Pla de retorn

Pla de retorn

[Actualització: 16/12/2020]

Aquest Pla de retorn s’activarà en el moment en el qual s’aixequi oficialment l’estat d’alarma o es decreti un retorn a la situació anterior a la Covid-19.

En molts dels serveis en els quals prestem atenció directa, és molt probable que les condicions de retorn estiguin regulades normativament pel Govern, el Departament de la Generalitat i/o l’Administració Local. S’estan preparant des d’alguns àmbits propostes de retorn que caldria alinear i consensuar amb les propostes d’aquest document.

En el cas del treball a les oficines d’estructura i/o del personal d'estructura de serveis on no es fa atenció directa, s’aplica un retorn progressiu i/o parcial. Quedarien afectades les professionals de les Oficines de Glòries, les Oficines d’Olot, Suanity, Suara Inserció i els equips de coordinació de Servei d’Atenció Domiciliària.


PROPOSTA DE DUES FASES

Aquestes fases sempre poden ser modificables, en funció de les directrius del Govern Estatal, Autonòmic i/o Local. Les dates i accions han de ser revisades si així ho indica la normativa.


FASE 1: des del 21 de juny (finalització de l'Estat d'Alarma) fins al 5 d'abril de 2021

Inici: amb la finalització de l'Estat d'Alarma i regulada per un Pla de desconfinament marcat pel Govern Estatal ("Plan de transición para una nueva normalidad"), a banda de les altres normatives que regulin aquest Pla.


Es proposa aquest període donat que:

 • Encara s'està produint desconfinament i les recomanacions del Govern són que es mantingui el teletreball fins 2 mesos després de la finalització de l'Estat d'alarma (9 d'agost).

 • El curs 2019-2020 els infants/joves no tornen a les aules (amb excepció dels menors de 6 anys en determinats casos), i això dificulta el retorn presencial a la feina de pares i mares.


Durant aquesta fase es manté el Teletreball en les condicions actuals (en el cas dels serveis, tot anirà vinculat als Plans de retorn indicats/treballats per/amb client).


Durant la fase 1 es duran a terme accions per estar preparats per la següent fase:

 • Incorporar a la Guia de Teletreball la Política de desconnexió digital i la Política de mitjans per teletreballar.

 • Implementar les mesures de seguretat i neteja dels espais de treball.

 • Mesurar els llocs de treball.

 • Equipar els vehicles.

 • Accions amb proveïdors.


També s'hauran d'implementar els Espais relacionals en línia, per tal d'afavorir la relació entre els professionals dels equips i/o entre els equips d'estructura i dels serveis. Tot i que seran els propis equips, els que poden fer les propostes que més s'adeqüin a les seves dinàmiques de relació, compartim algunes bones pràctiques d'espais virtuals relacionals:

 • Prioritzar les vídeo-trucades.

 • Organitzar cafès, vermuts o afterwork virtuals.

 • Celebrar aniversaris o altres esdeveniments amb connexió digital i/o amb vídeos i àudios de les companyes.


Planificació del descans necessari a la tornada

Alguns equips i professionals han fet un esforç molt intens per poder garantir la continuïtat de l'atenció durant aquestes setmanes i/o han viscut alguna situació complexa. És previsible que, si es reprèn un ritme més o menys normal, alguns professionals necessitin alguns dies de desconnexió i descans.

És important que, com a responsables, puguem detectar aquestes situacions tant per afavorir i organitzar que les professionals puguin gaudir d'algun/alguns dies de vacances com per proposar aquesta opció en cas que considerem que pot ser bona per la persona.


Situacions excepcionals

En cas que durant aquesta fase es valori la necessitat que alguna professional o grup de professionals desenvolupin alguna feina de manera presencial, es requerirà l'autorització prèvia de la Direcció d'Àrea corresponent i la Direcció de l'Àrea de Persones.


Les situacions que poden tenir caràcter excepcional identificades serien:

 • Entrevista presencial de selecció.

 • Acollida presencial per nova incorporació a l'equip.

 • Reunió amb l'equip que requereixi una dinàmica presencial o de la necessitat de manipulació de material físic.


FASE 2: a partir del 6 d'abril de 2021

En aquesta fase es proposa un retorn parcial al treball presencial.


Desdoblament dels equips i combinació de treball presencial i físic

 • En un primer moment, proposem que els equips no retornin al 100% al treball presencial i que el retorn es faci per equips que tenen assignada una setmana per anar a treballar. Es faran 3 equips que facin torns de treball presencial 1 de cada 3 setmanes. D'aquesta manera, si hi ha un contacte ja queda garantit l'aïllament a casa de 14 dies de manera orgànica. Si es tracta d'equips petits, es poden fer 2 equips en lloc de 3.

 • Es continuarà mantenint l'opció de teletreballar encara que sigui una de les setmanes que es pot accedir al lloc de treball físicament.

 • La divisió per equips, sempre que la mida i els perfils professionals ho permetin, es farà de manera que les persones que poden cobrir-se o desenvolupar feines similars no coincideixin en el mateix equip.

 • El personal de grup sensible continuarà teletreballant fins que les autoritats sanitàries així ho indiquin. En tot cas, per valorar quines mesures específiques calen en el lloc de treball, s'haurà de passar per Vigilància Mèdica.

 • Si hi ha professionals que manifesten dificultats per teletreballar, es valorarà fer una excepció per part de la Direcció d'Àrea i la Direcció de l'Àrea de Persones, i es prendran les mesures de seguretat pertinents.


Entrades i sortides professionals

 • En la mesura del possible, es flexibilitzaran els horaris d'entrada i sortida per evitar coincidència alta de professionals als llocs d'accessos als centres de treball (facilitar una entrada esglaonada) i per afavorir que no s'utilitzi el transport en hores punta.

 • En la mesura del possible, obrirem les oficines abans de les hores punta.

 • Es limitarà a fer una entrada i sortida al dia, per tant els esmorzars es faran a la taula de treball.

 • S'evitarà dinar a les oficines sempre que sigui possible. Per tant, s'afavoriran les jornades intensives de matí o tarda.

 • S'eliminaran els sistemes d'obertura amb petjada digital.


Recepció de paqueteria / correu

 • No es recepcionarà paqueteria de caràcter particular en els centres de treball.

 • Entrega / recollida de missatgeria o material: establirem un sistema que garanteixi la distància entre les persones que entreguen i les que recullen, així com instruccions de recollida (ús de bolígraf propi, neteja de mans a posteriori, etc.)


Distribució de professionals en els llocs de treball (i sales) dels centres de treball

 • Cal poder treballar de la manera més esponjada possible. En funció de l'espai disponible al centre de treball, es decidirà quines són les taules que s'ocupen per l'equip que està treballant aquella setmana, mantenint la distància de 2 metres.

 • Cada professional guardarà a la seva taquilla el teclat, el ratolí i l'ordinador portàtil i estris personals (bolis, llibretes, etc.), deixant les taules totalment buides per tal que es puguin netejar i desinfectar bé la superfície de la taula i les pantalles.

 • S'han d'evitar les reunions presencials en les quals no existeixi la distància mínima de 2 metres.

 • En cas que les oficines disposin de sales de reunions, es penjarà a la paret/porta quin és l'aforament màxim per garantir aquesta distància.


Cuina/Office i subministraments

 • Durant aquest període no es farà servir la cuina.

 • Màquines de vending: cal rentar-se les mans abans i després del seu ús.

 • Fonts d'aigua: es deshabilitaran.


Ús de lavabos

 • Limitarem l'aforament màxim.


Neteja i desinfecció

 • Es disposa de Plans de neteja i desinfecció dels centres de treball per tal que incorporin les indicacions normatives per garantir la correcta neteja i desinfecció del local, en especial de zones comunes, lavabos i superfícies de treball.

 • Es programarà la ventilació del centre de treball, assignant freqüència i responsable de fer-ho.

 • Sempre que sigui possible, deixarem portes obertes per evitar l'ús de manetes.

 • És recomanable l'ús de papereres amb tapa.

 • Penjadors i armaris de roba: no fer ús dels armaris i penjar les jaquetes a la cadira temporalment.

 • Neteja dels sistemes de climatització.


Ús de Vehicles Corporatius

 • Es faran aquells desplaçaments en cotxe estrictament necessaris.

 • Es proveirà a tots els vehicles de líquid desinfectant.

 • En cas de compartir vehicle, s'haurà de limitar el nombre de persones que utilitzen els vehicles per a garantir la distància (ex. en cotxe de 5 places podrien anar 2 persones assegudes en diagonal).

 • Abans i després de cada ús del cotxe s'haurà de netejar el volant, la palanca de canvi i parts del cotxe que s'han tocat amb les mans.

 • En el transport persones ateses, l'ocupació ha de ser d'un terç de les places del vehicle, mantenint la distància i amb mascareta.


Activitats presencials (reunions, assistència a formacions, jornades, reunions amb clients, visites físiques, etc.)

 • Els equips setmanals no poden coincidir en cap reunió ni jornada.

 • Només es faran presencialment aquelles reunions i/o jornades de caràcter imprescindible i on no hi hagi opció de participació telemàtica (ha d'autoritzar la Direcció d'Àrea). En cas de fer-se reunions presencials s'ha de garantir que la distància de seguretat es respecta.

 • En cas de ser convidades vàries persones de l'organització a un acte o formació, treballarem perquè hi vagi el menor nombre de persones.

 • Evitarem convidar a persones externes als centres de treball, fent proposta de mantenir reunions i trobades via telemàtica.

 • En cas que es rebin visites presencials, es facilitarà un tríptic telemàtic amb les mesures higièniques i de prevenció a tenir en compte pel visitant.