcions prioritzades segons les fases de desconfinament:

 • En termes generals indicar que han d’incorporar en el seu pla els següents aspectes clau arran de la crisi de la COVID-19:

  • L’aixecament de la suspensió dels procediments administratius resolutoris que els seus informes fonamenten mitjançant directriu general d’actuació.

  • La coordinació i reactivació DGAIA/ETCA/EFI.

  • La gestió emocional dels infants i adolescents i de les seves famílies en relació al Covid19.

  • La gestió del dol (pèrdues d’avis o altres familiars per la COVID-19).

  • Mesures d’higiene i cura personal per a la prevenció i la protecció.

En la fase 1

 • Es continua prioritzant l’atenció telefònica i telemàtica, incorporant la intervenció presencial si aquesta es considera necessària per a la conclusió de l’estudi diagnòstic.

 • Pel que fa als estudis i diagnòstics:

  • Finalitzar els estudis iniciats i que requereixen d’una resolució imminent, així com la tramitació de nous casos, amb especial atenció a aquells casos que durant el seguiment fet en la fase de confinament s’ha detectat un increment del risc, la necessitat de canvis de mesura urgent, o actuacions molt urgents com els internaments en centres específics per trastorn mental o problemes de conducta.

  • Recuperar la tramitació dels expedients de desemparament, tutela, i els estudis urgents que afectin a la situació dels infants i adolescents en situació de risc greu o desemparament ingressats al centre d’acolliment, així com les possibles mesures que impliquin l’elaboració d’un Compromís Socioeducatiu o un retorn de les funcions parentals.

  • Reprendre les visites familiars als infants i adolescents acollits en centre d’acolliment per a valorar les relacions familiars com a element bàsic predictiu de la proposta de mesura, seguint totes les mesures de prevenció i seguretat.

  • Coordinar-se amb els equips externs Serveis Socials Bàsics, EAIA, Educació, Salut, i altres que els equips considerin pertinents, per a continuar amb la gestió dels estudis diagnòstics.

  • Reprendre les visites domiciliàries, si s’escau, dels casos en el què s’ha detectat la necessitat de realitzar una proposta urgent de mesura administrativa, amb totes les mesures corresponents de prevenció i seguretat per la salut.

En la fase 2

 • En aquesta fase si es considera adient ja es poden recuperar les coordinacions presencials, sempre que es respectin les mesures de seguretat decretades.

 • Pel que fa als estudis i diagnòstics:

  • Finalitzar els estudis de més de 6 mesos d’expedients de desemparament, guarda o tutela.

  • Reprendre la planificació i coordinació amb la resta de xarxa de la sortida dels nois i noies tutelats , preferentment en el cas dels que assoliran la majoria d'edat en els propers mesos o que l’han assolit durant el període de confinament.

  • Recuperar, en la mesura del possible, i sempre que no sigui possible fer-ho per mitjans telemàtics, les entrevistes presencials amb les famílies i/o persones afins amb l’objectiu finalitzat de finalitzar els estudis diagnòstics iniciats.

En la fase 3

 • En aquesta fase caldrà recuperar paulatinament la resta de funcions que tenen encomanades els equips ETCA seguint les normes i recomanacions de seguretat establertes per l’autoritat sanitària i la normativa vigent en aquell moment.

 • Pel que fa als estudis i diagnòstics:

  • Reprendre les funcions terapèutiques grupals amb les famílies en els casos en que els equips ETCA ja oferissin aquest servei prèviament a la crisi sanitària de la COVID-19.

Mesures a prendre per part de professionals dels serveis quan fan visites domiciliàries:

Abans que un o una professional de qualsevol dels serveis hagi de fer una visita domiciliària caldrà assegurar-se que:

 • Els i les professionals ni cap membre de nucli familiar visitat estiguin o convisquin amb una persona que mostra simptomatologia compatible amb el COVID-19.

 • Els o les professionals ni cap membre del nucli familiar visitat no siguin convivents o contacte estret amb positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

 • En cas que els infants o adolescents o altres persones de la llar tinguin patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics i valorar de manera individual la idoneïtat de rebre un servei de visita domiciliària, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

 • El o la professional que realitzi la visita domiciliària a la família portarà obligatòriament un equip de protecció individual (EPI): mascareta FFP2, guants i pantalla facial.

 • El o la professional abans d’entrar a la llar que acull la visita domiciliaria es rentarà les mans amb aigua i sabó o mitjançant una solució hidroalcohòlica, i s’assegurarà que la família porti mascareta.

 • El distanciament físic durant tota la visita domiciliaria serà d’un mínim de 2 metres de distancia entre totes les persones que participen en la visita i el o la professional que fa la vista (entre els membres que conviuen no és necessària la distància física recomanada).

 • Desprès de concretar la data de visita el professional recomanarà a la família la ventilació de la llar prèvia i posterior d’un mínim de 10 minuts a la visita domiciliaria.

 • El o la professional que realitzi la visita domiciliària utilitzarà preferentment les escales abans que l’ascensor per accedir a la llar que acull la visita, i en finalitzar la visita tornarà rentar-se les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic, i traure’s la mascareta i la resta d’EPI’s, seguint les instruccions per garantir la seguretat.

MATERIALS DE SUPORT