Escoles d'adults

Pla de contingències - Escoles d'adults

Seguint els criteris de:

Mesures complementàries a les previstes al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” (9 de setembre de 2020).

Orientacions sobre ventilacions en centres educatius. Departament Educació (5novembre 2020).

Aplica a: Escoles d’adults ubicades en territoris que compleixen les mesures de prevenció sanitàries i d’higiene i la realització de mesures d’adequació d’espais i de reorganització per iniciar la tasca electiva.

[Actualització: 09/11/2020]

A tenir en compte:

 • Cada escola d'adults elabora el seu Pla d'Obertura (veure punt Elaboració Pla d'Obertura) prèviament a l'inici de les activitats presencials.

 • S'ha d'entregar a la Inspecció d'Educació.

 • S'ha d'informar els pares, mares, tutors legals de les mesures adoptades en relació amb la prevenció i control de la Covid-19.

 • Les famílies o directament l'alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l'estat de salut dels seus fills/es. A l'inici de curs, signaran una declaració responsable en què es fa constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia i es comprometen a no assistir a l'escola en cas de presentar alguna simptomatologia. A l'annex 1) hi ha el formulari de Declaració responsable.

 • En el cas que la Declaració responsable la signi un familiar o tutor/a haurà d'omplir i signar el Formulari de Protecció de dades. (veure annex 2).

 • Les famílies poden disposar d'una llista de comprovació de símptomes, vegeu l'annex 3).


CRITERIS GENERALS

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.

 • S'ha constituït una Comissió de Seguiment a Suara per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.

 • Per al Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.

 • El/la responsable de la gestió de la Covid-19 al centre educatiu és el director o la directora.


ALUMNES

Requisits per l'assistència

 • Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre>37,5º, tos, dificultat respiratòria, malestar, mal de panxa amb vòmits o diarrea, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, etc.).

 • Que no es trobin en aïllament per haver estat positiu per la Covid-19.

 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

 • Es recomana la no assistència d'alumnes que presenten una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2. En tot cas es pot valorar conjuntament amb la família i equip mèdic de referència. Malalties de risc:

   • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

   • Malalties cardíaques greus.

   • Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

   • Diabetis mal controlada.

   • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.


Control de símptomes i compromís de l'alumnat

 • Fer-se responsables del seu estat de salut. A l'inici de curs signaran una declaració responsable a través de la qual:

   • Faran constar que són coneixedors/es de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s'atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.

   • Es comprometen a seguir les normes establertes davant la Covid-19, mantenint al centre educatiu informat davant qualsevol novetat al respecte, presentar documentació acreditativa d'un cas positiu a la direcció del centre en cas d'haver-se diagnosticat per la xarxa privada de salut.

 • L'alumnat disposarà d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu l'annex 3). L'alumne ha de comunicar al centre si presenta febre o algun altre símptoma.

 • En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d'altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l'arribada al centre educatiu.

 • Es recomana que els centres educatius facin un control diari de la temperatura dels alumnes.


PROFESSIONALS DE L'ESCOLA D'ADULTS

 • La direcció de l'escola d'adults ha d'informar a tots els treballadors i treballadores la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de Covid-19. Caldrà informar també, que en tractar-se de dades confidencials, els/les professionals en condicions de vulnerabilitat, poden fer la comunicació directa a salut laboral de Suara. La direcció es coordina amb salut laboral per saber el personal del qual disposa per fer atenció directa.

 • Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l'obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d'especial consideració.

 • Abans de la reobertura, els i les professionals de l'escola d'adults hauran de fer la formació de PRL específica de Covid-19.

 • Es penjaran rètols i cartells sobre normes d'higiene, etiqueta respiratòria, etc. per recordar les mesures de seguretat.


DEFINICIONS DE TERMINOLOGIA SEGONS ESTABLEIX EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Vegeu Procediment d'actuació enfront d'infeccions per nou coronavirus SARS-CoV-2.

 • Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s'ha fet una PCR i encara no té el resultat.

 • Cas confirmat amb infecció activa:

   • Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva.

   • Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR negativa i resultat positiu a IgM per serologia.

   • Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb IgG negativa o no practicada.

 • Cas confirmat amb infecció resolta: persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no feta).

 • Cas descartat: cas sospitós amb PCR negativa en el qual no hi ha alta sospita clínica ni vincle epidemiològic amb un cas confirmat.

 • Contacte estret: en l'àmbit dels centres educatius són aquelles persones que formen part d'un grup de convivència estable (a l'aula o a una activitat extraescolar dins de la mateixa escola). El període a considerar és des de 48 hores abans de l'inici dels símptomes del cas sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 48 hores abans de la data del diagnòstic.

   • Transport escolar: persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas, sempre que no hi hagi hagut una protecció adequada durant almenys 15 minuts.

   • Menjador escolar: distància menor de 2 metres.

 • Aïllament: fa referència al període de temps que ha d'estar aïllada la persona diagnosticada de COVID-19. En els casos que no requereixin atenció hospitalària s'ha de mantenir fins que transcorrin almenys 72 hores des de la resolució de la febre i el quadre clínic amb un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes. En casos asimptomàtics l'aïllament s'ha de mantenir fins que transcorrin 10 dies des de la data de la presa de mostra per al diagnòstic.

 • Quarantena: període en el qual un contacte estret ha d'estar en aïllament domiciliari. A tot contacte estret se li realitzarà una PCR amb l'objectiu de detectar precoçment nous casos positius. Si el resultat d'aquesta PCR és negatiu es continuarà la quarantena fins al dia 14, perquè aquest és el període d'incubació de la malaltia.

 • Referent COVID Escola: és un/a professional no sanitari d'un equip d'atenció primària que juga un paper clau per contenir i identificar els brots de la infecció. És la persona encarregada de la identificació dels contactes estrets escolars (tant de la classe com de les activitats extraescolars que tinguin lloc dins de l'escola), així com de la coordinació amb la direcció de cada centre escolar per al procés de COVID-19. També té un paper important en el suport de les estratègies de cribratges que es puguin establir en els seus centres de referència. Cal que treballi de forma molt coordinada amb l'escola, l'equip d'AP i el servei de vigilància epidemiològica territorial que és qui pren les decisions de com cal actuar en cada escola.


ESPAIS I GRUPS

 • S'ha de garantir que tots els alumnes de l'escola d'adults, puguin seguir el curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l'alumnat i del professorat del centre o bé de la població.

 • A partir del nombre d'alumnes i del nombre de docents el centre organitzarà els grups estables d'alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.

 • En el cas de la incorporació d'un nou alumne al centre, se l'assignarà a un grup estable existent.

 • Tots els espais són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup.

 • Dins de l'aula, cal mantenir la distància mínima d'1,5 metres. Si no és possible, cal utilitzar mascareta. Cada alumne ha de disposar d'una superfície mínim de 2,5 m².

 • Es prioritzarà la realització d'activitats a l'aire lliure respectant les distàncies físiques entre grups i les altres mesures recomanades al Pla d'actuació.


Grups de convivència i socialització molt estables

 • Es tracta de grups estables d'alumnes, amb el seu tutor o tutora referent i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l'educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable.

 • El nombre màxim d'alumnes serà el permès segons normativa per a un grup classe.

 • Els grups podran ser heterogenis, es poden fer grups estables amb alumnes de diferents nivells i edats per criteris pedagògics o d'organització.

 • Cal garantir l'estanquitat d'aquests grups per preservar la capacitat de traçabilitat.


Espais de reunió i treball per al professorat

 • Les reunions entre professionals del centre educatiu han de ser telemàtiques, a excepció d'aquelles que siguin com màxim de 10 persones i imprescindibles de fer presencialment, i en les quals sempre cal aplicar totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l'espai, etc.). Durant tot l'horari escolar, cal mantenir la distància i usar la mascareta entre els i les professionals, també fora del recinte educatiu, i en les entrades i sortides dels centres.

 • Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda automàtica (vending), en el cas que hi hagin.

 • S'ha d'evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s'ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l'espai.

 • Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d'aquests espais s'ha de seguir l'establert per la resta del centre.


Fluxos de circulació

 • Per tal d'evitar l'aglomeració de persones en un lloc del centre, caldrà establir circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.


Entrades i sortides

 • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d'accessos i el nombre de grups estables.

 • El centre identificarà tots els accessos possibles i establirà quins grups entren per cada un dels accessos, l'entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun.

 • S'informarà l'Ajuntament sobre els horaris d'entrada i sortida i els diferents punts d'accés per tal que la policia local pugui planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.


Circulació dins del centre

 • En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un grup estable.


Ascensors

 • S'han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s'escau. L'ús serà esporàdic. Cal tenir present totes les mesures sanitàries previstes en el pla d’actuació per les botoneres dels ascensors.


Sortides

 • Es poden dur a terme les activitats previstes en la programació general anual, amb les adaptacions que calgui per complir amb les mesures de prevenció i seguretat sanitària vigents en cada moment.


Altres consideracions a tenir en compte

 • Els espais de l'escola d'adults que es preveu no utilitzar es tancaran en clau o es posaran mesures per tal d'evitar-hi l'accés i amb l'objectiu de reduir zones de possible contagi i optimitzar les hores de neteja en els espais que sí que tenen trànsit i circulació de persones.

 • Coordinació activitats preventives: Si hi ha empreses externes que venen a l'escola d'adults cal preveure que han de conèixer les noves normes i assegurar que tenen la informació (empresa de neteja, manteniment, etc.).


MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Rentat de mans

 • Mesures de protecció a tenir en compte:

   • A l'arribada i a la sortida del centre educatiu.

   • Abans d'accedir a l'aula.

   • Abans i després dels àpats (si mengen en el centre).

   • Abans i després d'anar al WC.

   • Abans i després de les diferents activitats.

   • Després de tossir, mocar-se o d'esternudar.

   • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

 • Els diversos punts de rentat de mans han de poder tenir sabó amb dosificador, tovalloles d'un sol ús i papereres amb tapa i pedal per llençar els papers de forma segura.

 • En punts estratègics (menjador, entrada aules, etc.) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal del centre.

 • El/la responsable del centre comprovarà diàriament que hi hagi sabó, tovalloles d'un sol ús en tots els punts de rentat de mans i l'estat dels dispensadors de solució hidroalcohòlica.

Rètol de la tècnica de rentat de mans amb sabó

Material: S'ha de potenciar la utilització de TIC i minimitzar l'ús de paper (sempre que es pugui, els materials seran d'ús personal).

Mascaretes

L'ús de mascaretes per a professionals adults dels centres educatius (docents, administratius i personal subaltern i de suport): al Pla d'actuació s'especifica que l'ús de mascaretes en persones adultes és recomanable en el marc dels grups estables i obligatòria fora d'aquests grups. En aquest moment (setembre del 2020) es proposa que, de la mateixa manera que en qualsevol entorn comunitari, l'ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes. Per als docents del primer i segon cicle d'educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de l'activitat docent, pugui interferir greument en l'objectiu pedagògic. Aquesta indicació es podria revisar segons les dades de l'evolució de la pandèmia i/o dels contagis en els centres educatius.


VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D'ESPAIS

L'escola d'adults ha de disposar d'una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre (veure annex 4).

Pautes de ventilació

 • Cal obrir les portes i mantenir les finestres obertes permanentment amb la màxima obertura (segons recomanacions del document Guia para ventilación en aulas).

 • És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l'entrada, durant l'activitat lectiva i al finalitzar la jornada.

 • S’aconsegueix una ventilació adequada obrint les portes i les finestres amb una obertura mínima de 20 cm. Entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.

 • En les aules que es disposi d’una ventilació mecànica (per exemple, bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls prefabricats) cal que es dugui a terme també una ventilació natural tal com està indicat al punt anterior. Els aparells de ventilació han d’estar orientats cap al sostre.

 • Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d'algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana.


Pautes generals de neteja i desinfecció

 • Es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.

 • La neteja dels espais és fonamental i sempre s'ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar la seva eficàcia.

 • S'ha de dur a terme la neteja i desinfecció de les aules entre grups, amb especial atenció a les superfícies de contacte freqüent.

 • Caldrà fer un mínim d'una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència.

 • Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d'ús habitual en l'àmbit domèstic, que s'hauran d'aplicar en la concentració i condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte.

 • Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s'inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:

   • Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d'aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d'aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja d'1 part de lleixiu i 99 parts d'aigua. Aquestes solucions s'han de preparar diàriament i s'han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.

   • Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l'alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l'alcohol amb 30 ml aigua (s'obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96° amb 2 parts d'aigua (s'obté un alcohol del 70,6 %).

   • Peròxid d'hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l'aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.

   • Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.

 • Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció: Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d'incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d'ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se'n fa una desinfecció després del seu ús.

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:

 • Interruptors i timbres (aparell electrònic).

 • Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.

 • Baranes i passamans, d'escales i ascensors.

 • Taules.

 • Cadires.

 • Ordinadors, sobretot teclats i ratolins.

 • Aixetes.

 • Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l'adequada higiene de mans en tot moment.

 • Altres superfícies o punts de contacte freqüent.


PLA D'ACTUACIÓ EN EL CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID

Davant la presència d'aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment.

El centre educatiu ha de tenir disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels integrants dels diferents grups estables de convivència del centre, en el cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. Aquest fitxer s'ha de realitzar mitjançant l'aplicació TRAÇACOVID o si encara no s'hi té accés, seguir el model que es facilitarà.

El director o directora té la responsabilitat de la coordinació i la gestió de la Covid-19 al centre. Davant la presència de símptomes compatibles amb la Covid-19, se seguiran les indicacions establertes en el protocol de gestió de casos Covid-19 als centres educatius, document que els Departaments d'educació i de salut aniran actualitzant si s'escau per adaptar-lo a cada moment en funció a l'evolució de la pandèmia.


 • En cas d'aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència a l'escola d'adults:

   • Aïllar l'alumne o alumna en un espai específic.

   • Avisar pares, mares o tutors.

   • Informar a la família que han d'evitar contactes i consultar al centre d'atenció primària o pediatra.

   • Informar el CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.

   • Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.

   • Notificar el cas a salut laboral per iniciar l'estudi de contactes, respecte dels professionals, de manera coordinada amb les autoritats de salut pública.


En cas d'aparició de símptomes en un treballador/a:

 • S'ha de quedar a casa i contactar amb la direcció, que a l'hora notificarà la sospita de possible cas de coronavirus a salut laboral.

 • Es valorarà si és possible teletreballar. Si no és possible, es demanarà la baixa al CAP (serà considerada de contingència professional), segons indicacions de l'equip mèdic i Salut Pública.

 • Si es confirma el contagi per coronavirus haurà d'informar a la direcció del servei que haurà d'avisar a:

   • Salut Laboral de Suara a través del següent formulari, que contactarà amb Salut Pública per coordinar les accions que considerin necessàries.


ELABORACIÓ DEL PLA D'ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

 • El centre ha d'elaborar, en el marc de l'autonomia i amb l'acompanyament de la inspecció educativa, un pla d'organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d'entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars...) abans del 23 de juliol i, un altre de definitiu, incorporant els horaris, per a la primera setmana de setembre. Aquest pla definitiu haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre i serà un element clau de la PGA del centre.

 • El pla d'organització de cada centre ha d'establir, com a mínim, la informació següent:

   • Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l'actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre.

   • Organització de grups d'alumnes, professionals i espais.

   • Organització d'horaris i gestió d'entrades i sortides.

   • Pla d'actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19.

   • Pla de ventilació, neteja i desinfecció.

 • El pla d'organització del centre ha d'estar a disposició de la Inspecció d'Educació, i es publicarà a l'espai web del centre.

En el cas del punt d'organització de grups d'alumnes, professionals i espais. Cal indicar tots els grups i informar sobre:

 • El nombre d'alumnes.

 • El nombre de professionals que imparteixen classe en el grup, diferenciant si es tracta d'un tutor o tutora i/o mestre o mestra que forma part del grup estable o temporal o si només imparteix unes hores de classe a la setmana.

 • El nombre de personal de suport educatiu, si és el cas, indicant el tipus de suport, i diferenciant si forma part del grup estable o si només interactua amb el grup o part del grup un horari acotat.

 • L'espai estable que és l'espai de referència del grup i, si s'utilitza algun espai de manera puntual, cal indicar-ne l'horari d'ocupació.

 • Grups.

Exemple:

En el cas del punt d’Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. Cal identificar:

 • Tots els accessos disponibles: accés vestíbul principal, accés d’aules, etc.

 • Definir quins grups entraran i sortiran per cada accés.

 • Horari de cada grup

En el cas del punt de pla de ventilació, neteja i desinfecció

 • Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció a l’annex 4 es proposa un quadre amb tots els aspectes a tenir en compte, basat en les recomanacions del Departament de Salut.

 • En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups cal preveure que en cada canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup.


PLA D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

 • Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).

 • En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència a l’escola d’adults:

   • Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic.

   • Avisar pares, mares o tutors.

   • Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.

   • Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.

   • Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.

   • Notificar el cas a salut laboral per iniciar l'estudi de contactes, respecte dels professionals, de manera coordinada amb les autoritats de salut pública.

En cas d'aparició de símptomes en una treballadora:

 • S’ha de quedar a casa i contactar amb la direcció, que a l’hora notificarà la sospita de possible cas de coronavirus a salut laboral.

 • Es valorarà si és possible teletreballar. Si no és possible, es demanarà la baixa al CAP (serà considerada de contingència professional), segons indicacions de l’equip mèdic i Salut Pública.

 • Si es confirma el contagi per coronavirus haurà d’informar a la direcció del servei que haurà d’avisar a:

   • Salut Laboral de Suara a través del següent formulari, que contactarà amb Salut Pública per coordinar les accions que considerin necessàries.


ANNEXOS

 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE

2. FORMULARI DE PROTECCIÓ DE DADES

A omplir pel familiar o tutor/a en el cas de que la persona assistent al centre sigui menor d’edat.

3. LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES

4. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS

5. LLISTAT COMPROVACIÓ OBERTURA INICI DE CURS

6. LLISTAT COMPROVACIÓ OBERTURA DIÀRIA