Serveis de medi obert

Pla de contingències – Serveis de medi obert

Aplica a: centres oberts i educadors/es de carrer

[Actualització: 22/04/2020]


CRITERIS GENERALS

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.
 • S'ha constituït la Comissió de Seguiment a Suara (amb tres subcomissions: clients i finances, persones i salut i impuls de projectes digitals) per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.
 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a Suara a través del formulari allotjat a Pautes comunicació seguint el protocol de comunicació de casos.
 • Tasques telemàtiques: Assistència a reunions i formacions: No fer reunions presencials de l'equip on assisteixin tots els membres de forma simultània. En aquest sentit, s'utilitzaran canals alternatius com videotrucades.
 • Protecció de personal sensible: S'han de protegir el personal sensible davant la infecció per coronavirus (embarassades, patologies cròniques cardíaques i respiratòries, i immunodeprimits). Es recomana, prèvia confirmació per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que no realitzin tasques d'atenció directa adaptant les seves funcions a través del teletreball.
 • Es disposen d'EPI's bàsics, en el cas de centres oberts guants i mascaretes pels professionals de l'equip. En el cas dels educadors de carrer, guants, mascaretes i es disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic per desinfectar-se al carrer donat que no tenen un espai físic. Es garanteix el seu abastiment fent previsió en cas que s'acabin a través de compres@suara.coop.


INDICACIONS PER TORNAR A INICIAR EL SEGUIMENT DE CASOS

Indicacions en relació amb el Pla de sortides dels infants i adolescents:

 • Està suspesa la prestació del servei de la forma habitual durant el confinament, però es segueixen fent tasques a través del teletreball, oferint acompanyament i seguiment en especial a infants i famílies en situació de vulnerabilitat.
 • S'ofereix la possibilitat de fer trobades presencials donat que són accions considerades essencials per la situació de risc que presenten els usuaris atesos, tal com indica la instrucció 5 de la DGAIA.
 • Es seguiran les recomanacions establertes pel Govern en relació amb la sortida d'infants menors de 14 anys:
  • Poden sortir fins a 3 infants de 14 anys acompanyats.
  • Es pot sortir un cop el dia, dins l'horari de 9:00 a 21:00, i a un radi màxim d'un quilòmetre del domicili dels infants.
  • Els professionals faran les sortides amb una autorització i amb els Epi's corresponents, complint distància de seguretat mínima de 2 metres.
  • Es pot circular per qualsevol via o espai públic, incloent-hi espais naturals i zones verdes autoritzades.
  • No es pot accedir a espais recreatius infants a l'aire lliure ni a instal·lacions esportives.
 • S'informarà a tots els infants, adolescents, joves i les seves famílies les mesures preventives que s'utilitzaran al llarg de la trobada, mitjançant trucada telefònica i les xarxes socials.
 • Es realitzarà un registre dels casos individuals i dels grups amb els quals es fa intervenció directa.


Professionals de centres oberts i educadors de carrer

 • Fins que el desconfinament no sigui efectiu i es rebin les indicacions per part de l'administració la ràtio màxima d'atenció és de tres infants, adolescents o joves. S'ha de tenir present que si aquests no conviuen en el mateix domicili, s'ha de mantenir la distància de seguretat de dos metres entre ells/elles.
 • Previ a iniciar la pràctica professional presencial s'haurà treballat amb la direcció de l'equip la correcta utilització dels EPI's a través de les següents infografies i vídeos:
 • La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus és:
  • Realitzar higiene de les mans freqüent (abans i després dels contactes). Rentat de mans amb aigua i sabó o bé amb solució hidroalcohòlica (mínim de 20 segons).
  • Utilitzar mocadors d'un sol ús. Per tant, s'ha de garantir tenir a disposició de totes les persones, mocadors de paper per fer servir en un únic ús assegurant que el llencen una vegada utilitzat i que es renten les mans.
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar, i rentar-se les mans seguidament.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans brutes.
  • Evitar compartir menjar ni estris (joguines, coberts, gots, tovallons, mocadors, bolígrafs, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
 • Tota l'activitat laboral s'haurà de fer amb guants i mascaretes.
 • La utilització de guants no eximeix de realitzar la correcta higiene de mans després de la seva retirada. Seguir l'ordre estricte de col·locació i retirada dels EPIS per evitar contaminació creuada.
 • En el cas de professionals cal portar roba exclusiva per al treball, el cabell recollit i les ungles de les mans curtes i sense esmalt
 • Es precisa dur el certificat de mobilitat per l'accés a serveis d'emergència i treballadors autoritzats facilitat via e-mail per l'àrea de persones, o bé el model d'autorització de mobilitat genèric, juntament amb una nòmina que es pot trobar al següent enllaç.


Indicacions en relació amb les instal·lacions i a la desinfecció dels espais dels centres oberts:

Un cop es permeti l'obertura dels espais interiors es tindran en compte les següents indicacions:

 • Dur un registre de les entrades d'usuaris així com dels professionals que els han atès a fi de portar un control si es dóna el cas de possible contagi.
 • Es recomana la utilització de cartells informatius a les entrades de les sales. Tots els lavabos han de disposar de dispensadors amb sabó per a la higiene de mans, paper d'eixugar mans d'un sol ús i contenidors de residus amb tapa d'obertura de pedal (idealment tant dins com fora dels espais).
 • S'han de ventilar els espais comuns i les dependències 10 minuts cada vegada que hagin estat utilitzades.
 • La desinfecció dels espais és una necessitat per a la protecció de les persones, en aquest sentit:
  • Cada vegada que finalitzi una trobada entre adolescent i professional en una sala, els professionals faran una desinfecció ràpida de l'espai i les superfícies de contacte freqüent amb les mans utilitzant aigua i sabó.
  • Es netejarà de forma periòdica els punts més comuns, com el vestíbul, sales i banys, portes, cadires, ordinadors... cada vegada que siguin utilitzats per personal extern, assegurant que hi ha el sabó, mocadors i tovalloletes de paper d'un sol ús.
  • Es poden seguir les recomanacions del següent enllaç.
  • Si Suara no és la responsable de la contractació dels professionals de neteja externa, s'acordarà amb l'administració la periodicitat de les neteges per part garantir la desinfecció de l'espai.
  • Si es fa una desinfecció ha d'anar precedida d'una neteja, perquè si no la brutícia pot interferir amb els desinfectants i minimitzar la seva eficàcia. Els desinfectants destrueixen o inactiven els microorganismes.
  • Els elements i utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, pals de fregar, guants) cal que es netegin i desinfectin periòdicament.
 • En cas de disposar de cuina, queda sospesa la seva utilització fins a rebre la indicació de l'administració.


COM ACTUAR SI UN INFANT, ADOLESCENT, JOVE O PROFESSIONAL PRESENTA SÍMPTOMES

Mesures en relació amb un infant, adolescent o jove


 • Sospita d'infecció. Els infants, adolescents o joves que presentin la següent simptomatologia: febre, tos, sensació de falta d'aire i malestar general, l'educador/a li prendrà la temperatura i l'apartarà del grup en cas d'estar-hi en presència. Es contactarà amb la família per valorar l'estat de salut i informar-los que han de posar-se en contacte telefònicament amb el seu equip d'Atenció Primària, excepte en caps de setmana que han de trucar al 061. Es traspassarà a la direcció del servei per fer-ne seguiment.
 • Cas de contagi. En cas de confirmació del contagi d'algun dels infants, adolescents o joves atesos:
  • Pel que fa als professionals que han estat en contacte estret (ha estat en el mateix lloc, 15 minuts o més i a una distància inferior a 2 metres) amb l'infant o adolescent contagiat, en cada cas, Salut Pública i Salut Laboral de Suara, donaran les indicacions a seguir. Si el professional ha tingut un contacte casual amb un cas probable o confirmat sense protecció individual continuarà treballant i realitzarà vigilància passiva dels símptomes.
  • Pel que fa a altres infants, adolescents i joves que han estat en contacte amb la persona que ha donat positiu en la Covid-19, se'ls informarà a ells/es i les seves famílies, respectant la RGPD. Es considera que el contacte és de baix risc donat que s'hauran mantingut les distàncies de seguretat.


Mesures en relació amb professionals

Què fer si algun/a professional presenta símptomes (febre, tos, esternuts):

 • S'ha de quedar a casa i contactar amb la direcció.
 • Es valorarà si és possible teletreballar. Si no és possible, es demanarà la baixa al CAP (serà considerada de contingència professional), segons indicacions de l'equip mèdic i Salut Pública.
 • Si es confirma el contagi per coronavirus, haurà d'informar a la direcció del servei que haurà d'avisar a:
  • Salut Laboral de Suara a través del següent formulari, que contactarà amb Salut Pública per coordinar les accions que considerin necessàries.


MATERIALS DE SUPORT