DGAIA - Serveis amb cobertura 24h

Pla de contingències – Serveis DGAIA amb cobertura 24 hores

Aplica a: Serveis de la DGAIA (amb presència de professionals 24/365)

Seguint els criteris de les Instruccions de DGAIA, de Salut Laboral de SUARA, i d’altres normatives o recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat.

[Actualització: 24/02/2021]

Accés directe al PROTOCOL SERVEIS DGAIA

INDICACIONS DEL PLA D’ACCIÓ PER LA GESTIÓ DE PERSONES EN L’ÀMBIT RESIDENCIAL I L’ASSISTÈNCIA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA PER COVID-19 (Departament de Salut 10/04/20)

 • Segons el Pla d’Acció la Instrucció 02/2020, l’estratègia d’atenció a les residències del servei català de serveis socials, s’ha de realitzar amb xarxa assistencial de cada un dels territoris, aquesta estarà liderada per l’APIC (assistència primària i comunitària) que farà suport als centres residencials, i donarà resposta 7x24 adequada a les necessitats de cada servei.

 • En el cas de serveis d’atenció a la infància tutelada, l’estratificació dels diferents centres residencials està subjecte a l’ocupació actual de cada centre i dels espais comuns disponibles segons la seva tipologia o ubicació.

 • Les persones amb símptomes i/o COVID + o amb simptomatologia suggestiva, de forma prioritaria s’aïllaran en el mateix centre i si això no fos possible seran evacuades a dispositius alternatius que s’adeqüin a les seves necessitats. En aquest cas caldrà garantir l’atenció sanitària al dispositiu de destí, tenint en compte que es tracta de menors i que poden requerir de la presència d’un educador/a.

 • Les persones residents que per descompensació de la malaltia precisin de ser ateses a un altre dispositiu sanitari (atenció intermèdia, hospital d’aguts, etc.) hi seran derivades seguint els circuits establerts, sota criteri assistencial.

 • L’atenció de l’APIC ha de ser garantida 7x24 hores. L’atenció domiciliari a centres residencials del territori facilitaran el contacte als centres residencials, per garantir l’atenció en qualsevol moment. En cas de necessitat d’atenció sanitària nocturna al centre residencials serà responsabilitat de l’APIC donar-hi resposta i si es precisa d’acudir-hi. L’atenció es realitzarà per garantir un seguiment clínic adequat en totes les fases de la malaltia.

 • Els infants i adolescents no afectats COVID poden ser atesos pel circuit habitual de pediatria de l’APIC i rebran el suport de la xarxa de salut mental infantil i juvenil per l’atenció a SM i assessorament als professionals.

 • En cas de descompensació de malaltia mental cal consensuar les possibles derivacions a centres hospitalaris amb el CSMIJ de referència.

 • Si és necessari, els equips d'atenció primària i comunitària s’encarregaran de formar als equips per la correcta utilització d’EPIs.

 • Els professionals de cura i atenció social de l’àmbit residencial, es consideren professionals essencials. Per la tasca que desenvolupen d’atenció a persones de col·lectius fràgils i vulnerables, per tant es seguiran els mateixos protocols dels professionals sanitaris en quan al la priorització del cribratge i diagnòstic de la COVID 19 com en el retorn al treball desprès d’haver sigut positius o amb simptomatologia compatible per la malaltia. (veure el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 actualitzat el 2.04.2020 per la Sub-Direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública).


CRITERIS GENERALS

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.

 • S'ha constituït Comissió de Seguiment a Suara (amb tres subcomissions: clients i finances, persones i salut i impuls de projectes digitals) per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.

 • Estem en contacte amb empreses semblants a la nostra en altres països per avançar-nos en les possibles mesures a prendre d'acord amb diferents escenaris possibles.

 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a Suara a través del formulari allotjat a: Pautes comunicació seguint el protocol de comunicació de casos.

 • Assistència a reunions i formacions: No fer reunions presencials dels equips on hi assisteixin tots els membres de forma simultània. Cal pensar solucions alternatives (telemàtiques via Hangouts, per torns...) segons s’ajusti a les possibilitats de cada servei.

 • Protecció de personal sensible: S’han de protegir el personal sensible davant la infecció per coronavirus (embarassades, patologies cròniques cardíaques i respiratòries, i immunodeprimits). Es recomana, prèvia confirmació per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que no realitzin tasques d’atenció directa als menors, adaptant les seves funcions a través del teletreball.

 • Indicacions en relació als Equips de Protecció Individual (EPI): Des del servei heu de vetllar per tenir estoc dels EPI habituals (mascaretes, guants d’un sol ús,....). Des Salut Laboral es coordinen amb Salut Pública per la comanda d’EPI’s específics per atendre casos confirmats de COVID-19.

 • Seguint les indicacions de la instrucció 6/2020 de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els centres residencials del sistema català de serveis socials en relació amb l’emergència sanitària provocada pel COVID-19, diàriament, es remetran les informacions contingudes en els formularis especialment habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs, i abans de les 16:00h.

Des del dia 9/05/20 moment en que s’activa la plataforma, aquestes dades es raportaran a través del formulari de preguntes del nou portal per residències de Catalunya. per tal d’accedir-hi, caldrà que utilitzeu el nom d’usuari i constrasenya que heu rebut per mail de cadascuna de les residències. A tenir en compte que si gestioneu diversos centres, rebreu un usuari i una contrasenya per cadascun d’ells. No obstant, més endavant, es desenvoluparà una millora per a que pugueu visualitzar i seleccionar tots els centres que gestioneu en una mateixa sessió, és a dir, des d’un únic usuari.

IMPORTANT: guardar el nom d’usuari i contrasenya a la carpeta de direcció del drive creant la ruta següent (Carpeta: CARTSERV_DIr_nomservei/2020/plataforma residències) i que reenvieu els 2 mails a la DO per poder accedir a la plataforma en cas que hi hagués algun imprevist amb la direcció.


 • En el cas d'equipaments ubicats a municipis on siguin d'aplicació les mesures previstes al Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la Covid-19, caldrà tenir en compte les possibles restriccions a la mobilitat i limitació d'activitats no essencials que puguin afectar els diferents territoris en funció a l'evolució de la pandèmia.

 • La direcció del servei serà la responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual i serà també la interlocutora amb l'autoritat sanitària en cas que sigui necessari.

 • Totes les directrius generals, instruccions, protocols i convenis que regulen l'activitat de protecció dels infants i els adolescents, i de prestacions dels joves extutelats, i les resolucions administratives individuals dictades en el seu moment continuen en vigor, llevat que es deroguin expressament o quedin sense efecte. Igualment, les competències i les funcions dels equips i els professionals, i els procediments i els circuits establerts han de mantenir-se en actiu, en afectar un servei essencial. No obstant això, els drets que s'hi reconeixen i les funcions que s'hi regulen han de ser adaptats, cas per cas, a les limitacions sanitàries establertes o que es vagin establint.

 • Els serveis i els professionals del sistema de protecció han de complir igualment les mesures genèriques previstes per a tota la població.


MESURES PREVENTIVES GENERALS

 • La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus és:

  • Realitzar higiene de les mans freqüent. Rentat de mans amb aigua i sabó o bé amb solució hidroalcohòlica (mínim de 20 segons).

  • Utilitzar mocadors d'un sol ús

  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar, i rentar-se les mans seguidament.

  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans brutes.

  • Evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, bolígrafs,...) i altres objectes sense netejar-los degudament (tovalloles,..)

 • Distància interpersonal mínima d’1,5 m.

 • Ventilar els espais comuns i les habitacions del centre uns 10 minuts 3 cops al dia.

 • Intensificar la neteja dels espais, especialment espais comuns i banys, amb productes desinfectants (lleixiu, etc.).

 • En el cas de professionals, portar roba i sabates exclusives per al treball, el cabell recollit i les ungles de les mans curtes i sense esmalt.

 • Disposar de dispensadors amb solució hidroalcohòlica per a la higiene de mans i contenidors de residus amb tapa d'obertura de pedal (idealment tant dins com fora de l'habitació).

 • Realitzar la higiene de mans abans i després del contacte amb cada resident i després del contacte amb superfícies o equips potencialment contaminats.

 • Conèixer el procediment d’utilització dels equips de protecció individual (EPI), i en cas de necessitat, utilitzar-los de forma correcte. (els APIC faran suport en cas de necessitar-se)

 • La utilització de guants no eximeix de realitzar la correcta higiene de mans després de la seva retirada. Seguir l’ordre estricte de col·locació i retirada dels EPIS per evitar contaminació creuada

 • Tots els serveis disposen d’EPI’s bàsics i han de garantir el seu abastiment fent previsió en cas que se’ls hi acabin. Des del 06/08/20, fins a nou avís, i de forma temporal, s’ha de fer comanda a yolanda@gruponovacolor.com, utilitzant el formulari específic que s’ha fet arribar per mail a tots els serveis.

 • Des del 09/07/2020, Resulta obligatori l’ús de mascareta a la via pública, espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic encara que es pugui mantenir la distància de seguretat mínima de dos metres. Aquesta serà obligatòria per persones de 6 anys en endavant i recomanable de 3 a 6 anys, en la franja de 0 a 3 anys no es recomana. Les persones a les quals no se’ls exigeix el seu ús són:

  • Persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar per l’ús de mascareta.

  • Persones a les qual l’ús de mascaretes li resulti contraindicat per motius de salut o situació de discapacitat o dependència que facin inviable el seu ús.

  • Realització d’activitats que siguin incompatibles amb l’ús de mascareta.

  • Causa de força major o situació de necessitat.

 • Promoure hàbits: afavoreix que infants, nois i noies puguin incorporar els hàbits recomanats, especialment el rentat de mans; reforça els cartells del centre sobre higiene de les mans i higiene respiratòria.

 • Totes aquestes mesures també afecten als proveïdors i hem de garantir que compleixen amb les mesures que poden evitar la transmissió. Es penjaran cartells específics a l’entrada i en diferents punts del centre.


MESURES DE CONTINUÏTAT ALS RECURSOS RESIDENCIALS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

En relació als professionals

 • El personal que pertany a grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària (actualment: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, embarassades i persones més grans de 60 anys) ha sigut objecte de les actuacions previstes a les guies publicades pel Departament de Salut, consistents en una avaluació individualitzada del risc i, en cas de ser considerat personal especialment sensible, en l’adaptació del lloc de treball, aplicació de determinades mesures de mobilitat o l’informe proposta d’incapacitat temporal. En el supòsit que en el centre hi hagi infants i/o adolescents amb COVID, o que estiguin en quarantena a l’espera de resultat de PCR, (bé per nou ingrés, per ser possible contacte estret amb un positiu o per retorn d’escapoliment), no podran ser atesos pel personal que hagi estat valorat com a especialment vulnerable davant el contagi de la COVID-19. Si això no fos possible, el Servei de Prevenció realitzarà l’informe proposta per tal que el treballador gestioni la incapacitat laboral mentre es mantingui la situació de risc.

 • Si els treballadors/es presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 no han d’anar a treballar i s’han de dirigir immediatament al seu CAP i comunicar-ho a la direcció del centre. Per a un major control, es recomana la presa de temperatura al personal del centre a l’entrada del seu torn de treball.

 • Tots els professionals d’atenció directa dels recursos residencials han estat considerats com a serveis essencials.

 • Mantenir les pautes d’higiene i rentat de mans amb aigua i sabó de manera freqüent i sempre abans d’accedir i d’abandonar el recurs residencial, el qual ha de comptar també amb gel hidroalcohòlic.

 • Disposar i dotar al personal dels equips de protecció, que seran fonamentalment mascaretes FFP2 en el cas que els infants i adolescents no en portin, o mascaretes quirúrgiques si els infants i adolescents en porten.

 • En els cas que hi hagi algun cas de COVID positiu o possible COVID, i s’hagi d’entrar en contacte o estar a una distància inferior als dos metres, s’utilitzarà sempre la mascareta FFP2, guants i d’acord amb l’avaluació de riscos laborals, ulleres/pantalla facial, i granotes o bates d’un sol ús. La pantalla facial és un molt bon sistema de protecció de la infecció pel coronavirus; també es més fàcil d’utilitzar per les persones que porten ulleres graduades i evita tocar-se la cara de forma inconscient, però cal recordar que no exclou la utilització de la mascareta.

 • Els guants de nitril o vinil seran necessaris en activitats on hi hagi contacte físic o que s’hagi de compartir material. És millor rentar-se les mans sovint amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó. Recordar que quan es porten guants no ens hem de tocar la cara, sobretot el nas, boca i ulls. Els guants poden donar sensació de falsa protecció i cal continuar utilitzant el gel hidroalcohòlic per la seva neteja.

 • En el cas de confinament domiciliari, el personal educatiu utilitzarà roba específica pel lloc de treball diferent de la que utilitzen per anar pel carrer. En aquells centres que no disposin de vestuari, caldrà habilitar un espai on els professionals puguin canviar-se de roba.

 • Quan finalitzin la jornada laboral, se l’haurien de treure i posar-la a rentar, i aquesta, si és possible, s’ha de rentar al centre de treball, depenent de les possibilitats de cada centre. Si es renta a casa, es posarà en una bossa de plàstic tancada. S’ha de rentar separada de la roba de la resta de la família, amb detergents habituals a 60º i deixar que s’assequi completament. En el cas que això no sigui possible pel fet de les continues entrades i sortides del centre per part dels professionals en la realització de les seves tasques, es pot valorar la possibilitat d’utilitzar una bata d’un sol ús o una bata de roba, que es rentaria diàriament al centre.

 • Les mascaretes son una eina de prevenció essencial. En relació amb l'ús de mascaretes cal fer referència a la Resolució SLT/1648/2020 i indicar que segons aquesta normativa és obligatori l'ús de mascareta, independentment que es compleixi amb la distància de seguretat. D'acord amb els criteris de Salut, no és necessari el seu ús en el cas de les persones treballadores que se situïn en el seu lloc de treball sempre que no tingui mobilitat i que no sigui un espai obert al públic. En el treball realitzat en els recursos residencials difícilment es pot guardar en tot moment les distància de seguretat per tant cal que els educadors utilitzin mascaretes FFP2. Atès que les mascaretes FFP2 comporten una dificultat per la respiració si es mantenen posades de manera continuada durant una estona llarga de temps, s’establiran pauses addicionals a les ja establertes amb l’objectiu de poder respirar sense mascareta.

 • Aquestes mascaretes tenen una durada màxima de 8 hores d’utilització. Per aquests motiu, per a les jornades de cap de setmana (14 -15 hores de treball), s’hauran de lliurar dues mascaretes per treballador, per tal de mantenir les qualitats de protecció de la mascareta.

 • Caldrà estar molt atents a aquelles persones que presentin problemes de pell o respiratoris per l’ús continuat de mascareta i establir des de vigilància de la salut les actuacions que calgui al respecte.

 • Complir rigorosament aquestes mesures és una responsabilitat individual i col·lectiva per preservar la salut de tothom.

 • Els educadors tindran un calçat adequat per dins del centre diferent del que utilitzen pel carrer, aquest es guardarà al centre. En arribar al centre es trauran el calçat que portaven i es posaran el que porten en el centre. En el supòsit que no sigui viable es disposarà a l’entrada del centre d’un esprai desinfectant a l’entrada del centre per aplicar a les soles de les sabates o bé una catifa amb impregnada de desinfectant per netejar les soles abans d’entrar i sortir del centre.

 • A mesura que s’avanci en la apertura del recurs residencial el/la professional abans d’iniciar una atenció personal o entrevista familiar s’assegurarà que les famílies dels infants i adolescent ingressats, per minimitzar el risc de contagi del Covid-19, portin posada una mascareta i segueixin les mesures de seguretat (distància i higiene de les mans).


En relació a les instal·lacions del recurs

La supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d'entre 2 hores i 9 dies), és per això que cal que s'intensifiquin les activitats de neteja i desinfecció i que es disposi d'un Protocol adaptat en funció de l'aforament, la freqüència de trànsit o ocupació, els tipus d'activitats, els usos així com la possibilitat de la presència de casos possibles o confirmats de COVID-19.

Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l'aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d'àmbit ambiental) o de desinfecció de materials, equips, superfícies i utensilis relacionats amb la manipulació, emmagatzematge i consum d'aliments i alimentaria (tractaments d'àmbit alimentari) han d'estar inscrites al Registre Oficial d'establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP).

Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la seguretat de les persones i el medi. Consulteu la informació en el document Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.


 • Aplicar el protocol de neteja i desinfecció:

  • La neteja i posterior desinfecció serà diària, desprès de cada torn de treball, inclosos els caps de setmana i festius preferentment amb una dilució de lleixiu al 1% en aigua o productes virucides recomanats pel ministeri en el cas que hi hagi personal sensible als productes químics, posant especial atenció a les superfícies de treball, així com per a manetes, polsadors, taules, mostradors, eines, passamans en escales, etc. També s’aplicarà als espais comuns. Els serveis de prevenció indicaran els criteris i freqüència de neteja d’aquests elements en funció del seu ús, així com en llocs i activitats específiques on s’hauria d’incrementar la freqüència.

  • Els equips electrònics, com ara els ordinadors i els seus perifèrics, i altres equips, poden ser desinfectats amb alcohol isopropílic o altres productes de característiques similars, seguint els mateixos criteris aplicables a l’apartat anterior.

  • Per evitar tocar excessivament manetes de portes es recomana col·locar falques en aquelles en les que sigui possible i convenient perquè estiguin permanentment obertes.

  • Neteja sales de visites: desinfectar i deixar ventilar l’espai com a mínim 10 minuts després de cada visita. La neteja es realitzarà segons les recomanacions establertes per el Departament de Salut o el Servei de Prevenció de riscos laborals.

 • Disposar de suficients cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a paperera especifica per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús. L’existència de material de rebuig, com ara ampolles de gel buides, guants ja utilitzats o estris no desinfectats i no reutilitzables implica la recollida periòdica i el tractament segur d’aquests materials.

 • Els cubells amb pedal i tancats es disposaran en funció de cada centre en els llocs més adients i concorreguts. En especial s’ha de posar un a l’entrada del centre, un altre en el menjador, un o varis en les sales de activitats compartides, un en el passadís dels dormitoris, en els lavabos i en tots aquells espais que es cregui convenient.

 • Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes. El virus pot ser viable a l'aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d'aire i que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. La renovació de l'aire redueix aquestes gotes més petites, que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. La renovació d'aire dels espais es considera una mesura molt efectiva per la prevenció de la COVID-19. Es recomana ventilar els espais com a mínim 3 vegades al dia 10'. Cal detectar els espais dels centres que no tenen ventilació natural i minimitzar al màxim el seu ús. Consulteu la informació en el document Ventilació i sistemes de climatització.

 • Es pot ampliar la informació anterior a través dels enllaços següents

 • Garantir les distàncies de seguretat de 1’5 metres sempre que sigui possible.

 • Quan sigui possible, s’han d’establir zones d’entrada i sortida diferenciades per professionals, infants i adolescents i famílies, per evitar l’aglomeració de persones i garantir les distàncies de seguretat. Si hi ha visites externes, s’esglaonarà la seva arribada.

 • Es recomana realitzar les reunions d’equip de manera telemàtica per tal d’evitar el risc de contagi que suposa la concentració de persones en un mateix espai físic. Si les condicions de la pandèmia i les recomanacions de l’autoritat sanitària ho permeten es podran realitzar reunions presencials sempre hi quan es mantingui la distància mínima de seguretat interpersonal d’1metre i mig, s’utilitzi la mascareta i es garanteixi la ventilació natural.

 • Eliminar els espais d’espera en llocs tancats i habilitar-los en llocs oberts, on les persones puguin estar a dos metres de distància.

 • Deixar sempre que sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el mínim possible.

 • Mantenir en perfecte ús els lavabos, amb l’adequada neteja i desinfecció. S’ha de garantir la quantitat de sabó per tal que tots els professionals i infants i adolescents puguin netejar-se les mans de manera freqüent, s’han utilitzar tovalloles de paper.

 • S’han de disposar dosificadors de gel hidroalcohòlic per diferents zones del centre per tal d’anar higienitzant les mans de manera regular.

 • A les zones comunitàries i a les habitacions dels infants i adolescents cal aplicar el mateix criteri d’higiene, neteja i desinfecció del punt anterior. Cal col·locar en un lloc visible les instruccions perquè aquestes actuacions es facin sempre després que algú utilitzi l’espai i facilitar que es puguin dur a terme.

 • Limitar l’accés a la instal·lació a tota persona simptomàtica (Febre > 37,3ºC, tos continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar general...) o que hagi estat en contacte estret d’una persona amb COVID-19 durant els 14 dies anteriors. En el cas que qualsevol persona presenti febre simptomatologia compatible amb el COVID-19 se li recomanarà dirigir-se al seu CAP de referència.

 • Si es requereix l’entrada a les instal·lacions del centre o l’espai on es realitza l’atenció o l’entrevista per part de persones alienes hi haurà disponible un dispensador de solució hidroalcohòlica per tal que aquestes facin un rentat de mans abans i després de l’atenció.

 • Totes les persones alienes al centre caldrà que entrin a les instal·lacions amb mascareta quirúrgica.


En relació a l’organització del recurs

 • Tots els dels recursos s’hauran d’haver coordinat amb el Centre d’Atenció Primària de referència per tal d’acordar els circuits de consulta i derivació en el cas de sospita de simptomatologia compatible amb Covid-19 tant en població atesa com entre els i les professionals del servei.

 • Organitzar l’activitat professional i dels infants i adolescents en grups de convivència separats (sempre que sigui possible) per evitar que una possible afectació del virus provoqui l’aïllament i confinament del centre.

 • Sectoritzar físicament els espais exteriors comuns del centre si és possible o bé diferenciar horaris per tal que no es puguin ajuntar els infants/joves de diferents grups.

 • Identificar les tasques en què serà difícil respectar la distància de seguretat i buscar possibles solucions, com ara modificar els horaris d’activitats, de professionals d’utilització d’espais, i la utilització de qualsevol altre element de separació que el recurs residencial consideri convenient.

 • Durant els àpats s’ha de mantenir la separació per grup i garantir la distància de seguretat de dos metres, ja que no es pot utilitzar la mascareta. Si això no fos possible s’haurien d’organitzar diferents torns de menjador per tal de reduir l’aforament i poder mantenir la distància de seguretat. - Entre torn i torn de menjador s’han de netejar les taules i els espais utilitzats amb dissolució de lleixiu o virucida - Només ha de servir el menjar l’educador o el personal corresponent i sempre utilitzant mascareta. - Es recomana que, en la mesura del possible, els personal educatiu realitzi els àpats separats dels infants/adolescents, un cop aquests hagin finalitzat, i mantenint sempre la distància de seguretat de 2 metres. - Es recomana que el personal no educatiu que realitzi àpats al centre ho faci de manera individual per evitar el risc de contagi, i si no fos possible, s’ha de mantenir en tot moment la distància de 2 metres.

 • Potenciar el teletreball del personal del centre que realitzi tasques que no requereixen una atenció directa, com ara les tasques de gestió administrativa i comptabilitat.

 • Garantir les distàncies de seguretat de dos metres i incorporar les mesures preventives establertes en la dinàmica de vida quotidiana.

 • Establir circuits de coordinació amb els dispositius externs adaptats a la nova normalitat.

 • Tots els recursos residencials han d’organitzar-se de manera que puguin disposar d’un espai d’aïllament per si fos necessari. Aquest espai haurà de comptar amb un lavabo d’ús exclusiu per als infants/adolescents que estiguin en aïllament, i haurà d’estar separat, en la mesura del possible dels espais que utilitzen la resta de infants/adolescents. Si això no fos possible en cas de necessitat es procedirà a realitzar mesures fora del centre per garantir l’aïllament de l’infant o jove afectat per la malaltia, dictades per part de la DGAIA.

 • Condicions d’us dels vehicles del centre:

  • tots els professionals de dins el vehicle hauran de portar mascareta FFP2. Els infants i adolescents també hauran de portar mascareta I mantenir la distància de seguretat.

  • En la mesura del possible s’intentarà no barrejar infants i adolescents de diferents grups educatius en els desplaçaments amb la furgoneta o cotxe del centre.

  • Abans d’entrar al vehicle els ocupants (tan personal com infants i adolescents s’han de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic)

  • En tots els vehicles cal portar un esprai amb solució hidroalcohòlica i mocadors de paper, aquest s’oferiran en cas d’ accés de tos o d’esternuts inesperats i es posaran en una bossa tancada.

  • Els vehicles del centre portaran al seu interior un kit de neteja per tal que quan es finalitzi el torn o la seva utilització es desinfectin, amb un esprai o líquid virucida i tovalloles de paper, les zones utilitzades (volant, porta, quadre de comandament, canvi de marxes, manetes,...). Aquesta neteja la realitzarà el xofer o la persona que hagi conduït el vehicle.

  • Una mesura preventiva és portar les finestres obertes (parcial o totalment), els climatitzadors dels turismes no estan dissenyats per a retenir o filtrar virus.

  • Netejar els vehicles desprès de cada torn de treball, realitzar aquesta de manera especial davant qualsevol sospita de risc. Per a una correcta neteja es seguiran les recomanacions donades pel Departament de Salut o el Servei de riscos laborals.


MESURES DE PROTECCIÓ EN RELACIÓ ALS INFANTS I ADOLESCENTS RESIDENTS ALS RECURSOS RESIDENCIALS

Cal tenir en compte el Protocol d’actuació en l’àmbit de la salut pels centres residencials de la DGAIA que continua vigent i és d’aplicació.

 • L’organització de la vida comunitària del centre s’adaptarà a les necessitats dels infants i adolescents ingressats respectant en tot moment les mesures de protecció sanitària decretades per les autoritats competents.

 • Els infants i adolescent ingressats realitzaran control de temperatura quan es valori necessari seguint les recomanacions del departament de Salut i el CAP de referència.

 • S’ha de conscienciar als i les adolescents que per edat poden sortir sols al carrer de la necessitat de l’ús de la mascareta en aquestes sortides i mantenir la distància de seguretat amb les persones que es puguin trobar pel carrer ja que poden tenir una falsa sensació de seguretat.

 • Complir rigorosament aquestes mesures és una responsabilitat individual i col·lectiva per preservar la salut de tothom.

 • Responsabilitzar-los de la necessitat de l’ús de mascaretes dins dels recursos quan en la sortida no hagin guardat les distàncies de seguretat, hagin compartit quelcom, o hagin estat amb persones que tossien. S’han de netejar els objectes que hagin portat en la sortida amb solució hidroalcohòlica.

 • Els infants/adolescents no portaran el mateix calçat pel carrer que el que porten a dins del centre. Quan arribin del carrer es trauran el calçat que portin i el deixaran en un lloc prèviament establert, on és desinfectarà abans de tornar-lo a utilitzar. En el supòsit que no sigui viable es disposarà a l’entrada del centre d’un esprai desinfectant a l’entrada del centre per aplicar a les soles de les sabates o bé una catifa amb impregnada de desinfectant per netejar les soles abans d’entrar i sortir del centre.

 • Cada recurs haurà d’establir un protocol específic en relació als moviments d’entrada i sortida dels infants i adolescents del centre, on haurà de concretar els següents aspectes:

  • Només podran sortir del centre infants i adolescents que no tinguin simptomatologia compatible amb COVID-19.

  • Rentat de mans tant a la sortida com a l’entrada del recurs.

  • Lliurament i retirada de mascaretes.

  • Canvi de sabates: lloc on es dipositen aquestes sabates i com es desinfecten.

  • Canvi de roba (fer servir una roba diferent quan s’està al centre) i dipositar la roba que s’ha tret en un lloc específic per rentar-la (seguint les pautes establertes) si la situació de la pandèmia marcada per Salut ho requereix.

  • Tractament dels objectes (motxilles, mòbils...) que els infants i adolescents hagin dut del carrer, si la situació de la pandèmia marcada per Salut ho requereix.

 • Cal tenir present que els serveis de protecció de la infància i l'adolescència tenen naturalesa de servei social de caràcter essencial, i inclouen, entre les seves funcions de caràcter socioeducatiu, el règim de relació i visites acordades per resolució administrativa o judicial (que tenen, per tant, naturalesa d'obligació legal), respectant, en tot cas, les mesures sanitàries. En aquest sentit i mentre cap regulació normativa (aprovades pel Comitè de Direcció del pla PROCICAT) ni cap mesura específica de DGAIA dictamini el contrari, caldrà que les persones que tenen delegada la guarda del menor d'edat, o, subsidiàriament, els Caps dels Serveis d'Atenció a la Infància i l'Adolescència que el representen legalment, estableixin els mecanismes per poder mantenir aquestes visites o contactes, podent expedir certificacions per facilitar els desplaçaments durant la vigència de mesures de restricció de la mobilitat, si fos necessari. No obstant això, els drets que s'hi reconeixen i les funcions que s'hi regulen han de ser adaptats, cas per cas, a les limitacions sanitàries establertes o que es vagin establint.

 • En els contactes i visites familiars els nens i nenes majors de 3 anys hauran de fer ús de mascaretes quan la distància de seguretat pugui estar compromesa. Aquest ús serà obligatori fins que sanitària les autoritats competents considerin que no és necessària la utilització de mascaretes per a la ciutadania.

 • A nivell educatiu s’inclourà en el treball amb els infants i adolescents la conscienciació de la situació provocada pel covid-19 i la necessitat de complir amb les mesures de protecció i prevenció sanitàries i organitzatives decretades.


Gestió dels nous ingressos

Abans de gestionar un nou ingrés en un recurs residencial caldrà conèixer les condicions sanitàries específiques i en relació a la malaltia COVID-19 de l’infant o l’adolescent a ingressar, i les de la seva família.

Si aquestes condicions són desconegudes l’EFI referent de l’expedient tramitarà la realització de la prova del PCR Covid-19 al CAP del seu territori i esperarà al resultat negatiu abans de procedir a l’ingrés. Si no és possible realitzar aquesta prova al CAP de referència territorial, s’haurà de cercar un recurs alternatiu.

Si no és possible l’espera del resultat en el domicili de l’infant o l’adolescent, i un cop realitzada la prova, es procedirà al seu ingrés, però haurà d’estar en aïllament fins a l’obtenció del resultat.

Si l’ingrés és urgent i per tant no és possible gestionar la realització de la prova prèvia, es procedirà a l’ingrés, havent d’estar en aïllament en el recurs residencial. La realització de la prova, en aquests casos s’haurà de gestionar al més aviat possible per l’EFI referent de l’expedient, tot mantenint l’aïllament com a mínim fins a l’obtenció del resultat.

En cap cas es procedirà a un nou ingrés en un recurs residencial quan hi hagi un menor d’edat aïllat per prescripció mèdica per infecció del COVID-19 o per simptomatologia compatible.


Gestió dels escapoliments i retorns - Condicions d’aïllament per fuga

Quan un infant o adolescent torni d’un escapoliment i es desconeix on ha estat i a més a més es sospita que ha pogut no seguir les mesures de seguretat i de protecció sanitàries adequades es procedirà exactament com si es tractés d’un nou ingrés, gestionant la realització de la prova del COVID-19 i mantenint les mesures d’aïllament fins al resultat de la prova.

En els casos d’escapoliments reiterats en els que la realització de múltiples proves poden tenir un efecte de sobrecàrrega en el sistema sanitari es valorarà cada situació de manera independent. Si no és possible la realització d’una nova prova s’haurà de mantenir 14 dies de quarentena per tal de veure si desenvolupa la malaltia i evitar el seu contagi a la resta.

En qualsevol cas, prevaldran les indicacions i les recomanacions per part del personal sanitari del CAP de referència.


Gestió de l’aïllament per simptomatologia, sospita o malaltia

Els infants i adolescents que presentin la següent simptomatologia: febre, tos, sensació de falta d’aire i malestar general, l’educador/a- tutor/a l’aïllarà en una habitació individual preventivament, contactarà el CAP de referència territorial per valorar el seu estat de salut, i seguirà les indicacions que es facin des dels professionals de Salut.

En el cas que es valori la realització de PCR per a la confirmació de la malaltia, l’infant o l’adolescent haurà de restar en aïllament fins que arribin els resultats i a posteriori actuar seguint les indicacions dels professionals del CAP de referència.

Les condicions en les que s’ha de realitzar l’aïllament i les mesures protectores ja van ser definides en el document del Servei de Prevenció del DTASF de data 15 de març de 2020 Mesures d’actuació davant la confirmació d’infant o adolescent infectat per coronavirus (SARS-COV-2 ) en base a les quals es va elaborar el “protocol Covid 19” per a serveis de DGAIA

Protocol Covid 19 per serveis de DGAIA

Si es confirma que pateix COVID-19 es demanarà a “Epidemiologia” una valoració epidemiològica del centre i serà la Regió Sanitària corresponent la que haurà de valorar les actuacions a realitzar tant amb el personal com amb els infants i els adolescents del centre. Aquestes actuacions, de vegades diferents segons les regions sanitàries on estigui ubicat el recurs, poden dependre de l'estratègia que es tingui en quant a cribratge de població i de quins recursos disposen.


Gestió dels trasllats de centre

Només es contempla el trasllat de centre en el cas que l’infant o adolescent no presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19. En aquest cas es seguiran les mesures preventives habituals donada la situació actual de crisis sanitària i l’infant o adolescent es podrà incorporar a la dinàmica habitual del centre de forma immediata.

Quan que no s’hagi pogut garantir un confinament correcte en el centre de procedència, o es tinguin dubtes sobre l’acompliment de les mesures sanitàries de protecció per part de l’infant o adolescent, s’haurà de fer la prova del COVID-19 abans de procedir al trasllat.

En el cas de trasllats a centres especialitzats (Terapèutic, CREI o Salut Mental) s’actuarà d’acord a les condicions especifiques per aquest tipus de centres.


MESURES DE PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES EN RELACIÓ A LES VISITES I PERMISOS FAMILIARS

Les recomanacions de caràcter general s’hauran d’adaptar a les recomanacions específiques que facin les autoritats competents, i s’aplicarien tant als professionals, com a les famílies o a intervencions amb infants i adolescents.

Les condicions concretes en les que s’han de produir aquestes visites vindran recollides en una adaptació de la Directriu General d’actuació 3/2020 de 13 de maig per la qual es determinaven els criteris per restablir les visites dels infants i els adolescents sota la protecció de la Generalitat de Catalunya amb els seus pares o tutors, i que queda derogada amb la finalització de l’estat d’alarma.

La nova situació de represa suposa la recuperació de les visites i permisos familiars en les condicions establertes per les resolucions administratives el que implica que les grups de convivència habitual que han compartit fins aquest moment els infants, adolescents i professionals dels recursos residencials, han d’extremat els mesures de protecció per tal d’evitar el desenvolupament de la malaltia dintre dels centre.

Aquesta recuperació dels permisos familiars (regulars o puntuals) suposa prèviament la valoració conjunta de l’equip tècnic competent (ETCA/EAIA) i recurs residencial de si s’acompleixen les garanties sanitàries adequades en l’entorn familiar, i de si hi ha disposició i capacitat de responsabilitat per part de l’adolescent, infant i família per complir amb les mesures sanitàries establertes. Aquesta valoració suposa l’apreciació tècnica dels equips i guardadors, de manera que si s’aprecien riscos sanitaris (grups de risc, riscos laborals...) es podria demanar la suspensió d’una visita que estigui reconeguda per resolució administrativa.

En el cas d’infants i adolescents que gaudeixen de permisos familiars, i atenent a que les seves famílies no són el seu grup de convivència habitual, s’hauran de seguir les següents mesures sanitàries.


Abans de cada visita o permís:

 • Cal informar a la família de les condicions del permís sol·licitant, que portin material de protecció i obtenir la seva conformitat per complir-les.

 • Cal informar els infants i, si s'escau, facilitar-los material informatiu adaptat a criteris pedagògics per a una millor comprensió de les mesures previstes i de les recomanacions d'hàbits d'higiene i protecció durant les visites i els permisos. Als infants més petits se'ls pot preparar amb xerrades prèvies explicatives.

 • És recomanable que els familiars no entrin al centre.

 • Cal guardar la distància d'1'5 metres mínim entre les persones.

 • Abans de la sortida de permís s'ha de prendre la temperatura als familiars i a l'infant o adolescent . Si tenen una temperatura de 37'3 ºC o més no es podrà fer la visita. - No poden sortir els infants/adolescents amb diagnòstic o símptomes de Covid-19.

 • Respecte als infants/adolescents vulnerables (amb malalties prèvies de base) és recomanable que es parli amb el professional de salut que fa el seguiment de la seva patologia abans d'iniciar aquestes visites. No poden sortir els que hagin estat valorats en l'àmbit mèdic com a no idonis per realitzar-les.

 • No poden sortir infants/adolescents que convisquin amb persones amb diagnòstic i símptomes de COVID-19, o que han estat en contacte estret amb persones malaltes de Covid-19 durant els 14 dies previs.


Durant la visita o permís:

 • Recordatori a l'infant i la seva família de les mesures de protecció sanitàries individuals i col·lectives que hauran de respectar durant la visita o el permís.

   • Higiene freqüent de mans.

   • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).

   • Manteniment dels grups de convivència habitual el més estable possible.

   • Minimitzar els contactes socials durant el permís per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.

   • Caldrà evitar els espais concorreguts, així com aquells llocs on puguin existir aglomeracions.

   • Manteniment de la distància física interpersonal de seguretat en les relacions.

   • Ús obligatori de mascareta en espais públics, mitjans de transport... i sempre que no sigui possible mantenir les distàncies de seguretat.

   • Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.

   • Extremar la neteja i la desinfecció de les llars familiars, i la realització d'una ventilació correcta.

   • En el cas que durant la visita o el permís es detecti un possible contagi de la malaltia, s'haurà de posar en coneixement de manera a Salut i a la DGAIA i aplicar les mesures d'aïllament i quarantena previstes en aquests casos.

 • Lliurament de kit bàsic de protecció a utilitzar durant el permís (mascaretes i gel hidroalcohòlic).


Al retorn de la visita o el permís:

 • Abans d'entrar al domicili acollidor o al centre: presa de temperatura, rentat de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, canvi de sabates o desinfecció de les soles.

 • Canvi de roba i dutxa.

 • Neteja del telèfon mòbil, les ulleres o d'altres objectes, amb aigua i sabó o alcohol.

 • Ús de mascareta quirúrgica durant les primeres 48 h, amb la finalitat de fer una observació que l'infant o adolescent no s'hagi infectat en la sortida familiar. Aquesta observació comportarà comprovar si apareix algun símptoma i prendre-li la temperatura, dos cops al dia, al matí i a la nit, així com extremar les mesures d'higiene prioritàriament.

 • Si s'escau, en el supòsit d'aparició de simptomatologia, proves PCR i mesures d'aïllament o quarantena.


INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA IMPLANTACIÓ

Pel que fa als centres contractats, seran les entitats gestores les que hauran de garantir aquesta implantació. El seguiment es farà des dels serveis territorials de la DGAIA i l’àrea de centres, d’acord amb la seva competència territorial.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Treball, Afers socials i Famílies haurà de fer el seguiment de la implantació de les mesures preventives relacionades amb la seguretat i salut dels treballadors. Correspondrà als serveis de riscos laborals de les entitats gestores fer el mateix en relació als seus treballadors.

Els CRAE hauran d’elaborar un pla de contingència en relació a la malaltia de la covid-19, on es recullin les actuacions preventives implementades dintre del recurs residencia per tal d’evitar la propagació de la malaltia. Aquest pla haurà de recollir també les actuacions a realitzar davant una situació de sospita, covid positiu o brot, d’un infant o adolescent acollit i/o d’un professional.

Puntualment s’informarà a la DGAIA i al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del nombre de professionals que estan de baixa per motiu de la crisi sanitària (siguin positius de COVID-19 o contacte estret, etc.), i nombre d’infants i adolescents que es troben en aïllament per contacte o simptomatologia o que pateixen la malaltia, així com la intervenció feta,

En cas de positiu o sospita, haurà d’informar a la DGAIA i al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del següent:

 • El nombre d’equips i de professionals activats als recursos residencials per a l’atenció presencia i les torns establert.

 • Els torns activats per a l’atenció presencial

 • El tipus de material i mitjans de protecció individual i de protecció col·lectiva utilitzats pels diversos serveis en funció de la seva activitat.

 • Les mesures de distanciament físic recomanades utilitzades per professionals i infants/adolescents

 • Les mesures d’higiene i desinfecció de les instal·lacions utilitzades i la gestió de residus.

 • Informar de si hi ha personal vulnerable a la llar afectada i actuacions que es realitzaran amb aquest personal


ADAPTACIÓ DELS RECURSOS RESIDENCIALS DE LA DGAIA

Atenent a la finalització de l’estat d’alarma i el restabliment de la situació de crisis sanitària causada per la COVID-19, amb les mesures de prevenció, protecció i organitzatives que aquesta comporta, cal indicar que tots els recursos residencials de la DGAIA hauran d’incorporar en les seves programacions educatives els següents aspectes clau:

 • La gestió emocional dels infants i adolescents i de les seves famílies en relació a la malaltia.

 • La gestió del dol (pèrdues d’avis o altres familiars).

 • Mesures d’higiene i cura personal per a la prevenció i la protecció dins del recurs residencial (circuit de roba bruta, rentat de mans freqüents, atenció a símptomes que siguin compatibles amb la COVID-19, distància de seguretat, recomanació d’ús de mascaretes en situacions concretes, etc.).

 • Mesures d’higiene i de cura personal per a la prevenció i protecció fora del recurs, posant especial èmfasi en els moviments d’entrada i sortida del centre

 • Recull de les adaptacions de la dinàmica quotidiana (activitats, horaris dels infants i professionals...) i de la normativa del centre com a conseqüència de la COVID-19. Dinàmica dins del centre.

 • Caldrà dissenyar cartells i fitxes específiques per als menor d’edat ingressats pel que fa als diferents aspectes de la vida quotidiana:

  • Mesures de protecció dintre del recurs residencial.

  • Mesures de protecció a aplicar en els moviments d’entrada i sortida del centre.

  • Kit de protecció individual a les sortides pels adolescents (mascareta, mocadors de paper i gel hidroalcohòlic individual).

  • Mesures de protecció als espais de visites familiars.

Els diferents recursos residencials de la DGAIA hauran de recuperar la seva nova normalitat de manera progressiva adaptant les activitats al moment evolutiu de la situació de crisis sanitària, tenint també molt present la possibilitat de nous rebrots.

En conseqüència, atenent a aquesta possibilitat de tornar enrere i de fer un nou confinament, s’adjuntem als annexos 2 i 3 les funcionalitats i activitats previstes a cada una de les fases de desescalada.


COM ACTUAR SI UN INFANT, NOI, NOIA o PROFESSIONAL PRESENTA SÍMPTOMES

Tant si es dóna el cas de sospita d’infecció, d’aïllament de la persona asimptomàtica o amb símptomes lleus, com aïllament per contagi confirmat, cal seguir el “Protocol Covid-19” elaborat segons els criteris de DGAIA i de salut laboral de Suara que es pot trobar fent clic AQUÍ.


INFORMACIÓ ESPECÍFICA SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEIS

Mesures organitzatives prèvies a situació de contagi:

 • S'organitzarà l’equip professional de manera que en cadascun dels serveis es pugui preservar al màxim possible la continuïtat d’educadors i educadores referents per als infants i adolescents en cas d’un possible contagi o periòde d’aïllament d’una part de l’equip.

 • Possible més eficient per al servei, mirant de preservar a fi i efecte de disposar de professionals de reserva. Aquests torns estan pensats per tal que sempre hi hagi tot un torn de “guàrdia” que permetria activar-se en cas de confinament.

 • La direcció i tot l’equip directiu i tècnic treballa telemàticament, en la mesura que el servei ho permeti, coordinant-se permanentment amb la resta de professionals. Preservant, tant com es pugui, la persona amb més coneixement per trobar solucions a possibles necessitats de personal i reorganització. Així com en cas de manca de professionals per contagi, poder donar cobertura a torns.

 • En funció de l’evolució diària, es faran modificacions en els horaris, amb ampliacions i reduccions de franges horàries.

 • Es planifica la reorganització del servei i es comparteix amb la resta de professionals i la direcció operativa, de manera que si la direcció no pogués treballar, es puguin activar igualment els mecanismes previstos.

 • En cas de casos confirmats o sospitosos de COVID-19, Els equips d'atenció primària i comunitària faran suport als professionals del serveis residència per tal d’organitzar la sectorització en zones d’atenció, gestió de residus, control d'infeccions...


Mesures organitzatives en situació de baixes de professionals:

 • En el cas de produir-se diferents baixes de professionals, previ vis-i-plau de DGAIA, s’ajustaran les ràtios de professionals garantint que els infants i adolescents estiguin ben atesos.

 • En el cas que la zona en la que es troba el servei fos declarada zona de confinament es sol·licitarà a la DGAIA l’autorització urgent per a que els professionals puguin accedir al seu lloc de treball.

 • Es demana a professionals en actiu possibilitats de cobrir torns fora de la seva jornada habitual. Es té una llista activa amb telèfons i disponibilitats accessible a vàries persones de l’organització per poder activar tan aviat com sigui necessari.

 • Es demana la disponibilitat en cas d'haver de cobrir baixes de professionals a suplents que han treballat en algun moment al servei. Es té una llista activa amb telèfons i disponibilitats accessible a vàries persones de l’organització per poder activar tan aviat com sigui necessari.

Limitació de la mobilitat vinculada a la situació de pandemia:

 • En cas de precisar-ho, es tramitarà i durà la documentació requerida en cada moment per poder accedir al lloc de treball.


ANNEX1: DESINFECCIÓ D’ESPAIS INTERIORS D’UNA EMPRESA EXTERNA

Objectiu: assegurar la desinfecció ràpida d’espais interiors dels centres residencials de serveis socials.

Seguint les Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en la Fase d’emergència de l’epidèmia davant el COVID-19, de la Direcció General d’Autonomia Personal i Discapacitat de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del 14/04/2020 que es troba en el Protocol Covid19.


ANNEX 2. FUNCIONALITAT DELS RECURSOS RESIDENCIALS SEGON LA FASE DE CONFINAMENT

Seguidament es farà un recull d’aquelles activitats bàsiques i generals de tots els recursos en funció de les fases de confinament:


En la fase 1

Funcions a reprendre quan la Regió Sanitària on està ubicat el recurs residencial es trobi en fase 1 del Pla de desconfinament. En el cas de desplaçaments a d’altres territoris caldrà acollir-se al que diguin al respecte les autoritats sanitàries sobre mobilitat interterritorial.

Es continua prioritzant l’atenció telefònica i telemàtica amb professionals externs reservant la intervenció presencial per a les situacions més complexes i urgents.


1) Activitats internes

 • Com a servei essencial els recursos residencials han de continuar amb les activitats internes de la vida quotidiana (hàbits, descans, activitats escolars, de lleure..), al igual que qualsevol entorn familiar, tot mantenint les mesures de protecció i seguretat estipulades per les autoritats sanitàries amb l’objectiu de garantir una atenció segura tant als infants i adolescents del centre com als professionals.

 • Es recomana, a l’igual que en la fase 0, continuar amb la separació del grup de convivència, sempre que això sigui possible, seguint les normes d’aïllament social.

 • Els professionals que tinguin cura dels infants i adolescents en la realització d’aquestes activitats, especialment en el supòsit de que existeixin diferents grups de convivència o llars diferenciades dintre d’un mateix recurs, haurien de ser sempre els mateixos per tal de minimitzar els riscos.

 • Les tutories es continuen realitzant tant dins l’àmbit formal com no formal, posant èmfasi en l’impacte provocat per la COVID-19. Aquelles que es realitzen fora del centre aprofitant una activitat entre el/la tutor/a i l’infant o adolescent es podran fer seguint la normativa de sortides de passeig.

2) Activitats externes

a. Sortides de passeig

 • Es continuarà segons la normativa del Govern

Infants i adolescents menors de 14 anys

 • Els límits de grups de 3 persones (més acompanyant) en el passeig han deixat d’estar en vigor en tots els territoris en fase 1 o superior.

 • El nou límit entre no convivents és de 10 persones, mentre que no hi ha límits entre convivents, tot i que es recomana seguir el mateix límit establert per no convivents (10 persones).

 • En conseqüència, tampoc no hi ha límit pel número d’adults (p. ex. educadors) que poden acompanyar les sortides, respectant el límit total.

 • Les franges horàries de passeig han deixat d’estar en vigor en tots els municipis de 10.000 habitants o menys (no metropolitans).

Adolescents majors de 14 anys

 • Els límits de 2 persones per passeig (amb o sense cuidador) i una persona per activitat física (amb o sense l’acompanyament de convivent o educador) han deixat d’estar en vigor en tots els territoris en fase 1 o superior.

 • El nou límit de grup entre no convivents és de 10 persones, mentre que no hi ha límits entre convivents, tot i que es recomana seguir el mateix límit establert per no convivents (10 persones).

 • En conseqüència, tampoc no hi ha límit pel número d’adults (p. ex. educadors) que poden acompanyar les sortides, respectant el límit total.

 • Les franges horàries de passeig han deixat d’estar en vigor en tots els municipis de 10.000 habitants o menys (no metropolitans).

b. Activitats de lleure fora del centre

 • El centre podrà realitzar sortides en grup per a realitzar activitats de lleure seguint a normativa vigent. En aquesta fase el grup no pot ser superior a les 10 persones, incloent els educadors, i s’ha des respectar sempre la ràtio establerta en la cartera de serveis socials.

 • Exemple de tipus d’activitats permeses: sortides a la muntanya, platja, visites culturals. Com a referencia les activitats de lleure hauran de seguir la normativa indicada per aquest àmbit.


3) Visites familiars

 • Es realitzaran visites familiars seguint la directriu general d’actuació vigent establerta per DGAIA.

 • En casos d’infants que no tinguin cap visita amb la seva família biològica es podran regular visites amb la seva família col·laboradora (sempre que l’ infant i la família ho demanin) en les mateixes condicions que les famílies biològiques i amb el coneixement previ de l’ICAA.

 • Pel que fa a la coordinació amb les famílies, cal continuar de forma telemàtica o telefònica quan sigui precís, tot i que també es pot establir coordinació durant les visites familiars concertades en el marc del pla transitori de restabliment de visites.


4) Coordinacions amb d’altres equips

 • S’han de continuar o restablir les coordinacions amb els diferents agents i professionals implicats en el seguiment dels infants i adolescents dels recursos residencials de forma telemàtica, excepte en els casos que per urgència requereixin una atenció presencial.

 • CSMIJ- Continuar amb les sessions terapèutiques telemàtiques amb els infants i adolescents excepte en el casos que es valori la necessitat de fer-les presencialment.

 • Adaptar la relació al pla de desconfinament decretat pel Departament de Salut per aquests servei.

 • Recursos formatius- Continuar la coordinació telemàtica o telefònica amb les escoles. Adaptar la relació al pla de desconfinament decretat pel Departament d’Educació per aquests serveis.

 • D’acord amb el que estableix el Pla de desconfinament dels serveis de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut (SIAJ), de data 24 de maig de 2020, en la fase 1, els serveis que tenen relació habitual amb els recursos residencials recuperaran les següents funcionalitats:

  • EAIA- Reprendre les visites als infants i adolescents acollits en centre residencial per a valorar aquelles situacions greus que requereixen d’una entrevista presencial més enllà del seguiment telemàtic.

  • SIFE- Finalitzar els estudis urgents de les famílies que requereixen d’una resolució imminent: estudis iniciats de valoració de famílies extenses d’aquells infants acollits en centre per descongestionar centres de protecció i no allargar més la re-unificació en família extensa

  • ICIF-Reprendre els plans d’acoblament entre famílies d’urgència i diagnòstic i famílies d’acolliment o d’adopció.

  • Reiniciar els plans d’acoblament entre famílies d’acollida i infants que estan en centres residencials d’aquells casos que ja estaven iniciats i que es van aturar arran del confinament.

  • MENTORIA- Els mentors i mentorats podran reprendre el contacte presencial, seguint totes les recomanacions de les autoritats sanitàries i en les franges horàries en que estigui permès que els nois i noies puguin sortir a passejar al carrer.


En la fase 2

Funcions a reprendre quan la Regió Sanitària on està ubicat el centre residencial es trobi en la fase 2 del Pla de desconfinament. En el cas de desplaçaments a d’altres territoris, caldrà acollir-se al què digui al respecte les autoritats sanitàries sobre mobilitat interterritorial.

1) Activitats internes

 • Continuar amb el desenvolupament de la vida quotidiana del centre i la realització d’activitats internes en les mateixes condicions que s’han definit a la fase 1.


2) Activitats externes

a. Sortides de passeig:

Es continuarà segons la normativa del Govern, a destacar les següents particularitats:

 • Els límits de 2 persones per passeig (amb o sense cuidador) i una persona per activitat física (amb o sense l’acompanyament de convivent o educador) han deixat d’estar en vigor en tots els territoris en fase 1 o superior.

 • El nou límit de grup entre no convivents és de 15 persones, mentre que no hi ha límits entre convivents, tot i que es recomana seguir el mateix límit establert per no convivents (15 persones).

 • En conseqüència, tampoc no hi ha límit pel número d’adults (p. ex educadors) que poden acompanyar les sortides, respectant el límit total.

 • Les franges horàries de passeig queden suprimides en tot l’àmbit de la unitat territorial per tots els infants i els adolescents, i els adults de fins a 70 anys (Ordre SND/414/2020). Es poden realitzar en tota la franja horària, a excepció de la reservada pels majors de 70 anys (de 10 a 12h i de 19 a 20h).

b. Activitats de lleure fora del centre

 • Es poden programar sortides lúdiques en grup fora del centre dintre de tota la franja horària autoritzada. Els grups d’infants i adolescent poden ser de fins 15 persones, incloent educadors, respectant en tot moment la ràtio de la cartera de serveis socials.

 • En aquesta fase es reobren les platges i les piscines per al bany, així com d’altres establiment culturals i de lleure, el que permet diversificar encara més el tipus d’activitats.


3) Visites Familiars

 • Les visites familiars s’han de continuar fent en el marc de la directriu general d’actuació que es marqui com a vigent des de DGAIA.


4) Coordinacions amb els altres equips

 • S’han de continuar o restablir les coordinacions amb els diferents agents i professionals implicats en el seguiment dels infants i adolescents dels recursos residencials de forma telemàtica, però ja es poden anar introduint atencions i coordinacions presencials sempre que sigui necessari. Aquestes coordinacions s’han d’adaptar al pla de desconfinament de cada un dels serveis implicats.

 • CSMIJ- Continuar amb les sessions terapèutiques telemàtiques amb els infants i adolescents excepte en el casos que es valora la necessitat de fer-les presencialment.

 • Recursos formatius- En aquesta fase s'obren els centres educatius per a l'atenció parcial de determinats alumnes, però l'activitat lectiva continuarà sent telemàtica fins a final de curs.

 • Les escoles i els instituts obren, amb restriccions d'aforament i mesures d'higiene i seguretat, per oferir:

  • Acció educativa per als alumnes que finalitzen etapa i/o necessiten titulació: 6è de primària, 4t d'ESO, 2n de batxillerat, i 2n curs de cicles d'FP i de règim especial.

  • Tutories personalitzades a tots els cursos, per a l'acompanyament educatiu i emocional de l'alumnat.

  • Atenció d'alumnes de 3-6 anys, prioritàriament, per a les famílies que necessitin conciliació per motius laborals.

 • Les llars d'infants també poden acollir infants d’1 a 3 anys, amb un màxim de 5 infants per espai i prioritat per a les famílies que necessitin conciliació laboral.

 • Altres centres de formació, com acadèmies, poden reprendre les classes sempre que no superin un terç de l'aforament, tot i que han de prioritzar les classes a distància.

 • En relació al pla de desconfinament dels serveis de la SIAJ de data 24 de maig de 2020 en aquesta fase 2 els serveis que tenen relació habitual amb els recursos residencials recuperaran les següents funcionalitats:

  • EAIA Reprendre les visites presencials als centres residencials per a efectuar els seguiments pertinents dels infants i adolescents que ja disposen de les mesures protectores fermes i que no són casos urgents.

  • Reprendre la planificació i coordinació amb la resta de xarxa de la sortida dels nois i noies tutelats que assoliran la majoria d'edat en els propers mesos

  • ICIF Reprendre tots els plans d’acoblament entre famílies d’acollida i infants que estan en centres residencials.

En la fase 3

 • Funcions a reprendre quan la Regió Sanitària on està ubicat el centre residencial es trobi en la fase 3 del Pla de desconfinament. En cas de desplaçaments a d’altres territoris, caldrà acollir-se al què digui al respecte les autoritats sanitàries sobre mobilitat interterritorial.

 • Caldrà recuperar paulatinament la resta de funcions que tenen encomanades els equips i la vida normalitzada pels infants i els adolescents ingressat seguint recomanacions de seguretat establertes per l’autoritat sanitària i la normativa vigent en aquell moment.

 • Durant aquesta fase les activitats dels recursos residencial s’hauran d’adaptar a la recuperació de llibertats i activitats permeses per a la població general, mantenint igualment les mesures de protecció i seguretat recomanades per les autoritats sanitàries.

 • En aquesta fase s’haurà de recobrar la funcionalitat inicial de manera progressiva cap a la nova normalitat.

  • Recuperació de sortides de passeig sense acompanyament educatiu. S’incrementa el número fins a 20 persones.

  • Recuperació dels règims de relacions i visites familiars establerts a les resolucions administratives.

  • Recuperació dels treball d’intervenció i seguiment amb les famílies dels infants i adolescents acollits en els recursos residencials.

  • Recuperació de les activitats de la vida quotidiana dels infants i adolescents i de la seva participació en activitats culturals i de lleure.


ANNEX 3 – PARTICULARITATS EN LA FUNCIONALITAT DE RECURSOS ESPECÍFICS

Servei Centres d’Acolliment i altres recursos residencials que desenvolupin la funció diagnòstica.

 • Recuperació de funcions prioritzades segons les fases de desconfinament:

 • En termes generals indicar que han d’incorporar en el seu pla els següents aspectes clau arran de la crisi de la COVID-19:

  • L’aixecament de la suspensió dels procediments administratius resolutoris que els seus informes fonamenten mitjançant directriu general d’actuació.

  • La coordinació i reactivació DGAIA/ETCA/EFI

  • La gestió emocional dels infants i adolescents i de les seves famílies en relació al Covid19.

  • La gestió del dol (pèrdues d’avis o altres familiars per la COVID-19).

  • Mesures d’higiene i cura personal per a la prevenció i la protecció.

En la fase 1

 • Es continua prioritzant l’atenció telefònica i telemàtica, incorporant la intervenció presencial si aquesta es considera necessària per a la conclusió de l’estudi diagnòstic.

 • Pel que fa als estudis i diagnòstics:

  • Finalitzar els estudis iniciats i que requereixen d’una resolució imminent, així com la tramitació de nous casos, amb especial atenció a aquells casos que durant el seguiment fet en la fase de confinament s’ha detectat un increment del risc, la necessitat de canvis de mesura urgent, o actuacions molt urgents com els internaments en centres específics per trastorn mental o problemes de conducta.

  • Recuperar la tramitació dels expedients de desemparament, tutela, i els estudis urgents que afectin a la situació dels infants i adolescents en situació de risc greu o desemparament ingressats al centre d’acolliment, així com les possibles mesures que impliquin l’elaboració d’un Compromís Socioeducatiu o un retorn de les funcions parentals.

  • Reprendre les visites familiars als infants i adolescents acollits en centre d’acolliment per a valorar les relacions familiars com a element bàsic predictiu de la proposta de mesura, seguint totes les mesures de prevenció i seguretat.

  • Coordinar-se amb els equips externs Serveis Socials Bàsics, EAIA, Educació, Salut, i altres que els equips considerin pertinents, per a continuar amb la gestió dels estudis diagnòstics.

  • Reprendre les visites domiciliàries, si s’escau, dels casos en el què s’ha detectat la necessitat de realitzar una proposta urgent de mesura administrativa, amb totes les mesures corresponents de prevenció i seguretat per la salut.

En la fase 2

 • En aquesta fase si es considera adient ja es poden recuperar les coordinacions presencials, sempre que es respectin les mesures de seguretat decretades.

 • Pel que fa als estudis i diagnòstics:

  • Finalitzar els estudis de més de 6 mesos d’expedients de desemparament, guarda o tutela.

  • Reprendre la planificació i coordinació amb la resta de xarxa de la sortida dels nois i noies tutelats , preferentment en el cas dels que assoliran la majoria d'edat en els propers mesos o que l’han assolit durant el període de confinament.

  • Recuperar, en la mesura del possible, i sempre que no sigui possible fer-ho per mitjans telemàtics, les entrevistes presencials amb les famílies i/o persones afins amb l’objectiu finalitzat de finalitzar els estudis diagnòstics iniciats.

En la fase 3

 • En aquesta fase caldrà recuperar paulatinament la resta de funcions que tenen encomanades els equips ETCA seguint les normes i recomanacions de seguretat establertes per l’autoritat sanitària i la normativa vigent en aquell moment.

 • Pel que fa als estudis i diagnòstics:

  • Reprendre les funcions terapèutiques grupals amb les famílies en els casos en que els equips ETCA ja oferissin aquest servei prèviament a la crisi sanitària de la COVID-19.

Mesures a prendre per part de professionals dels serveis quan fan visites domiciliàries:

Abans que un o una professional de qualsevol dels serveis hagi de fer una visita domiciliària caldrà assegurar-se que:

 • Els i les professionals ni cap membre de nucli familiar visitat estiguin o convisquin amb una persona que mostra simptomatologia compatible amb el COVID-19.

 • Els o les professionals ni cap membre del nucli familiar visitat no siguin convivents o contacte estret amb positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

 • En cas que els infants o adolescents o altres persones de la llar tinguin patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics i valorar de manera individual la idoneïtat de rebre un servei de visita domiciliària, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

 • El o la professional que realitzi la visita domiciliària a la família portarà obligatòriament un equip de protecció individual (EPI): mascareta FFP2, guants i pantalla facial.

 • El o la professional abans d’entrar a la llar que acull la visita domiciliaria es rentarà les mans amb aigua i sabó o mitjançant una solució hidroalcohòlica, i s’assegurarà que la família porti mascareta.

 • El distanciament físic durant tota la visita domiciliaria serà d’un mínim de 2 metres de distancia entre totes les persones que participen en la visita i el o la professional que fa la vista (entre els membres que conviuen no és necessària la distància física recomanada).

 • Desprès de concretar la data de visita el professional recomanarà a la família la ventilació de la llar prèvia i posterior d’un mínim de 10 minuts a la visita domiciliaria.

 • El o la professional que realitzi la visita domiciliària utilitzarà preferentment les escales abans que l’ascensor per accedir a la llar que acull la visita, i en finalitzar la visita tornarà rentar-se les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic, i traure’s la mascareta i la resta d’EPI’s, seguint les instruccions per garantir la seguretat.

MATERIALS DE SUPORT