SAD L'Hospitalet

Pla de contingències – SAD L'Hospitalet de Llobregat

[Actualització: 13/07/2020]


CRITERIS GENERALS

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.

 • S'ha constituït un grup de seguiment a Suara (amb representació de les àrees de Persones, Clients i Comunicació) per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.

 • Estem en contacte amb empreses semblants a la nostra en altres països per avançar-nos en les possibles mesures a prendre d'acord amb diferents escenaris possibles.

 • Mantingueu els espais ventilats i mantingueu la tranquil·litat.

 • És obligatori portar mascaretes.

 • En cas que algun/a professional o persona atesa presenti símptomes (febre, tos, dificultats respiratòries...) truqueu al 061 i seguiu les indicacions. - En paral·lel ens informeu a Salut Laboral de Suara a través de https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos, per tal que coordinem amb Salut Pública les accions a fer.

 • La millor manera de prevenir la transmissió del Coronavirus és prendre les mesures habituals de prevenció de contagis:

   • Rentar-se les mans sovint.

   • Utilitzar mocadors d'un sol ús.

   • Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar.

 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a Suara a través https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos seguint el protocol de comunicació de casos. La comunicació és responsabilitat de l’equip tècnic, seguint el protocol de comunicació.

RECOMANACIONS PREVENTIVES ESPECÍFIQUES PER A PROFESSIONALS

QUINES MESURES GENERALS HIGIÈNIQUES POTS ADOPTAR?

 • RENTA’T LES MANS: El rentat de les mans és la mesura principal de prevenció i de control de la infecció, i la més eficaç.

 • USA GEL DESINFECTANT AMB MODERACIÓ: Si les mans estan visiblement netes es pot fer ús de productes desinfectants de base alcohòlica, però si estan brutes aplicar aigua i sabó. Important: el seu ús s'ha de fer amb moderació per no generar efectes negatius sobre la pell.

 • CUIDA L'ESTAT DE LES TEVES UNGLES: Es recomana que les ungles es portin curtes i estiguin ben cuidades, evitant l'ús d'anells, polseres, rellotges o similars.

 • RECULL-TE ELS CABELLS: Es recomana portar els cabells recollits, preferiblement amb una cua.

 • EN CAS DE TOSSIR O ESTERNUDAR, EVITAR FER-HO SOBRE LA MÀ: Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna el colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida. En cas de tossir inesperadament i cobrir-se la boca accidentalment amb les mans, evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

 • CAL UTILITZAR LES MASCARETES: mentre s'està realitzant el servei.

QUINES MESURES POTS PROMOURE ALS DOMICILIS?

 • PROMOU HÀBITS HIGIÈNICS: afavoreix que les persones que atens i el seu entorn cuidador puguin incorporar els hàbits recomanats, especialment el rentat de mans.

 • IDENTIFICA I OBSERVA SÍMPTOMES: si detectes que la persona a la qual atens o el seu entorn cuidador presenten de manera sobtada símptomes respiratoris (tos, mocs, dificultat respiratòria, febre, etc.) acompanya i afavoreix el contacte telefònic amb el 061. Des del 061 activaran el protocol i donaran les indicacions corresponents.

 • FOMENTA UNA BONA GESTIÓ EMOCIONAL: la informació que està apareixent en els mitjans de comunicació pot resultar molt alarmant per a les persones que atens, especialment si aquestes presenten patologies prèvies. Afavoreix una bona gestió emocional oferint informació freqüent i ajustada a les indicacions dels organismes sanitaris.

 • BONA VENTILACIÓ I HIGIENE DELS ESPAIS: Recomana i dona suport a la ventilació de les habitacions així com la neteja dels espais, especialment el bany, amb productes desinfectants (lleixiu, etc.).


PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ PER PROFESSIONALS D’ATENCIÓ DIRECTA EN RELACIÓ A PERSONES ATESES

Es poden donar 3 possibles situacions:

 1. Persones sobre les que hi ha una sospita d’infecció per COVID-19

 2. Persones que es troben en situació d’aïllament però està asimptomàtica

 3. Persones que es troben en situació d’aïllament amb diagnòstic COVID-19 confirmat.

1. Cas de sospita d’infecció:

 • La persona atesa i/o família o professional, es posa en contacte amb atenció primària (061) i segueix les indicacions que li donin.

 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a l’equip de coordinació de SAD. Aquest ho notificarà a través de https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos seguint el Protocol de comunicació de casos i informarà a client.

2. Cas d’aïllament de persona atesa asimptomàtica o per contagi:

 • Valorar si la persona atesa és vulnerable i per tant requereix servei de manera imprescindible. Si es pot suspendre l’atenció durant l’aïllament d’acord amb client, es fa. Per fer-ho, prèviament haurà estat identificat mitjançant un llistat les persones en aquestes circumstàncies.

3. Cas d’aïllament de persona atesa per contagi COVID-19:

 • Valorar si la persona atesa és vulnerable i per tant requereix servei de manera imprescindible. Si es pot suspendre l’atenció durant l’aïllament d’acord amb client, es fa. Per fer-ho, prèviament haurà estat identificat mitjançant un llistat les persones en aquestes circumstàncies.

 • En el supòsit que s’hagi de mantenir l’atenció, caldrà posar en marxa les següents mesures:

   • S’ha de procurar que el número de persones que atenguin la persona malalta siguin el mínim possible.

   • La persona malalta portarà mascareta quirúrgica quan l’equip professional estigui a prop seu.

   • Cal extremar les mesures de precaució cada vegada que s’entri en contacte amb la persona malalta o amb els seus fluids (sang, excrements, orina, vòmits, saliva...) per a la qual cosa hauria de portar:

    • Mascareta: Utilització de mascareta amb una eficàcia de filtració equivalent a FFP2.

    • Guants d'un sol ús. S’han de fer servir per a qualsevol contacte amb les secrecions del malalt i després del seu ús cal rebutjar-los i rentar-se immediatament les mans.

    • Protecció ocular contra esquitxades.

    • Bata resistent a líquids.

    • S'haurà de rentar les mans freqüentment amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb el malalt o el seu entorn immediat.

    • Ha de ser informada que, si el pacient és un cas en investigació i es converteix en un cas confirmat, ha de ser considerada com a contacte.

 • En cas que sigui imprescindible l’atenció d’auxiliar de la llar (poc probable) s’han de tenir en compte els següents aspectes:

  • Les superfícies que es toquen amb freqüència (tauletes de nit, somiers, mobles del dormitori), les superfícies del bany i el vàter hauran de ser netejades amb material d’un sol ús i desinfectades diàriament amb un desinfectant domèstic que contingui lleixiu en una dilució 1:100 (1 part de lleixiu i 99 parts d'aigua) preparat el mateix dia que s'ha d’utilitzar.

  • La persona encarregada de la neteja haurà de protegir-se amb mascareta i guants.

  • Després de fer la neteja s'haurà de dur a terme una higiene de mans.

  • Tant els EPI d’un sòl ús, com mascareta o mocadors d’ús de la persona atesa, seran posats en una bossa i tancats abans de sortir de l’habitació i es poden llençar amb la resta de residus.

QUÈ HE DE FER SI SÓC PROFESSIONAL D’ATENCIÓ DIRECTA I TINC SÍMPTOMES COVID-19?

 1. Trucar al 061 i informar de la meva situació. El 061 em dirà si m’he de quedar a casa com a mesura d’aïllament preventiu o no. També, en funció dels meus símptomes, em dirà si haig d’anar a un servei d’urgències.

 2. Trucar d’immediat a l’equip de coordinació i comunicar la situació. Informar de les mesures que m’han donat des del 061.

 3. L’equip de coordinació activa el protocol amb l’equip de Salut Laboral, informant de les dades de la professional i de les persones que ha atès en base al protocol establert.

 4. L’equip de coordinació contacta amb totes les persones ateses (o amb les seves persones cuidadores de referència) ateses per la professional des de que aquesta ha començat a presentar símptomes. La coordinadora informa que han estat ateses per una professional que ara presenta símptomes, i les adreça a contactar amb el 061.

 5. L’equip de Salut Laboral demana directrius a l’Agència de Salut Pública i, un cop rebudes, les facilita a l’equip de coordinació tècnica.

 6. L’equip de coordinació tècnica comunica les mesures a les professionals implicades, i les porta a terme si impliquen mesures de comunicació o actuació amb altres persones ateses o professionals.

 7. Es procedeix a la comunicació a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de la següent manera i ordre: la Direcció Operativa o Direcció de SAD envia comunicació a Cap de Serveis Socials i Referents de SAD de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i amb la coordinadora tècnica, la Coordinadora Tècnica comunica a la Treballadora social referent municipal.

 8. Es registren totes les actuacions al sistema de gestió Jano.


QUÈ HE DE FER SI SÓC PROFESSIONAL D’ATENCIÓ DIRECTA i UNA DE LES PERSONES QUE ATENC PRESENTA SÍMPTOMES COVID-19?

 1. Indicar a la persona atesa o el seu entorn de cura que ha de contactar amb el 061 o bé amb el seu Centre d’Atenció Primària per comunicar la situació d’immediat i rebre les primeres indicacions d’actuació.

 2. Comunicar la situació a l’equip de coordinació, aportant tota la informació que sigui possible (nom de la persona atesa, símptomes que presenta, des de quan, actuacions que ha fet, recomanacions que ha rebut).

 3. L’equip de coordinació activa el protocol amb l’equip de Salut Laboral, informant de les dades de la professional i de les persones que ha atès en base al protocol establert.

 4. L’equip de Salut Laboral estableix, si s’escau, mesures preventives d’aïllament de la professional implicada. Les comunica a l’equip de coordinació i aquest, al seu torn, a la professional.

 5. L’equip de Salut Laboral comunica a l’Agència de Salut Pública la situació, i inicia coordinació per tal d’obtenir directrius d’actuació.

 6. L’equip de coordinació tècnica comunica les mesures a les professionals implicades, i les porta a terme si impliquen mesures de comunicació o actuació amb altres persones ateses o professionals.

 7. Es procedeix a la comunicació a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de la següent manera i ordre: la Direcció Operativa o Direcció de SAD envia comunicació a Cap de Serveis Socials i Referents de SAD de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; la coordinadora tècnica comunica a la Treballadora social referent municipal.

 8. Es registren totes les actuacions al sistema de gestió Jano.


COM ACTIVEM EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19?

En el cas que se’ns comuniqui que una persona atesa o el seu entorn cuidador ha estat aïllat en el marc del Protocol d’Actuació per Covid-19, s’haurà de fer comunicació immediata a través del formulari de comunicació de casos.

No haurem de fer cap altra acció més fins rebre les indicacions i directrius d’actuació per part de les companyes de PRL.

Important: sobretot mantinguem la calma si us plau. No ens alarmem ni traslladem informació a les professionals d'atenció directa fins que l'equip de PRL, que està en permanent contacte amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens digui com hem de procedir.


COM ACTUEM DAVANT SITUACIONS D’AÏLLAMENT?

CRITERIS ESPECÍFICS A APLICAR AL SAD

DIRECTRIUS AJUNTAMENT

 • Aplicar mesures preventives genèriques i recomanades per grup de feina d’exposició de probabilitat d’exposició intermèdia.

 • El servei s’ha de continuar mantenint, sempre i quan des de salut no suspenguin l’entrada als domicilis.

 • En els casos de confinaments o malalts a domicili que haguem d’atendre, es prepararan equips de professionals per poder accedir als domicilis i realitzar l’atenció amb les mesures de prevenció necessàries.

 • Si a l’entrar al domicili, la persona atesa presenta símptomes de refredat li donarem una mascareta tipus quirúrgica (d’un sol ús) per prevenir contagi.

 • Tots els serveis es faran amb guants d’un sol ús, i els professionals es rentaran les mans amb alcohol de 70 graus o líquid desinfectant al sortir del domicili.

 • En cas que la persona presenti símptomes (casos investigables) se li aconsellarà trucar al 061.

 • Si un professional és confinant, cal que d’altres assumeixin els seus serveis, per a garantir la cobertura de les necessitats de les persones ateses pel servei.

ASSISTÈNCIA A COORDINACIONS, REUNIONS I FORMACIONS:

 • S’ajornen les coordinacions grupals fins a nou avís.

 • S’aturen les pràctiques i les formacions fins a nou avís.

 • En el cas de les coordinacions individuals, si són indispensables, es faran telefònicament.

 • La resta de reunions i formacions queden anul·lades fins a nou avís.

INDICACIONS PER EQUIP TÈCNIC

 • Aturem les visites de seguiment.

 • Substituirem les visites de seguiment per:

  • Identificar adequadament la població vulnerable segons els criteris vigents.

  • Garantir l’atenció de les persones vulnerables i l’acompanyament dels equips d’atenció directa en el context actual

  • Donar suport al Centre d’Atenció Personalitzada en funció del Pla de Contingències

  • Trucades de seguiment

  • Coordinació continuada amb Serveis Socials en funció d’allò establert amb la direcció de SAD i la direcció operativa.

 • S’aturen les presentacions de servei, a excepció d’aquelles comunicades com urgents i inajornables per part de l’Ajuntament. Les presentacions de serveis s’hauran de consensuar amb la referent municipal en funció del grau de vulnerabilitat, d'urgència i necessitat.

 • Preparació per si fos necessari el teletreball dels equips de coordinació i oficines.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI):

 • Disposem actualment dels EPIS bàsics

 • Un cop exhaurit aquest estoc no tenim possibilitats d’adquirir-ne més. Estem fent moltes accions amb diferents proveïdors i de moment no tenim resposta. En el cas de necessitat sol·licitarem a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat que ens pugui donar suport en el subministrament.

 • No disposem d’EPIS especialitzats, per poder atendre en els casos d’actuació en relació a possible infecció del COVID19 o personal amb simptomatologia. Necessitarem que l’Ajuntament, ens en pugui subministrar en cas de contagi en el servei.

 • Entenem els EPI’s d’actuació especial (bata impermeable, guants d’un sols ús, mascareta FPP2 i ulleres).

ELEMENTS TINGUTS EN COMPTE:

 • Obertura d’oficines: s’ha de garantir que restin obertes per tal de poder fer efectives entrega dels EPI, rebudes de comandes, acollida de professionals amb dubtes o propostes...

 • Es donarà directriu en cas que s’apliqui teletreball. En el moment que puguem garantir el funcionament del servei, s’indicarà en quina modalitat fer-ho i es signarà pacte de teletreball conjuntament amb normativa de RGPD i PRL.


ACTUACIONS PRÈVIES A SITUACIÓ DE CONTINGÈNCIA

La identificació de totes aquestes circumstàncies i disposicions tant de professionals com de les persones ateses ens donarà la capacitat de reorganització del servei en cas que es produeixin situacions d’alta criticitat per afectació del COVID-19 segons volum d’afectació en nombre de professionals.

Identificació de professionals d’atenció directa

Mitjançant un breu qüestionari, identifiquem professionals per poder donar resposta a les diferents situacions que es puguin donar. En aquest sentit, identifiquem:

 1. PAD que no puguin venir al lloc de treball si es produeix una aturada de transports públics

 2. PAD que puguin desplaçar-se al seu barri de treball tot i l’aturada de transports, amb mitjans propis

 3. PAD amb disposició per treballar en altres territoris

 4. PAD amb disposició per canviar el torn de treball

 5. PAD amb disposició per constituir l’equip especial d’atenció a persones afectades amb COVID-19

Per salvaguardar a les professionals, s’identifiquen també aquelles que són considerades grup de risc segons els criteris oficials establerts (persones amb malalties cròniques cardiorespiratòries, immunològiques, diabetis, etc) i dones embarassades.

Identificacions en persones ateses

En relació a les persones ateses, es procedirà a:

 1. Identificació de les persones ateses considerades com vulnerables, susceptibles de manteniment del servei en cas de decret de serveis mínims. En aquests casos el servei s’haurà de garantir sempre.

 2. Identificació de persones ateses on el servei pugui ser flexibilitzat, mantenint únicament aquelles tasques que són considerades essencials. És a dir, tasques assistencials per la cobertura de les necessitats bàsiques més fonamentals.

Caldrà anar valorant amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Suara atendrà el servei amb normalitat.


Constitució d’un equip d’actuació especial

Donada la necessitat d’atendre les persones amb alta hospitalària de l’Hospital de Bellvitge, constituïm un equip de professionals disponibles de com a mínim 25 persones per a la cobertura immediata i urgent de casos vulnerables amb afectació de COVID-19. Garantim cobrir les urgències sempre i quan disposem dels EPIS necessaris, garantint així les mesures de protecció i prevenció vers la persona atesa i les professionals.

En cas de no disposar de tots els EPIS, no es cobriran els serveis.

Caldrà coordinació amb l’Hospital de Bellvitge i el seguiment continuat amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.


MESURES ORGANITZATIVES A IMPLEMENTAR EN CAS D’AFECTACIÓ A LES PROFESSIONALS

Afectacions de les professionals d’atenció directa

*Cadascuna de les actuacions que es detallen, acumulen les dels grups anteriors:

 • Absència del 0 al 15% de PAD: Es considera que es pot assumir el funcionament normal ordinari del servei en aquest volum d’absències. No calen mesures extraordinàries. Es realitza la cobertura dels serveis en funció de les professionals disponibles.

 • Absència del 16 al 30% de PAD:

  • Identificació de les persones ateses afectades per l’absència de les PAD.

  • Identificació del grau de vulnerabilitat de les persones ateses afectades per l’absència de les PAD.

  • L’equip de coordinació reorganitza els serveis amb les PAD actives en servei. En cas de no garantir la realització dels servei amb aquestes professionals, s’organitzarà la cobertura amb PAD de territoris propers, sempre que sigui possible. Es reforça l’equip d’atenció telefònica amb personal de les oficines.

  • Es reforça equip de coordinació, amb el suport a oficines dels coordinadors tècnics.

 • Absència del 31 al 50% de PAD:

  • Es redistribueix per part de l’equip de coordinació, l’activitat del servei entre les professionals actives, garantint en primer terme i en tots els casos els serveis a les persones classificades com a vulnerables.

  • Si és possible es realitzaran la resta de serveis, sempre prioritzant en funció de la necessitat de la persona atesa.

 • Absència superior al 51% de PAD:

  • Per poder garantir la realització de tots els serveis a persones vulnerables, es realitzaran els serveis amb durada inferior a la habitual, garantint sempre les tasques fonamentals vinculades a cobrir les necessitats bàsiques.

Afectacions en l’equip de coordinació

*Cadascuna de les actuacions que es detallen, acumulen les dels grups anteriors:

 • Absència del 0 al 15% de l’equip de coordinació: Es considera que es pot assumir el funcionament normal ordinari del servei. No calen mesures extraordinàries.

 • Absència del 16 al 30% de l’equip de coordinació:

  • S’afavoreix l’autogestió de les planificacions per part de les PAD.

  • Redistribució dels recursos i tasques disponibles: l’equip de coordinació tècnica assumeix tasques d’organització de les planificacions i cobertures urgents de servei, en col·laboració amb l’equip de gestió.

  • Obertura de l’atenció telefònica a tot l’equip de coordinació present.

 • Absència del 31 al 50% de l’equip de coordinació:

  • S’organitza un equip de coordinació de cobertura urgent de serveis mínims que només gestiona aquesta tipologia de cobertures.

  • Es reforça l’equip de coordinació i atenció telefònica amb l’equip de guàrdia de festius i cap de setmana, suport de PAD i altres professionals auxiliars administratius de SAD.

 • Absència superior al 51% de l’equip de coordinació:

  • S’organitzarà un equip de coordinació per proximitat territorial.


MESURES A ACORDAR AMB L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Proposta de mesures vinculades a les persones ateses

 • Serveis de neteja, mantenir-los, espaiar-los, serveis mínims.

 • Identificar els casos de vulnerabilitat, serien aquells casos que són alta dependència, sense xarxa familiar i que ens necessiten per garantir que s'alimentin i la higiene.

 • Valorar implementar serveis mínims. Amb l’objectiu de garantir les tasques essencials per a les persones ateses, incrementar la flexibilitat horària i de tasques.

 • Si és considera necessari farem trucades de seguiment per verificar com estan les persones.

Proposta de mesures de protecció de les persones ateses i professionals

 • Punts de distribució D'EPIS en les oficines del territori i/o els punts que es designin per a tal efecte.

Comunicació diària de seguiment de la situació de crisi a la ciutat

 • Informar de casos, les novetats i decidir actuacions.