Escoles Bressol

Pla de contingències – Escoles Bressol

Seguint els criteris de:

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19

Aplica a: Totes les Escoles Bressol gestionades per Suara. L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.

Vigència: les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.

[Actualització: 16/07/2020]

A tenir en compte:

 • Cada escola ha d'elaborar, en el marc de l'autonomia, un pla d'organització bàsic i provisional abans del 23/07/20, i un altre de definitiu (veure punt elaboració pla marc d'obertura), incorporant els horaris, per a la primera setmana de setembre. Aquest pla definitiu haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre i serà un element clau de la PGA del centre.

 • S'ha de realitzar amb l'acompanyament de la inspecció educativa.

 • El pla ha d'estar a disposició de la Inspecció d'Educació, i es publicarà a la web del centre.


CRITERIS GENERALS

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.

 • S'ha constituït Comissió de Seguiment a Suara per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.

 • Per al Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l'augment de la traçabilitat dels casos.


INFANTS

Requisits per l'assistència

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

 • Serà altament recomanables tenir el calendari vacunal al dia. En qualsevol cas es donarà per bona la documentació presentada en el moment de la matrícula amb relació a l'acreditació vacunal.

 • En el cas d'infants que presenten una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-COV2, es valorarà de manera conjunta-amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, les implicacions a l'hora de reprendre l'activitat educativa presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties de risc:

   • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

   • Malalties cardíaques greus.

   • Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

   • Diabetis mal controlada.

   • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.


Control de símptomes i compromís que es demana a les famílies

 • Les famílies han de fer-se responsables de l'estat de salut dels seus fills i filles. A l'inici de curs signaran una declaració responsable a través de la qual:

   • Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s'atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.

   • Es comprometen a no portar l'infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l'hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

   • Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu l'annex 1). La família ha de comunicar al centre si presenta febre o algun altre símptoma.

   • En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d'altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l'arribada a l'escola.


PROFESSIONALS DE L'ESCOLA BRESSOL

 • La direcció de l'escola ha d'informar a totes les treballadores la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Caldrà informar també, que en tractar-se de dades confidencials, les professionals en condicions de vulnerabilitat, poden fer la comunicació directa a salut laboral de Suara. La direcció es coordina amb salut laboral per saber el personal del qual disposa per fer atenció directa.

 • Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l'obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d'especial consideració.

 • Abans de la reobertura, les professionals de l'escola hauran de fer la formació de PRL específica de Covid.

 • Es penjaran rètols i cartells sobre normes d'higiene, etiqueta respiratòria, etc. per recordar les mesures de seguretat a les professionals de l'escola.


ESPAIS I GRUPS

 • S'ha de garantir que tots els alumnes d'educació infantil, puguin seguir el curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total l'alumnat i del professorat del centre o bé de la població.

 • A partir del nombre d'alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre organitzarà els grups estables d'alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.

 • En el cas de la incorporació d'un nou alumne al centre, se l'assignarà a un grup estable existent.

 • Tots els espais són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup, sempre que disposin de punt d'aigua per garantir la higiene de mans. Si no es disposa de canviador, caldria equipar un moble o espai per poder fer el canvi de bolquer.

 • Es recomana tenir la porta d'accés al pati o les finestres obertes, per afavorir la ventilació.


Grups de convivència i socialització molt estables

 • Es tracta de grups estables d'alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l'educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable.

 • El nombre màxim d'alumnes serà el permès segons normativa per a un grup classe.

 • Els grups podran ser heterogenis, es poden fer grups estables amb alumnes de diferents nivells i edats per criteris pedagògics o d'organització.

 • Una educadora tutora o de suport educatiu només pot formar part d'un grup estable, però pot treballar amb altres grups mantenint les mesures de seguretat. (distància física o ús de mascareta quan no es pugui garantir).

 • En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 m (o la superfície equivalent a 2,5 m). Però sí que ha d'assegurar, en la distribució de l'alumnat, una distància interpersonal d'1 m.

 • Cal garantir l'estanquitat d'aquests grups per preservar la capacitat de traçabilitat.

 • En el cas d'EB on, per les característiques de l'edat dels infants, no és possible mantenir les mesures de seguretat de distància física i ús de mascareta, s'ha d'evitar la interacció entre els diferents grups.

 • Proposta: organitzar els grups per criteris organitzatius de franges horàries (fent grups mixtos si cal) Incloure a les professionals de suport en els grups on més necessitat de cobertura horària hi hagi per poder fer torns i cobrir tota la franja horària, i permetre que faci tasques de suport en altres grups utilitzant mascareta i complint mesures de seguretat.


Menjador

 • Si l'organització del centre ho permet, el menjar es fa, preferiblement, a l'espai habitual del menjador escolar.

 • Cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d'un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.

 • En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns dels habituals per evitar la coincidència d'un gran nombre d'infants en un mateix espai.

 • Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.

 • Cal garantir el rentat de mans abans i després de l'àpat.

 • El menjar s'ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).

 • L'aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi.

 • Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o d'altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.

 • L'alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s'hagin habilitat a tal efecte. Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats han de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan això no sigui possible cal garantir la separació entre gurps estables.

 • L'espai alternatiu al menjador ha de ser, preferiblement, l'espai de referència ocupat pel grup estable. En aquest cas, cal netejar i ventilar l'aula després de l'àpat. Si l'espai utilitzat no és l'aula de referència o és utilitzat per alumnat de més d'un grup estable, cal, a més, desinfectar-lo abans i després de l'àpat.

 • Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments.

 • El professorat i el personal d'administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de l'ocupat per l'alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d'1,5 metres entre els adults i amb l'alumnat. El professorat i el personal d'administració i serveis han d'utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l'àpat.

 • Es recomana fer les activitats de "menjador" i "descans" a l'aula., evitant així els desplaçaments a altres espais de l'escola i minimitzant el risc de contagi per contacte entre grups estables diferents.


Patis

 • La sortida del pati ha de ser seqüenciada quan les aules no tenen accés directe al pati i s'ha d'establir circulació per dintre l'escola perquè els grups no poden coincidir en els passadissos per evitar aglomeracions.

 • En funció del pati poden estar-hi alhora més d'un grup, però cada un d'ells ha d'ubicar-se en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat.

 • A l'organització horària del centre caldrà establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo.

 • Cada grup ha de tenir el seu propi espai de pati delimitat, recomanem posar-hi tanques o elements que barrin l'accés a les zones ocupades pels infants, o distribuir estances per fer-hi pati/esbarjo (sales polivalents).


Estança per la migdiada

 • Preferentment s'utilitzarà l'aula.

 • En cas de no ser possible s'utilitzarà l'espai comú. Els llits o matalassos dels infants de diferents grups hauran de guardar la distància de seguretat i s'hauran d'organitzar les entrades i sortides del dormitori per tal d'evitar contacte entre els infants i educadores dels diferents grups estables. Caldrà ventilar l'espai abans de ser utilitzat i després de la utilització.

 • Cada dia es netejarà i es desinfectarà.

 • A final de setmana les famílies s'emportaran els llençols i els rentaran a casa. Durant la setmana, caldrà guardar els llitets i/o llençols individualment de forma que no quedin amuntegats i que no es toquin els uns amb els altres.


Espais de reunió i treball per al personal

 • En els espais de reunió i treball per al personal s'establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de mascareta si això no pot garantir-se.

 • Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda automàtica (vending).

 • S'ha d'evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s'ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l'espai.

 • Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d'aquests espais s'ha de seguir l'establert per la resta del centre.


Fluxos de circulació

 • Per tal d'evitar l'aglomeració de persones en un lloc del centre, caldrà establir circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.


Entrades i sortides

 • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d'accessos i el nombre de grups estables.

 • El centre identificarà tots els accessos possibles i establirà quins grups entren per cada un dels accessos, l'entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun.

 • Es recomana que pares i mares no accedeixin a l'interior del recinte escolar, i en cas de fer-ho, que sigui només quan ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d'ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.

 • S'informarà l'Ajuntament sobre els horaris d'entrada i sortida i els diferents punts d'accés per tal que la policia local pugui planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.


Circulació dins del centre

 • En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un grup estable.

 • En el cas de lavabos i canviadors compartits per dos o més grups estables, caldrà organitzar les pautes d'ús per tal de garantir la no coincidència i la neteja i desinfecció després de l'ús de cadascun dels grups.


Ascensors

 • S'han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s'escau. L'ús serà esporàdic.


Acollida matinal

 • Es recomana que els acompanyants no accedeixin a les instal·lacions de l'escola, en cas de fer-ho, caldrà que entri un únic acompanyant per infant, que abans d'entrar al centre s'haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i complir les mesures de distància de seguretat d'1,5 m i portar mascareta en tot moment.

 • Donada la dificultat que els infants de diferents grups estables mantinguin la distància de seguretat entre ells, es recomana organitzar els grups estables en funció a necessitat horària d'estada a l'escola i oferir aquests espais en la pròpia estança, sense barrejar infants dels diferents grups.

 • Si l'acollida s'ha fet en un espai diferent del grup, un cop finalitzi l'acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l'espai.


Adaptació

 • Durant aquest període les famílies dels infants poden acompanyar-los a l'aula seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a l'apartat de l'acollida matinal.

 • És recomanable que el període d'acollida es realitzi, sempre que sigui possible, en un espai exterior, encara que sigui de manera parcial.

 • En cap cas es podrà superar l'ocupació que preveu que cada persona disposi com a mínim de 2,5 m2 a l'interior de l'aula, inclosos infants, acompanyants i professionals.

 • Només podrà haver-hi un adult acompanyant per infant, que ha de complir amb els criteris d'accés al centre (no presentar símptomes compatibles ni haver-los tingut els 14 dies anteriors, tampoc haver tingut contacte estret amb una altra persona diagnosticada amb Covid o amb simptomatologia compatible).

 • L'adult acompanyant haurà de portar mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada, rentar-se les mans amb gels hidroalcohòlic abans d'entrar i mantenir distància de seguretat de 1,5 m amb qualsevol persona que no sigui l'infant al qual acompanya.

 • Caldrà netejar i desinfectar els espais utilitzats cada cop que hi hagi un canvi de grup dins de la mateixa estança.

 • Es recomana oferir diferents torns per tal d'evitar aglomeracions a l'Escola.

 • Es recomana reduir el període d'adaptació a una setmana i que durant aquest temps, no hi hagi infants sense acompanyant fent l'horari complet d'escola.


Sortides i colònies

 • Es poden dur a terme les activitats previstes en la programació general anual, amb les adaptacions que calgui per complir amb les mesures de prevenció i seguretat sanitària vigents en cada moment.

 • Es prioritzaran les sortides a l'aire lliure.


Altres consideracions a tenir en compte

 • Els espais de l'escola que es preveu no utilitzar es tancaran en clau per tal d'evitar-hi l'accés i amb l'objectiu de reduir zones de possible contagi i optimitzar les hores de neteja en els espais que sí que tenen trànsit i circulació de persones.

 • Coordinació activitats preventives: Si hi ha empreses externes que venen a l'escola cal preveure que han de conèixer les noves normes i assegurar que tenen la informació (empresa de càtering, cuina, neteja, manteniment, etc.)


MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

Rentat de mans

 • Es tracta d'una de les mesures de protecció més importants. Per això, és imprescindible l'entrenament de tots aquells infants que puguin començar a fer-ho d'una manera autònoma. En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat de mans acompanyat de manera freqüent.

 • Els infants es rentaran les mans:

    • A l'arribada i a la sortida del centre educatiu.

    • Abans i després dels àpats.

    • Abans i després d'anar al WC (infants continents).

    • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

    • Després de tossir, mocar-se o d'esternudar.

    • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

 • Les educadores i professionals que treballen a l'escola bressol el rentat de mans es durà a terme:

    • A l'arribada al centre, abans del contacte amb els infants.

    • Abans i després d'entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels infants i del personal.

    • Abans i després del canvi de bolquers.

    • Abans i després d'acompanyar un infant al WC.

    • Abans i després d'anar al WC.

    • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d'un sol ús).

    • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

    • Els diversos punts de rentat de mans han de poder tenir sabó amb dosificador, tovalloles d'un sol ús i papereres amb tapa i pedal per llençar els papers de forma segura.

    • En punts estratègics (menjador, entrada aules...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l'escola.

    • Les educadores que no tenen la responsabilitat de grup/espai seran les encarregades de comprovar diàriament que hi hagi sabó, tovalloles d'un sol ús en tots els punts de rentat de mans i l'estat dels dispensadors de solució hidroalcohòlica.


Material educatiu

 • No pot haver-hi material i joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat.

 • Quan sigui possible, es disposarà de joguines d'ús exclusiu per al grup estable. Si es fa rotació de materials i joguines, caldrà desinfectar-los després de l'ús de cadascun dels grups.

 • En el cas d'infants més petits tot el material natural que no es pugui desinfectar s'ha de treure de les aules i guardar al magatzem. Si es fa servir material per experimentar (farina, llegums, sal, etc. no es pot reutilitzar, és d'un únic ús).

 • El material de pati (bicicletes, patinets, pales, cubells, etc.), en la mesura del possible es netejarà almenys un cop al dia o si canvia el grup que l'utilitza.

 • Procés de neteja:

    • Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera diària.

    • Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 60 °C quan sigui possible. Si s'utilitzen, es rentaran un cop al dia, si no s'utilitzen, com a mínim un cop a la setmana.

    • Les joguines de fusta s'hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d'alcohol propílic al 70 °C. Preferiblement després de cada ús i com a mínim un cop al dia.

    • Es realitzarà una graella amb el material d'aula i de pati per registrar quan s'ha realitzat la neteja i desinfecció.

    • Les educadores que no tenen la responsabilitat de grup/espai seran les encarregades de mantenir el material en perfectes condicions d'higiene.


Alletament matern

 • Si algun dels infants que assisteix a l'escola continua amb l'alletament matern caldrà habilitar un espai que no estigui en contacte amb altres infants.

 • La mare haurà d'accedir al recinte escolar amb la mascareta col·locada i rentar-se les mans a l'arribada, a més de seguir la resta de normes establertes per cada centre respecte al calçat o d'altres mesures.


Xumets i biberons

 • Els xumets i els biberons s'hauran de guardar dins d'estoigs o bossetes de plàstic individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Si l'escola té biberó i xumet propi per cada infant, caldrà netejar-los i esterilitzar diàriament.


Roba i calçat

 • Se substitueixen tovallons de roba per material equivalents de paper.

 • Els pitets són d'ús diari i s'han de rentar a >60 °C. Després de l'ús es fiquen en bosses de plàstic individuals i tancades i es retornen a les famílies diàriament perquè els rentin.

 • Calçat dels infants:

    • A l'arribada a l'escola és recomanable que els infants es treguin les sabates i les canvien per uns mitjons o unes sabates d'ús exclusiu per a l'aula que ja estiguin al centre.

    • Els infants que es treguin les sabates de forma autònoma, s'han de rentar les mans després de fer-ho.

    • Per a sortir al pati caldrà repetir el procediment.

 • Roba i calçat de les professionals:

    • La roba i calçat per estar a l'escola ha de ser d'ús exclusiu.

    • La roba haurà de ser rentada a una temperatura >60 °C, com a mínim 2 vegades per setmana.

    • A l'arribada a l'escola s'han de canviar al vestuari i guardar la roba i les sabates que portaven al carrer en una bossa.


Mascaretes i bates

 • Seran d'ús pel personal docent i no docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants. Es pot valorar l'ús de mascaretes transparents.

 • En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables.

 • Per a les tasques d'atenció als infants, els professionals portaran mascaretes quirúrgiques quan no es puguin mantenir les distàncies de seguretat de 2 metres. Per a tasques de canvi de bolquer o acompanyant i assistint als nens al WC, es reforçarà la seguretat, portant mascaretes FFP2 i pantalla facial per evitar esquitxades.

 • Igualment es recomana cobrir la bata amb un davantal de plàstic que es pugui desinfectar fàcilment o la utilització de bates d'un sol ús per aquestes mateixes actuacions que puguin representar major risc d'esquitxades.

 • Els canviadors i altres punts on sigui necessari llençar mascaretes o altres materials d'un sol ús, disposaran de papereres amb tapa i pedal per garantir que es llencen de forma segura.


Guants

 • S'utilitzaran guants pel canvi de bolquers i per les accions que es fan servir habitualment a l'escola bressol.

 • L'ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los.


Cotxets

 • Cal recordar que les famílies no podran accedir a l'interior del centre.

 • Es recomana no guardar cotxets en el centre, en cas de ser necessari, si l'escola disposa d'un espai per a deixar els cotxets, caldrà que sigui una persona del centre que l'ubiqui en el lloc adequat, tenint en compte que s'haurà de rentar les mans després de cada manipulació. Es recomana que es guardin en una estança a la qual els infants no tinguin accés.


VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D'ESPAIS

L'escola ha de disposar d'una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre (veure annex 2).

Pautes de ventilació

 • És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l'entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.

 • Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran.

 • Les finestres obertes durant les classes.

 • Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d'algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana.


Pautes generals de neteja i desinfecció

 • La neteja i la posterior desinfecció d'espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.

 • La neteja dels espais és fonamental i sempre s'ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne l'eficàcia.

 • Caldrà fer un mínim d'una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència.

 • Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d'ús habitual en l'àmbit domèstic, que s'hauran d'aplicar en la concentració i condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte.

 • Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s'inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:

   • Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d'aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d'aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja d'1 part de lleixiu i 99 parts d'aigua. Aquestes solucions s'han de preparar diàriament i s'han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.

   • Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l'alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l'alcohol amb 30 ml aigua (s'obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96° amb 2 parts d'aigua (s'obté un alcohol del 70,6 %).

   • Peròxid d'hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l'aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.

   • Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.

 • Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció: Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d'incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d'ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans.

 • Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:

   • Interruptors i timbres (aparell electrònic).

   • Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.

   • Baranes i passamans, d'escales i ascensors.

   • Taules.

   • Cadires.

   • Ordinadors, sobretot teclats i ratolins.

   • Aixetes.

   • Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l'adequada higiene de mans en tot moment.

   • Altres superfícies o punts de contacte freqüent.

 • Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes.

 • Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s'aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d'aquelles activitats que puguin fer-se a l'aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s'han de seguir indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.


Gestió de residus

 • Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per l'assecament de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, tapa i pedal. El material d'higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d'higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s'han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

 • En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s'ha indicat al paràgraf anterior.


PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT EMOCIONAL

 • La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d'un familiar o l'angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un nombre significatiu d'infants. La tornada a l'escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes.

 • Es proposa que les primeres setmanes es realitzin activitats que permetin adaptació progressiva de l'alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.


PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN EL CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID

 • El director o directora té la responsabilitat de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre.

 • Davant la presència de símptomes compatibles amb la COVID-19, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment i s'iniciarà ràpidament la coordinació entre els serveis territorials d'educació i de salut pública.

 • En cas d'aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència a l'escola bressol:

   • Aïllar l'alumne o alumna en un espai específic d'ús individual, aquest romandrà acompanyat en tot moment per un membre de l'equip amb la mascareta FPP2.

   • Avisar pares, mares o tutors per tal que vinguin a buscar a l'infant.

   • Informar a la família que han d'evitar contactes i consultar al seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l'infant i la família amb qui conviu hauran d'estar en aïllament al domicili fins a conèixer-ne el resultat.

   • En cas de presentar símptomes de gravetat s'ha de trucar també al 061.

   • El centre ha de contactar amb el servei territorial d'educació per informar de la situació i a través d'ells amb el servei de salut pública.

   • Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.

   • Notificar el cas a salut laboral per iniciar l'estudi de contactes, respecte dels professionals, de manera coordinada amb les autoritats de salut pública.

La família o la persona amb símptomes és la responsable de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l'infant i la família amb qui conviu hauran d'estar en aïllament al domicili fins a conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

La comunicació entre els serveis territorials d'Educació i salut pública garantirà la coordinació fluida, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l'estratègia de control de brot, que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l'escalada de decisions en relació amb el tancament de l'activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l'autoritat sanitària.

Els equips d'atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la Covid-19. Per tant, els equips d'atenció primària han d'identificar una o diverses persones, segons correspongui, responsables d'aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del programa salut i escola.

En cas d'aparició de símptomes en una treballadora:

 • S'ha de quedar a casa i contactar amb la direcció, que a l'hora notificarà la sospita de possible cas de coronavirus a salut laboral.

 • Es valorarà si és possible teletreballar. Si no és possible, es demanarà la baixa al CAP (serà considerada de contingència professional), segons indicacions de l'equip mèdic i Salut Pública.

 • Si es confirma el contagi per coronavirus, haurà d'informar a la direcció del servei que haurà d'avisar a:

   • Salut Laboral de Suara a través del següent formulari (que contactarà amb Salut Pública per coordinar les accions que considerin necessàries).


ELABORACIÓ DEL PLA D'ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

 • El centre ha d'elaborar, en el marc de l'autonomia i amb l'acompanyament de la inspecció educativa, un pla d'organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d'entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars...) abans del 23 de juliol i, un altre de definitiu, incorporant els horaris, per a la primera setmana de setembre. Aquest pla definitiu haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre i serà un element clau de la PGA del centre.

 • El pla d'organització de cada centre ha d'establir, com a mínim, la informació següent:

   • Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l'actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre.

   • Organització de grups d'alumnes, professionals i espais.

   • Organització d'horaris i gestió d'entrades i sortides.

   • Pla d'actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19.

   • Pla de ventilació, neteja i desinfecció.

 • El pla d'organització del centre ha d'estar a disposició de la Inspecció d'Educació, i es publicarà a l'espai web del centre.


En el cas del punt d'Organització de grups d'alumnes, professionals i espais. Cal indicar tots els grups i informar sobre:

 • El nombre d'alumnes.

 • El nombre de professionals que imparteixen classe en el grup, diferenciant si es tracta d'un tutor o tutora i/o mestre o mestra que forma part del grup estable o temporal o si només imparteix unes hores de classe a la setmana.

 • El nombre de personal de suport educatiu, indicant el tipus de suport, i diferenciant si forma part del grup estable o si només interactua amb el grup o part del grup un horari acotat.

 • L'espai estable que és l'espai de referència del grup i, si s'utilitza algun espai de manera puntual, cal indicar-ne l'horari d'ocupació.

 • Grups.

En el cas del punt d’Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides cal identificar:

 • Tots els accessos disponibles: accés vestíbul principal, accés d’infantil, accés al pati, accés al gimnàs.

 • Definir quins grups entraran i sortiran per cada accés.

 • Horari de cada grup.

En el cas del punt de pla de ventilació, neteja i desinfecció:

 • Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció a l’annex 2 es proposa un quadre amb tots els aspectes a tenir en compte, basat en les recomanacions del Departament de Salut.

 • En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups cal preveure que en cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup.


ANNEX 1

ANNEX 2

MATERIALS DE SUPORT

Com dur a terme un canvi de bolquers

 • Organitzeu l'espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Poseu un paper cobrint la superfície del canviador. Podeu substituir el paper si després de cada ús el desinfecteu. Poseu-vos els guants.

 • Poseu l'infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.

 • Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l'infant mentre el netegeu el bolquer, però deixeu el bolquer mullat sota el nen. Aixequeu les cames de l'infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar que es tornin a embrutar amb el bolquer usat. Retireu la femta i l'orina de davant a l'esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut.

 • Si n'hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d'un sol ús en una bossa tancada o un receptacle adequat. Si s'utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en una bossa de plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu que no s'hagi mullat la superfície sota de l'infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui sec.

 • Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada i llanceu-los. Passeu-vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les.

 • Feu lliscar un bolquer net sota l'infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d'un sol ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer.

 • Renteu les mans de l'infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.

 • Elimineu el paper d'un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa de plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb una tovalloleta d'un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant.

 • Renteu-vos les mans.