Centres de dia

Pla de contingències - Centres de dia

Aplica a: Centres de dia ubicats en territoris que compleixen les mesures de prevenció sanitàries i d’higiene i la realització de mesures d’adequació d’espais i de reorganització per iniciar l’atenció diürna a les persones grans.

[Actualització: 16/09/2020]

Documents de referència

 • Mesures i recomanacions en fase de represa per la COVID 19 dels serveis de centre de dia per a gent gran DTASF, 14 setembre de 2020.

 • Mesures de protecció i d'actuació per als professionals del servei d'atenció a domicili (SAD) per la COVID-19- DTASF, 19 de març de 2020.

 • Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana, Departament Salut Generalitat de Catalunya, 28 de maig de 2020.

 • Avaluació de riscos Serveis d'Atenció Domiciliària COVID-19, PRL Suara, maig de 2020.

A tenir en compte:

 • Cada centre de dia elabora el seu Pla d'Obertura (veure punt Elaboració Pla d'Obertura) prèviament a l'inici de l'obertura del centre.

 • S'ha d'informar els familiars i/o representant legal de les mesures adoptades en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.(veure proposta annex 2)

En cas que la situació de pandèmia evolucioni i les autoritats sanitàries donin instruccions diferents, s'han de seguir les noves indicacions.


CRITERIS GENERALS

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.

 • S'ha constituït una Comissió de Seguiment a Suara per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.

 • En cas que algun/a professional o persona atesa presenti símptomes (febre, tos, dificultats respiratòries...) truqueu al 061 i seguiu les indicacions. En paral·lel cal que ompliu el formulari en línia de comunicació de casos ubicat al web del coronavirus de Suara per tal que des de Salut Laboral de Suara valorin la situació i es coordinin amb Salut Pública les accions a fer.

 • La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus és prendre les mesures habituals de prevenció de contagis:

   • Rentar-se les mans sovint.

   • Utilitzar mocadors d'un sol ús.

   • Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar amb la cara interna del colze i rentar-se les mans de seguida.

   • Evitar tocar-se el nas, ulls i boca.

   • Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, etc.) i altres objectes sense netejar-los detingudament.

   • Mantenir una distància mínima de 2 metres amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda.

 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a Suara a través https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos seguint el protocol de comunicació de casos. La comunicació és responsabilitat de l'equip tècnic, seguint el protocol de comunicació.


Recomanacions per a cada fase

Fase 1

 • Es recomana que els serveis adaptin la seva activitat adreçada als perfils de persones prioritàries i casos més urgents mitjançant l'assistència de professionals en el domicili de persones amb dependència i discapacitat per a la prestació de serveis de cura, teràpies i rehabilitació (higiene, fisioteràpia, teràpia ocupacional, atenció psicosocial...). Aquestes intervencions en el domicili també es prioritzaran en casos de persones amb gran dependència que permetin facilitar la conciliació laboral i familiar de les persones cuidadores durant el confinament per la Covid-19.

 • Els professionals que es desplacin als domicilis han de seguir totes les mesures de protecció aplicables als serveis d'atenció domiciliària.


Fase 2

 • Es recomana l'ampliació de serveis a domicili de persones amb dependència i discapacitat amb grans necessitats de suport, i amb gran dependència, que podran ser combinades amb la prestació de Serveis d'Atenció domiciliària dels ens locals que puguin prescriure des dels Serveis socials bàsics.

 • Es pot realitzar atenció presencial als centres de caràcter estrictament individual i amb cita prèvia.


Fase 3

 • Obertura dels centres de dia i centres d'atenció diürna independents i dels centres de dia integrats a residències, sempre que es garanteixi la separació dels espais i del personal com a serveis independents.

 • El centre recuperarà progressivament l'atenció presencial grupal, i organitzarà les activitats grupals en grups estables de persones ateses i professionals. L’organització de les activitats grupals en grups estables de persones ateses i de professionals, tindrà en compte criteris d’especial vulnerabilitat de les persones usuàries per garantir homogeneïtat dins dels grups.

 • Es recomana que l'aforament no arribi al 50% en el moment de la seva obertura, sinó que s'augmenti progressivament per anar facilitant el funcionament correcte de totes les mesures de protecció i recomanacions que conté aquest document.

 • S'haurà d'assegurar que és possible garantir la distància d'1,5 metres entre les persones en qualsevol de les activitats i serveis grupals. En els casos en què per raó del tipus de servei concret puntualment no es pugui mantenir la distància d'1,5 metres amb la persona usuària, s'incrementaran els elements de protecció i les pautes d'higiene d'aquesta i del professional.

 • Podrà adoptar-se temporalment una atenció per franges horàries i/o alternança en dies de la setmana. Es poden establir 2 torns de dinar o altres mesures organitzatives dels grups que es considerin, que donin resposta a les necessitats de les famílies i garanteixin la distància esmentada, les mesures de ventilació, el procés de neteja i desinfecció.


ELS CENTRES INTEGRATS EN UN CENTRE RESIDENCIAL

Els centres de dia integrats en un centre residencial, podran desenvolupar activitat presencial grupal si:

 • Hi ha una correcta sectorització.

 • Compten amb accessos diferenciats respecte al centre residencial.

 • Professionals no compartits.

En cas de no ser així, alternativament i de forma extraordinària i transitòria per causa de la Covid-19, el servei d'estada, les activitats de dinamització sociocultural, les activitats de lleure i la manutenció pròpies dels serveis d'acolliment diürn, es poden prestar en espais alternatius o equipaments comunitaris adequats que compleixin els requisits de seguretat, higiene, aforament, ventilació i accessibilitat, sota la responsabilitat del titular del servei d'acolliment diürn autoritzat.

Aquest compliment de requisits bàsics haurà de comptar amb el vistiplau del Departament de Treball, Afers Socials i famílies a través dels SSTT.


CRITERIS PER PASSAR A FASE DE DESCONFINAMENT

 • L'autorització als centres residencials per a tornar a obrir l'activitat de centres de dia dependrà de l'autoritat sanitària territorial en consens amb el DTASF: seran degudament comunicades a tots els centres.

 • L'obertura dels centres per a l'atenció presencial es realitzarà, quan el territori on es trobi el centre, estigui en la fase 3.

 • El desconfinament gradual en l'atenció diürna, donarà prioritat a:

   • Persones en situació de dependència i discapacitat amb més necessitats de suports i d'atenció continuada.

   • Persones amb necessitat de suport associat a trastorns de conducta o problemes de salut mental afegits.

   • Persones vulnerables derivades d'urgència social (dificultat de les persones cuidadores per fer-se'n càrrec).


NOUS INGRESSOS I ACTUACIONS PRINCIPALS A REALITZAR ALS CENTRES DE DIA

Quan es reprenguin els nous ingressos, es potenciaran el màxim la realització en el propi centre de dia, de les actuacions que són fonamentals pel benestar físic i emocional de les persones usuàries i les seves famílies. Les àrees principals d'intervenció són les següents:

 • Atenció sanitària i social.

   • Valoració i atenció d'infermeria, treball social i psicològica si escau.

   • Atenció en AVD (higiene, alimentació, etc.).

 • Atenció rehabilitadora i funcional amb la intervenció de serveis de fisioteràpia i teràpia ocupacional.

 • Atenció orientada a l'estimulació motriu i cognitiva.

 • Activitats de promoció i enfortiment àmbit relacional, de socialització i de suport emocional.

 • Prevenció sobrecàrrega i claudicació per part de la persona cuidadora.


CRITERIS DE TANCAMENT DE L'ACTIVITAT PRESENCIAL GRUPAL I RECOMANACIONS PELS SERVEIS QUE NO PODEN FUNCIONAR A PLENA OCUPACIÓ NI DESENVOLUPAR ACTIVITATS PRESENCIALS GRUPALS

 • En el moment que apareix un sol cas a un centre de dia ja es declara l'existència d'un brot, la qual cosa comporta la realització de la PCR a tots els residents i treballadors exposats que hagin estat contactes estrets, inclosos els professionals externs, atenint-nos al criteri del servei de vigilància epidemiològica territorial.

 • A criteris de l'autoritat sanitària la prova PCR també es realitzarà als familiars i/o cuidadors externs que hagin tingut contacte estret en l'àmbit familiar, d'acord amb el criteri epidemiològic en cada cas.

 • En cas d'aparició d'un brot en el centre dia el centre haurà de deixar de prestar l'activitat grupal fins que el brot estigui resolt.

 • L'autoritat sanitària en funció de la situació epidemiològica i de l'aparició de brots en el centre indicaran les accions i mesures oportunes per fer-hi front.

 • En cas que les autoritats estableixin mesures especials de contenció de l'epidèmia i/o de retrocés en la fase de represa en el territori on estigui ubicat el centre i que comportin la suspensió del servei, s'ha d'activar diferents serveis que facilitin la prestació de serveis de cura, teràpies i rehabilitació mitjançant l'atenció domiciliària, atenció telemàtica o bé d'atenció presencial estrictament individual i amb cita prèvia, com ja s'havia planificat durant les diferents etapes de desconfinament.

 • En el cas que la persona no pugui assistir a un centre de dia per cessament de l'activitat en el centre o bé per no poder atendre a la totalitat de les persones usuàries, també s'hauran d'activar diferents serveis que facilitin la prestació de serveis de cura, teràpies i rehabilitació per aquestes persones, d'acord amb el paràgraf anterior.

 • Aquesta atenció serà prioritària en els següents casos:

   • Les persones en situació de dependència amb més necessitat de suport i d'atenció continuada, gran dependència, així com la necessitat de suport associat a trastorns de conducta o problemes de salut mental afegits.

   • Les persones vulnerables derivades d'urgència social (dificultat de les persones cuidadores per fer‐se càrrec).

   • Les persones que els seus cuidadors familiars treballen en serveis essencials.

 • Pel que fa a l'atenció presencial individual i amb cita prèvia al propi centre, caldrà realitzar una desinfecció dels espais i utillatges utilitzats en cada servei d'atenció. La prestació del servei se centrarà en l'atenció rehabilitadora, terapèutica i de cures, sense dur a terme cap activitat grupal ni ocupacional.

 • L'atenció domiciliària es durà a terme preferentment per part del centre de dia o de l'entitat que gestiona el servei i en cas que no sigui possible s'acordarà atenció amb els serveis socials bàsics de referència de la persona usuària.


CRIBRATGE

En qualsevol de les fases no es podrà anar al centre de treball o al domicili de les persones ateses en cas que: persones ateses o professionals presentin simptomatologia o hagin estat en contacte estret amb cas sospitós, probable o confirmat de COVID-19 en els darrers 14 dies. Això s'aplica a tots els membres del personal, des de professionals directes fins a proveïdors que tenen contacte indirecte amb assistents als centres, personal que acompanya les persones al centre i voluntaris. Simptomatologia: Febre o febrícula, tos continuada o persistent, dificultat per respirar, falta d'olfacte de gust, mal de coll, vòmits, diarrea, malestar, dolor muscular.


PROCÉS EN CAS DE SIMPTOMATOLOGIA

 • En cas que algun professional o persona atesa tingui algun dels supòsits cal que evitar sortir de casa i que en horari d'atenció del centre d'atenció primària, hi contacteu per telèfon.

 • Es realitzaran PCR a totes les persones ateses i a tots els professionals del servei que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19 per determinar si poden rebre o prestar el servei, i per rebre l'atenció sanitària necessària i pertinent.

 • Davant l'aparició sobtada de símptomes d'una persona usuària o professional dins dels serveis d'atenció diürna caldrà aïllar-la preventivament en un espai del centre que permeti la seva protecció i distanciament físic, i s'haurà d'avisar al referent familiar o representant legal i coordinar‐se amb l'equip d'atenció primària i comunitària de referència de la persona.

 • En cas de ser una persona usuària se l'haurà d'acompanyar en tot moment fins que se li hagi prescrit l'aïllament domiciliari i se'n faci càrrec un familiar o representant legal, o bé se l'hagi d'atendre amb caràcter d'urgència mèdica d'acord amb la clínica que presenti i amb les indicacions mèdiques rebudes de l'Equip d'atenció primària o del 061. La persona que l'acompanyi ha d'anar protegida amb mascareta FFP2 i haurà de rentar‐se les mans cada cop que hagi de tocar objectes de l'usuari o a l'usuari mateix. L'usuari ha de portar mascareta quirúrgica. Procediment d'actuació enfront de casos de Covid-19.

 • En cas de persones amb simptomatologia COVID, la direcció del centre ho haurà de comunicar al seu referent del Departament de Treball, d'Afers Socials i Famílies. Si es confirma que la persona usuària té Covid-19, conjuntament amb l'EAP, Salut Publica i el Departament, s'haurà de procedir a realitzar l'estudi de contactes així com valorar el possible tancament del servei de centre de dia.

 • En cas de donar positiu les persones adoptaran les mesures d'aïllament i confinament establertes per l'autoritat sanitària i s'abstindran d'anar al centre.

 • El personal d'aquests centres d'atenció han d'estar informats per protegir-se a si mateixos i dels que en tenen cura.

Davant l'aparició de símptomes d'una persona usuària o professional dins dels serveis:

 • Caldrà aïllar-la preventivament en un espai del centre que permeti la seva protecció i distanciament físic, i s'haurà d'avisar al referent familiar o representant legal i coordinar-se amb l'equip d'atenció primària i comunitària de referència de la persona.

 • En cas de ser una persona atesa se l'haurà d'acompanyar en tot moment fins que se li hagi prescrit l'aïllament domiciliari i se'n faci càrrec un familiar o representant legal, o bé se l'hagi d'atendre amb caràcter d'urgència mèdica d'acord amb la situació clínica que presenti i amb les indicacions mèdiques rebudes de l'Equip d'atenció primària.


REALITZACIÓ DE PCR A LES PERSONES USUÀRIES I ALS PROFESSIONALS DEL SERVEI

Es realitzaran proves PCR a totes les persones usuàries i a tots els professionals del servei que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19 per determinar si poden rebre o prestar el servei, i per rebre l'atenció sanitària necessària i pertinent.

En cas que existeixi un brot en un dels grups estables, es procedirà a la realització de proves PCR a tots els contactes estrets. Si la PCR de la persona que és contacte estret és negativa haurà d'estar 14 dies en quarantena, sempre que estigui asimptomàtic.

Si la PCR és positiva, la persona farà aïllament de 10 dies i es podrà reincorporar després d'aquest període si porta 3 dies asimptomàtic.

Es classifica com a contacte estret:

 • Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari, sociosanitari o social que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.

 • Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància < 2 metres (ex: convivents, treballadors, visites i altres tipus de contactes esporàdics: Companys d'oci ...) durant almenys 15 minuts sense protecció adequada. Per tal de concloure que s'ha mantingut una protecció adequada, s'ha de valorar de forma rigorosa l'existència de mesures de protecció durant tot el temps de contacte.

 • Els professionals degudament protegits no es consideren contactes estrets, per tant no han de fer quarantena, tot i que sí que els aplicarà la PCR per detectar possibles professionals portadors asimptomàtics.


MESURES DE PRECAUCIÓ PER A QUALSEVOL PERSONA QUE ACCEDEIXI AL CENTRE

 • Rentar-se les mans amb solució alcohòlica o aigua i sabó durant almenys 20 segons. Es recomana disposar a les entrades dels centres dispensadors de solució hidroalcohòlica.

 • Esternudar o tossir en un mocador, i rebutjar-lo immediatament o a un colze i després rentant-se les mans.

 • Mantenir almenys dos metres l'un de l'altre sempre que sigui possible i portar mascareta quirúrgica.

 • El personal del centre ha de preguntar a tots els visitants si tenen símptomes i situació en relació a la Covid-19. No pot accedir al servei ningú que tingui símptomes o has estat en contacte estret amb un cas els 14 dies anteriors. Si tenim dubtes, consultar a l'equip d'atenció primària de salut corresponent.

Evitar les visites externes de qualsevol persona amb especial vulnerabilitat als efectes del SARS-COV-2: els grups vulnerables són les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys.


MESURES PER A LES PERSONES ATESES

 • S'ha de prendre la temperatura en entrar i en sortir del centre.

 • Els/les professionals han de preguntar cada dia en entrar si tenen algun dels símptomes (Apartat: Cribratge).

 • Garantir la distància de seguretat (2 m) amb la resta de persones


MESURES DE PRECAUCIÓ PER AL PERSONAL

 • El personal ha de portar màscara quirúrgica i aplicar el rentat de mans periòdic.

 • També portarà guants tothom que entri en contacte físic amb altres persones o hagi de tocar superfícies, eines o elements compartits que també toquin altres persones.

 • Els professionals que entrin en contacte físic i atenguin la persona en les seves activitats de la vida diària (donar menjar, monitoratge en activitats…) també hauran de portar pantalla facial o ulleres.

 • Els professionals quan prestin serveis de rehabilitació amb contacte físic directe, canvis posturals, higiene corporal, i activitats susceptibles d'exposició a secrecions, hauran de portar mascareta FFP2, bata o davantal, guants i pantalla facial o ulleres.

Treballs administratius o d'atenció al públic: mascaretes quirúrgiques + distància de seguretat (2 m) o mampares. Les mascaretes s'ha d'utilitzar en els desplaçaments interiors i en els espais de treball compartits. En el cas d'atenció al públic, l'usuari també haurà de portar mascareta.


COL·LOCACIÓ I RETIRADA DELS EPI'S

 • Els EPI's en general han de col·locar-se abans de l'activitat de risc i retirar-se després d'estar fora de la zona d'exposició.

 • Evitar deixar els EPI's després del seu ús sobre superfícies, controlant la seva retirada de forma segura.

 • Per a les mascaretes en particular, cal que aquestes es col·loquin, procurant que s'ajustin facialment, tapant la boca i el nas.

 • No tocar la mascareta mentre es porta posada.

 • Per a la seva retirada, no tocar mai la part frontal.

 • Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o amb solució alcohòlica.

 • Després de l'ús dels EPI's cal considerar-los com a possible font de contaminació, de manera que cal fer una retirada controlada, introduint-los en bosses tancades i estanques


MESURES ORGANITZATIVES DEL PERSONAL

En absència de persona Responsable higienicosanitària, la persona responsable de servei, o aquella en qui delegui, assumirà la funció de responsable d'higiene i protecció sanitària per tal de vetllar pel compliment de les instruccions de forma sostinguda i amb accions de formació periòdiques en el temps.

En cas de torns de treball, i per disminuir el risc de contagi entre torns, vetlar perquè les persones presencials coincideixin amb les mateixes en la sèrie prevista per torn.

Tenir previst un equip de suplències en cas de necessitat per baixa o aïllament d'algun membre de l'equip.


SEGURETAT EN LA MOBILITAT I TRANSPORT ADAPTAT

 • Cal adoptar mesures d'autoprotecció, d'higiene, neteja i desinfecció, distanciament i control de les persones usuàries del servei transport adaptat d'acord amb les mesures establertes en matèria de transport i mobilitat.

 • Es recomana fer ús del transport propi de la persona/família durant les fases de desconfinament.

 • S'ha d'establir una planificació de les entrades i sortides de manera esglaonada per evitar aglomeració en el moment d'entrada i sortida de persones al centre.

 • Quan es faci ús de transport col·lectiu, aquest es realitzarà d'acord amb els criteris d'organització per grups estables de persones usuàries del centre, de manera que les persones usuàries que coincideixin al vehicle siguin d'un mateix grup i si és possible sempre les mateixes fent ús del mateix seient. A l'interior del vehicle de transport col·lectiu la mascareta és també obligatòria i no es poden consumir aliments ni begudes.


MESURES D'HIGIENE I NETEJA DEL CENTRE

 • S'ha de potenciar la neteja regularment dedicant especial atenció a les nanses de les portes, passamans, taules, cadires i altres superfícies amb desinfectant segons el protocol vigent.

 • Garantir que els accessos al servei i els lavabos disposin de suficient sabó i/o solució hidroalcohòlica per netejar-se les mans.

 • Disposar cubells d'escombraries amb tancament i obertura de pedal com a recipients de rebuig.

 • El personal ha de buidar les papereres amb regularitat evitant que s'acumulin deixades potencialment contaminades, seguint les normes de gestió de residus sanitaris.

 • Cal mantenir les temperatures idònies i els espais han de ser ventilats regularment (mínims 3 cops al dia per un temps no inferior 10 minuts).

 • Revisió, higiene i manteniment dels sistemes de ventilació i d'aire condicionat (centrals o individuals) d'acord amb la normativa vigent, especialment per la legionel·la i el Covid-19.

 • El lliurament de mercaderies s'ha de fer per una única porta d'accés.

Detall de les mesures al següent document (17 de Juliol 2020).


Pautes de ventilació

- És necessari ventilar les instal·lacions interiors regularment, com a mínim 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.

- Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d'algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al següent document.


CONDICIONAMENT DELS ESPAIS, EINES I UTILLATGE

 • Neteja i desinfecció prèvia i periòdica d'espais i eines i utillatge. (Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana).

 • Establiment de zones, barreres físiques, pantalles protectores i marcatge dels distanciaments entre persones que permeti el compliment de les mesures de protecció.

 • Es recomana per a persones sordes l'ús de pantalles transparents que permetin la interacció pròpia del servei, sense mascareta, i a menys de 2 metres de distanciament físic.

Detall de les mesures al següent document.


FORMACIÓ I INFORMACIÓ

 • Abans de la reobertura, els i les professionals del centre de dia hauran de fer la formació de PRL específica de Covid.

 • Els centres han de conèixer i donar a conèixer a tot l'equip professional com actuar si una persona atesa té símptomes.

 • S'han d'utilitzar aquells mitjans que facilitin la comprensió de les accions que s'han de realitzar per evitar la transmissió del virus. Això inclou l'elaboració de cartells i fullets que s'han d'utilitzar com a recordatoris disponibles a la pàgina de material logístic de Canal Salut.

 • S'han d'atendre les necessitats de suport psicosocial i el benestar del personal mitjançant la comunicació regular.

 • El personal del centre ha de mantenir les famílies informades regularment de la situació del centre; així com de les mesures de prevenció es duen a terme, podent fer-se mitjançant comunicació telefònica i telemàtica.

 • S'impulsaran totes les mesures necessàries perquè la informació dirigida a les persones usuàries tingui una bona accessibilitat física, sensorial i cognitiva.


SERVEIS A DOMICILI PER A PERSONES SENSE COVID-19

Mesures de protecció

Generalment, el personal auxiliar d'atenció que atén a domicili les persones en situació de dependència han de:

 • En el cas de les professionals que facin serveis presencials a domicili, s'ha de subministrar mascareta quirúrgica i guants, i cal que les persones usuàries del servei utilitzin la mascareta quirúrgica quan no es pugui mantenir la distància de seguretat amb el personal (document: DTASF 03/06/20).

 • Mantenir una estricta higiene de mans abans i després del contacte amb les persones a les quals es presta atenció.

 • Utilitzar les mesures d'autoprotecció habituals en les intervencions de cura i assistència.

Mesures de protecció individual per a les persones treballadores en exposicions de baix risc (segons Avaluació de riscos SAD Covid-19):

En tots els serveis es reforçarà l'ús d'equips de protecció individual habituals i es portarà sempre, a més a més de la bata i els guants de protecció biològica, els següents equips de protecció individual:

 • Guants de protecció biològica: S'han de fer servir durant tot el servei i, molt especialment, per a qualsevol contacte amb les secrecions del malalt. Després del seu ús cal rebutjar-los i rentar-se immediatament les mans.

 • Mascareta amb filtre: Utilització de mascareta amb una eficàcia de filtració mínima equivalent a FFP2 o, si no pot ser, mitja màscara amb filtres contra partícules P2.

 • Mascareta quirúrgica: Les mascaretes quirúrgiques són productes sanitaris (PS) dissenyats per evitar la transmissió d'agents infecciosos que puguin venir de la persona que la porta posada. AQUESTA MASCARETA NO ÉS ALTERNATIVA A LA FFP2, sinó que és complementària. Es poden posar a sobre de la mascareta amb filtre per tal de preservar-la i, en el cas de fer ús de FFP2 amb vàlvula d'exhalació, per evitar la dispersió de possibles gèrmens de qui la porta posada, cap a l'exterior.

 • Bata de treball i, si escau, altres elements d'ús habitual que puguin ser necessaris com ara les polaines o els peücs, entre d'altres.

Es realitzarà sempre la higiene de mans abans de col·locar-se els equips de protecció individual (EPI) i, igualment, sempre després de la seva retirada.


Circuit en cas de sospita

Si el personal té la sospita que la persona a la qual presta l'atenció o bé algun dels familiars que hi conviuen pot tenir infecció per la Covid-19, ha de seguir el circuit següent:

El professional comunica a la persona que:

- no pot continuar el servei en aquests moments.

- des de Salut contactaran amb ell o ella.

El professional ho comunica a la direcció del CD que seguirà els circuits de comunicació establerts.

Procediment actuació: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf

Mesures de mobilitat

 • Sempre que sigui possible, es recomana anar sense transport públic a la feina, ja sigui caminant, bicicleta o vehicle propi, per tal de garantir la distància interpersonal de 2 metres i evitar sempre tocar el mínim de superfícies possibles pel camí i no tocar-se la cara fins a rentar-se o desinfectar-se les mans.

 • Procurar tocar el mínim indispensable els elements comuns del transport públic, com ara botons, barres, portes, seients, vidres, etc. i portar mascareta quirúrgica.

 • Cal mantenir la distància de seguretat quan es vagi caminant per el carrer i, en cas d’anar darrera d’altre persona, millor fer-ho en paral·lel o diagonal.

 • Si ens trobem amb persones conegudes pel carrer, mantenir també les distàncies de seguretat i evitar mostres de cortesia social, com encaixades de mà, petons o abraçades.

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES DE SUPORT A L'ATENCIÓ DIÜRNA

 • Valorar i si escau, proposar la reubicació de persones ateses, per raons d’envelliment, d’autonomia i de salut, des del seu domicili o recurs habitacional actual a un amb més suport i atenció.

 • Proporcionar servei alternatiu a domicili de la persona usuària del centre de dia, amb els professionals del servei diürn en els casos més indicats de necessitat de suport i d’atenció continuada, gran dependència, deteriorament cognitiu, trastorns de conducta o problemes de salut mental afegits, així com persones vulnerables i casos d’urgència social per manca de suport familiar i cura.

 • Proposar el desplegament i reforç, si escau, de l’atenció a les persones en els domicilis familiars, mitjançant el servei d’atenció domiciliària que pugui disposar l’entitat o el territori.

 • Realització d’activitats periòdiques de socialització de les persones d’acord amb les possibilitats permeses en cada fase de desconfinament, preferentment a l’aire lliure, i sempre respectant les mesures de protecció i prevenció.

 • Sempre i quan s’acompleixin totes les mesures recomanades pel personal, persones externes i persones ateses, es podran realitzar activitats de voluntariat de suport a les persones en el decurs del desconfinament gradual.


RESPONSABILITATS DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE I DELS PROFESSIONALS A CÀRREC

 • Elaborar el pla de contingència que pugui donar resposta a les situacions més freqüents previsibles en relació amb la Covid-19.

 • No es podrà acceptar l'entrada al centre de cap persona usuària o professional dels serveis amb simptomatologia compatible amb Covid-19.

 • Davant l'aparició sobtada de símptomes d'una persona usuària o professional dins dels serveis d'atenció diürna caldrà:

   • Aïllar‐la preventivament en un espai del centre que permeti la seva protecció i distanciament físic, i s'haurà d'avisar al referent familiar o representant legal i coordinar‐se amb l'equip d'atenció primària i comunitària de referència de la persona.

   • L'haurà d'acompanyar en tot moment fins que se li hagi prescrit l'aïllament domiciliari i se'n faci càrrec un familiar o representant legal, o bé se l'hagi d'atendre amb caràcter d'urgència mèdica d'acord amb la clínica que presenti i amb les indicacions mèdiques rebudes de l'Equip d'atenció primària o del 061. Vegeu el Procediment d'actuació.

 • En cas de persones amb simptomatologia COVID, la direcció del centre ho haurà de comunicar al seu referent del Departament de Treball, d'Afers Socials i Famílies. Si es confirma que la persona usuària té Covid-19, conjuntament amb l'EAP, Salut Publica i el Departament, s'haurà de procedir a realitzar l'estudi de contactes així com valorar el possible tancament del servei de centre de dia.

 • Donar a conèixer a tots els seus treballadors com actuar si una persona usuària té símptomes.

 • Establir un sistema regular de formació dels seus treballadors.

 • Utilitzar aquells mitjans que facilitin la comprensió de les accions que s'han de realitzar per evitar la transmissió del virus. Això inclou l'elaboració de cartells i fullets que s'han d'utilitzar com a recordatoris. Els podeu trobar disponibles a la pàgina de material logístic de Canal Salut.

 • Posar a l'abast dels seus professionals els materials necessaris per a la prevenció i control. I facilitar els equips de prevenció individual.

 • Atendre les necessitats de suport psicosocial i el benestar del personal mitjançant la comunicació regular amb informació actualitzada.

 • Mantenir les famílies informades regularment de la situació del centre; així com de les mesures de prevenció que es duen a terme, podent fer‐se mitjançant comunicació telefònica i telemàtica.

 • Garantir el subministrament i reposició en tot moment dels productes d'higiene i desinfecció.

 • Fer una revisió sistemàtica i diària dels estocs del material necessari per assegurar que existeix prou material de protecció pels professionals, les persones usuàries i les possibles persones acompanyants.

 • Disposar de cubells d'escombraries amb tancament i obertura de pedal com a recipients de rebuig.

 • En cas de torns de treball, i per disminuir el risc de contagi entre torns, vetllar perquè les persones presencials coincideixin amb les mateixes en la sèrie prevista per torn.

 • Tenir previst un equip de suplències, en cas de necessitat per baixa o aïllament d'algun membre de l'equip.

 • Vetllar per una ventilació i neteja correctes dels despatxos, sales de formació i espais comuns segons recomanacions protocols vigents.

 • Incrementar la freqüència de neteja de les superfícies i objectes més usats i garantir que els lavabos disposin de suficient sabó i/o solució hidroalcohòlica per netejar‐se les mans i paper per eixugar-se.

 • En absència de la persona "Responsable higienicosanitari", la persona responsable del servei , o aquella en qui delegui, assumirà la funció de responsable d'higiene i protecció sanitària per tal de vetllar pel compliment de les instruccions de forma sostinguda i amb accions de formació periòdiques en el temps.


ELABORACIÓ DEL PLA D'OBERTURA DEL CENTRE DE DIA

Cada centre de dia ha d’elaborar el seu Pla d’obertura específic, aquest pla haurà de recollir com a mínim la informació següent:

Dades del centre

 • Codi RESES

 • Nom del Centre

 • Telèfon de contacte

 • Correu electrònic

 • Nom i Cognoms del/la director/a del centre

 • Tipus de Centre

 • Nombre de places (màxima capacitat instal·lada)

 • Nombre de places actives ( ocupades o pendents d’ocupar)

 • Nombre de professionals per categories


Coordinació amb Salut

 • Referent de Salut

 • Equip d’atenció primària de referència i contacte

 • Responsable de salut pública de referència i contacte

Coordinació social

 • Referent DTASF


Equip de professionals del centre

 • Professionals i categories professionals que hi treballen

Formació i capacitació dels professionals que treballen al servei

 • Pla de formació, entrenament i seguiment de la formació en: ús d’equips de protecció, conceptualització.

 • Sistematització de la supervisió del bon ús de les EPI i mesures higièniques.

Descripció de la infraestructura i categorització dels espais

 • M2

 • Espais Comuns

 • Banys

 • Nombre de sales

 • Existència d’espai exterior: ( Jardí, pati,..) o algun parc o jardí a prop del centre

Circuits i anàlisi logística

 • Pla de neteja i desinfecció.

 • Circuits d’accés a subministrament i reposició “material de protecció” tant ordinari com extraordinari.

 • Circuit segur entrega subministres des del carrer.

 • Disponibilitat i distribució cartells informatius i punts de dispensació solució hidroalcohòlica accessibles al personal, i persones ateses.

 • Definir els circuit de gestió de residus: Com es gestionen les brosses.

 • Disponibilitat de material de protecció i on es col·loca el material

Procés assistencial

 • Disponibilitat de la informació de com haurà de coordinar-se i amb qui ha de contactar en cas de sospita simptomatologia davant una situació de Covid-19 per garantir una resposta àgil i adequada

Atenció a les persones i famílies

 • Mesures d’atenció, suport i comunicació a les famílies.

 • Elements TIC per facilitar comunicació amb famílies.

 • Suport emocional a les persones ateses i als seus familiars.


ANNEXOS

 1. LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES

(Font: Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut)

Té algun d'aquests símptomes?

 • Febre o febrícula

 • Tos continuada o persistent

 • Dificultat per respirar

 • Falta d'olfacte de gust

 • Mal de coll

 • Calfreds

 • Vòmits

 • Diarrea

 • Malestar

 • Dolor muscular


Heu estat en contacte estret (conviure, tenir cura o haver estat a menys de 2 metres durant més de 15 minuts) amb una persona diagnosticada de malaltia per coronavirus (Covid-19) durant els 14 dies anteriors?

Si heu marcat una o diverses caselles, cal que eviteu sortir de casa i que en horari d'atenció del vostre centre d'atenció primària, us poseu en contacte telefònic amb el vostre centre d'atenció primària. En cas contrari, truqueu al 061.

Es recomana l'ús de l'aplicació mòbil https://stopcovid19.cat/ per a seguiment de símptomes suggestius de la malaltia.


 1. CIRCULAR INFORMATIVA PER ALS FAMILIARS I/O REPRESENTANT LEGAL DE LES MESURES ADOPTADES EN RELACIÓ AMB LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA COVID-19


NOTA INFORMATIVA PERSONES ATESES I FAMÍLIES

Els centres d'atenció diürna hem d'adaptar la nostra dinàmica a unes mesures de màxima prevenció i protecció per evitar contagis en una població molt vulnerable.

Les entitats socials hem de poder generar un entorn de seguretat a les persones ateses, llurs famílies i al conjunt de professionals davant els riscos de la Covid-19.

Per aquestes raons, ens han estat proporcionades des de l'Administració una sèrie d'instruccions, pautes, criteris. La corresponsabilitat i la cooperació ens ha de permetre generar un model de reobertura del servei d'acord amb un procés de desconfinament segur i sostenible.

Com a persona atesa al centre de dia o familiar responsable, em comprometo a:

 • No haver estat en contacte els 14 dies anteriors amb persones sospitoses d'estar contagiades de COVID-19, probables o casos confirmats.

 • Dur la mascareta posada de casa.

 • Portar els objectes indispensables.

 • En el moment d'arribar esperar a l'entrada a ser atesos, respectant la distància de seguretat i amb la mascareta posada.

 • Compromís de compliment dels horaris assignats tant d'entrada com de sortida.

 • Comunicar al centre si s'ha tingut febre o símptomes compatibles amb COVID-19.

 • En cas que rebin indicació de no entrada al centre, cal retornar al domicili.

 • Seguir les consignes dels professionals en relació amb l'ús d'equips de protecció i mesures preventives indicades en tot moment.

 • Deixar-se prendre la temperatura per tal de mantenir un bon control de la salut.

 • Dins el centre, mantenir sempre la distància de seguretat.

 • Estar disponible per contactar i venir al centre a recollir al familiar si es detecta símptomes durant l'estada al Centre de Dia.

 • Respectar la indicació que els familiars no poden accedir al Centre de Dia.

 • No posar-se en situació de risc de contagi fora de l'estada al Centre de Dia.

 • En cas que es detectin símptomes cal posar-se en contacte amb el CAP.


CONFORMITAT D'INFORMACIÓ DE LES MESURES A PRENDRE


Sr./Sra..................................................

i/o familiar Sr./Sra..............................................................DNI.............................

declaro,

Que he estat informat/ada pels professionals del centre de dia de les mesures de protecció a prendre i els requisits per poder participar en el centre de dia.


Data:.....................................................................Signatura:.............................