SAD Barcelona

Pla de contingències – SAD Barcelona

[Actualització: 13/07/2020]


INTRODUCCIÓ

Aquest nou virus causa diverses manifestacions clíniques que s’engloben sota el terme COVID-19 que inclou quadres respiratoris que vas des d’un simple refredat comú fins a pneumònies greus que pot provocar fallada multiorgànica en alguns casos.


Grups de risc:

L’afectació més greu de la COVID-19 es produeix en persones més grans de 65 anys i amb patologia cardiovascular prèvia que solen estar en CD: hipertensió, insuficiència cardíaca, patologia respiratòria (menys) i diabetis (menys)


Tractament de casos sospitosos o en estudi:

Cal tenir en compte que en el moment actual, només els casos confirmats són ingressats i tractats a l’àmbit hospitalari i, si són casos en investigació es fa el seguiment domiciliari, llevat que presentin simptomatologia greu. Tot i així. Els casos de persones grans i malalties cròniques greus es recomana l’ingrés, sense descartar que pot haver casos que es neguin a ingressar i no els poden obligar.

En aquest sentit, ens poden trobar casos en investigació que siguin usuaris que atenem a casa seva, com en el cas del Servei D’atenció Domiciliària, ja presenti o no simptomatologia, a excepció dels simptomàtics greus que ja no estaran a casa sinó ingressats.

Cal tenir en compte que les persones que atenguin persones en investigació, si es dóna el cas que passen a ser casos confirmats, passen a ser considerats com a contactes. Si no es van prendre totes les prevencions seran considerats i tractats com a contactes estrets.

1. Risc alt d’exposició al anomenat coronavirus SAR-CoV-2.

A dia d’avui la manera d’identificar els casos es si la persona presenta simptomatologia compatible amb una infecció respiratòria aguda amb tos o febre, sobretot, de manera sobtada i es donen certs criteris, com ara venir de viatge d’alguna zona considerada de risc o si s’ha tingut contacte estret amb un cas confirmat o en investigació. En alguns casos també si la persona està hospitalitzada i s’han descartat altres etiologies infeccioses.

A més dels símptomes respiratoris també es poden observar quadres gastrointestinals (diarrees i vòmits) i neurològics (confusió).

Es pot donar en contacte amb casos confirmats i/o en investigació simptomàtics.

Afecta, especialment, al personal assistencial i el no assistencial que atengui a persones confirmades com a portadores del virus o a persones en investigació que presentin simptomatologia. També pot afectar a altre personal si hi ha un contacte estret a l’àmbit laboral mb alguna persona confirmada o investigada, com ara en reunions de feina.

Segons les evidències científiques a dia d’avui la transmissió es produeix per via respiraria, a través de les gotes respiratòries de més de 5 micres quan les persones maletes presentin simptomatologies (tos i esternuts) i també en contacte amb possibles superfícies o elements contaminats (fomites).

2. Risc de baixa exposició al anomenat coronavirus SAR-CoV-2.

Afecta a aquelles persones treballadores que han tingut contacte amb casos o persones en aïllament preventiu i en investigació, però que estiguin asimptomàtics.

Afecta a personal sanitari sense contacte estret amb un cas confirmat i personal d’ajuda a domicili, sempre que la persona atesa o entorn no presenti simptomatologia.

Segons les evidències científiques conegudes a data d’avui no hi ha constància que es transmeti el virus des de persones infectades asimptomàtiques.

3. Casos de poca probabilitat d’exposició al anomenat coronavirus SAR-CoV-2.

Personal que no fa atenció directa o la fa, però a més de 2 m de distància o es disposen de mesures de protecció col·lectiva que eviten el contacte.

Segons les evidències científiques conegudes a data d’avui no hi ha constància de la transmissió aèria dels aerosols del virus per a distàncies superiors a 2 metres. Afecta, entre d’altres, al personal administratiu, vigilants o conductors de passatgers sense contacte directe.


CRITERIS GENERALS

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.

 • S'ha constituït un grup de seguiment a Suara (amb representació de les àrees de Persones, Clients i Comunicació) per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.

 • Estem en contacte amb empreses semblants a la nostra en altres països per avançar-nos en les possibles mesures a prendre d'acord amb diferents escenaris possibles.

 • Mantingueu els espais ventilats i mantingueu la tranquil·litat.

 • És obligatori portar mascaretes.

 • En cas que algun/a professional o persona atesa presenti símptomes (febre, tos, dificultats respiratòries...) truqueu al 061 i seguiu les indicacions. En paral·lel ens informeu a Salut Laboral de Suara (salutlaboral@suara.coop) per tal que coordinem amb Salut Pública les accions a fer.

 • La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus és prendre les mesures habituals de prevenció de contagis:

  • Rentar-se les mans sovint

  • Utilitzar mocadors d'un sol ús

  • Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar

 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a Suara per correu electrònic a salutlaboral@suara.coop seguint el protocol de comunicació de casos. La comunicació a Salut Laboral és responsabilitat de l’equip tècnic, seguint el protocol de comunicació.


RECOMANACIONS PREVENTIVES ESPECÍFIQUES PER PROFESSIONALS

QUINES MESURES GENERALS HIGIÈNIQUES POTS ADOPTAR?

 • RENTA’T LES MANS: El rentat de les mans és la mesura principal de prevenció i de control de la infecció, i la més eficaç.

 • USA GEL DESINFECTANT AMB MODERACIÓ: Si les mans estan visiblement netes es pot fer ús de productes desinfectants de base alcohòlica, però si estan brutes aplicar aigua i sabó. Important: el seu ús s'ha de fer amb moderació per no generar efectes negatius sobre la pell.

 • CUIDA EL ESTAT DELS TEUS UNGLES: Es recomana que les ungles es portin curtes i estiguin ben cuidades, evitant l'ús d'anells, polseres, rellotges o similars.

 • RECULL-TE ELS CABELLS: Es recomana portar els cabells recollits, preferiblement, amb una cua.

 • EN CAS DE TOSSIR O ESTERNUDAR, EVITAR FER SOBRE LA MÀ: Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna el colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida. En cas de tossir inesperadament i cobrir-se la boca accidentalment amb les mans, evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

 • CAL UTILITZAR LES MASCARETES: mentre s'està realitzant el servei.


QUINES MESURES POTS PROMOURE ALS DOMICILIS?

 • PROMOU HÀBITS HIGIÈNICS: afavoreix que les persones que atens i el seu entorn cuidador puguin incorporar els hàbits recomanats, especialment el rentat de mans.

 • IDENTIFICA I OBSERVA SÍMPTOMES: si detectes que la persona a la qual atens o el seu entorn cuidador presenten de manera sobtada símptomes respiratoris (tos, mocs, dificultat respiratòria, febre, etc.) acompanya i afavoreix el contacte telefònic amb el 061. Des del 061 activaran el protocol i donaran les indicacions corresponents.

 • FOMENTA UNA BONA GESTIÓ EMOCIONAL: la informació que està apareixent en els mitjans de comunicació pot resultar molt alarmant per a les persones que atens, especialment si aquestes presenten patologies prèvies. Afavoreix una bona gestió emocional oferint informació freqüent i ajustada a les indicacions dels organismes sanitaris.

 • BONA VENTILACIÓ I HIGIENE DELS ESPAIS: Recomana i dóna suport a la ventilació de les habitacions així com la neteja dels espais, especialment el bany, amb productes desinfectants (lleixiu, etc.).


PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ PER PROFESSIONALS D’ATENCIÓ DIRECTA EN RELACIÓ A PERSONES ATESES

Es poden donar 3 casuístiques:

 1. Persones sobre les que hi ha una sospita d’infecció per COVID-19

 2. Persones que es troben en situació d’aïllament però està asimptomàtica

 3. Persones que es troben en situació d’aïllament amb diagnòstic COVID-19 confirmat.


Cas de sospita d’infecció:

 • La persona atesa i/o família o professional, es posa en contacte amb atenció primària (061) i segueix les indicacions que li donin.

 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a l’equip de coordinació de SAD. Aquest enviarà correu electrònic a salutlaboral@suara.coop seguint el Protocol de comunicació de casos i informarà a client.


Cas d’aïllament de persona atesa asimptomàtica o per contagi:

 • Valorar si la persona atesa és vulnerable i per tant requereix servei de manera imprescindible. Si es pot suspendre l’atenció durant l’aïllament d’acord amb client, es fa. Per fer-ho, cal identificar mitjançant un llistat les persones en aquestes circumstàncies (com a referència, a SAD Barcelona és un 10%).


Cas d’aïllament de persona atesa per contagi COVID-19:

 • Valorar si la persona atesa és vulnerable i per tant requereix servei de manera imprescindible. Si es pot suspendre l’atenció durant l’aïllament d’acord amb client, es fa. Per fer-ho, cal identificar mitjançant un llistat les persones en aquestes circumstàncies (com a referència, a SAD Barcelona és un 10%).


En el supòsit que s’hagi de mantenir l’atenció, caldrà posar en marxa les següents mesures:

 • S’ha de procurar que el número de persones que atenguin la persona malalta siguin el mínim possible.

 • La persona malalta portarà mascareta quirúrgica quan l’equip professional estigui a prop seu.

 • Cal extremar les mesures de precaució cada vegada que s’entri en contacte amb la persona malalta o amb els seus fluids (sang, excrements, orina, vòmits, saliva...) per a la qual cosa hauria de portar:

  • Mascareta: Utilització de mascareta amb una eficàcia de filtració equivalent a FFP2.

  • Guants d'un sol ús. S’han de fer servir per a qualsevol contacte amb les secrecions del malalt i després del seu ús cal rebutjar-los i rentar-se immediatament les mans.

  • Protecció ocular contra esquitxades.

  • Bata resistent a líquids.

  • S'haurà de rentar les mans freqüentment amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb el malalt o el seu entorn immediat.

  • Ha de ser informada que, si el pacient és un cas en investigació i es converteix en un cas confirmat, ha de ser considerada com a contacte.

 • En cas que sigui imprescindible l’atenció d’auxiliar de la llar (poc probable) s’han de tenir en compte els següents aspectes:

  • Les superfícies que es toquen amb freqüència (tauletes de nit, somiers, mobles del dormitori), les superfícies del bany i el vàter hauran de ser netejades amb material d’un sol ús i desinfectades diàriament amb un desinfectant domèstic que contingui lleixiu en una dilució 1:100 (1 part de lleixiu i 99 parts d'aigua) preparat el mateix dia que s'ha d’utilitzar.

  • La persona encarregada de la neteja haurà de protegir-se amb mascareta i guants.

  • Després de fer la neteja s'haurà de dur a terme una higiene de mans.

  • Tant els EPI d’un sòl ús, com mascareta o mocadors d’ús de la persona atesa, seran posats en una bossa i tancats abans de sortir de l’habitació i es poden llençar amb la resta de residus.

QUÈ HE DE FER SI SÓC PROFESSIONAL D’ATENCIÓ DIRECTA I TINC SÍMPTOMES COVID-19?

 1. Trucar al 061 i informar de la meva situació. El 061 em dirà si m’haig de quedar a casa com a mesura d’aïllament preventiu o no. També, en funció dels meus símptomes, em dirà si haig d’anar a un servei d’urgències.

 2. Trucar d’immediat a l’equip de coordinació i comunicar la situació. Informar de les mesures que m’han donat des del 061.

 3. L’equip de coordinació activa el protocol amb l’equip de Salut Laboral, informant de les dades de la professional i de les persones que ha atès en base al protocol establert.

 4. L’equip de coordinació contacta amb totes les persones ateses (o amb les seves persones cuidadores de referència) ateses per la professional des de que aquesta ha començat a presentar símptomes. La coordinadora informa que han estat ateses per una professional que ara presenta símptomes, i les adreça a contactar amb el 061.

 5. L’equip de Salut Laboral demana directrius a l’Agència de Salut Pública i, un cop rebudes, les facilita a l’equip de coordinació tècnica.

 6. L’equip de coordinació tècnica comunica les mesures a les professionals implicades, i les porta a terme si impliquen mesures de comunicació o actuació amb altres persones ateses o professionals.

 7. Es procedeix a la comunicació a l’Ajuntament de Barcelona de la següent manera i ordre: La direcció operativa envia comunicació a IMSS i Direcció territorial del CSS; la direcció de districte comunica la situació a la Direcció de CSS; la coordinadora tècnica comunica a la referent municipal.

 8. Es registren totes les actuacions al sistema de gestió Jano.


QUÈ HE DE FER SI SÓC PROFESSIONAL D’ATENCIÓ DIRECTA i UNA DE LES PERSONES QUE ATENC PRESENTA SÍMPTOMES COVID-19?

 1. Indicar a la persona atesa o el seu entorn de cura que ha de contactar amb el 061 o bé amb el seu Centre d’Atenció Primària per comunicar la situació d’immediat i rebre les primeres indicacions d’actuació.

 2. Comunicar la situació a l’equip de coordinació, aportant tota la informació que sigui possible (nom de la persona atesa, símptomes que presenta, des de quan, actuacions que ha fet, recomanacions que ha rebut).

 3. L’equip de coordinació activa el protocol amb l’equip de Salut Laboral, informant de les dades de la professional i de les persones que ha atès en base al protocol establert.

 4. L’equip de Salut Laboral estableix, si s’escau, mesures preventives d’aïllament de la professional implicada. Les comunica a l’equip de coordinació i aquest, al seu torn, a la professional.

 5. L’equip de Salut Laboral comunica a l’Agència de Salut Pública la situació, i inicia coordinació per tal d’obtenir directrius d’actuació.

 6. L’equip de coordinació tècnica comunica les mesures a les professionals implicades, i les porta a terme si impliquen mesures de comunicació o actuació amb altres persones ateses o professionals.

 7. Es procedeix a la comunicació a l’Ajuntament de Barcelona de la següent manera i ordre: La direcció operativa envia comunicació a IMSS i Direcció territorial del CSS; la direcció de districte comunica la situació a la Direcció de CSS; la coordinadora tècnica comunica a la referent municipal.

 8. Es registren totes les actuacions al sistema de gestió Jano.


COM ACTIVEM EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19?

En el cas que se’ns comuniqui que una persona atesa o el seu entorn cuidador ha estat aïllat en el marc del Protocol d’Actuació per Covid-19, s’haurà de fer comunicació immediata a través del formulari de comunicació de casos.

No haurem de fer cap altra acció més fins rebre les indicacions i directrius d’actuació per part de les companyes de PRL.

Important: sobretot mantinguem la calma si us plau. No ens alarmem ni traslladem informació a les professionals d'atenció directa fins que l'equip de PRL, que està en permanent contacte amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens digui com hem de procedir.


COM ACTUEM DAVANT SITUACIONS D’AÏLLAMENT?

CRITERIS ESPECÍFICS A APLICAR AL SAD BARCELONA

DIRECTRIUS AJUNTAMENT DE BARCELONA

 • Aplicar mesures preventives genèriques i recomanades per grup de feina d’exposició de probabilitat d’exposició intermèdia.

 • El servei s’ha de continuar mantenint, sempre i quan des de salut no suspenguin l’entrada als domicilis.

 • En els casos de confinaments o malalts a domicili que haguem d’atendre, es prepararan equips de professionals per poder accedir als domicilis i realitzar l’atenció amb les mesures de prevenció necessàries.

 • Si detectem persones grans dependents sense cuidadors i sense criteris d’aïllament, activarem plaça SAUV, via urgència COVID19. L’empresa de SAD enviarà la sol·licitud a l correu covid-19cuesb@bcn.cat. La valoració la farà el departament de gent gran que també coordinarà l’ingrés .

 • Si a l’entrar al domicili, l’usuari presenta símptomes de refredat li donarem una mascareta tipus quirúrgica (d’un sol ús) per prevenir contagi.

 • Tots els serveis es faran amb guants d’un sol ús, i els professionals es rentaran les mans amb alcohol de 70 graus o líquid desinfectant al sortir del domicili.

 • En cas que la persona presenti símptomes (casos investigables) se li aconsellarà trucar al 061.

 • Si un professional és confinant, cal que d’altres assumeixin els seus serveis, per a garantir la cobertura de les necessitats de les persones ateses pel servei.


ASSISTÈNCIA A COORDINACIONS, REUNIONS I FORMACIONS:

 • S’ajornen les coordinacions grupals durant dues setmanes, del 13 de març de 2020 al 27 de març de 2020, ambdós inclosos.

 • S’aturen les pràctiques i les formacions fins al 27 de març de 2020.

 • En el cas de les coordinacions individuals, si són indispensables, es faran telefònicament.

 • La resta de reunions i formacions presencials s'hauran de fer preservant una distància d'almenys un metre entre les persones assistents. En cas que no sigui possible, caldrà una sala més gran o reprogramar la reunió/formació.


INDICACIONS PER EQUIP TÈCNIC

 • Aturem les visites de seguiment.

 • Substituirem les visites de seguiment per:

  • Identificar adequadament la població vulnerable segons els criteris vigents

  • Garantir l’atenció de les persones vulnerables i l’acompanyament dels equips d’atenció directa en el context actual

  • Donar suport al Centre d’Atenció Personalitzada en funció del Pla de Contingències

  • Trucades de seguiment

  • Coordinació continuada amb el Centre de Serveis Socials en funció d’allò establert amb la direcció de districte i la direcció operativa.

 • S’aturen les presentacions de servei, a excepció d’aquelles comunicades com urgents i inajornables per part dels Centres de Serveis Socials. Les presentacions de serveis s’hauran de consensuar amb la referent municipal en funció del grau de vulnerabilitat, d'urgència i necessitat.

 • Preparació per si fos necessari el teletreball dels equips de coordinació i oficines. Ara per ara no aplica la mesura.


EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI):

 • Des del servei vetllem per tenir estoc dels EPI habituals.

 • Des Salut Laboral hem fet una comanda d'EPI específics per atendre casos confirmats de coronavirus.


ELEMENTS TINGUTS EN COMPTE:

 • Obertura d’oficines: s’ha de garantir que restin obertes per tal de poder fer efectives entrega dels EPI, rebudes de comandes, acollida de professionals amb dubtes o propostes...

 • Es donarà directriu en cas que s’apliqui teletreball. En el moment que puguem garantir el funcionament del servei, s’indicarà en quina modalitat fer-ho i es signarà pacte de teletreball conjuntament amb normativa de RGPD i PRL.


ACTUACIONS PRÈVIES A SITUACIÓ DE CONTINGÈNCIA

La identificació de totes aquestes circumstàncies i disposicions tant de professionals com de les persones ateses ens donarà la capacitat de reorganització del servei en cas que es produeixin situacions d’alta criticitat per afectació del COVID-19 segons volum d’afectació en nombre de professionals.

Identificació de professionals d’atenció directa

Mitjançant un breu qüestionari, identifiquem professionals per poder donar resposta a les diferents situacions que es puguin donar. En aquest sentit, identifiquem:

 1. PAD que no puguin venir al lloc de treball si es produeix una aturada de transports públics.

 2. PAD que puguin desplaçar-se al seu barri de treball tot i l’aturada de transports, amb mitjans propis.

 3. PAD amb disposició per treballar en altres territoris.

 4. PAD amb disposició per canviar el torn de treball.

 5. PAD amb disposició per constituir l’equip especial d’atenció a persones afectades amb COVID-19.

Per salvaguardar a les professionals, s’identifiquen també aquelles que són considerades grup de risc segons els criteris oficials establerts (persones amb malalties cròniques cardiorespiratòries, immunològiques, diabetis, etc) i dones embarassades.


Identificacions en persones ateses

En relació a les persones ateses, es procedirà a:

 1. Identificació de les persones ateses considerades com vulnerables, susceptibles de manteniment del servei en cas de decret de serveis mínims. En aquests casos el servei s’haurà de garantir sempre.

 2. Identificació de persones ateses on el servei pugui ser flexibilitzat, mantenint únicament aquelles tasques que són considerades essencials. És a dir, tasques assistencials per la cobertura de les necessitats bàsiques més fonamentals.


Constitució d’un equip d’actuació especial

A partir de l’anàlisi operatives de dades (incidències, absentisme, etc), i les identificacions fetes amb PADs i en relació a persones ateses, constituim un equip de professionals disponibles de com a mínim 50 persones per a la cobertura immediata i urgent de casos vulnerables amb afectació de COVID-19. Disposen dels EPIS especials. Les professionals disposaran de plus de perillositat a nivell de retribució.


MESURES ORGANITZATIVES A IMPLEMENTAR EN CAS D’AFECTACIÓ A LES PROFESSIONALS

Afectacions de les professionals d’atenció directa

*Cadascuna de les actuacions, acumulen les dels grups anteriors:

 • Absència del 0 al 15% de PAD: Es considera que es pot assumir el funcionament normal ordinari del servei en aquest volum d’absències. No calen mesures extraordinàries. Es realitza la cobertura dels serveis en funció de les professionals disponibles.

 • Absència del 16 al 30% de PAD:

  • Identificació de les persones ateses afectades per l’absència de les PAD.

  • Identificació del grau de vulnerabilitat de les persones ateses afectades per l’absència de les PAD.

  • L’equip de coordinació reorganitza els serveis amb les PAD del CSS actives en servei. En cas de no garantir la realització dels servei amb aquestes professionals, s’organitzarà la cobertura amb PAD de CSS propers del mateix districte. En cas de no garantir la realització dels servei amb professionals del districte, s’organitzarà la cobertura amb PAD de tota la zona (qualsevol dels CSS/districtes).

  • Es reforça l’equip d’atenció telefònica amb personal de les oficines.

  • Es reforça equip de coordinació, amb el suport a oficines dels coordinadors tècnics.

 • Absència del 31 al 50% de PAD:

  • Es redistribueix per part de l’equip de coordinació, l’activitat del servei entre les professionals actives, garantint en primer terme i en tots els casos els serveis a les persones classificades com a vulnerables.

  • Si és possible els realitzaran la resta de serveis, sempre prioritzant en funció de la necessitat de la persona atesa.

  • Es reforça l’equip de PAD amb les professionals retens de cap de setmana.

 • Absència superior al 51% de PAD:

  • Per poder garantir la realització de tots els serveis a persones vulnerables, es realitzaran els serveis amb durada inferior a la habitual, garantint sempre les tasques fonamentals vinculades a cobrir les necessitats bàsiques.


Afectacions en l’equip de coordinació

*Cadascuna de les actuacions, acumulen les dels grups anteriors:

 • Absència del 0 al 15% de l’equip de coordinació: Es considera que es pot assumir el funcionament normal ordinari del servei. No calen mesures extraordinàries.

 • Absència del 16 al 30% de l’equip de coordinació:

  • S’afavoreix l’autogestió de les planificacions per part de les PAD.

  • Redistribució dels recursos i tasques disponibles: L’equip de coordinació tècnica assumeix tasques d’organització de les planificacions i cobertures urgents de servei, en col·laboració amb l’equip de gestió.

  • Obertura de l’atenció telefònica a tot l’equip de coordinació present.

 • Absència del 31 al 50% de l’equip de coordinació:

  • S’organitza un equip de coordinació de cobertura urgent de serveis mínims que només gestiona aquesta tipologia de cobertures.

  • Es reforça l’equip de coordinació i atenció telefònica amb l’equip de guàrdia de festius i cap de setmana, suport de PAD i altres professionals auxiliars administratius de SAD.

 • Absència superior al 51% de l’equip de coordinació:

  • S’unifica l’equip de coordinació de les dues zones per donar atenció als 2 lots.

INSTRUCCIÓ PER A LA PRIORITZACIÓ DELS SERVEIS DE SAD

La situació actual d’epidèmia pel coronavirus covid-19 fa necessari en primer lloc protegir els professionals i les persones usuàries del servei mitjançant l’aplicació dels protocols de prevenció i protecció i de la resta de normativa i instruccions d’actuació aprovades pel Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

D’altra banda, la dificultat per a la prestació normalitzada del SAD municipal i la necessitat d’aplicar mesures per a contribuir al control de la propagació del covid-19 fan necessari establir criteris de priorització de serveis per tal de concentrar els esforços en els que siguin imprescindibles.

Aquesta instrucció estableix els criteris de priorització de serveis de SAD Municipal de la ciutat de Barcelona i és d’aplicació a tots els serveis de SAD que es presten actualment i també als nous serveis que es puguin prescriure.

També dona compliment a les “Mesures i recomanacions tècniques d’actuació en relació als serveis essencials que es prestaran en el marc del servei d’atenció domiciliària (SAD) davant la situació extraordinària generada per la COVID-19” del 19 de març de 2020, de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la que s’estableix la necessitat de reorganitzar les atencions prioritzant:

 • Suport especial en situació d'aïllament: Suport insubstituïble a persones en aïllament per infecció de la COVID-19.

 • Suport intens continuat: Manteniment insubstituïble de cobertura de necessitats bàsiques sense possibilitat de reduir l’atenció , a excepció d’activitats que puguin ser cobertes amb garanties per la xarxa de suport familiar de manera eventual i sempre amb la supervisió del servei professional.

 • Suport parcial: El suport parcial , en cas d’absència de xarxa de suport familiar i/o social, s’haurà de valorar amb criteris professionals. En aquests casos, la persona professional haurà de fer un ús estimatiu i adaptatiu, tot considerant l’entorn immediat de la persona (família, veïns), podent demanar suport del mateix.

 • Suport substituïble per mitjans telemàtics: Per a casos en que els suports de l’ajuda a domicili poden ser tractats per la persona i/o l’entorn, garantint sempre l’existència de mitjans de contacte entre la persona usuària i les persones professionals en qualsevol de les seves modalitats telemàtiques(telefònicament, videoconferència, teleassistència...).


Ateses les anteriors consideracions, des del SAD municipal de la ciutat de Barcelona només es prestarà servei a:

 • Les persones que no tinguin un grau d’autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària o un suport familiar o social suficient per a realitzar les tasques d’higiene i cura personal, alimentació (ingesta), mobilitzacions dintre de la llar, cura de la salut i control de la medicació.

 • Les persones en risc per problemes de salut mental o problemes mèdics complexos que facin imprescindible el servei.

 • Les persones amb servei socioeducatiu per dificultats en la cura dels fills.


En els serveis vinculats a manca d’autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària es prioritzen les tasques següents:

 • Higiene i cura personal

 • Alimentació (ingesta)

 • Mobilitzacions i transferències bàsiques dintre de la llar

 • Enllitament i aixecada de llit.

 • Cura de la salut i control de la medicació.


En sentit contrari, no es consideren prioritàries i no es realitzaran les tasques següents:

 • Tasques de preparació d’àpats

 • Acompanyaments. (La situació actual de confinament de la població fa necessari anul·lar tots els passejos i sortides del domicili, excepte aquelles que s’hagin de fer a un servei mèdic urgent i inajornable que no es pugui re-programar).

 • Servei de neteja/manteniment de la llar

 • Serveis en equipaments (habitatges amb serveis) que ja tenen professionals propis d’atenció personal


En funció del grau de necessitat, per manca d’autonomia, manca de suport o per existència d’elements de risc. Es consideren prioritàries les situacions que incloguin simultàniament en els apartats 1 i 2 següents i també aquells que s’incloguin el l’apartat 3:

1. Nivell de dependènia

 • Persones amb grau III de dependència

 • Persones amb un servei diari de dilluns a divendres

 • Persones amb més d’11 hores setmanals de servei d’atenció personal prescrites

 • Persones amb discapacitat superior al 65%


2. Nivell de suport familiar/social

 • Persona que viu sola i sense suport familiar

 • Persona que viu amb altres persones dependents

 • Persones on el seu entorn cuidador està format per persones que també tenen dependència o que es troben en situació de confinament.


3. Risc

 • Persones amb dificultats per tenir cura dels fills (serveis socioeducatius)

 • Persones amb problemes de salut mental o problemes mèdics complexos que facin imprescindible el servei.


Per tal de minimitzar el risc de propagació de la malaltia i mantenir els serveis prioritaris s’aplicaran els següents criteris per determinar el grau de cobertura dels serveis prescrits:

  1. En els casos d’extrema vulnerabilitat, es mantindrà el 100% del servei prescrit.

  2. Es reduiran a la meitat les hores de servei presencials prescrites a totes les persones usuàries, excepte els d’extrema vulnerabilitat. Es completarà l’atenció mitjançant canal telefònic i/o de videoconferència.

  3. En els casos no prioritaris als quals es continuï donant servei se’ls hi prestarà un màxim de dos dies per setmana.

  4. No es realitzaran les tasques definides anteriorment com a no prioritàries.

  5. Les tasques de preparació d’àpats se substituiran pel servei d’àpats a domicili, sempre que sigui possible i la tasca sigui imprescindible. El SAD mantindrà la prestació de preparació d’àpats mentre no es produeixi l’activació del servei d’àpats a domicili (vegeu annex 1).

  6. No es prestaran serveis de neteja. Només es mantindran aquells on existeixi un alt risc per la salut de la persona atesa i imprescindibles.

  7. En tots els casos en que la persona atesa pertany a un grup de risc respecte al covid-19 (persones molt grans, amb patologia cardiovascular prèvia, insuficiència cardíaca, diabetis, hipertensió o una patologia respiratòria crònica) es proposarà que la realització de compres i de recollida de medicació formi part de les tasques a realitzar pel professional d’atenció personal, sempre concentrant-les el màxim possible.


Els professionals de l’empresa que coneixen el cas podran valorar si existeix una situació de risc o necessitat especial no recollida en els criteris generals que aconselli la no aplicació dels criteris de limitació generals i ho comunicaran al referent de cas del Centre de Serveis Social o a SADEP.

Les empreses prestadores de SAD hauran de re-programar i comunicar a cada usuari els canvis en la prestació derivats de l’aplicació d’aquesta instrucció. I informaran al servei (IMSS, direccions de centre, direcció de SADEP i SIS) de tots els canvis realitzats.

Les empreses assumiran les altes de serveis derivats del tancament de centres de dia de gent gran que es prescriguin des de l’IMSS, que es faran pel mínim d’hores imprescindibles i tindran caràcter temporal, fins que es resolgui la situació dels centres.

Les empreses també assumiran les altes que es facin des del territori (CSS). Els CSS només faran noves altes de serveis inajornables i imprescindibles, on la no atenció signifiqui un rics vital per la persona. Els centres advertiran a les persones usuàries que el servei prestat no es farà amb la intensitat prescrita fins que es resolgui la situació actual d’emergència.

L’empresa no farà la visita prèvia al domicili que estableix el plec de condicions tècniques abans de la presentació del servei. Enlloc de la visita prèvia es farà una trucada o videotrucada (si existeixen els mitjans), en la qual a més de preparar l’inici del servei, es faran les preguntes de cribatge adreçades a identificar una potencial situació de risc:

  • Està vostè refredat?

  • Té febre o l’ha tingut en els darrers 14 dies?

  • Té problemes o dificultat respiratòria?

  • Ha estat en contacte amb alguna persona infectada per coronavirus?


Si la persona respon negativament es farà la visita presencial de presentació de la Treballadora Familiar amb normalitat.

En cas contrari, es comunicarà a la persona la necessitat que consulti els serveis de salut i s’actuarà d’acord amb els protocols establerts i, en tot cas, a la presentació del servei al domicili la treballadora familiar portarà els EPI necessaris d’acord amb la instrucció “Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19 “ actualitzat el 19 de març de 2020 emeses per la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En aquest cas no assistirà la coordinadora tècnica.

En el supòsit de que el subministrament dels elements d’autoprotecció no estiguin disponibles per que no s’ha resolt el problema estructural que afecta a tots els serveis essencials com són els serveis socials d’atenció domiciliaria, no es podrà iniciar el servei.

La resta de tasques de seguiment que corresponguin al coordinador tècnic les realitzarà per via telefònica o videotrucada. En les trucades telefòniques al domicili, el coordinador tècnic farà les preguntes que estableix Salut per la identificació precoç de símptomes.

També s’afavorirà el seguiment telefònic de la professional d’atenció directa sempre que sigui possible i se’n valori la utilitat, especialment en els dies en que no es presti servei al domicili.

En cas que l’evolució del covid-19 afecti a la plantilla de l’empresa, fins al punt d’impedir la prestació del nivell de servei que es proposa en aquesta instrucció, s’elaborarà una nova instrucció per fer front a la situació.

Aquestes mesures es començaran a implantar a partir del 20 de març del 2020 i fins a nou avís.