Serveis DGAIA

Protocol – Serveis DGAIA

Aplica a: Serveis de la DGAIA

Seguint els criteris de DGAIA, de Salut Laboral de SUARA, Instruccions dels processos per demanar la desinfecció d'establiments i del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

[Actualització: 23/07/2020]


Aquest PROTOCOL es complementa amb plans de contingència específics:


INDICACIONS DEL PLA D’ACCIÓ PER LA GESTIÓ DE PERSONES EN L’ÀMBIT RESIDENCIAL I L’ASSISTÈNCIA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA PER COVID-19 (Departament de Salut 10/04/2020)

 • Segons el Pla d’Acció la Instrucció 02/2020, l’estratègia d’atenció a les residències del servei català de serveis socials, s’ha de realitzar amb xarxa assistencial de cada un dels territoris, aquesta estarà liderada per l’APIC (assistència primària i comunitària) que farà suport als centres residencials, i donarà resposta 7x24 adequada a les necessitats de cada servei.

 • En el cas de serveis d’atenció a la infància tutelada, l’estratificació dels diferents centres residencials està subjecte a l’ocupació actual de cada centre i dels espais comuns disponibles segons la seva tipologia o ubicació.

 • Les persones amb símptomes i/o COVID + o amb simptomatologia suggestiva, de forma prioritària s’aïllaran en el mateix centre i si això no fos possible seran evacuades a dispositius alternatius que s’adeqüin a les seves necessitats. En aquest cas caldrà garantir l’atenció sanitària al dispositiu de destí, tenint en compte que es tracta de menors i que poden requerir de la presència d’un educador/a.

 • Les persones residents que per descompensació de la malaltia precisin de ser ateses a un altre dispositiu sanitari (atenció intermèdia, hospital d’aguts, etc.) hi seran derivades seguint els circuits establerts, sota criteri assistencial.

 • L’atenció de l’APIC ha de ser garantida 7x24 hores. L’atenció domiciliari a centres residencials del territori facilitaran el contacte als centres residencials, per garantir l’atenció en qualsevol moment. En cas de necessitat d’atenció sanitària nocturna al centre residencials serà responsabilitat de l’APIC donar-hi resposta i si es precisa d’acudir-hi. L’atenció es realitzarà per garantir un seguiment clínic adequat en totes les fases de la malaltia.

 • Els infants i adolescents no afectats COVID poden ser atesos pel circuit habitual de pediatria de l’APIC i rebran el suport de la xarxa de salut mental infantil i juvenil per l’atenció a SM i assessorament als professionals.

 • En cas de descompensació de malaltia mental cal consensuar les possibles derivacions a centres hospitalaris amb el CSMIJ de referència.

 • Si és necessari, els equips d'atenció primària i comunitària s’encarregaran de formar als equips per la correcta utilització d’EPIs.

 • Els professionals de cura i atenció social de l’àmbit residencial, es consideren professionals essencials. Per la tasca que desenvolupen d’atenció a persones de col·lectius fràgils i vulnerables, per tant es seguiran els mateixos protocols dels professionals sanitaris en quan al la priorització del cribratge i diagnòstic de la COVID 19 com en el retorn al treball després d’haver sigut positius o amb simptomatologia compatible per la malaltia. (veure el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 actualitzat el 16.04.2020 per la Sub-Direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública).


MESURES PREVENTIVES GENERALS

 • La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus és:

  • Realitzar higiene de les mans freqüent. Rentat de mans amb aigua i sabó o bé amb solució hidroalcohòlica (mínim de 20 segons).

  • Utilitzar mocadors d'un sol ús.

  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar, i rentar-se les mans seguidament.

  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans brutes.

  • Evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, bolígrafs,...) i altres objectes sense netejar-los degudament (tovalloles,..)

 • Distància interpersonal mínima d’1,5 metres.

 • Ventilar els espais comuns i les habitacions del centre uns 10 minuts 3 cops al dia.

 • Intensificar la neteja dels espais, especialment espais comuns i banys, amb productes desinfectants (lleixiu, etc.).

 • En el cas de professionals cal portar roba i sabates exclusives per al treball, el cabell recollit i les ungles de les mans curtes i sense esmalt.

 • Disposar de dispensadors amb solució hidroalcohòlica per a la higiene de mans i contenidors de residus amb tapa d'obertura de pedal (idealment tant dins com fora de l'habitació).

 • Realitzar la higiene de mans abans i després del contacte amb cada resident i després del contacte amb superfícies o equips potencialment contaminats.

 • Conèixer el procediment d’utilització dels equips de protecció individual (EPI), i en cas de necessitat utilitzar-los de forma correcte. (els APIC faran suport en cas de necessitar-se).

 • Abans de sortir de l’habitació del resident, i quan calgui (a excepció dels guants que sempre s’han de canvair), l’equip de protecció individual s’haurà de tirar a l'interior de l’habitació i llençar-ho al contenidor de residus a excepció de les ulleres i la mascareta que s’hauran de retirar fora.

 • La utilització de guants no eximeix de realitzar la correcta higiene de mans després de la seva retirada. Seguir l’ordre estricte de col·locació i retirada dels EPIS per evitar contaminació creuada

 • Tots els serveis disposen d’EPI’s bàsics i han de garantir el seu abastiment fent previsió en cas que se’ls hi acabin. Les demandes d’aquests s’han de fer a través de compres@suara.coop.

 • Des del 09/07/2020, Resulta obligatori l’ús de mascareta a la via pública, espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic encara que es pugui mantenir la distància de seguretat mínima de dos metres. Aquesta serà obligatòria per persones de 6 anys en endavant i recomanable de 3 a 6 anys, en la franja de 0 a 3 anys no es recomana. Les persones a les quals no se’ls exigeix el seu ús són:

  • Persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar per l’ús de mascareta.

  • Persones a les qual l’ús de mascaretes li resulti contraindicat per motius de salut o situació de discapacitat o dependència que facin inviable el seu ús.

  • Realització d’activitats que siguin incompatibles amb l’ús de mascareta.

  • Causa de força major o situació de necessitat.

 • Promoure hàbits: afavoreix que infants, nois i noies puguin incorporar els hàbits recomanats, especialment el rentat de mans; reforça els cartells del centre sobre higiene de les mans i higiene respiratòria.

 • Totes aquestes mesures també afecten als proveïdors i hem de garantir que compleixen amb les mesures que poden evitar la transmissió. Es penjaran cartells específics a l’entrada i en diferents punts del centre.


ACTUALITZACIÓ DIARIA D’INFORMACIÓ

Seguint les indicacions de la instrucció 6/2020 de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els centres residencials del sistema català de serveis socials en relació amb l’emergència sanitària provocada pel COVID-19, diàriament, es remetran les informacions contingudes en els formularis especialment habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs, i abans de les 16:00h.

Formulari per serveis d’Infància

Des del dia 09/05/2020, moment en que s’activa la plataforma, aquestes dades es raportaran a través del formulari de preguntes del nou portal per residències de Catalunya. per tal d’accedir-hi, caldrà que utilitzeu el nom d’usuari i constrasenya que heu rebut per mail de cadascuna de les residències. A tenir en compte que si gestioneu diversos centres, rebreu un usuari i una contrasenya per cadascun d’ells. No obstant, més endavant, es desenvoluparà una millora per a que pugueu visualitzar i seleccionar tots els centres que gestioneu en una mateixa sessió, és a dir, des d’un únic usuari.

important guardar el nom d’usuari i contrasenya a la carpeta de direcció del drive creant la ruta següent (Carpeta: CARTSERV_DIr_nomservei/2020/plataforma residències) i que reenvieu els 2 mails a la DO per poder accedir a la plataforma en cas que hi hagués algun imprevist amb la direcció.COM ACTUAR SI UN INFANT, NOI o NOIA PRESENTA SÍMPTOMES

Gestió de l’aïllament per simptomatologia, sospita o malaltia:

 • Els infants i adolescents que presentin la següent simptomatologia: febre, tos, sensació de falta d’aire i malestar general, l’educador/a- tutor/a l’aïllarà en una habitació individual preventivament, contactarà el CAP de referència territorial per valorar el seu estat de salut, i seguirà les indicacions que es facin des dels professionals de Salut.

 • En el cas que es valori la realització de PCR per a la confirmació de la malaltia, l’infant o l’adolescent haurà de restar en aïllament fins que arribin els resultats i a posteriori actuar seguint les indicacions dels professionals del CAP de referencia.

 • Si es confirma que pateix COVID-19 es demanarà a “Epidemiologia” una valoració epidemiològica del centre i serà la Regió Sanitària corresponent la que haurà de valorar les actuacions a realitzar tant amb el personal com amb els infants i els adolescents del centre. Aquestes actuacions, de vegades diferents segons les regions sanitàries on estigui ubicat el recurs, poden dependre de l'estratègia que es tingui en quant a cribratge de població i de quins recursos disposen.

 • Qui dona les pautes a la Regió Sanitària corresponent hauria de consensuar amb la Direcció de la DGAIA, si així ho creu convenient, unificar criteris d'actuació en relació a la COVID-19 pels infants i adolescents que hagin d'ingressar o resideixin en els centres de protecció.

 • Omplir formulari de comunicació de casos i respondre totes les preguntes per tal que Salut Laboral de Suara valori coordinació amb Salut Pública per seguiment del cas.


Aïllament:

 • S’ha d’atendre la persona en una habitació individual amb ventilació i amb bany exclusiu. Haurem de prendre algunes mesures com retirar les tovalloles periòdicament sempre que siguin humides, posar a l’habitació un cubell d’escombraries amb pedal i tapa i disposar d’estris de neteja personal d'ús individual i de productes per a la higiene de mans com sabó o solució alcohòlica a l’habitació.

 • La persona malalta haurà de seguir a tota hora les mesures d'higiene respiratòria: cobrir-se la boca i el nas en tossir o esternudar amb mocadors d'un sol ús o el colze flexionat, i rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó, especialment després de tossir o esternudar o manipular mocadors que hagi utilitzat per cobrir-se. També pot utilitzar solucions hidroalcohòliques.

 • Realitzar un registre d'entrada i sortida diari de persones que accedeixin a l'habitació. No serà necessari si les persones que accedeixen són sempre les mateixes.

Contagi confirmat

 • Mentre duri l’aïllament i si les autoritats sanitàries no diuen el contrari, les mesures a aplicar seran les següents:

  • A igual que en el cas d’aïllament, s’ha d’atendre la persona en una habitació individual amb ventilació i amb bany exclusiu. Haurem de prendre algunes mesures com retirar les tovalloles periòdicament sempre que siguin humides, posar a l’habitació un cubell d’escombraries amb pedal i tapa i disposar d’estris de neteja personal d'ús individual i de productes per a la higiene de mans com sabó o solució alcohòlica a l’habitació.

  • Netejar dues vegades al dia l’habitació, sobretot les superfícies que es pugin tocar (taules, tauletes,…), es recomana fer aquesta neteja amb material que es pugui llençar.

  • El malalt s’ha de dutxar cada dia i posar roba neta cada dia. El/la noi/a confinat/ada a l’habitació no podrà anar a espais comuns mentre el metge no li doni l’alta mèdica. En cas de sortir de l’habitació s’ha de rentar les mans abans de tocar res i posar-se la mascareta abans de sortir de l’habitació.

  • En cas d’haver de fer controls de temperatura, administració de medicació aquestes es faran aprofitant els moments que s’entra pels àpats.

  • En cas de no poder disposar de les condicions establertes per les autoritats sanitàries per a dur a terme aquest aïllament, des de DGAIA es procedirà a realitzar mesures fora del centre.

  • Pel què fa als professionals que han estat en contacte amb l’infant o adolescent contagiat, en cada cas, Salut Pública i Salut Laboral de Suara, donaran les indicacions a seguir.

  • Realitzar un registre d'entrada i sortida diari de persones que accedeixin a l'habitació. No serà necessari si les persones que accedeixen són sempre les mateixes.

 • Veure Annex de “Pautes vida quotidiana en cas de contagi”.

COM ACTUAR SI UN/A PROFESSIONAL PRESENTA SÍMPTOMES

Què fer si algun/a professional presenta símptomes compatibles amb la COViD-19 (febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general, diarrees o vòmits):

 • S’ha de quedar a casa i contactar amb la direcció i amb el telèfon facilitat per l’APIC responsable de l’assistència sanitària del centre residencial (en cas de no disposar encara d’aquest contacte, es trucarà al 061, on li donaran indicacions a seguir segons el moment.

 • La direcció informarà a Salut Laboral de Suara a través del següent formulari: https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos el qual donarà suport per suport en l'estudi i detecció dels contactes estrets.

 • Valorar si és possible teletreballar. Si no és possible, demanar la baixa al CAP (serà considerada de contingència professional), segons indicacions de l’equip mèdic i Salut Pública.

 • Si es confirma el contagi per coronavirus haurà d’informar a la direcció del centre per a que es posi en contacte amb l’APIC de referència del centre. Al seu torn la direcció haurà d’avisar informar a:

  • Salut Laboral

  • EFI de la DGAIA corresponent.


ESTUDI I MANEIG DELS CONTACTES

L'estudi i seguiment dels contactes estret té com objectiu realitzar un diagnòstic precoç dels contacte estrets que iniciïn símptomes i evitar la transmissió. Es classifica com a contacte estret a:

 • Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no hagi utilitzat les mesures de protecció adequades o persones que tinguin algun tipus de contacte físic similar.

 • Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que el cas, a una distancia menor de 2 metres (exemple visites, reunions) i durant més de 15 minuts i sense mascareta.

 • Qualsevol persona que hagi viatjat en un avió, tren o altre medi de transport terrestre de llarg recorregut (sempre que sigui possible el accés a la identificació dels viatgers) en un radi de dos seients al voltant del cas, així com la tripulació que ha estat en contacte amb el cas.

En el moment en que des del servei informa d'un cas sospitós a Salut Laboral, s'inicien conjuntament les activitats d'identificació de contacte estret. El període a considerar serà des de 2 dies abans de l'inici dels símptomes del cas fins al moment del seu aïllament o en el cas d'un cas confirmat, es considerarà des de 2 dies abans del diagnòstic.

Les persones que se'ls identifiqui com a contacte estret, seran informades que caldrà realitzar aïllament, trucar al seu CAP/061 i seguir indicacions mèdiques.

Cal recordar que en el moment de la comunicació, s'ha guardar la confidencialitat del cas.

Segons resultat de la prova, els serveis de Salut Pública indicaran al cas i contactes estrets els passos a seguir.


DESINFECCIÓ D’ESPAIS INTERIORS D’UNA EMPRESA EXTERNA

Seguint les Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en la Fase d’emergència de l’epidèmia davant el COVID-19, de la Direcció General d’Autonomia Personal i Discapacitat de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del 14/04/2020:

En relació a la proximitat, l’Administració local on estigui ubicada la residència pot actuar per a la desinfecció. En cas que des d’aquesta instància més propera no estigui disponible un servei de desinfecció s’ha de demanar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) per la via del Dispositiu Covid19.

Previsió afectació realització desinfecció: El Servei de desinfecció del DTSF compta amb un protocol, en funció del tipus de servei. En el cas general cal preveure la reubicació dels residents durant la seva execució, que pot tardar un matí o una tarda. L’ús de nebulitzacions i viricides requereixen poden requerir d’un temps de 3h d’espera posterior a la desinfecció, abans de tornar a usar els espais interiors desinfectats.

 • Canal petició: Dcovid19 (covid19.tsf@gencat.cat) per part de: Centres residencials, Alcaldies en coordinació amb els serveis residencials, CECAT, Responsables territorials – Departaments SLT i TASF, Agencia de Salut Pública de Catalunya i Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya

 • Peticions externes als propis DTASF: es podran articular directament al DTASF (Dcovid19) mitjançant correu electrònic a covid19.tsf@gencat.cat, per part de residències, ens locals, CECAT o qualsevol altra administració a Catalunya. Els responsables territorials del DSLT i DTASF Les peticions adreçades a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya per part d’alcaldies i centres residencials han de posar-se en coneixement i s’han de coordinar amb el DTASF mitjançant comunicació a covd19.tsf@gencat.cat per tal de sol·licitar l’actuació de la UME en desinfecció de centres residencials.

 • Les peticions han de contenir la següent informació: nom, adreça i municipi d’ubicació; nom, cognoms i telèfon de la persona responsable del servei; nº de places o de residents i nº de llits; m2 de superfície aproximada; descripció breu de la necessitat de desinfecció i nº de residents amb COVID-19 que es reporten diàriament al DTASF.

 • Cribatge peticions: DSLT i del DTASF i l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut fan el cribatge i la priorització de les diferents demandes.

 • Procés si establiment té concedida la desinfecció: El Servei de desinfecció comunicarà a les residències l’activació del servei de desinfecció en un termini aproximat de 24 hores des de la validació de la petició; La realització del servei de desinfecció es programarà en un període indicatiu no superior a les 48h. Aquest període és indicatiu, pot ser superior i variar.

  • Les empreses habilitades pel Servei de desinfecció contactaran als responsables de les residències prèviament a la realització del servei, preferentment per correu electrònic, i els notificaran la data de la realització del servei .

  • La residència ha de preveure i atendre les recomanacions durant el desenvolupament del servei de desinfecció.

 • Posteriorment els responsables territorials del Departament de Salut i del Departament d’Afers Socials i Família d’on es troba l’establiment s’encarreguen de reportar les actuacions realitzades als altres òrgans públics.


MATERIALS DE SUPORT


ANNEX “PAUTES VIDA QUOTIDIANA EN CAS CONTAGI”

MESURES PREVENTIVES EN RELACIÓ A L’INFANT o ADOLESCENT

 • Comunicació amb l’infant/adolescent de forma constant o bé amb mitjans com telèfons mòbils o preguntant de forma periódica a través de la porta.

 • Per fer els controls de temperatura, administració de medicació…, aquests es faran aprofitant els moments que s’entra pels àpats.


Lavabo compartit:

  • S’ha d’assignar un lavabo proper a l’habitació que utilitzi el malalt de forma exclusiva (senyalitzat, tancat amb clau, …).

  • Netejar un cop acabada la dutxa i mínim 3 cops al dia.


Àpats:

  • El malalt no podrà sortir de l’habitació per fer els àpats, per tant s’haurà de portar a l’habitació el menjar.

  • El menjar i els estris de menjar seran retirats amb els guants posats i immediatament posats a rentar, preferiblement al rentavaixelles. Amb els guants no es podrà tocar cap superficie que no sigui els estris de menjar. Una vegada trets els guants s’han de rentar les mans amb aigua i sabó.

  • Netejar qualsevol superfície que hagi estat en contacte amb els estris contaminats del menjar del malalt.

Roba:

 • L’infant/adolescent haurà de deixar la roba bruta en una bossa a la seva habitació o al lavabo després de la dutxa que es tancarà i es portarà a la bugaderia.

 • La roba es netejarà amb un programa d’aigua calenta. El personal del centre manipularà les bosses amb guants i després es rentarà les mans.


Higiene personal:

  • El malalt s’ha de dutxar cada dia i posar roba neta cada dia.

  • Productes d’higiene personal: han de ser exclusius pel malalt.


Neteja:

 • La neteja es farà amb aigua sabonosa que contingui lleixiu o amb una solució de lleixiu al 1%.

 • Netejar dues vegades al dia l’habitació mínim, sobretot les superfícies que es puguin tocar (taules, tauletes,…), es recomana fer aquesta neteja amb material que es pugui llençar (impregnat de la solució de neteja).

 • Els llibres o altre material que no es pugui netejar, una vegada que no els utilitzi el malalt o ja estigui donat d’alta s’han deixar aïllats (sense que ningú els pugui tocar) entre 24 i 48h.


MESURES PREVENTIVES PEL PERSONAL

Per entrar a l’habitació d’aïllament amb els EPIS:

 • Veure vídeo de com s'han de posar i treure els equips de protecció individual (EPI) especials aquí.

 • Si l’infant/adolescent té suficient edat per poder-ho fer, que li demani obrir les finestres per ventilar abans d’entrar. En el cas que el menor no ho pugui fer, es recomana obrir les finestres en entrar a l’habitació.

 • Evitar tocar els mínims objectes dintre de l’habitació.

 • Estar dintre el mínim temps possible.

 • Després de sortir de l’habitació treure’s els guants i netejar-se les mans amb aigua i sabó.


Altres mesures a tenir en compte:

 • Es recomana utilitzar un calçat i una roba de feina diferent de la de carrer. Canviar-se-la i posar roba neta a la sortida del torn.

 • Dur el cabell recollit.

 • Portar les ungles de les mans curtes i sense esmalt.

 • Rentar la roba de la feina amb programes d’aigua calenta.

 • Dutxar-se abans de finalitzar la jornada laboral.