Serveis de medi obert

Pla de contingències – Serveis de medi obert

Aplica a: tots els serveis de MEDI OBERT gestionats per Suara Cooperativa

[Actualització: 02/10/2020]


A tenir en compte:


CRITERIS GENERALS

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.

 • S'ha constituït la Comissió de Seguiment a Suara (amb tres subcomissions: clients i finances, persones i salut i impuls de projectes digitals) per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.

 • Per a la secretaria d’infància, adolescència i joventut, les prioritats en aquest moment pel que fa al model SIS i a CO són: Continuar l'atenció a infants i adolescents amb la màxima normalitat possible i garantint la funció social dels serveis, fer dels SIS i CO espais segurs amb el risc mínim assumible, i contribuir al control de l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a Suara a través del formulari allotjat a: Pautes comunicació seguint el protocol de comunicació de casos.

 • Tasques telemàtiques: Assistència a reunions i formacions: No fer reunions presencials de l’equip on hi assisteixin tots els membres de forma simultània. En aquest sentit, s’utilitzaran canals alternatius com videotrucades.

 • Protecció de grup vulnerable: Cal que el personal que pertanyi a grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària (actualment: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, embarassades i persones més grans de 60 anys) sigui objecte, amb caràcter previ a la seva reincorporació, de les actuacions previstes a les guies publicades pel Departament de Salut, consistents en una avaluació individualitzada del risc i, en cas de ser considerat personal especialment sensible, en l’adaptació del lloc de treball, aplicació de determinades mesures de mobilitat o l’informe proposta d’incapacitat temporal.Les persones que es considerin que estan en aquest col·lectiu caldrà que ho comuniquin al seu responsable per tal de que el servei sanitari del SPRL els pugui avaluar i establir la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona treballadora i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció.

 • Tots els serveis disposen d’EPI’s bàsics i han de garantir el seu abastiment fent previsió en cas que se’ls hi acabin. Fins a nou avís, i de forma temporal, s’ha de fer comanda a yolanda@gruponovacolor.com.

 • Cal que tots els Serveis es coordinin amb el Centre d’Atenció Primària de referència per tal de poder acordar els circuits de consulta i derivació en cas de detecció de simptomatologia compatible amb Covid19 tant en població atesa com entre els i les professionals del servei.

 • Caldrà portar un registre diari de totes les persones (infants, familiars i professionals) que han assistit a cadascuna de les activitats.

 • Per a poder monitoritzar la situació dels SIS i CO en relació a la pandèmia ocasionada per la COVID19 des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència s’habilitarà un qüestionari telemàtic que permetrà recollir l’estat de situació dels serveis de manera periòdica. Cadascun dels serveis raportarà les dades sol·licitades en els terminis establerts.

 • Des del 09/07/20, és obligatori l’ús de mascareta a la via pública, espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic encara que es pugui mantenir la distància de seguretat mínima de dos metres. Aquesta serà obligatòria per persones de 6 anys en endavant i recomanable de 3 a 6 anys, en la franja de 0 a 3 anys no es recomana. Les persones a les quals no se’ls exigeix el seu ús són:

   • Persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar per l’ús de mascareta.

   • Persones a les quals l’ús de mascaretes li resulti contraindicat per motius de salut o situació de discapacitat o dependència que facin inviable el seu ús.

   • Realització d’activitats que siguin incompatibles amb l’ús de mascareta.

   • Causa de força major o situació de necessitat.

Mentre el “document de mesures SIS i CO” així ho mantingui, l'obligatorietat serà efectiva també dins dels grups estables seguint els criteris i normativa general descrita en aquest punt.


RECOMANACIONS PREVENTIVES GENERALS

Les recomanacions següents seran transmeses als professionals, a les persones ateses adultes, i als infants adaptant el missatge al seu moment evolutiu i capacitat de comprensió. Es deixaran per escrit o amb imatges en els espais comuns:

La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus és:

 • Realitzar higiene de les mans freqüent. Rentat de mans amb aigua i sabó o bé amb solució hidroalcohòlica (mínim de 20 segons).

 • Utilitzar mocadors d'un sol ús. Per tant, s'ha de garantir tenir a disposició de totes les persones, mocadors de paper per fer servir en un únic ús assegurant que el llencen una vegada utilitzat i que es renten les mans.

 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar, i rentar-se les mans seguidament.

 • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans brutes.

 • Evitar compartir menjar ni estris (joguines, coberts, gots, tovallons, mocadors, bolígrafs...) i altres objectes sense netejar-los degudament.

 • Es recomana que la distància interpersonal sigui d'1,5 metres.

 • Realitzar la higiene de mans abans i després de les tasques socioeducatives i després del contacte amb superfícies o equips potencialment contaminats.

 • Ventilar els espais comuns i les estances d’atenció individualitzada com a mínim 10 minuts 3 cops al dia, i almenys durant 5 minuts després del seu ús.

 • Intensificar la neteja dels espais, especialment espais comuns i banys, amb productes desinfectants (lleixiu, etc.).

 • Disposar de dispensadors amb solució hidroalcohòlica per a la higiene de mans i contenidors de residus amb tapa d'obertura de pedal (idealment tant dins com fora de les estances).

 • Disposar d’una estoreta de desinfecció de calçat a l'entrada del servei.

 • Conèixer el procediment d’utilització dels equips de protecció individual (EPI), i utilitzar-los de forma correcte.

 • La utilització de guants no eximeix de realitzar la correcta higiene de mans després de la seva retirada. Seguir l’ordre estricte de col·locació i retirada dels EPIS per evitar contaminació creuada

 • A nivell educatiu s’inclourà en el treball amb les famílies la conscienciació de la situació provocada pel covid-19 i la necessitat de complir amb les mesures de protecció i prevenció sanitàries i organitzatives decretades.

 • Caldrà disposar de mascaretes quirùrgiques d’un sol ùs per facilitar a infants de més de 6 anys o famílies si han d’accedir al servei i no la duen.

 • Es limitarà l'accés al servei a tota persona simptomàtica (Febre >; 37,3ºC, tos continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar general...) o que hagi estat en contacte estret d'una persona amb COVID-19 durant els 14 dies anteriors. En el cas que qualsevol persona presenti febre simptomatologia compatible amb la Covid-19 se li recomanarà dirigir-se al seu CAP de referència.


Infants, joves i famílies

 • S'informarà a tots els infants, adolescents, joves i les seves famílies de les mesures preventives a seguir en cada moment i de quins són els requisits per poder assistir al servei.

 • Els infants que participen al servei han d’estar inscrits prèviament i la mare, pare o tutor/a legal haurà d'haver signat una declaració responsable que incorpori els elements recollits en el *document de mesures SIS i CO.

 • A nivell educatiu s'inclourà en el treball de conscienciació de la situació provocada per la COVID19 i la necessitat de complir amb les mesures de protecció i prevenció sanitàries i organitzatives decretades.

 • A nivell educatiu s'informarà de la normativa de referència i de les regulacions establertes en cada moment segons l'evolució de la pandèmia.


Professionals de medi obert

Previ a iniciar la pràctica professional presencial i/o la reobertura del servei:

 • Almenys una persona de l’entitat organitzadora haurà d’haver cursat la formació de Responsable de prevenció i Higiene oficialitzada per la Direcció General de Joventut i el Departament de Salut.

 • La persona responsable del servei ha de sol·licitar l'Avaluació de Riscos del lloc de treball en relació amb la Covid-19 al correu electrònic salutlaboral@suara.coop indicant data prevista d'obertura i activitat amb la qual s'inicia.

L'equip, previ a la incorporació ha de:

 • Realitzar la formació obligatòria sobre Salut Laboral - Covid-19 (inscripcions a l'EspaiSuara).

 • Visionar els vídeos del web coronavirus.suara.coop.

 • Tota l'activitat laboral s'haurà de fer amb mascaretes i guants en els moments de les tasques de neteja, gestió de residus o davant d'un cas sospitós o amb símptomes.

 • La utilització de guants no eximeix de realitzar la correcta higiene de mans després de la seva retirada. Seguir l'ordre estricte de col·locació i retirada dels EPIS per evitar contaminació creuada. Recordar que quan es porten guants no ens hem de tocar la cara, sobretot el nas, boca i ulls. Els guants poden donar sensació de falsa protecció i cal continuar utilitzant el gel hidroalcohòlic per la seva neteja.

 • Disposar i dotar al personal dels equips de protecció, que seran fonamentalment mascaretes, guants i, si escau i d'acord amb l'avaluació de riscos laborals, ulleres/pantalla facial, i granotes.

 • Les mascaretes tenen una durada màxima de 8 hores d'utilització. S'hauran de lliurar les mascaretes necessàries, per tal de mantenir les qualitats de protecció de la mascareta.

 • És recomanable portar roba exclusiva per al treball, el cabell recollit i les ungles de les mans curtes i sense esmalt.

 • Per tal de garantir al màxim la salut és important no entrar al servei elements de contagi, com mòbils, bosses o altres objectes personals.

 • Complir rigorosament aquestes mesures és una responsabilitat individual i col·lectiva per preservar la salut de tothom.

 • Identificar les tasques en què serà difícil respectar la distància de seguretat i buscar possibles solucions o alternatives, com ara modificar els horaris d'activitats, de professionals d'utilització d'espais, i la utilització de qualsevol altre element de separació que el servei consideri convenient.

 • A banda de les mesures establertes per Suara, cladrà qu els professionals compleixin les mesures especificades en el “document de mesures SIS i CO”.


Indicacions en relació amb les instal·lacions i a la desinfecció dels espais

El servei ha de disposar d’un protocol de neteja i desinfecció, per tal d'elaborar-lo es poden seguir les guies de referència que consten en el “document de mesures SIS i CO. Alguns aspectes a tenir en compte seràn:

 • La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.

 • La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia.

 • Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència.

 • Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

 • Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:

 • Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.

 • Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)

 • Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.

 • Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.

 • Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció: Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans.

 • Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:

  • Interruptors i timbres (aparell electrònic)

  • Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.

  • Baranes i passamans, d’escales i ascensors

  • Taules

  • Cadires

  • Ordinadors, sobretot teclats i ratolins

  • Aixetes

  • Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.

  • Altres superfícies o punts de contacte freqüent

 • Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes per minimitzar el risc de contagi per contacte amb les manetes.

 • Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.

 • Es recomana la utilització de cartells informatius a les entrades de les sales.

 • Si Suara no és la responsable de la contractació dels professionals de neteja externa, s'acordarà amb l'administració la periodicitat de les neteges per part garantir la desinfecció de l'espai.

 • Els elements i utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, fregones, guants) cal que es netegin i desinfectin periòdicament.


Gestió de residus

 • Es recomana que els mocadors i tovalloletes d’un sol ús utilitzats per l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

 • En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.


Pautes de ventilació

 • És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida de les famílies i un mínim de 3 vegades al dia, durant almenys 10 minuts cada vegada.

 • Totes les estances han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant l’activitat.

 • Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana.


COM ACTUAR SI UN INFANT, ADOLESCENT, JOVE, FAMÍLIA O PROFESSIONAL PRESENTA SÍMPTOMES

Mesures en relació amb un infant, adolescent o jove

El director, directora o responsable del servei, té la responsabilitat de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre. Davant la presència de símptomes compatibles amb la COVID-19, se seguiran les indicacions. establertes en el document “Criteris de prevenció i recomanacions d’organització i intervenció pels serveis SIS i CO gestionats per les àrres bàsiques de serveis socials i altres entitats gestores”, que els Departament de treball, afers socials i família s'anirà actualitzant si s'escau per adaptar-lo a cada moment en funció a l’evolució de la pandèmia i a les recomanacions de Salut. També serà el responsable de la coordinació amb Suara per notificar els casos o sospites, i per acordar les pautes d’actuació.


Mesures en relació amb professionals

Què fer si algun/a professional presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 (febre, tos, sensació de falta d'aire, malestar general, diarrees o vòmits):

 • S'ha de quedar a casa i contactar amb la direcció i el CAP de referència.

 • En cas que la simptomatologia aparegui mentre està en el servei, el o la professional s’haurà de col·locar la mascareta quirùrgica si no la porta posada, haurà d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible.

 • Es valorarà si és possible teletreballar. Si no és possible, es demanarà la baixa al CAP (serà considerada de contingència professional), segons indicacions de l'equip mèdic i Salut Pública.

 • La direcció informarà Salut Laboral de Suara a través del formulari, el qual donarà suport per l'estudi i detecció dels contactes estrets.

 • Si es confirma el contagi per coronavirus, haurà d'informar a la direcció del servei, i aquesta informarà Salut Laboral.

 • La direcció comunicarà a la Direcció Operativa la situació per poder-ho traspassar al titular del servei.


MATERIALS DE SUPORT